Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Omówiono genezę i warunki uzasadniające prowadzenie w latach 1989–2017 „kampanii” (w formie cyku publikacji), w której autor przeciwstawiał się degradacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w procesie (jego zdaniem) błędnie prowadzonej rynkowej transformacji. Podano ocenę skuteczności przeprowadzonej „kampanii”. Omówiono specyfikę czwartego tomu z serii książek dokumentujących w GIG omawianą „kampanię”. Podano spis 66 publikacji, które ukazały się w omówionej „kampanii” oraz końcowe uwagi autora.
PL
We wprowadzeniu autor wyjaśnił okoliczności powstania artykułu. Wskazał od czego głównie zależy koszt produkcji podziemnej kopalni. Omówił czynniki, które na poziomie ponadkopalnianym decydują o koszcie produkowanego węgla oraz efektywności całej branży. Zaproponował najpilniejsze zadania w programie naprawczym górnictwa węgla kamiennego. W zakończeniu zaapelował do decydentów szczebla rządowego o wdrożenie w górnictwie węgla kamiennego – skutecznego programu naprawczego.
PL
Na przełomie sierpnia i wrzesnia 2000r odbyła się kolejna sesja 34 Komitetu CIGRE - zabezpieczenia i układy sterowania lokalnego pn. "CIGRE 2000". Jak dotychczas, starając się informować w miarę możliwości o działalności Komitetu, przedstawiamy tematykę referatów i związanych z nimi dyskusji ujętych w programie kolejnego spotkania tego najważniejszego światowego gremium przedstawicielo automatyki elektroenergetycznej.
7
Content available remote Koncentracja produkcji - trwałą szansą ob-niżania kosztów w górnictwie
100%
PL
Omówiono rozwój pojęcia koncentracji produkcji oraz przyczyny, które nadają koncentracji rangę podstawowego miernika poziomu technicznego podziemnej eksploatacji złóż. Wskazano na skalę zmian, którym uległa koncentracja produkcji w polskim górnictwie węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu trans-formacji rynkowej (1990 -1997), oraz na podstawowe przyczyny występowania w polskich kopalniach nadmiernej liczby ścian o nis-kiej koncentracji. Sformułowano wnioski wykładu, wskazując dal-say wzrost koncentracji jako nieodzowny warunek obniżania kosz-tów produkcji górniczej oraz utrzymania węgla na krajowym i europejskim rynku paliw.
EN
Development of the production concentration notion and reasons why the concentration is a basic meter of deposits underground exploitation state of technology are discussed. The scale of changes of production concentration in Polish mining is pointed out, especially taking the market transformation period (1990 -1997) into consideration as well as basic reasons of occurance of excessive number of low concentration longwalls in the Polish mines. Lecture conclusions are formulated pointing at further increase of concent-ration as an indispensable condition of mining production cost reduction as well as maintenance of Polish coal on the domestic and European fuel markets.
PL
Zarysowano zakres sporu, który w poglądach na politykę eks-ploatacyjną górnictwa węgla kamiennego wystąpił już w latach 1989 -1990, gdy rozpoczynał się proces dostosowyvania tej gałęzi górnictwa do warunków funkcjonowania w gospodarce rymkowej. Uwagę skupiono na projekcie rządowego programu reformy w la-tach 1998-2002. Podkreślono trafność ogólnych celów reformy oraz walory przyjętych w projekcie, pięciu podstawowych instru-mentów realizacyjnych umożliwiających osiągnięcie tych celów. Krytyce poddano natomiast politykę eksploatacyjną zastosowaną w projekcie rządowego programu i zaproponowano alternatywny wariant tej polityki w czterech zakresach uznanych za podstawowe. Podkreślono wciąż duże i realne szanse naszego górnictwa węgla kamiennego na efektywne funkcjonowanie w warunkach gospo-darki rynkowej.
EN
A range of the controversy has been outlined, which in the views of exploitation policy in hard coal mining appeared already in 1989-1990 at the begining of the adaptation process of this branch of mining to the working conditions in the market economy. Attention has been drawn on the governmental reform programme in 1998-2002. The correctness of the general objectives of the reform are emphasised as well as the values of the five basic instruments adopted in the programme allowing to attain the objectives. But criticism has been exposed to the exploitation policy adopted in the governmental programme and an alternative variant of this policy based on four assumed to be basic spheres has been proposed. High and real chances on effective functioning of our hard coal mining in the market economy conditions are being stressed.
PL
Artykuł zawiera wypowiedź przygotowaną w lutym 1998 r. z ini-cjatywy profesora Romana Neya - jako materiał do dyskusji problemu dalszej rynkowej transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego - przeprowadzonej na specjalnym forum 'Szkoły Eksploatacji Podziemnej '98 '. Uwzględniając niepowodzenia trans-formacji prowadzonej w tym górnictwie w latach 1990-1997, sformułowano przesłanki (faktograficzne podstawy), na których powinien się opierać przygotowywany przez Rząd program dalszej transformacji. Wskazano cele i węzłowe zadania rekonstrukcji górnictwa węgla kamiennego w pięcioleciu 1998-2002 r. i w dalszej perspektywie do roku 2020. Artykuł zakończono syntezą i wnios-kami.
