Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WWW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Powodem spadania wydajności usługi WWW jest niewątpliwie jej ogromna i wciąż rosnąca popularność. Aby odnaleźć źródła problemów, należy poddać analizie zjawiska zachodzące podczas transakcji webowych. W pracy przedstawiono autorski system Wing, którego głównym zadaniem jest pomiar charakterystyk czasowych ruchu HTTP obserwowanego po stronie użytkownika. Analiza zarejestrowanych danych pozwala na diagnozowanie problemów wydajnościowych usłgi WWW w sieci Internet
EN
It is needed to make to measure user-preceived web performance. In this paper the design of the system for such purposes called Wing is presented. Using this system we are able to analyse how web transactions are performed and what are the main time delays in web access time.
PL
Obecnie w sieci WWW występuje tak wielka ilość informacji, że coraz bardziej potrzebne staje się oprogramowanie, które pomogłoby nad nią zapanować. Serwisy webowe również potrzebują oprogramowania wspomagającego odpowiednie jej prezentowanie. Dokument ten ma przybliżyć pewne rozwiązania dotyczące tworzenia profili użytkownika oraz poprawiające funkcjonalność stron WWW.
EN
Nowadays is difficult to find right piece of information on World Wide Web. There is need to build application which can help user to obtain significant and proper information. Web services also need software, which effective assist presentation of information.This paper approaches some solutions, which were created in order to make user's profile and solutions, which help functionality of web browsing.
3
Content available remote Juicer - a data mining approach to information extraction from the WWW
88%
EN
We present a novel approach to automatic text mining on the World Wide Web. Considering the fact that the enormously dynamic growth of the WWW results in a need for new, more powerful information extraction tools we designed and implemented a system, which adapts techniques originally introduced in the field of data mining. We believe that similar systems, which usually base on machine learning or natural language processing methods, can prove to be ineffective when dealing with the very large numbers of hypertext documents of different structure and subject. Moreover, such systems tend to treat HTML documents as plain texts not taking into account the additional information contained in their markup tags.
EN
The paper deals with effective World Wide Web based training which can lead in future to virtual teaching. First a brief overview of existing teaching paradigms is given. Then some examples of integrated learning environment tools are presented. The next part reviews the TopClass™ Server facilities such as testing and class management. The last part describes briefly few elements of the course on basis of HTML, which is under construction. Some problems concerning the resistance to pedagogical changes are mentioned in the conclusions.
PL
Artykuł zajmuje się efektywnym wykorzystaniem World Wide Web w edukacji, co w perspektywie może prowadzić do wirtualnego nauczania. W pierwszej części przedstawiono krótki przegląd znanych paradygmatów nauczania. Następnie dokonano prezentacji kilku zintegrowanych narzędzi służących do prowadzenia nauczania w sieci. Kolejna część poświęcona jest przeglądowi możliwości TopClass Server takich jak testowanie i administracja procesem nauczania. Ostatnia część opisuje w skrócie niektóre elementy kursu języka HTML, który jest w trakcie opracowywania. We wnioskach końcowych omówiono niektóre istotne problemy związane z oporem środowisk dydaktycznych na zmiany.
EN
The article describes the Web Mining methodology with its concepts and problems as a way to understand customers' behaviors in an Internet based economy.
6
Content available remote Concept of WWW-based distributed measurement system
75%
EN
A concept of WWW-based distributed measurement system is presented. Due to use of the internet as an interface, virtually any numer of the instruments can be located in any place without any distance limit. Under proper software, structure of the system can be changed while the system is running. Due to use of the WWW and Java language, the system controlling software is platform independent. The concept presented in the paper can be used in a variety of applications, of which the most important are wide-area quasi-real-time data aquisition systems, eg. country-wide pollution monitoring system. An application of the concept will be lokely presented in a separate paper.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję rozproszonego systemu pomiarowego sterowanego za pomocą WWW. Dzięki wykorzystaniu Internetu, jako interfejsu łączącego poszczególne urządzenia, praktycznie nie występują ograniczenia liczby urządzeń występujących w systemie, ani odległości między nimi. Przy odpowiedniej konstrukcji oprogramowania struktura systemu może być modyfikowana podczas pracy systemu. Dzięki wykorzystaniu WWW i języka Java oprogramowanie sterujące pracą systemu jest niezależne od platformy sprzętowej. Przedstawiona w artykule koncepcja systemu pomiarowego może być wykorzystana do wielu zastosowań, z których najważniejszymi wydają się bardzo rozległe systemy zbierania danych pracujące w czasie prawie - rzeczywistym, jak np. ogólnokrajowy system monitorowania zanieczyszczeń środowiska. Przykład praktycznej realizacji koncepcji rozproszonego systemu pomiarowego sterowanego za pomocą WWW zostanie przedstawiony w oddzielnym artykule.
