Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-cohesive soils
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The methods of determination of elastic moduli for particulate materials with special attention to non-cohesive soils are discussed. Various experimental techniques to isolate elastic response of tested materials are described and analysed. Some short-comings are indicated and any inconsistencies with cIassical theory of elasticity are discussed. Attention is focused on the methods that can be applied using conventional laboratory apparatuses. In addition, some models that allow for calculation of elastic moduli are also presented.
PL
Parametrami mogącymi służyć do oceny zagęszczalności gruntu są proponowane wskaźniki krzywej zagęszczalności: wskaźnik zakresu zagęszczalności ICR oraz wskaźnik zagęszczalności IC. Wskaźniki te uwzględniają kształt krzywej zagęszczalności, traktowanej jako charakterystyka zdolności danego gruntu do zagęszczenia. Przeprowadzono badania własne uziarnienia i zagęszczalności gruntów zróżnicowanych genetycznie (pochodzenia fluwioglacjalnego, aluwialnego, litoralnego i zastoiskowego) o uziarnieniu od piasku drobnego do pospółki. Na tej podstawie, w zależności od wartości wskaźników ICR lub/i IC, zaproponowano podział gruntów niespoistych pod względem zagęszczalności na cztery kategorie.
EN
Proposed compaction curve indexes: index of compaction range, ICR, and index of compaction, IC, are the parameters which may be used to soil compactibility estimation. These indexes take into account the shape of the compaction curve, considered as characteristics of the soil ability to compaction. The particle size distribution and compactibility were investigated for soils with various graining from fine sands to sandy gravels. The samples of soils were collected from different sedimentary environments (fluvioglacial, alluvial, litoral and glaciolacustrinal). On the basis of the test results, four-category classification of non-cohesive soil compactibility was proposed in dependence of values of ICR or/and IC indexes.
PL
W pracy podjęto próbę powiązania kształtu cząstek z decydującą o wodoprzepuszczalności porowatością efektywną. Studialno doświadczalną analizę przeprowadzono na podstawie badań skrajnie różnych w zakresie cech kształtu, ale jednakowo uziarnionych materiałów gruntowych. Geometryczną charakterystykę kształtu cząstek gruntów opracowano na podstawie analizy obrazów uzyskanych w skaningowym mikroskopie elektronowym i wyrażono zsumowanym wskaźnikiem dzeta 0C. Grunty o zdefiniowanym kształcie cząstek poddano badaniom zmienności porowatości ogólnej wraz ze zmianą ich zagęszczenia, a następnie przy określonym jednakowym zagęszczeniu wykonano badania współczynnika filtracji. Na podstawie znanego w literaturze modelu analitycznego przeprowadzono empiryczną analizę porowatości efektywnej, wyrażonej zastępczą średnicą porów. W celu powiązania parametrów przestrzeni porowej ujętych w wybranym modelu z kształtem cząstek wyniki skorygowano, wprowadzając do niego sumaryczny wskaźnik dzeta 0C. Przeprowadzone analizy zweryfikowano wynikami laboratoryjnych badań współczynnika filtracji.
EN
The paper contains an attempt to relate particles shape with effective porosity, which determines water permeability. Based on the testing of soils with extremely different features of shape but the same grain size distributions, the analysis was performed. Geometric characteristic of particles shape was developed based on analysis of images obtained by scanning electron microscopy and expressed by total shape index dzeta 0C. Laboratory tests included the study of porosity depending on density changes as well as the laboratory studies of permeability coefficient, which was performed on samples with the same density index. Simultaneously, based on an analytical model well-known in literature, the empirical analysis of effective porosity, expressed as equivalent pore diameter was conducted. In order to relate the pore space of the parameters with the shape of particles, the total shape index dzeta 0C was introduced in to the selected model. The analysis was verified by the results of laboratory testing of permeability coefficient.
4
Content available remote Problem obciążenia i odciążenia w mechanice gruntów
75%
PL
W niniejszym artykule przedyskutowano jeden z podstawowych problemów mechaniki materiałów, w tym szczególnie mechaniki gruntów, a mianowicie definicję obciążenia i odciążenia materiału. Pokazano paradoksy związane z definicjami obciążenia i odciążenia, które wynikają z założeń klasycznych teorii plastyczności. Zaproponowano alternatywny opis deformacji gruntu w postaci empirycznych związków wiążących przyrosty odkształceń z przyrostami naprężeń, gdzie zastosowano oryginalne kryterium obciążenia i odciążenia. Nową propozycję opisu przeanalizowano na przykładowych danych doświadczalnych uzyskanych w laboratorium IBW PAN.
EN
Fundamental problem of the mechanics of materials, particularly soil mechanics, related to the definition of loading and unloading is discussed. Some paradoxes resulting from plasticity theory are shown. Alternative description of soil deformations in terms of empirical relations between strain and stress increments with original loading and unloading criterion is proposed. New proposal was verified on empirical data obtained in geomechanical laboratory of IBW PAN.