EN
The paper containes the statement prepared in February 1998, on Prof. Roman Ney initiative, as a material for discussion about the problem of the further market transformation of the Polish hard coal mining carried out on a special forum of the 'Underground Exploitation School '98'. Taking into consideration failures of the transformation being carried in this mining in the years 1996-1997 circumstances (factographic basis) have been formulated which should be a basis for the further transformation. Purposes and crucial tasks of the hard coal mining reconstruction in the five years period up to 2002 and in further prospect up to the year 2020 are pointed out. The statement is concluded with a synthesis and proposals.
PL
Zakwestionowano skuteczność i poddano krytyce zarówno stosowane dotychczas metody gospodarowania zasobami w podziemnych kopalniach jak też metody kontroli i oceny gospodarności osiąganej w tym zakresie. Wskazano na konieczność wzmocnienia ekonomicznych podstaw zarządzania wnętrzem podziemnych zakładów górniczych oraz nieodzowność usprawnienia metod planowania działalności inwestycyjno-produkcyjnej - aby na tym "fundamencie" - można było wdrożyć w kopalniach metodę zrównoważonego zczerpywania złoża. Podkreślono konieczność angażowania się Organu Koncesyjnego oraz Władz Górniczych w kontrolę rzetelności analiz ekonomicznych sporządzanych przez przedsiębiorcę w opracowywanych projektach zagospodarowania złoża oraz planach ruchu zakładu górniczego.
EN
Questioned here has been the effectiveness of, and subjected to criticism have been both the mothods of mineral deposits administration in underground mines as well as the methods of control and assessment of the economy gained. Indicated has been the necessity of strengthening of the economic grounds for administering the underground interior of mining operation units and the indispensability of making more efficient the methods of planning the investment and production activities, so as to make the implementation in mines of sustained mineral deposit exhaustion method on the basis of this "foundation" possible. Emphasized has been the necessity of involvement of the licence-granting organ and the mining authorities concerned in examination of reliability of the economic assessments made by the operator and included both in the deposit development projects and in the mine operation plans under elaboration.
PL
Wskazano na okoliczności, które będą coraz wyraźniej kierować uwagę kadry kierowniczej na problem jakości zarządzania. Zanegowano zasadność wnioskowania o jakości zarządzania funkcjonującego w jednostce gospodarczej na podstawie jej wynikowych mierników: zysku, rentowności itp. Jako racjonalną miarę jakości zarządzania zaproponowano odniesienie rozwiązań funkcjonujących w rozpatrywanej jednostce do wymagań elementarnego cyklu decyzyjnego, jako praktycznej wykładni podstawowego algorytmu zarządzania. Wskazano ważniejsze zakresy i kryteria oceny oprogramowania wspierającego zarządzanie w rozpatrywanej jednostce. Sformułowano postulat przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny jakości "instrumentarium" wspierającego zarządzanie w górnictwie węgla kamiennego. Wskazano dla tego górnictwa najpilniejsze zadania na drodze do" poprawy jakości zarządzania.
EN
Circumstances are indicated which will more and more clearly draw attention of managing personnel to the problem of management quality. Legitimacy of concluding from the results: profit, profitability and so on about management quality functioning in an economic unit is negated. As a rational measure of management quality one proposes relating solutions functioning in the unit in question to the requirements of the elementary decision cycle as the practical interpretation of the basic management algorithm. The more important ranges and criteria of the Software supporting management in the unit in question are pointed out. The postulate of inventory-making and evaluation of the quality of "instruments set" supporting management in hard coal mining is formulated. The most important tasks for this mining on the way to improvement of management quality.
PL
Oczekiwanie na zmiany w polityce WŁAŚCICIELA złóż i kopalń węgla kamienne.go oraz wystąpienie katastrofy górniczej w kopalni węgla kamiennego "Halemba" (21.11.2006 r.) - wskazano jako okoliczności, które uzasadniają podjęcie problemu określonego tytułem referatu. Scharakteryzowano działania organizowane przez WŁAŚCICIELA polskiego górnictwa węgla kamiennego wiatach 1990-2006, które uznano za BŁĘDY popełnione w procesie transformacji tego górnictwa do gospodarki rynkowej. Wskazano istotne cechy aktualnej sytuacji górnictwa węgla kamiennego po 17 latach transformacji. W podsumowaniu i wnioskach zawarto syntezę wyników przeprowadzonej analizy.
