Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Improved method of hydraulic calculations for precipitation networks. Flexible consideration of catchment area development and change level while marking reliable sewage outlet time. Necessity of network flow capacity updating, example of Strzyza stream in Gdansk.
EN
Values of k factor in new plastic pipeline systems. Test results of measuring pressure losses in polypropylene pipes, including calculations of linear resistance factor.
PL
Awarie i nieszczelności przewodów wodociągowych powodują nie tylko straty wody i związane nimi straty ekonomiczne, ale również stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia ze względu na możliwość spowodowania zjawisk sufozyjnych w gruncie. W związku z tym przedsiębiorstwa wodociągowe są zainteresowane wyznaczaniem stref ochronnych wokół przewodów. Obecnie nie ma żadnych wytycznych określających zasięg tych stref. W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu wybranych parametrów (ciśnienie hydrauliczne w wodociągu, położenie zwierciadła wody gruntowej, przepuszczalność gruntu) na czas i miejsce wypływu wody na powierzchnię terenu podczas awarii podziemnego rurociągu. Badania symulacji numerycznej czternastu wariantów awarii wodociągu przeprowadzone w programie FEFLOW v. 5.3 wykazały wpływ wszystkich rozpatrywanych parametrów, przy czym wpływ ten był bardziej wyraźny w odniesieniu do czasu wypływu wody na powierzchnię niż do jego miejsca, które we wszystkich rozpatrywanych wariantach znajdowało się w obrębie wykopu. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane doświadczalnie na podstawie pomiaru czasu wypływu wody na powierzchnię terenu po przeprowadzeniu kontrolowanej awarii wodociągu w warunkach rzeczywistych. Należy podkreślić, że uzyskane wyniki symulacji numerycznej stanowią pewne przybliżenie i nie odzwierciedlają dokładnie warunków rzeczywistych ze względu na konieczność wprowadzenia założeń upraszczających.
EN
Water pipe failures and leakages result not only in water and financial losses but also cause danger to personal and property safety due to possible soil suffusion. Thus, water corporations attempt to establish protection zones in vicinity of the pipes. At present, there are no standards that would determine the size of such zones. An analysis of the influence of selected parameters (hydraulic pressure in a water pipe, water table and soil hydraulic conductivity) on water outflow time and location during an underground water pipe failure was presented. Numerical simulation analysis of the 14 variants of a pipe failure, conducted using the FEFLOW v. 5.3 software, indicated influence of all the considered parameters. That influence was more pronounced with reference to the time of water outflow than to its place (within the trench in all the variants considered). The simulation results were empirically verified on the basis of the water outflow time in the controlled water pipe failure scenario under the actual conditions. It should be emphasized that obtained numerical simulation results are an approximation only and do not reflect the actual conditions due to some simplifying assumptions.
EN
A simulation of the functioning of a modern overfall with a cylindrical vortex regulator on a combined sewage system was conducted in this work. In a cylindrical vortex regulator, liquid flows into the device through a connector tangent to the cylinder generator. From this, the liquid receives a vortex motion, which is maintained throughout the entire chamber width all the way to an outlet hole on the cylinder head. In the motion, peripheral speed is increased when approaching the cylinder axis. Because of the centrifugal force in the vortex chamber, the pressure decreases towards its axis until it reaches an ambient pressure on the air core surface. The air core being generated has a crucial influence on the throttling efficiency of the device. The atomized liquid in the outflow creates a cone with the angle of flare γ. For the modelling of storm overflow activity a combined drainage area of F = 60 ha was suggested. The overfall was loaded with sewage and wastewater. A typical, triangular hydrograph of the wastewater inflow to the storm overflow was applied here. The given hydraulic model of storm overflow activity includes a series of characteristic, occurring in sequence phases of filling and emptying of the overfall chamber. The phases were distinguished with the description of boundary conditions in reference to the precisely determined range of variables during the fillings and flows. On the basis of the formulated hydraulic and mathematical models of the storm overflow activity, a computer programme for the numerical simulation of the functioning of the aforementioned overflows was developed. The simulation of a storm overflow functioning on a combined sewage system proved a high level of sewage-treatment plant protection from a hydraulic overload by the application of modern, unconventional storm overflows. Irrespective of the assigned load, sewage outflow stream towards the sewage-treatment plant is stabilized on a demanded level. Current methods of designing storm overflows do not take into account the frequency of storm discharges to the receiver, as well as they do not offer the possibility of their duration and volume determination and thus they do not allow for the assessment of pollution load that is drained off in discharges towards receivers. The simulations of storm overflows functioning allow for determination of these parameters for already designed overflow and for any assigned load. Therefore they constitute a valuable instrument supporting the process of designing this type of objects, as it has been proved in this work.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu parametrów przewodów zamkniętych na wartości maksymalnych ciśnień występujących w wyniku uderzenia hydraulicznego, jak i na czas utrzymywania się przepływu nieustalonego z kawitacją. Niezbędne do realizacji pracy liczne badania numeryczne wykonano z wykorzystaniem własnych programów napisanych w Matlabie, bazujących na efektywnych modelach kawitacji przejściowej, w których uwzględniono niestacjonarne opory hydrauliczne. W szczególności rozpatrywano wyniki otrzymane z dwóch kluczowych modeli: kawitacji pęcherzykowej (bubbly cavitation model - BCM) oraz rozerwania słupa cieczy (column separation model - CSM).
