Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Political changes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The Polish-Russian relations in the area of the Baltic Sea for years were determined by the geostrategic situation of this region. In the decade of 90s of the 20th century, due to the collapse of the Soviet Union, the Russian Federation had to reorganize the security system in mutual relations, as well as with external entities. New status quo was extremely important for Poland, for whom the security was in the so-called gray zone, in a state without any allies. Despite of the political tsunami - collapse of the current international order, Polish-Russian relations in the period of political transformation can be characterised by a desire to establish positive terms and conditions of cooperation with the neighbouring state. However, the relations deteriorated as a result of Poland taking the road to the West, which resulted in the manifestation of Russian geopolitical ambitions, which in the 21st century turned into a phase of disintegration and limited inter-state contacts.(original abstract)
XX
W przeciągu ostatnich kilku lat Ukraina podjęła się przeprowadzenia znaczących reform strukturalnych mających na celu wzmocnienie swojej bazy ekonomicznej. Poskutkowało to osiągnięciem rocznego wzrostu gospodarczego powyżej 5% w ciągu ostatnnich pięciu lat. Podjęte kroki obejmowały również wprowadzenie konkurencyjnych stawek podatkowych oraz poprzedzone 14-letnim procesem akcesyjnym członkostwo w Światowej Organizacji Handlu. Niestety,z racji burzliwej przeszłości politycznej i niesprzyjających warunków, Ukraina pozostaje wyraźnie w tyle pod względem wolności gospodarczej w porównaniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Poniższa praca ma na celu przybliżenie czynników politycznych wpływających na aktualną sytuację Ukrainy oraz obrazu ukraińskiej gospodarki. ( fragment tekstu)
3
Content available remote Rozwój ludności województwa śląskiego w okresie transformacji systemowej
80%
XX
Rozwój demograficzny w Polsce i województwie śląskim, w latach 90. ubiegłego wieku uległ wyraźnemu zahamowaniu oraz poważnym przeobrażeniom w porównaniu do poprzednich lat. Nastąpiło gwałtowne obniżenie się tempa przyrostu ludności wskutek zmian płodności, małżeńskości i kierunków migracji. Było to spowodowane m.in. procesem transformacji systemowej, zapoczątkowanej w 1989 r., która przyczyniła się do zmian gospodarczych (przejście od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej) i społecznych. Głównym celem opracowania jest zasygnalizowanie istotnych przemian demograficznych i społecznych, jakie zaszły na obszarze województwa śląskiego od 1990 r. Aby dokładnie zobrazować przemiany demograficzne w okresie przemian ustrojowych autor wyodrębnił okres transformacji systemowej w Polsce, który z punktu widzenia wydarzeń społecznych, gospodarczych i politycznych można podzielić na dwa okresy: lata 1990-2004, a także okres akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej. W opracowaniu zawarto wyniki analizy demograficznej, obejmującej m.in. ruch naturalny ludności i syntetyczne miary reprodukcji ludności. (fragment tekstu)
EN
The demographic development in Poland and Silesia province in the '90s significantly slowed down and was subject to serious transformation in comparison to previous period. The pace of the development rate population decreased as a result of the changes to fertility rate, marital rate and migration. It happened due to the political system transformation which commenced in 1989 and contributed to economy and social changes. The main purpose of the article is to point to the significant demographic and social changes that has happened on the Silesia province since 1990 to 2006 as a result of the main political transformation. The article is comprised of demographic analysis taking into account the natural increase of population and synthetic reproduction measure. (original abstract)
XX
Artykuł jest nowym politologicznym wyjaśnieniem genezy rządu T. Mazowieckiego. Omawia rozwój wydarzeń politycznych w 1989 r. od zawarcia kontraktu okrągłego stołu do podjęcia decyzji o powołaniu pierwszego od 1945 r. niekomunistycznego premiera w Polsce. Za najważniejszy czynnik sprawczy tego zwrotu uznaje społeczne protesty wywołane decyzją rządu Rakowskiego o urynkowieniu cen żywności. Przeraziły one gen. W. Jaruzelskiego i jego najbliższych współpracowników: gen. Cz. Kiszczaka i gen. F. Siwickiego. Obawiając się społecznego buntu, generałowie porozumieli się z hierarchami Kościoła i uzgodnili powołanie na premiera wskazanego przez episkopat T. Mazowieckiego. Artykuł docenia znaczenie czynnika uważanego dotąd za główną przyczynę powstania rządu T. Mazowieckiego, czyli rozbicie przez L. Wałęsę koalicji PZPR z ZSL i SD, ale przypisuje mu mniejszą od buntu społecznego rolę sprawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