EN
Expectation for policy changes of deposits and mines OWNER as well as mine disaster in hard coal mine "Halemba" (21.11.2006) - are pointed out as circumstances, which justify taking up the problem determined by the paper's title. Activities organized by the OWNER of Polish hard coal mining in the years 1990 - 2006 are characterized, which are considered MISTAKES made in the process of this mining transformation to the market economy. Essential features of the present hard coal mining position after 17 years of transformation are pointed out. The summary and conclusions include the synthesis of conducted analysis results.
PL
Autor – w nawiązaniu do artykułu pani dr Partycji Bąk – przedstawia swój pogląd na funkcjonowanie procesu zarządzania – w tym planowania podziemnej eksploatacji złóż. Wskazuje okoliczności, które utrudniają stosowanie kryteriów ekonomicznych w planowaniu obowiązującym głębinowe kopalnie. Postuluje zakończenie prac i wdrożenie długookresowego planowania strategicznego – poprzedzającego i wspierającego ekonomizację aktualnie funkcjonującego planowania wykonawczego. Zachęca do szerokiej dyskusji tego problemu.
EN
With regard to the article by Ph.D. Patrycja Bak, the author presents his attitude to the functioning of the management process of underground exploitation. He indicates the circumstances which may hinder the application of economic criteria of planning which are obligatory for mines. The author calls for finishing the projects and implementing the long-term strategic planning – preceding and supporting the economization of the currently applied execution planning. He encourages to discuss this issue thoroughly.
EN
The idea of creation of the University Quarter in Warsaw, can be regarded as an exceptional situation, because the formation of a specific atmosphere of Latin Quarter, like in Paris takes a long time, though the contemporary dynamics of urban spatial transformations can accelerate this process. The Main Campus of University of Warsaw was located closed to the King's Route on the edge of Warsaw Escarpment of the Vistula river valley in 1816. The growth potential of the University below the slope of the escarpment was noticed in 1916. First university building was erected there in 1970. University Quarter concept was presented by a team of architects lead by Jan Rutkiewicz in 1997. Design was an ambitious task. It had cover an area of approx. 5-7 hectares, with objects for research and teaching, and the areas for sports and recreation. University Quarter had to integrate areas situated above and below the escarpment and provide functional and spatial availability Vistula River. The project envisaged the construction of attractive objects, mixing the public interest with commercial functions, and extensive use of public spaces. The long-term goal of the project was to increase the opportunities for development of Warsaw and its central part by revaluation of land on both sides of the river and the launch of the functional and spatial "return" of Warsaw to the Vistula river. Making succession of functions has never been an easy task for designers of space, due to the divergent interests of actors involved in these processes, ranging from policy-makers and planners, and ending with the current residents of such areas. The beginning was promising. In 1993 the development plan of University of Warsaw Library (UWL) was adopted in Powiśle district and UWL building was opened in December 1999. The new investment drew the attention of potential users and investors in the previously neglected part of the city where a significant share of communal land allowed faster decisions on changes forms of land use. The project introduced new categories of users and service functions, not only related to academic life, but also the general public. In new library building the service and commercial spaces appeared, and the roof in the form of a garden became a place of leisure activities for visitors, including an increasing number of Warsaw residents and tourists. In the neighborhood attractive forms of catering services, small business and shops started to develop. The euphoria of the academic community after the opening of the University Library was short-lived, because during the next decade Powiśle district was an area of the implementation of other public investments ( the Świętokrzyski Bridge, the tunnel under Wisłostrada and the Copernicus Science Centre), which took into account a little of the expectations of academic community, and were partially implemented in the areas planned to be taken over by the University of Warsaw. University has lost the ability to use of some plots below the escarpment, south of Świetokrzyski Bridge and above the tunnel under Wisłostrada. Start of construction of the second metro line in 2009 (finished in 2015) additionally increased the attractiveness of the area. Spectacular public investments had been accompanied by a growing number of commercial projects carried out by the private sector for the purposes of office and residential services. Urban authorities at the time of construction UWL recognized the role of the University in the transformation of urban space in Powiśle, but had finally changed the composition of the entities involved in the project. This impulse was enough to have taken the initiative to private sector, ready to bear the costs associated with the acquisition of expensive land. It seems that concept of the distribution of free areas for office and residential services, which were greatly facilitated by strategic public investment and ecological values (green areas) as well as communication advantages of Powiśle district, won among the city authorities. The more steering development was replaced by „filling development”, as critics comment on such policies, but the higher standard housing and the services were to attract mare affiuent residents. Probably, such a policy would also indirectly ensure faster completion of the investment program. In the last decade, the University of Warsaw could only make an effort to rescue part of the original project of University Quarter. This period has its failures and successes. Areas attractive to the investors, unfortunately, were distributed without the university interests. Most of the planned investments included in the study of J. Rutkiewicz team were lost, but same new ones were approved for implementation. University preserved only locations (not all) north of the Lipowa street. In connection with the 200th anniversary of the University of Warsaw ( 1816-2016) the hopes to complete the planned projects by 2020 are stili alive.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.