EN
The paper attempts to assess the influence of hydraulic parameters of closed conduits on the values of maximum pressure during water hammer and also on at the time of unsteady flow with cavitation. The numerical simulation essential for conducting this research were performed using programs written in Matlab environment, which were based on effective transient cavitation models including unsteady friction. The paper particularly discusses the results from two crucial models: bubbly cavitation model - BCM and liquid column separation model - CSM.
7
Content available remote Symulacyjne wymiarowanie kanalizacji ciśnieniowej
63%
EN
Pressured sewer system is getting more frequent means of wastewater disposal. In comparison to the standard gravitational waste water disposal is more elegant, does not demand a special attention and what is most important such a waste water disposal is always cheaper as gravitational one. The only one condition of its implementation is the civilization level of its users. So they must be aware what kind of sewer system they use and how to exploit it. In the paper are presented some remarks and conclusion referred to the dimensioning of such a system by means of simulation program supporting this.
PL
Różne typy rozpylaczy znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej. Każdy wyprodukowany typ rozpylaczy musi przejść szereg badań eksperymentalnych, a następnie badań kontrolnych potwierdzających jego skuteczność działania w przewidywanym obszarze działania. Badania rozpylaczy wymagają sporego nakładu finansowego, dlatego też wyniki takich badań są opatentowane, a dostęp do ich wyników ograniczony. W niniejszym artykule ukazano złożoność prowadzonych badań oraz ich zakres. Przedstawiono podstawową klasyfikację rozpylaczy oraz przykłady ich zastosowania w ochronie przeciwpożarowej.
EN
Different types of atomizers are increasingly used in fire protection. Each type of atomizers produced must pass a series of both experimental and control tests to prove its effectiveness in the intended area of operation. Atomizers research require sizeable financial effort. That is why the results of such research are patented, and access to the results are very limited. This article deals with the complexity of the studies and their scope. The basic classification of atomizers and examples of their use in fire protection was introduced.
EN
The work presents the results of the analysis of an existing water supply system. It contains a description of the analysed area in which the analysed system was located, as well as its parameters regarding water intakes and transport of water with pumps, the length and diameter of pipes, and a complication of the materials used to construct the network. Water demand accounting for the nature of the consumers using the water supply network was subject to analysis. The influence of changes in the distribution of water within a day for the basic categories of recipients was accounted for. The EPANET 2.0 program for the simulating water supply network operation, made available by the U.S. Environmental Protection Agency through a public-domain licence, was used to construct the model of the system. The obtained results of the simulation allowed for indicating the main problems with the use of the analysed system. Subject to analysis was the pressure pattern in characteristic nodes of the network from which mining companies, industrial plants and residential households were supplied. Usefulness of the developed simulation model in preparing the assessment of future modernization works was confirmed, allowing for the effects of their implementation to be assessed.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki analizy istniejącego systemu wodociągowego. Praca zawiera charakterystykę analizowanego terenu, na którym zlokalizowany został badany system, a także jego parametry dotyczące ujęć i transportu pompowego wody, długości oraz średnic rurociągów, wykonano również zestawienia materiałów, z których wykonana została sieć. Analizie poddano zapotrzebowanie na wodę z uwzględnieniem charakteru konsumentów korzystających z sieci. Uwzględniony został wpływ zmienności rozbiorów wody w ciągu doby dla podstawowych kategorii odbiorców. Do opracowania modelu systemu wykorzystano program do symulacji pracy sieci wodociągowych EPANET 2.0 opracowany i udostępniony przez U.S. Environmental Protection Agency na licencji public-domain. Uzyskane wyniki symulacji pozwoliły na wskazanie głównych problemów eksploatacyjnych analizowanego obiektu. Przeanalizowano rozkład ciśnienia w charakterystycznych węzłach sieci, z których zasilane są zakłady górnicze, przemysłowe i mieszkalnictwo. Wykazano przydatność opracowanego modelu symulacyjnego do przygotowania oceny przyszłych działań modernizacyjnych pozwalających ocenić skutki ich wdrożenia.