This political science article proposes a new explanation of the genesis of T. Mazowiecki's government. It describes the political events of 1989 from the conclusion of the Round Table contract to the decision on the designation of the fi rst noncommunist Prime Minister in Poland since 1945. The article identifi es the public protest initiated by Rakowski's government's decision to subject food prices to market forces as the reason for this development. Fearing a revolt, General W. Jaruzelski and his closest collaborators, General Cz. Kiszczak and General F. Siwicki, came to an understanding with Church hierarchy, and agreed to designate the episcopacy's choice - T. Mazowiecki - as Prime Minister. The article recognizes that L. Wałęsa's efforts to split the coalition of the Polish United Workers Party with the United People's Party and the Alliance of Democrats played an important role in the creation of T. Mazowiecki's government, however it attaches more importance to public protest, contrary to the current scientifi c consensus. (original abstract)
XX
W 1989 roku rozpoczęły się w Polsce procesy przemian politycznych i gospodarczych. W ich wyniku już na początku lat dziewięćdziesiątych głównymi celami polskiej polityki zagranicznej stały się akcesja do Unii Europejskiej i uzyskanie członkostwa w NATO. Jednym z narzędzi, które miały pomóc w ich realizacji był, powołany do życia w 1991 roku, Trójkąt Weimarski. W ramach tej nieformalnej płaszczyzny polsko-niemiecko-francuskiej współpracy, miały miejsce regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych oraz innych polityków trzech państw. W artykule poddany jest analizie wpływ tej formy kooperacji na procesy integracji europejskiej w latach 1991-2004, w szczególności na przyjęcie Polski w szeregi Unii Europejskiej i NATO. (abstrakt oryginalny)
EN
In the year 1989 Poland began to reform its political and economic system. In parallel it started to implement the processes of Europeanization. Rapprochement with the western structures became the main objective of the Polish foreign policy. The ultimate goal was the full membership of the NATO and European Union. The Weimar Triangle was established in August 192 MATEUSZ CZASAK 1991, it was one of the tools which should help Poland in achieving this objective. Regular meetings of Ministers of Foreign Affairs and other Polish, German and French politicians took place within this area of cooperation. In the article I analyse the actual impact of this form of cooperation on the processes of European integration in the years 1991-2004. Key words: Weimar Triangle, Poland, Germany, France, European Union, European integration, political changes. (original abstract)
EN
In 2003, when we had begun working on the National Programme of Development (NPR) 2007-2013, I was wondering what could be done in order to prevent our political successors from wasting, aft er the parliamentary elections of 2005, what we would have achieved by that time. Th e main challenge to deal with was how to take advantage of EU membership and utilise EU structural instruments. It is rational, that a full cycle of development foreseen in such plan is carried out more for than a dozen years or so, that is, at least three to four government terms. I assumed that the most sensible solution would be to prepare a complete NPR and all the documents needed, but without passing them. Instead they were left for our successors for adjustments2. I had thought that if the proceedings were fully transparent and accompanied with broad national debate, involving representatives of the opposition, then our successors would respect the outcome of such a collaboration and further use it. I also assumed that they would only change the details like titles, covers, reorganize something, but apart from that they would accept the Programme simply because they would not be able to develop anything entirely new on time. I was wrong, as it turned out. Almost everything was forsaken just because it was developed by the former, 'not right' government. Even the slightest traces of NPR disappeared from the site of the Ministry of Regional Development. (fragment tekstu)
7
Content available remote Jakie zmiany zaszły w Polsce w latach transformacji?
