Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 247

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odsiarczanie spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przedstawiono oryginalne rozwiązania konstrukcyjne krystalizatorów z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny wymuszaną strumienicą. Opisano zasadę ich działania i możliwości zastosowania. Krystalizatory są proponowane do wydzielania różnych soli w procesach odsiarczania spalin metodami mokrymi.
EN
The design of a crystallizers with inner circulation of suspension forced by the jet pump is presented. An operation principle of the crystallizers is described. The design proposed can be recommended in a flue gas desulfurization wet - processes.
Karbo
|
1999
|
tom Nr 10
335-342
PL
Konieczność obniżenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery ze spala-nia węgla spowodowała, że górnictwo wdrożyło procesy odpirytowania węgli, a energetyka procesy odsiarczania spalin. W rezultacie pozostają zasiarczone odpady węglowe poreakcyjne z odsiarczania spalin, niejednokrotnie stanowiące nowy problem ekologiczny. Spośród wielu bada-nych metod zagospodarowania stałych produktów odsiarczania węgli i spalin, na szczególną uwagę zasługują technologie sporządzania ich mieszanin z popiołami lotnymi, żużlami i spoiwami. Otrzymywane mieszaniny są wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych, wykonywania robót i obiektów inżynieryjnych, podsadzania wyrobisk gór-niczych, neutralizacji niebezpiecznych odpadów i do bezpiecznego ich składowania w środowisku.
EN
The necessity to lower sulphur dioxide emission into the air from coal combustion necessitated the coal mining industry to implement the processes of pyrite sulphur removal from coal and the power industry to introduce flue gases desulphurisation processes. As the result of that post reaction coal wastes are left with sulphur content constituting very often a new ecological problem. From among many investigated me-thods of managing the solid products from desulphurisation of coal and flue gases a technology of preparation of their mixtures with fly ashes, sludge and binders deserves a particular attention. The mixtures obtained are utilised for production of building materials, execution of engi-neering works and objects, backfilling of underground workings, neu-tralisation of dangerous wastes and for safe storage of those wastes.
PL
Produkcja energii elektrycznej z uwzględnieniem współczesnych wymagań ekologii jest procesem technicznie wysoko zaawansowanym. Kominy przemysłowe odprowadzające spaliny stanowią końcowe ogniwo tego łańcucha technologicznego. Muszą one na równi z pozostałymi jednostkami produkcyjnymi spełniać wymagania niezawodności, trwałości, i ekonomiczności. W związku z coraz powszechniejszym wprowadzaniem instalacji odsiarczania spalin w polskich elektrowniach w niniejszym referacie podjęto problematykę wpływu tych urządzeń na zachowanie się żelbetowych kominów przemysłowych. Przedstawiono także przykład przystosowania znacznie uszkodzonego komina żelbetowego wysokości 150 m do potrzeb odprowadzania spalin o zmienionych parametrach (po wprowadzeniu odsiarczania). Omówiono zastosowaną metodę rekonstrukcji wnętrza tego komina mającą na celu zagwarantowanie jego dalszej, bezpiecznej pracy.
EN
The paper presents of carrying away flue gas from power plants and the requirements the chimneys for the desulphurization plants shall comply with. The author analysed methods how to adapt reinforced concrete chimneys to the FGD needs. An actual example of an adaptation of a badly damaged 150 m high reinforced concrete chimneys to carry away flue gas of varying parameters (after the inclusion of FGD) is presented.
PL
Przedstawiono obecnie proponowane na rynku polskim półsuche i suche technologie odsiarczania spalin oraz omówiono konkurencyjne technologie oferowane przez Babcock Steinmüller: technologię FHW, która polega na iniekcji nawilżonego sorbentu (a nie spalin!) do reaktora oraz technologię HTV, z zastosowaniem absorbera rozpyłowego lub turboreaktora. Stwierdzono, że technologie te z powodzeniem mogą być stosowane w Polsce do oczyszczania spalin z kotłowni i elektrociepłowni.