EN
Engineering geologists have at their disposal a series of penetrometers to investigate density of non-cohesive soils. Sometimes, however, they seem to give incompatible results for similar or same soils. Some researches argue that strength and compressibility of these soils are too complex phenomena to be described solely by the single parameter of relative density and they base their findings on sophisticated tests in calibration chambers. While it might be the case, one should still start form examining correlations between numerical results of field tests from various types of penetrometers. The earlier authors' studies have produced local correlations between the results of CPT (cone tip resistance) and DPSH (number of blows) as well as between CPT and MPT (pressuremeter limit pressure). New experiments with all four continuous dynamic penetrometers: DPSH, DPH, DPM and DPL, have given encouraging results indicating possible directions of standard interpretation changes and further studies.
EN
In the paper an empirical method of determination of elastic constants of non-cohesive soils on the basis of the experimental data from conventional triaxial com-pression tests, is proposed. The method is based on a new interpretation of triaxial tests during which samples of dry sands are subjected to several cycles of loading and unloading. The test results of all strain and stress components measured in the experiment are presented in terms of deviatoric stress versus deviatoric strain and mean effective pressure versus volumetric strain diagrams. It is assumed that after any stress reversals the material exhibits purely elastic response that obeys Hooke's linear law. Elastic moduli are determined from the first stage of unloading, which is different from the other methods commonly accepted in soil mechanics. The main advantage of the method proposed was isolating linear behaviour of the material that corresponds to elastic response and including in the analysis the lateral deform-ation of a sample. In the paper several examples of test results for various confining pressures and initial void ratios are presented and analysed. Comparison with other methods is made and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych związanych z pomiarem prędkości fali ścinającej przeprowadzonych na piasku "Skarpa". Badania wykonano w aparacie trójosiowego ściskania wyposażonym w elementy typu bender. Omówiono metodę wyznaczania właściwości sprężystych gruntu na podstawie pomiaru prędkości fali sejsmicznej oraz przeanalizowano różne sposoby interpretacji wyników w celu wyznaczenia rzeczywistego czasu przejścia fali przez próbkę gruntu. Wyznaczono zależności prędkości fali ścinającej oraz wartości modułów ścinania w funkcji zagęszczenia i średniego ciśnienia efektywnego.
EN
The results of measurements of shear wave velocity of "Skarpa" sand in triaxial apparatus are presented. The method of determination of elastic response of non-cohesive soils by seismic waves is described. Various test interpretation procedures and its influence on the results are discussed. The relations between shear wave velocity and shear moduli, soil density and mean effective stress are determined and anlysed.
PL
Celem artykułu była analiza porównawcza nośności granicznych podłoży z gruntu niespoistego i spoistego, obciążonych stopą fundamentową, obliczonych według PN-EN 1997-1 (2008) oraz PN-81/B-03020 (1981). Wykonano sprawdzenia dwóch podstawowych stanów granicznych nośności: wypierania gruntu spod fundamentu oraz ścięcia gruntu w poziomie posadowienia fundamentu. Obliczenia wykonano kompleksowo według systemów norm PN-EN oraz PN-B (zebranie obciążeń oraz sprawdzenie stanów granicznych nośności podłoża). Stopy fundamentowe miały wymiary: 1,6 × 1,3 × 0,6 m na gruncie niespoistym oraz 1,7 × 1,4 × 0,6 m na gruncie spoistym. Wartości wskaźnika wykorzystania nośności na wypieranie podłoża spod fundamentów o tych samych obciążeniach od konstrukcji, obliczone według dwóch norm, są zbliżone do siebie i wynoszą według PN-EN i PN-B odpowiednio: 0,77 i 0,72; 0,86 i 0,86 dla gruntów niespoistych oraz 0,54 i 0,51; 0,59 i 0,62 dla gruntów spoistych (w warunkach z odpływem). Dla gruntów spoistych w warunkach bez odpływu wskaźnik wykorzystania nośności na wypieranie wynosi odpowiednio 0,82 i 0,86. Wartości wskaźnika wykorzystania nośności na przesunięcie obliczone według dwóch systemów norm wynoszą według PN-EN i PN-B odpowiednio: dla gruntów niespoistych 0,20 i 0,27 a dla gruntów spoistych – 0,27 (w warunkach z odpływem) oraz 0,31 i 0,46 (w warunkach bez odpływu). Wynika stąd wniosek, że zastosowanie obu systemów norm prowadzi do podobnych efektów projektowania stóp fundamentowych w prostych warunkach gruntowych.