PL
W artykule opisano wpływ wybranych parametrów na opory przepływu powietrza podczas kompostowania oraz związane z tym zagadnienie projektowania instalacji napowietrzającej. Omówiono kwestię doboru parametrów hydraulicznych wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez warstwę kompostu. Dobierając wentylator należy wziąć pod uwagę maksymalną wydajność urządzenia oraz jednostkowe straty ciśnienia, które zależą od oporów przepływu powietrza przez bioreaktor. Wydajność wentylatora zależy bezpośrednio od zapotrzebowania biomasy na tlen, które w zależności od czasu trwania procesu może zmieniać się w zakresie od 2,6÷52,0 mg O2 · g-1 s.o. · h-1. W konsekwencji, zmianą powinien również podlegać wydatek wentylatora, dopasowany do aktualnego zapotrzebowania tlenu. Analizę współpracy wentylatora z instalacją przeprowadzono pod kątem wpływu wybranych parametrów procesowych, tj.: obciążenia hydraulicznego, wilgotności i porowatości złoża, które w największym stopniu oddziaływują na straty ciśnienia podczas przepływu powietrza przez warstwę kompostu.
EN
The article describes the influence of selected parameters on the air flow resistance during composting and the related issue of aeration system design. The issue of selection of the hydraulic parameters of the fan forcing air flow through the layer of compost was discussed. Choosing the fan should consider maximum efficiency and pressure loss which depend on the resistance of air flow through the bioreactor. The fan efficiency is directly dependent on the biomass oxygen demand which depending on the duration of the process and can vary in the range of 2.6÷52.0 mg O2 · g-1 o.m. · h-1. Consequently, the change should also be subject to expense fan, tailored to the current needs oxygen. The analysis of co-operation with the fan installation was carried out in terms of the influence of selected process parameters, such as: hydraulic load, humidity and porosity of the compost. This parameters have the greatest effect on the pressure loss during air flow through the layer of compost.
EN
The riverine faunal responses was shown in relation to environmental changes arising from flow regulations in the Warta River downstream of the man-made Jeziorsko Reservoir. Two study sites were chosen for studies: one above the backwater (WAA) and the second in the tailwater (WAB) of the reservoir. The investigations were begun in 1988/1989 and repeated in the next three annual cycles: 1991/1992, 1992/1993 and 1995/1996. Chironomidae and Oligochaeta dominated in terms of density and biomass at both sites of the Warta River. At the beginning of the dam's functioning the pattern of macrobenthic spatial distribution was similar at both sites. But latter, in two last study summers water management resulted in a reduction of stream flows below their natural levels in the tailwater. These reductions in seasonal flow variability caused the greatest changes in biotic communities. Firstly the shoreline region in the tailwater enlarged and contracted in response to dam operations; the bottom was sometimes stranded (exposure to air) thus many macrobenthic groups were eliminated. Secondly Cladophora glomerata and macrophytes that developed in habitat several meters from the banks appeared to be responsible for substantial increase in abundance, especially of orthoclad midges. Additionally the retention of FPOM due to filtration by a dense bed of macrophytes created favourable conditions for pelophilus taxa, large sized taxa of Chironomini. Finally these mechanisms in opposite tendencies equalled - chironomids reached similar density in the backwater and tailwater.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań układu zwierciadła wody na szorstkich przelewach progów przepuszczalnych. Analizy przeprowadzono dla napełnień w przekroju początkowym i końcowym krawędzi przelewu oraz dla długości zaniku strumienia wody na koronie i skarpie przepuszczalnego progu. W analizach wykazano wpływ rodzaju i uziarnienia kruszywa wypełniającego korpus na kształt układu zwierciadła wody nad przelewem. Dla swobodnie przepływającego strumienia wydzielono fazę częściowego i pełnego wypełnienia korpusu wodą, w różnym stopniu oddziałujących na parametry kształtu strumienia przelewowego.
EN
The article presents the results of laboratory tests carried out for the water surface profile on rough permeable sills. The analysis was carried out for the water depth in the beginning and ending cross-sections of the weir and for the length of the water stream entering the crown and the permeable surface of the sill. The analysis demonstrated the impact of the type and size of the particles filling the sill body on the shape of the water profile of the overflow stream. Partial and full flow form of the water in sill body was separated, which influence the parameters of the overflow stream shape to a different extent.