EN
Accerible in the polish market dry and semidry desulphurisation technologies proposed by Babcock Steinmüller are discibed. Technologie FHW including the injection of wet sorbent to the reactor and technologie HTV which use the reactor with atomization of sorbent can be applied in Poland to clean the waste gases leaving the boilers.
EN
The paper deals with descroption of polish industry plants of combustion gases desulfurisation using dry scrubbing method. The process parameters of dry scrubbing method and technologic experimental results with recirculation of after - reaction product have been discused. The scope of experiments was focused on desulfurisation effectiveness for the different process parameters.
EN
The most environmentally beneficial desulphurization technologies are the waste-free processes. They provide a high level of desulphurization, and some of them remove of nitrogen oxides. These technologies involve little or no waste. The author discusses three desulphurization technologies applied in Poland: the SOLONOX regeneration method, the radiative method, and sorption with wet regeneration of carbon sorbent.
PL
Spośród technologii odsiarczania spalin najkorzystniejsze ekologicznie są procesy bezodpadowe. Zapewniają one bardzo wysoki stopień odsiarczania, a niektóre umożliwiają jednocześnie usuwanie tlenków azotu. Odpady w tych metodach nie występują, albo tylko w małych ilościach. Autor omawia trzy z technologii odsiarczania spalin, stosowanych w Polsce. Są to: regeneracyjna metoda SOLONOX, metoda radiacyjna i sorpcyjna z mokrą regeneracją sorbentu węglowego.
9
Content available remote 'BIPROCEMWAP' dla środowiska naturalnego
72%
PL
Przedstawiono krótko wykonane w Biurze Projektów 'Biprocemwap' projekty związane z zapewnieniem surowca do procesu odsiarczania spalin w kilku elektrowniach krajowych. Projekty te obejmowały przemiałownie kamienia wapiennego, układy transportu i składowania mączki wapiennej oraz układy transportu i składowania powstającego w procesie odsiarczania gipsu. Wszystkie inwestycje realizowane były sprawnie, a opisane instalacje zostały wyposażone w nowoczesne mikroprocesorowe układy sterowania, umożliwiające pełną diagnostykę i archiwizację parametrów pracy instalacji.
EN
The designs carried out in Design Office 'BIPROCEMWAP' connected with the procuring of raw materials for flue gases desulphurization process in several Polish power plants are briefly presented. The designs included limestone powdering plants, limestone meal handling and storage systems as well as handling and storage systems of gypsum formed in the process of desulphurization. All these investments were realized competently, and the described installations were equipped with modern microprocessor control systems, enabling a full diagnostics and the archiving of operating data of the instalation.
10
Content available Próby zestalania odpadów z odsiarczania spalin
72%
EN
The disposal of wastes from flue gas desulfurization (FGD) has become a serious nationwide problem in Poland. Investiga-tions are underway in many different research centres. In this paper reported are investigations into the wastes from an elec-trostatic precipitator receiving gases which have been treated in an FGD system by the dry WAWO method. The precipitator and the FGD system are operated by the thermal-electric power station of Wroclaw (about 750,000 inhabitants). Analyzed were the chemical properties of the wastes and the physicochemical properties of water extracts (using a dynamic and static method) in order to assess potential environmental impacts. The wastes wete solidified with cement and gypsum to upgrade their binding and sealing properties. Following solidification, the pH of the extracts and of the filtrates decreased from 12.5 (raw wastes) to 10.1-9.4and7.1-6.!, respectively. The values of the filtration coefficients (5-10~7to 8.2•lC^8m/s) substantiated the noticeable improvement of the sealing properties in the presence of cement, which allows a safe disposal of the investigated wastes by land/tiling.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących ilości oraz czasu ługowania zawartych w popiołach po odsiarczaniu spalin pochodzących z El. "Łaziska", Łagisza" i E.C. "Katowice". Wykonano analizę składu chemicznego oraz badania rozpuszczalności w wodzie destylowanej i solance kopalnianej. Przeprowadzono ocenę przydatności popiołów do zagospodarowania w wyrobiskach podziemnych, opartą na normach dla materiałów podsadzkowych PN-93/6-11010.
