Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kraty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Archimedean and block-finite lattice efect algebras
100%
EN
We show that every complete effect algebra is Archimedean. Moreover, a block-finite lattice effect algebra has the MacNeille completion which is a complete effect algebra iff it is Archimedean. We apply our results to orthomodular lattices.
2
Content available remote A few notes on subalgebra lattices, part 1
80%
EN
First, we apply results proved in [Pió1] and some results of graph theory to formulate and prove a necessary condition for partial (and thus also total) unary algebras to have isomorphic (strong) subalgebra lattices. Although this condition is not sufficient for arbitrary partial unary algebras, we can form, having this fact, a lot of new partial unary algebras with the same subalgebra lattices. Moreover, we use this result to characterize arbitrary two partial (thus in particular also total) monounary algebras with isomorphic (strong) subalgebra lattices. Having this result we can also describe all pairs (A, L), where A is a partial monounary algebra and L a lattice, such that the subalgebra lattice of A is isomorphic to L. In the next part [Pió2] we apply the results of this paper to characterize connections between weak and strong subalgebra lattices of partial (thus also total) monounary algebras.
3
Content available remote Equational bases for k-normal identities
80%
EN
The depth of a term may be used as a measurement of complexity of identities. For any natural number [...] have depth at least k. For any variety V, the k-normalization of V is the variety Nk(V) defined by all k-normal identities of V. We describe a process to produce from a basis for V a basis for Nk(V), for any variety V which has an idempotent term; when the type of V is finite and V is finitely based, this results in a finite basis for Nk(V) as well. This process encompasses several known examples, for varieties of bands and lattices, and allows us to give a new basis for the normalization of the variety PL of pseudo-complemented lattices.
4
Content available remote Externalization of lattices
70%
EN
Let r be a type of algebras. An identity s = t of type r is said to be externally compatible, or simply external, if the terms s and t are either the same variable or both start with the same operation symbol fj of the type. A variety is called external if all of its identities are external. For any variety V , there is a least external variety E(V ) containing V , the variety determined by the set of all external identities of V . External identities and varieties have been studied by [4], [5] and [2], and a general characterization of the algebras in E(V ) has been given in [3]. In this paper we study the algebras of the variety E(V ) where V is the type (2, 2) variety L of lattices. Algebras in L may also be described as ordered sets, and we give an ordered set description of the algebras in E(L). We show that on any algebra in E(L) there is a natural quasiorder having an additional property called externality, and that any set with such a quasiorder can be given the structure of an algebra in E(L). We also characterize algebras in E(L) by an inflation construction.
6
Content available remote Boolean carried homomorphisms in orthomodular lattices
60%
EN
Let L, L1 be orthomodular lattices. Let us say that a surjective homomorphism f : L - L1 is Boolean carried if for any maximal Boolean subalgebra B1 of L1 there is a maximal Boolean subalgebra B of L such that f(B) = B1. In this note we investigate the class HOMC all L's such that all surjective homomorphisms from L to orthomodular lattices are Boolean carried. We prove as a main result that if L possesses at most countably many infinite maximal Boolean subalgebras then L L HOMC- We also relate the class HOMCto the classes previously studied and provide some model-theoretic propertiesHOMC.
7
Content available remote Notes on BCK-algebraa with condition (s)
60%
EN
Some further properties related to BCK-algebras with the condition (S) are obtained. The main results are as follows: (i) If a commutative BCK-algebra X is a lattice with respect to the BCK-ordering <, then X need not be with the condition (S); (ii) A positive implicative BCK-algebra X with the condition (S) may not be a lattice with respect to <, moreover, if (X; <) is a lattice, it must be a distributive lattice; (iii) Each involutory BCK-algebra is with the condition (S).
PL
W pracy zaproponowano konstelację trójwymiarową dla techniki 3D-OFDM (ang. Three Dimensional Orthogonal Frequency Division Multiplexing) wykorzystującej dwuwymiarową odwrotnaą transformacją Fouriera – 2D-IDFT (ang. Two Dimensional Inverse Discrete Fourier Transform). Konstelację znaleziono przeszukując bezpośrednio przestrzeń trójwymiarową. Zysk względem konstelacji znanych z literatury wynosi ok. 0.45 [dB] przy BER = 10−5.