13
51%
PL
Woda pitna wtłaczana do sieci wodociągowej wymaga dezynfekcji za pomocą odpowiednich środków utleniających, takich jak chlor lub jego związki. Dozowanie odpowiedniego środka utleniającego musi być ściśle kontrolowane i regulowane zgodnie z wymogami danej aplikacji. W przypadku zbyt niskiej koncentracji skuteczność dezynfekcji jest wątpliwa. Natomiast zbyt wysoka koncentracja może mieć niekorzystny wpływ na smak, powodować podrażnienia skóry lub korozję. Jednym z urządzeń służących do monitorowania ilości środka dezynfekującego w wodzie jest amperometryczny czujnik wolnego chloru 'CCS140/141' z ochroną membrany do montażu w armaturze przepływowej.
14
Content available remote Urządzenia do rozwiązania monitoringu technicznego w sieci wodociągowej - cz. I
51%
PL
Ogólnie można przyjąć, że zadaniem monitorowania sieci wodociągowej jest systematyczna identyfikacja i rejestracja stanu pracy sieci oraz bieżących zmian wartości parametrów hydraulicznych, jakości wody oraz stanu technicznego sieci. Monitorowanie sieci wodociągowej powinno dostarczyć szczegółowych informacji niezbędnych do następujących działań: - sterowania i regulacji hydraulicznej sieci wodociągowej; - kontroli i oceny jakości wody dostarczanej do odbiorców; - oceny stanu technicznego przewodów i elementów wyposażenia technicznego sieci; - oceny niezawodności dostawy wody do odbiorców w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości i pod wymaganym ciśnieniem.
PL
Opracowanie zawiera metodykę i opis przebiegu badań wybranych parametrow hydraulicznych i reologicznych osadów celulozowych, wykonanych podczas przepływu w rurociągu. Przedstawiono w sposób graficzny i analityczny wyniki badań dla 4 koncentracji wagowych osadów oraz dokonano analizy właściwości reologicznych dla potrzeb hydrotransportu rurowego.
EN
Paper described the methodology and results of testing selected hydraulic and rheological parameters of the cellulose sludges from Warsaw Papeer Factory Co. at Konstancin-Jezioran, carried out at their flow through the pipeline. Test results for four slude concentration (by-weight) were presented in graphic and analytical forms; the rheological characteristics were also studied considering the requirements of hydraulic transport through the pipeline.
EN
Soil erosion is one of the most leading environmental and public health problems in the world which dislodges considerable volumes of soil annually. In order to control soil erosion, several soil factors should be taken into account. Regarding the importance of soil properties on erosion occurrence, it is necessary to focus on soil properties. The aim of this study is to evaluate the efect of physical parameters that consist of sand %, silt %, clay %, SP % and stone % along with hydraulic properties including theta s, theta r, alpha n and Ks (cm/day) on the amount of soil erosion in Emamzadeh watershed. The above-mentioned factors were optimized using response surface methodology. The soil texture in the study area is mostly silty clay loam, and the main soil orders are Entisols and Inceptisols. Moreover, the main land use in the study area is forest–rangeland. The results proved that both physical and hydraulic valuables illustrated a signifcant efect on all of the independent parameters. The optimized values of diferent physical parameters were 60.241 for sand, 14 for silt, 41.025 for clay, 58.729% for SP and 3.83% for stone. A theta r of 0.09, theta s of 0.457 alpha of 0.014, n of 1.3 and Ks of 46.01 were found to be optimal values. The results of this study indicated that at optimal studied parameters, the values of the soil erosion before and after application of management scenarios were found to be 11.537 and −2.253, respectively. Results show that both physical and hydraulic parameters have signifcant efects at the 1% level on the soil erosion before and after application of management scenarios. The obtained results could assist policy-makers with decisions aimed at minimizing soil erosion in this watershed. In summary, using the simulation–optimization techniques helps to evaluate the efect of management scenarios, then select and apply the best one to minimize the soil erosion outcomes.
17
Content available remote Hydrodynamic modelling of the combined sewage system for the city of Przemyśl
38%
EN
The paper presents results of studies on hydraulic parameters characterizing various variants of modernization of sewage system serving the city of Przemyśl. In the research work, a hydrodynamic model of urban catchment area with its sewage network cooperating with a sewage pumping station, storm overflow and retention reservoirs was developed with the use of Storm Water Management Model (SWMM) software. In the analysis, actual pluviometer records were used as input data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.