Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 480

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sod
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
6
86%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań trakcyjnych przeprowadzonych na sześciu obiektach zadarnionych różniących się składem gatunkowym roślin oraz poziomem ugniecenia. Do badań użyto opony o wymiarach 400x50-22,5 oraz 9,5-24. Stwierdzono, że zwięzłość i maksymalne naprężenia ścinające ulegają zmianie na poszczególnych obiektach. Wykazano wpływ rodzaju darni i poziomu użytkowania na wartość rozwijanych maksymalnych sił trakcyjnych badanych opon. Uzyskano różne wartości deformacji poziomej podłoża, przy której osiągnięto maksymalne siły trakcyjne.
EN
The study presents results of traction experiments conducted on six sodded objects differing with species composition as well as the level of sod compression. 400 x 50-22.5 and 9.5-24 tyres were investigated. It was determined that ground firmness and maximal shearing stress change in particular objects. Influence of sod type and the use level on the value of produced maximum traction forces of investigated tyres was presented. Different values of surface horizontal deformation were obtained with maximum traction forces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań trakcyjnych wykonanych na podłożu zadarnionym. Badaniom poddano opony grass, które dodatkowo wyposażono w łańcuchy oraz łańcuchy z ostrogami. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stosowanie w mikrociągnikach opon z łańcuchami skutkuje wzrostem maksymalnych sił trakcyjnych. Przyczynia się ponadto do wzrostu deformacji poziomej podłoża niezbędnej do uzyskania tych sił.
EN
The paper presents the results of traction tests performed on sodded ground. The tests were done on grass tyres which were additionally equipped with chains and cleat chains. On the basis of the results obtained it has been stated that the use in microtractors of cleat chains results in an increase in maximum traction forces. In addition it affects an increase in the horizontal ground deformation necessary to obtain these forces.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu wykazać jak zmieniają się wartości sił trakcyjnych w zależności od zmian składu gatunkowego i odmianowego darni. Do badań wytypowano dwa typy opon: klasyczną i typu Grass. Określone zostały parametry i współczynniki opisujące generowane siły trakcyjne. Badania wykazały, że współczynnik przyczepności na podłożu zadarnionym oraz zwięzłość podłoża jest ściśle zależna od cech fizjologicznych i morfologicznych poszczególnych gatunków traw.
EN
The aim of the studies was to show how the values of traction forces change depending on changes in species and varietal composition of sod. Two types of tyres - classical and that of the Grass type were investigated. Parameters and coefficients describing the generated traction forces were determined. It has been found that the coefficient of adhesion on sodded ground and ground firmness are strictly dependent on physiological and morphological properties of individual grass species.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na dwóch podłożach zadarnionych różniących się składem gatunkowym traw oraz poziomem ugniecenia. Stwierdzono, że badane darnie charakteryzują się różnymi wartościami zwięzłości i maksymalnych naprężeń ścinających. Parametry te ulegają zmianie wraz z głębokością profilu glebowego. Wykazano wpływ rodzaju darni i poziomu ugniecenia na wartość rozwijanych sił trakcyjnych opony 400x55-22,5. Uzyskano ponadto różne wartości sprawności trakcyjnej, przy czym największą wartość zanotowano na 100% poziomie użytkowania.
EN
The paper presents the results of the research carried out for two subsoil types with sod, differing in the grass species composition and packing level. It has been observed that the examined sods are characterised by different values of compactness and maximum shearing stress. These parameters change with the soil profile depth. The research allowed to prove the impact of the sod type and packing level on the values of tractive forces developed by the 400x55-22.5 tyre. Moreover, the researchers obtained various tractive efficiency values, while the highest value was observed at 100% level of use.
PL
W pracy przedstawiono ocenę porównawczą właściwości trakcyjnych dwóch opon przeznaczonych do pracy na powierzchniach zadarnionych. Badania przeprowadzono na łące należącej do RZD Pawłowice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badaną darń ugniatano wałem zaopatrzonym w ostrogi imitujące korki butów piłkarskich. Zastosowano 0%, 50% oraz 100% poziom ugniecenia (użytkowania) darni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane opony uzyskują zróżnicowane zdolności trakcyjne. Dla opony 36x13,5-15 wykazano nieistotny wpływ ugniecenia darni na wartości osiąganych sił i sprawności trakcyjnych. Opona 400x55-22,5 uzyskiwała siły i sprawności trakcyjne istotnie różne na poszczególnych poziomach użytkowania.
EN
The work presents the comparative evaluation of traction properties of two tyres intended for use on sodded areas. The tests were performed on a meadow owned by the Agricultural Experimental Unit RZD Pawłowice of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences. The tested sod was pressed by a shaft equipped with spurs imitating those of football shoe soles. The 0%, 50% and 100% levels of sod compression (use) were applied. On the basis of the obtained results, it was found that the tested tyres presented various traction abilities. For the 36x13.5-15 tyre, it was proved that sod compression had an irrelevant impact on the values of achieved traction forces and efficiencies. The 400x55-22.5 tyre presented significantly different traction forces and efficiencies for each particular level of use.
PL
W czteroletnich badaniach porównywano wpływ nawożenia organicznego między- plonami ścierniskowymi - bobiku, facelii, i gorczycy oraz azotem, w dawkach 0,60, 120 i 180 kg N ha-1 na zawartość sodu w korzeniach i w liściach trzech odmian buraka cukrowego - Kristall, Atair i PN Mono 4. Nawożenie organiczne i mineralne azotem istotnie różnicowało zawartość sodu w korzeniach w końcowym okresie wegetacji - w październiku. Międzyplon z bobiku powodował obniżenie, a azot w dawce 180 kg ha-1 wzrost koncentracji sodu w korzeniach. Sód zawarty w korzeniach istotnie dodatnio warunkował plon korzeni. Przed zbiorem zawartość sodu w korzeniach korelowała ujemnie, a w liściach dodatnio, z zawartością i wydatkiem cukru oraz z technologicznym plonem cukru. Z całkowitej ilości sodu pobranej przez rośliny około 80-85 % była zakumulowana w liściach.
EN
In a four-year investigation the effect was compared of organic fertilisation with stubble catch crops of field bean, phacelia and mustard and with nitrogen, at 0,60, 120 and 180 kgN/ha, on sodium content in the roots and leaves of three sugar beet varieties - Kristall, Atair and PN Mono 4. Organic and mineral fertilisation with nitrogen significantly differentiated the root sodium content in the last vegetation period (October). The field bean catch crop induced a decrease, and nitrogen at 180 kg/ha an increase, of sodium in roots. Sodium in roots significantly positively affected the yield of roots. Before harvest the root sodium content correlated negatively, and in leaves positively, with the sugar content, sugar yield and technological sugar yield. Of the total sodium accumulated by the plants about 80-85% was accumulated in leaves.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.