60%
XX
Wolny rynek, produkując liczne nierówności społeczne prowadzi do powstawania napięć społecznych, których kumulacja zagraża pokojowi społecznemu, stając się poważną przeszkodą w procesie przebudowy systemowej. Im silniejszy rynek, tym skuteczniej odtrąca niesprawnych ekonomicznie. Politycznie sytuacja taka jest trudna do utrzymania w systemach demokratycznych. Sfera działania praw obywatelskich stanowi część mechanizmu równoważącego wobec rynku i nakierowana jest na zachowanie wartości, które nie występują na rynku albo są nań obecne w ograniczonym wymiarze, jak np. bezpieczeństwo społeczne, pokój społeczny, zdrowie, sprawiedliwość, godność itp. Na dodatek społeczeństwa postsocjalistyczne, jak wykazują wyniki badań socjologicznych, charakteryzuje wyjątkowo duża skłonność do obwiniania państwa za głębokość kryzysu gospodarczego i od państwa domagają się ochrony przed jego skutkami. Jest to niewątpliwie rezultat doświadczenia wyniesionego z poprzedniego systemu, ale ma ono także swój aktualny kontekst polityczny. (fragment tekstu)
8
Content available remote Konfuzje rozczarowanego socjaldemokraty
60%
XX
Nie widać powodów, dla których miałbym ukrywać to, że zaproszenie do dyskusji nad esejem prof. W. Nieciuńskiego najpierw mile połechtało moją próżność, potem zaś skłoniło do refleksji, wedle której Redakcji PPS (zbieżność skrótu przypadkowa!) zdarzyło się "zaproszenie z tezą" - jaki bowiem inny mógłby być powód, dla którego pytać o pogląd socjologa zajmującego się całe swoje zawodowe życie mrocznymi stronami naszego społeczeństwa. Więc, pomyślałem sobie, zostałem zaproszony do dyskusji nad tekstem, który realia życia zbiorowego traktuje jako problem społeczny domagający się takiego czy innego rozwiązania, a w każdym razie - podjęcia prób jego rozwiązywania. Ale - żeby oprzeć się próbie wpisania własnej biografii w ten schemat - przypomniałem też sobie 0 tym, że zajmowałem się również aplikacyjnymi funkcjami wiedzy gromadzonej w naukach społecznych i uznałem, że warto zastanowić się nad tym, co pisze prof. Nieciuński, także z tego punktu widzenia. (fragment tekstu)
9
Content available remote Szansa częściowo wykorzystana
60%
XX
Artykuł Witolda Nieciuńskiego dotyczy spraw zasadniczych, postawa autora budzi szacunek. Wywołał we mnie odczucia sympatyczne, ale utrudniające zabieranie głosu: nie ma w nim myśli, którym bym się przeciwstawiał. Następne zdania są glosą do Problemów modernizacji..., a nie polemiką z tekstem. Ujmuję je w sposób bardzo syntetyczny. (fragment tekstu)
10
Content available remote Wyższa jakość kultury politycznej przesłanką modernizacji
60%
XX
Problem kultury politycznej należy bezsprzecznie do tych podstawowych zjawisk Braudelowskich "procesów długiego trwania", które Witold Neciuński postrzega jako czynniki determinujące "urządzenie świata społecznego". Kultura polityczna Polaków, poczynając od Rzeczypospolitej szlacheckiej aż po czasy teraźniejsze, przechodziła przez okresy wzlotów i upadków, nieraz osiągała poziom wzbudzający podziw, to znowu staczała się do granicy marazmu. Tak też rzeczy się miały po drugiej wojnie światowej. Niewątpliwym wykwitem wysokiej kultury politycznej były przemiany październikowe 1956 roku, ale już wyraźną oznaką jej staczania się były ekscesy marca 1968 roku. W jeszcze głębszą przepaść pogrążyła się ona w czasie stanu wojennego, który - abstrahując od tego, czy podyktowała go paląca konieczność, czy był tylko arbitralnym chwytem w walce 0 władzę - świadczył o utraconej przez Polaków zdolności wzajemnego porozumiewania się. Za to prawdziwym, wręcz chwalebnym szczytem dojrzałej kultury politycznej społeczeństwa polskiego był Okrągły Stół i działalność tzw. sejmu kontraktowego, dzięki którym dokonał się w Polsce przewrót ustrojowy bez przysłowiowego stłuczenia szyby. (fragment tekstu)
11