EN
The purpose of this paper was a comparative analysis of the bearing capacity of the non-cohesive and cohesive subsoils loaded by pad foundation calculated in accordance with PN-EN 1997-1 (2008) and PN-81/B-03020 (1981). The analysis was carried out for verification of ultimate limit states due to bearing resistance and sliding resistance for pad foundation on non-cohesive and cohesive subsoil. The calculations were performed using standards PN-EN and PN-B (to collect loads and assess the ultimate limit states). Pad foundations have dimensions: 1.6 × 1.3 × 0.6 m on the non-cohesive subsoil and 1.7 × 1.4 × 0.6 m for the cohesive subsoil. Degree of utilization of bearing resistance for subsoil under the foundations of the same load and, calculated according to two standards are similar and amount to according to PN-EN and according to PN-B: 0.77 and 0.72; 0.86 and 0.86 for non-cohesive subsoil, 0.54 and 0.51; 0.59 and 0.62 for cohesive subsoil (in drained condition). For cohesive subsoil in undrained condition the degrees of utilization of bearing resistance are 0.82 and 0.86. Degree of utilization of sliding resistance calculated using two standards PN-EN and PN-B: are respectively 0.20 and 0.27 for non-cohesive subsoil and 0.27 for cohesive subsoil (in drained condition) and 0.31 and 0.46 for cohesive subsoil (in undrained condition).
9
63%
PL
Warunki gruntowo-wodne centrum Wrocławia przedstawiono na podstawie badań wykonanych dla kilku obiektów zlokalizowanych w niewielkiej odległości od koryta Odry, na odcinku pomiędzy mostem Grunwaldzkim a mostem Milenijnym. Na omawianym obszarze gliny zlodowacenia sanu 2 występują na głębokości 12–15 m. Gliny te są skonsolidowane, twardoplastyczne na granicy półzwartych. Powyżej występują piaski i żwiry średniozagęszczone i zagęszczone. Są one nawodnione, a głębokość zwierciadła wody jest ściśle uzależniona od poziomu wody w Odrze. W ich obrębie mogą występować przewarstwienia i soczewy gruntów organicznych, o zróżnicowanej miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do 2–3 m. Na powierzchni terenu występują utwory antropogeniczne w postaci warstw kulturowych, nasypów budowlanych i nasypów niebudowlanych będących w dużej mierze pozostałością po działaniach wojennych z okresu II wojny światowej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że posadowienie budynków w tym rejonie będzie uzależnione od głębokości występowania gliny zlodowacenia sanu 2 i zróżnicowanego wykształcenia utworów na nich zalegających.
EN
The ground and water conditions of the Wrocław city centre are presented based on the study conducted on several objects located near the Odra riverbed and in-between the Grunwaldzki Bridge and Millenium Bridge. In this area, glacial tills of the Sanian 2 Glaciations are found at the depth of 12–15 m. These tills are consolidated, hard-plastic and with a tendency to becoming semi-solid. They are overlain by compacted and medium-compacted sands and gravels that are irrigated and the water level depth is directly linked to the water levels of the Odra River. Interbedding of soil strata and lenticules of organic soils with variable thickness ranging between a few tens of centimetres and 2–3 m can occur in these deposits. The surface of the area is covered with non-engineering fills resulting mostly from warfare during the World War II. The results allow stating that the construction of buildings in this region will depend on both the depth to the Sanian 2 till and the lithological variability of the overlying deposits.
10
Content available remote Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji oporowych
63%
PL
Projektowanie geotechniczne i wytrzymałościowe ścian oporowych jest bardzo złożone, ze względu na problemy związane z oceną parametrów geotechnicznych do projektowania i modeli obliczeniowych. Szczegółowe zalecenia dotyczące metod określania parametrów geotechnicznych oraz zakres i metody obliczeń można znaleźć w normie PN-83/B-03010 .W artykule scharakteryzowane zostały obciążenia działające na konstrukcje oporowe, zostały przedstawione obliczenia parć w gruntach spoistych i niespoistych oraz zależność tych parć od przemieszczeń konstrukcji oporowych.
EN
Geotechnical and resistance design of retaining walls is a complex process due to problems related to the evaluation of geotechnical parameters and design of analytical models. Detailed recommendations concerning methods of geotechnical parameter determinationas well as the scope and the methods of calculations can be found in the PN-83/B-03010 standard. The article characterizes the loads operating on retaining constructions, presents the basic pressure calculations within cohesive and non-cohesive soils and describes the relationship between these pressures and the displacement of retaining constructions.
PL
Wyniki badań trójosiowego ściskania próbek piasku średniego i gliny. Badania przeprowadzone metodą CD (z konsolidacją i z odpływem) dla różnych wartości ciśnienia ssania w nowoczesnym aparacie trójosiowym do badań próbek nienasyconych. Technika „translacji osi” użyta do kontroli stanu nasycenia próbki w czasie konsolidacji i jej ścinania. Wpływ ciśnienia ssania na parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów nienasyconych. Ocena ilościowa sztywności na podstawie modułu siecznego odkształcenia.
EN
The results of triaxial tests, shear strength of the medium sand and clay. The tests performed by a CD method (with the consolidation and drainage) for different values of the suction pressure in a modern triaxial apparatus for testing of unsaturated soil samples. The „axis translation technique” used to control the state of saturation of the soil samples. The effect of the suction pressure on the strength and deformation characteristics of the soil. Quantification of the rigidity on the basis of the secant modulus of deformation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.