PL
World Wide Web (WWW) jest "przestrzenią informacyjną, w której każdy zasób identyfikowany jest przy pomocy Uniform Resource Identifier" (URI). Agentem WWW jest "osoba lub oprogramowanie, które działa w tej przestrzeni informacyjnej na rzecz osoby, bytu lub procesu". Klient WWW to agent WWW, który usiłuje uzyskać dostęp do zasobu identyfikowanego przy pomocy URI. Przekazywalność aplikacji WWW oznacza określenie tego, którą jej część stanowi kod przekazywalny - zbiór instrukcji i definicji danych przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio przez klienta WWW lub przez proces zależny od tego klienta WWW. W niniejszej pracy podzielono klienty WWW na aktywne klienty WWW i pasywne klienty WWW, stosując jako kryterium gotowość wykonywania przez nie kodu przekazywalnego lub powierzenia wykonywania tego kodu procesom zależnym od nich. Następnie, posługując się nieskomplikowanym przykładem, pokazano metodę wytworzenia aplikacji WWW dostępnej zarówno dla aktywnego klienta WWW, jak i dla pasywnego klienta WWW, a ponadto wykorzystującej automatycznie możliwość wykonywania kodu przekazywalnego. Przykład ten dowodzi, iż aktywne klienty WWW stały się dostępne najpóźniej w marcu 1996 roku, a prezentowana metoda znalazłaby już wtedy zastosowanie.
EN
The World Wide Web (WWW) is "an information space in which the items of interest, referred to as resources, are identified by global identifiers called Uniform Resource Identifiers" (URIs). A Web agent is "a person or a piece of software acting on the information space on behalf of a person, entity, or process." A Web client is a Web agent that attempts to access a resource referenced by a URI. Transferability is the extent to which a Web application constitutes of transferable code, which is computer instructions and data definitions intended to be executed by a Web client or by another process on behalf of a Web client. In this paper, we define two types of Web clients - the active ones and the passive ones - with regard to their readiness to execute transferable code or to entrust another process to execute it on their behalf. We then proceed to show on a simple example that it is possible to write a Web application that is not only accessible to both an active Web client and a passive Web client, but also automatically takes advantage of the capability to execute a transferable code. This example proves that active Web clients were available in March 1996 at the latest and the presented method was applicable back then.
8
Content available remote Dedykowany system WWW w modułach cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów
75%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem elementów współczesnych technologii internetowych do budowy systemów pomiarowo – sterujących. Omówiono problematykę związaną ze specyfiką ich działania i wykorzystania serwerów WWW oraz stron internetowych do prezentacji stanu zdalnie nadzorowanych urządzeń. Jako przykład praktycznego wykorzystania technologii internetowych zaprezentowano system nadzorowania pracy urządzenia zabezpieczeń energetycznych CZIP produkowany przez firmę Relpol S.A..
EN
The paper presents issues related to the use of elements of modern Internet technologies for the development of measurement and control systems. Issues related to the specificity of their operation and use of WWW servers and websites for presenting the status of remotely supervised devices are discussed. As an example of the practical use of internet technologies, a system of supervising the operation of the energy measurement and protection CZIP device manufactured by Relpol SA is presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wydajności serwerów WWW pracujących w konfiguracji lokalnego klastra komputerów IBM RS/6000 z równoważeniem obciążeń. Zapytania do serwisu WWW dystrybuowane były pomiędzy poszczególne serwery webowe w klastrze przez system równoważenia obciążeń IBM Network Dispatcher. Badania potwierdziły skuteczność algorytmów równoważenia obciążeń w uzyskiwaniu przez klaster webserwerów wysokiej wydajności przetwarzania zapytań.