EN
In the paper the results of laboratory investigations on amount and time of leaching of sulphates present in ashes coming from desulfurization of combustion gases from Łaziska, Łagisza Power Plants and E.C. "Katowice" have been presented. Analysis of chemical composition and investigations on leaching with distilled water and mine brine has been carried out. Evaluation of usability of ashes for location in underground excavations based on standards for filling materials PN-93/6-11010 has been done.
PL
Metoda termograwimetrii może być używana do bezwzględnego porównywania i oceny sorbentów poprzez wyznaczanie ich całkowitej pojemności sorpcyjnej oraz stopnia wykorzystania wapnia. Wyniki badań uzyskiwane za pomocą takiej metodyki powinny być powtarzalne i niezależne od innych właściwości sorbentów.
PL
Surowy produkt poreakcyjny z odsiarczania spalin metodą półsuchą poza kotłem składa się w ok. 70% z nietrwałego chemicznie półwodncgo siarczynu wapnia. Produkt ten wykazuje chemiczne zapotrzebowanie tlenu i w niskich temperaturach bardzo wolno utlenia się do siarczanu wapnia. W procesie tym puchnie i powoli rozsadza materiały budowlane, do wykonania których został wykorzystany. Przed wykorzystaniem w budownictwie należy go chemicznie ustabilizować przez szybkie termiczne utlenienie siarczynu wapnia do siarczanu, połączone z jednoczesnym odwodnieniem go do postaci bezwodnej. Najtańszym sposobem jego utleniania jest wdmuchiwanie go do spalin w kotle pyłowym o temperaturze niższej niż 900 °C, zawierających jeszcze około 6% tlenu. Tak uzdatniony produkt zmieszany z popiołem lotnym pochodzącym ze spalania węgla w kotle pyłowym oddziela się od spalin w elektrofiltrze. Nadaje się on do szerokiego zastosowania w budownictwie drogowym.
EN
Raw after-reaction product from desulphurisation of flue gases out of the boiler consists of about 70% of chemically unstable semi water sulphite of calcium. This product reveals chemical demand for oxygen and in Iow temperatures it oxidizes to sulphate of calcium very slowly. In this process it swells and gradually splits the building materials, which it was used to make. Before using it in building it should be chemically stabilized by fast thermal oxidation the sulphite of calcium to the sulphate, connected with siniultaneous dehydration it to the anhydrite shape. The cheapest way of its oxidation is blowing it into flue gases in the powder boiler in temperature Iower than 900 °C, containing stiIl about 6% oxygen. The product, fitted in such a way, mixed with fly ash coming from the burning of coal in the powder boiler separates from the flue gases in electrostatic filter. It is suitable, for wide using in road building.
EN
In the paper an outline of production method of building elements, made from synthetic gypsum is presented. The results from research on gypsum prove that this material received from desulphurizing combustion is a valuable ecological material. In the article the main properties of synthetic gypsum, with particular regard for its ecological purity, are presented.
PL
W instalacjach mokrego odsiarczania spalin, ze względów ekonomicznych, do budowy wielkogabarytowych urządzeń używa się stali konstrukcyjnych niskowęglowych lub stali niskostopowych, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza zwykle kilku procent. Materiały te wykazują niską odporność korozyjną i w warunkach panujących w instalacjach muszą być chronione powłokami antykorozyjnymi.
EN
The study reported involvedlaboratory tests and full - scale investigations into some modified sorbents,which had been prepared on the basis of fly ash from pulverized- fuel boilers (combined with a dry FGD system)and fluidized-bed boilers.The processesline for the production of such sorbents is described.The utilization of fly ash for such purpose has two major advantages-it yields a high-efficiency sorbent and, at the same time,enables of a troublesome boiler waste containing eluable calcium compounds(CaO and CaSO4)ateluate concentrations which exceed the
PL
W instalacjach mokrego odsiarczania spalin, ze względów ekonomicznych, do budowy wielkogabarytowych urządzeń używa się stali konstrukcyjnych niskowęglowych lub stali niskostopowych, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza na ogół kilku procent. Materiały te wykazują niską odporność korozyjną i w warunkach panujących w instalacjach muszą być chronione powłokami antykorozyjnymi.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.