EN
This paper proposes an alternative threedimensional signal constellation for 3D-OFDM based on 2D-IDFT. Unlike similar solutions that can be found in literature our three dimensional modulation scheme is designed directly in a three dimensional space. We achieve approximately 0.45 [dB] gain at the BER = 10−5 when compared to other 3D constellations.
9
Content available ALGEBRAICZNE ASPEKTY MEREOLOGII NIEEKSTENSJONALNEJ
60%
EN
An extensional mereology was subjected to analysis of many authors. It was proved that it corresponds to a Boolean algebra without a null element. A slightly modified version of this model in which the primitive relation of being a part does not fullfill the Extensional Principle, will be called: Non-extensional Mereology. There is no systematic analysis for such a model until now. Some authors present partial descriptions of it. In this work we would like to propose a detailed and systematic analysis of Non-extensional Mereology. We present a minimal set of axioms and show that this model, under certain conditions, corresponds to an implicative lattice.
PL
Mereologia klasyczna, nazywana również˙ mereologia˛ ekstensjonalna˛ została dość szczegółowo przebadana przez wielu autorów. Udowodniono, z˙e jest to model odpowiadający algebrom Boole’a bez zera. Model nieco słabszy, w którym relacja pierwotna bycia częścią nie spełnia zasady ekstensjonalności, może zostać nazwany mereologią nieekstensjonalną. Jak dotychczas nie istnieje systematyczna analiza takiego modelu. Kilka prac przedstawia jedynie pewne jej fragmentaryczne opisy. W niniejszej pracy pra- gniemy zaproponować formalna˛ i kompletna˛ analizę części tej teorii. Wprowadzając minimalny układ aksjomatów wykazujemy, że odpowiada ona algebraicznej strukturze kraty implikatywnej.
PL
Podano plan zagospodarowania terenu przeciętnej oczyszczalni ścieków. W tab. 1 przedstawiono priorytety budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków do 2010 roku wraz z niezbędnymi nakładami finansowymi. W dalszej kolejności omówiono ważniejsze obiekty oczyszczalni ścieków, ich materiałowo-konstrukcyjne rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń antykorozyjnych zarówno z uwagi na przetrzymywane ścieki i osady jak również z uwagi na środowisko gruntowo-wodne. Na zakończenie podkreślono pozytywne trendy w budownictwie komunalnym jak: wykonywanie szczelnych betonów, uzyskiwanie wysokich klas betonów. Na końcu podano podstawowe wnioski.
EN
In order to illustrate objects present in an ordinary sewage treatment plant on fig. 1 shows development plan of sewage treatment plant. The realization program of the sewage treatment plant up to the year 2010 is presented in table 1. Important objects, materials used eventual changes in the sewage treatment plant development are discussed in this article. Chemical and physical analyses of sewage and sludge are presented in tables 2, 3, 4. The problem of corrosion protection of the sewage treatment plant objects was discussed. Structural and material proofness of the concrete was approved to be the main protection from the corrosion. Also the necessity of corrosion protection of same object in the sewage treatment was underliwed.
11
Content available Cast Grates Used in Heat Treatment Furnaces
51%
EN
Examples of cast grates whose construction was based on previously used "old" patterns of the technological equipment for heat treatment furnaces (TEq) are presented. Manufacturers of this type of castings have at their disposal numerous earlier designs of the applied TEq. Their adaptation for the needs of a new order, i.e. the creation of a new design or modification of the already existing one, significantly reduces both cost and time of the implementation. It also allows making new grate constructions of various shapes and sizes, reducing in this way the number of patterns stored by the manufacturer of castings. The examples of cast grates shown and discussed in this study document the variety of ways that can be used when making them from the already existing patterns or castings. The presented grates were made using master patterns, entire castings or their fragments, and modular segments.
EN
According to Aristotle, logic is a tool for philosophy. After nearly two and a half thousand years, we can say that not only logic, but also other formal tools and structures (algebra, topology, branched proof, induction) are tools for philosophical and also scientific consideration. Jan F. Drewnowski supported the use of formal tools in philosophy. In this article I describe Drewnowski’s position in relation to the formal study of philosophical problems (using logic and mathematical concepts). I also present contemporary formal solutions to certain philosophical problems, which can be understood as a justification for Drewnowski’s anticipation of the „power of formalism” and which in his time -were not always well received.