EN
This paper presents results from a comprehensive empirical study of Web servers running in cluster configuration with load balancing mechanisms. We also discuss how different attributes of the whole solution, i.e. HTTP protocol, WWW sever design and load balancing strategy influence the system's performance. In particular, we present the result of experiments performed for the clusters of WWW. Apache servers installed on IBM RS/6000 stations under AIX operating systems.
PL
Artykuł przedstawia zasady tworzenia stron WWW dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Tak opracowane strony umożliwią osobom niewidomym, używającym specjalizowanego oprogramowania wspomagającego i popularnych przeglądarek WWW dostęp do prezentowanych informacji. W pracy omówiono metody testowania dostępności dla osób niewidomych opracowanych stron WWW. Przedstawiono również dostępne oprogramowanie umożliwiające automatyczne testowanie dostępności stron WWW dla osób niepełnosprawnych.
EN
Article presents rules of development WWW pages accessible for visually impaired people. Such pages can be read by blind people using special assistive software and popular web browsers. We discuss how to evaluate accessibility of WWW pages for blind people. Software that automatically verifies WWW pages accesibility was also presented.
PL
Przedstawiono koncepcję wyszukiwania informacji w Internecie. Zaprezntowano własności różnego typu wyszukiwarek. Podano metodę inteligentnego wyszukiwania obrazów w bazach multimedialnych oraz oceniono przydatność tej metody dla zastosowań medycznych.
EN
Concepts of information search methods are presented. Properties of problem - oriented browsers are described. Methods of intelligence search images in multimedia databases are given their suitability fo medical applications.
PL
Artykuł omawia metody i możliwości realizacji dostępu do baz danych z sieci Internet. Zaprezentowane są pokrótce specyfikacje CGI oraz JDBC oraz przykładowa metoda realizacji.
EN
This article describes methods and possibilities of realizing hardware indenpendent access to any database server. There are CGI and JDBC specifications and simple example of realisation presented in the paper.
PL
Artykuł prezentuje możliwości dostępu osób niewidomych do usług sieci Internet. W pracy przedstawiono wyniki badań stanowisk internetowych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, stworzonych w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Omówiono problemy związane z dostępem osób niewidomych do serwisów WWW.
EN
The paper presents possibility of access to Internet services for visualy disabled people. We describe research of Internet stations, adapted for blind people. We discuss problems with accessibility of WWW services for blind people.
PL
Artykuł prezentuje program umożliwiający testowanie funkcjonalności i konfiguracji dowolnych serwerów napisanych zgodnie ze standardem CORBA. W programie intensywnie wykorzystano rozbudowaną zdolność samoopisowania się programów działających w tej architekturze. Standard CORBA staje się obecnie podstawą dla budowy trzypiętrowych systemów WWW, i nie tylko, a prezentowane narzędzie znacząco ułatwia proces testowania takich systemów.
EN
The paper presents the tool enabling testing of functionality and configuration of any servers written in the CORBA system. The extended CORBA feature of self-description of CORBA servers is extensively used in the programme. The CORBA standard is now emering as a fundation of the thre-tired WWW and other applications and presented tool significantly facilitates the testing process of such systems.
EN
Article briefly discusses the general principle of web pages and describes how do they work in Oracle. It described server configuration, descriptors and tables that are necessary for the proper operation of portal using Oracle as the database of both text and multimedia data.
PL
Twórczość organizacyjna to złożony proces, wymagający wsparcia IT. Jednak, jak dotąd nie powstało narzędzie przeznaczone do tego celu, działające w sposób kompleksowy. Opracowanie przedstawia niektóre rozwiązania IT, mogące znaleźć zastosowanie we wspomaganiu twórczości, krytycznie je analizuje, umożliwiając sformułowanie postulatów względem informatycznego systemu wspomagania twórczości organizacyjnej, działającego w sposób całościowy.
EN
Organizational creativity is a complex process needing IT support. But up till now, there is no complex IT tool aimed at this task. This paper presents selected IT solutions that may be used to support organizational creativity. They are critically analyzed, which helps to formulate detailed tasks for a complex, and complete computer system supporting organizational creativity.
PL
Zarówno nowe technologie pozyskiwania danych geoprzestrzennych takie jak np. skanning laserowy, ale także klasyczne już metody fotogrametrii cyfrowej dostarczają dużej ilości danych, które nadają się do prezentacji trójwymiarowych. Współczesny odbiorca oczekuje, aby były one dostępne również poprzez Internet. Istnieje wiele formatów ich zapisu, brakuje jednak ogólnych standardów. Powstało sporo aplikacji sieciowych, a w tym również i tzw. „webowych” (uruchamianych w przeglądarkach), które posługują się trójwymiarowymi danymi geoprzestrzennymi. Wszystkie popularne na świecie pakiety typu CAD/GIS, dla tworzonych w nich modeli 3D, posiadają opcje zapisu w formatach, które są obsługiwanie przez usługę WWW. Do niedawna był to na ogół język VRML. Dzisiejszy „Geo-Web” jest interesujący dla wielu dziedzin. Formaty zapisu/wymiany danych oparte są obecnie w większości na języku XML. Popularność zyskały takie z nich jak np. KML, X3D czy COLLADA. W referacie przedstawione zostaną aktualne tendencje w tworzeniu standardów dla grafiki trójwymiarowej prezentowanej na stronach WWW, przy czym uwzględniono ich przydatności dla danych geoprzestrzennych.
EN
New technologies of acquiring geospatial data, such as laser scanning or conventional methods of digital photogrammetry provide a substantial amount of data suitable for 3D presentation. At present, such data are expected to be available in the Internet. They may exist in various formats; however, there are no general standards. Numerous web applications, run from browsers, have been created. These applications make use of 3D geospatial data. All of the common CAD/GIS-type packages used for creating 3D models support formats compatible with the WWW services. Until recently, VRML was the language used in these formats. The present-day 'Geo-Web' is attractive for many fields. At present, the formats of data recording/exchange are based on the XML language. The most popular ones include KML, X3D and COLLADA. The paper presents the current trends in developing standards for 3D graphics presented on WWW pages, with a due consideration to their usefulness for geospatial data.
EN
As online presence plays an increasingly important role in corporate success, the high usability of a company’s website becomes one of its most valuable assets. The time required to reach the needed information, which plays a key role among the many factors that influence a website’s usability, depends to a significant degree on the site’s design. The perception of the visual aspects of design is in turn influenced by various so-called “visual means”. This term encompasses a range of methods, procedures or techniques of using elements of graphical design to achieve the desired effect, which should be applied according not only to the informational content of the site, but also to the designer’s overall vision, i.e. the graphical layout of the site. Therefore, it can be said that a usable website design is largely dependent on the site’s composition, understood as maintaining the appropriate relations between its form and content. One of methods for increasing the visibility of a given graphical element is highlighting its distinctness, difference from other elements. This method is called contrasting. This article presents the methodology and a discussion of the results of original research into the impact of contrasting chosen text elements on the home page of a website on the time needed by a user to reach the information "privileged" by such a procedure.
EN
This paper presents the implementation of a universal intermediate server for the monitoring of industrial devices using the Modbus TCP protocol. The application provides selected information using the HTTP protocol accepted by web browsers. The software configuration and sample pages generated by the server are described. The results of the Modbus TCP interface performance tests are presented.
PL
W artykule przedstawiono realizację uniwersalnego serwera pośredniczącego w procesie monitorowania urządzeń przemysłowych wykorzystujących protokół Modbus TCP. Aplikacja udostępnia wybrane informacje za pomocą protokołu HTTP akceptowanego przez przeglądarki internetowe. Zaprezentowano możliwość konfiguracji oprogramowania oraz przykładowe strony generowane przez serwer. Przedstawiono wyniki testów wydajnościowych połączenia Modbus TCP.
20
Content available remote Zaufanie w systemach płatności on-line
63%
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z dokonywaniem płatności drogą elektroniczną. Przedstawiono przyczyny częstego braku zaufania do tej formy dokonywania transakcji oraz sformułowano zakres badań niezbędnych do określenia, czy przyczyny takiego stanu rzeczy są zbliżone w Polsce i na świecie.
EN
In this paper main problems arę discussed, conceming trust in on-line payment systems. Dominant reasons for łąck of trust in on-line payment systems, freąuently expressed by users, arę also discussed. Finally the framework for a comparative research has been pro-posed, aimed to identify different approaches to trust between users of on-line payment systems in Poland and abroad.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.