XX
Za Arystotelesem logika postrzegana jest jako narzędzie filozofii. Po blisko 2 i pół tysiąca lat dostrzegamy, że nie tylko logika, ale także różne formalne narzędzia i struktury są narzędziami namysłu filozoficznego – i również – naukowego. Zwolennikiem takiego postrzegania sprawy był Jan F. Drewnowski. Narzędzia, o których mówię w tytule, to różnego rodzaju techniki i reguły wypracowane w naukach formalnych. Zaliczyć do nich możemy np. regułę modus ponens czy technikę dowodu rozgałęzionego. Z kolei przez strukturę formalną rozumiem pewien obiekt formalny np. algebrę Boole’a albo przestrzeń topologiczną, które pozwalają modelować przedmioty różnych dziedzin naukowych, w tym filozofii. W niniejszym artykule zarysuję główne idee Drewnowskiego (i tzw. Koła Krakowskiego na temat konieczności stosowania współczesnych jemu dokonań logicznych i matematycznych oraz pokażę, w jaki sposób ontologię Wittgensteina można modelować w strukturach krat (por. Wolniewicz) i w jaki sposób przestrzeń topologiczna pozwala na analizę tak różnych pojęć filozoficznych jak możliwy świat czy monada. Przykłady te posłużą do argumentacji za prawdziwością metodologicznych tez Drewnowskiego, że (1) stosowanie logiki symbolicznej (oraz różnych struktur formalnych) służy uściślaniu dowolnych dziedzin wiedzy (w tym filozofii) i – jak sądzę – (2) nie narusza bogactwa treści właściwych danej dziedzinie.
13
Content available remote SAI-lattices and ringoids
51%
EN
The natural bijective correspondence between Boolean algebras and Boolean rings is generalized from Boolean algebras to lattices with 0 every principal ideal of which has an antitone involution. The corresponding ring-like structures are called ring-oids. Among them orthorings are characterized by a simple axiom. It is shown that congruences on ringoids are determined by their kernels and that ringoids are permutable at 0.
14
Content available remote Napędy mechaniczne do bram, drzwi, krat i żaluzji
51%
PL
W pracy zaproponowano algorytm demodulacji dla konstelacji wielowymiarowych odmienny od powszechnie używanego dekodera sferycznego. Wykorzystując względną złożoność´ obliczeniową pokazujemy, że zaproponowane rozwiązanie może być nie więcej niż dziesięciokrotnie bardziej wydajne od rozwiązania znanego z literatury. Rozważania teoretyczne zweryfikowane zostały za pomocą symulacji komputerowej.
EN
This paper proposes an algorithm for symbol detection in multidimensional constellations as an alternative to widely used Sphere Decoder. We use a relative complexity of algorithms in order to measure the performance gain of the one solution over the other. Measurements and comparisons of relative execution time of computer simulations verify the theory.
PL
Eksploatacja budowli piętrzących, a w szczególności małych elektrowni wodnych niesie ze sobą wiele problemów natury technicznej. Jednym z nich jest osadzanie się na kratach materiału niesionego przez wodę. Zadaniem krat jest ochrona ujęć wody, pompy lub turbiny przed stałymi zanieczyszczeniami płynącymi wraz z wodą. Przy doborze krat istotne jest określenie strat hydraulicznych, które zależą m.in. od szerokości, kształtu i rozstawy prętów kraty czy prędkości przepływu wody. Całkowitą wysokość strat możemy określić, uwzględniając: straty wejściowe, straty na kratach, straty spowodowane obecnością wnęk bocznych. Straty te mogą powiększyć się w warunkach osadzania się na kratach materiału organicznego niesionego nurtem wody. Zwiększa to prędkość oraz opory przepływu. W pracy przeanalizowano wpływ zatrzymanego na kratach materiału organicznego i innych zanieczyszczeń pływających na straty hydrauliczne.
EN
Operation of dams, especially small hydro-electric power station entails many technical problems. One of them is the deposition of material carried by the water on the grating. The task is purpose of the grating is the water pump or turbine against solid contaminants flowing with the water. When selecting the grating it is important to determine the hydraulic losses, which depend inter alia on the width, shape and spacing of lattice bars, and the water flow rate. The total amount of loss can be defined taking into account: the input losses, losses on trellises, the losses caused by the presence of side cavities. These losses can increase when organic material carried by the flow of water accumulates on the trellises and increases the speed and flow resistance. The paper analyzes the hydraulic losses and demonstrates the impact on trellises of the deposited organic material.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.