Content available remote W kierunku nowoczesnego socjalizmu
60%
XX
Główna uwaga sprowadza się do tego, że zapowiedziane w artykule wprowadzającym i dyskusyjne podejście do analizy podstawowych, spornych, społecznych problemów rozwoju współczesnego świata, a zwłaszcza Polski, w ważnym okresie jej dziejów, są niezwykle potrzebne i cenne, tym bardziej że są one dokonywane przez autora o wszechstronnym rozeznaniu tej problematyki oraz z pozycji humanisty, głęboko zatroskanego o pomyślną przyszłość Polski i świata. Moje krytyczne uwagi przedstawiam jako zwolennik materializmu historycznego, a w wyniku tego - zwolennik nowoczesnego socjalizmu przyszłości. (fragment tekstu)
12
Content available remote Przesłanki transformacji instytucji lokalnych
60%
XX
W krajach przeżywających transformację ustroju politycznego i gospodarczego naturalnym procesom przenikania instytucji formalnych i nieformalnych powstałych na różnych poziomach i w różnych środowiskach instytucjonalnych towarzyszy odbudowa instytucji rynkowych oraz tworzenie nowego ładu instytucjonalnego zgodnego z systemem demokratycznym. Istotne miejsce w tych procesach zajmuje gmina.(fragment tekstu)
EN
Social-economic development of a region/local community is connected with penetration of economic and social processes which happen in different scales of spaces. Different structures of institutional mechanisms inherited from the past set faster or slower pace in adaptation of regions/local units in changing, exterior conditions of activity. The essential element with its economic and social character, favourable to pro-effective transformations is the recreation of institutions and social ties that make easier enterprising and innovative behaviors of regional societies and local communities. The paper analyses the activity of existing entities in the context of: - relations between formal and informal institutions which regulate the economic activity in a region and the directions of their transformations, - current variety of entities acting in a region and changing "institutional density", - existing of communicative relations and nets of relations between entities and tendency of their transformations, - co-operation between entities and their effects (perceived and real), - competitive behaviors and building a competitive position of regional/local entities. (original abstract)
13
Content available remote Przemiany porządku instytucjonalnego w okresie transformacji systemowej
60%
XX
W istocie tworzyć świadomie można jedynie część instytucji formalnych. Cała reszta porządku instytucjonalnego powstaje wskutek modyfikowania istniejących instytucji formalnych, utrwalania się nowych instytucji nieformalnych, a wreszcie - ograniczonego powstawania nowych (głównie nieformalnych, ale w odleglejszej przyszłości - także formalnych) składników ładu instytucjonalnego na skutek rozwoju i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych nurtów przemian pozainstytucjonalnych.(fragment tekstu)
EN
The main point of author's considerations is the category of institutional order. The elements of the order and conditions of its quality have been described in the paper. The author also presents specific conditions of institutional order proper for the time of system transformation. The matter of institutional lack's reasons has been also discussed there. The author analyses the role of formal and informal institutions and their interactions against a background of characteristic symptoms concerned with institutional order's flaw which is being transformed into social-economic system. It gives incentive to formulate general forecast to further evolution of the order. (original abstract)
14
Content available remote Reforma zdrowotna jako proces polityczny : kilka uwag o wybranych wątkach
60%
XX
Sektory (systemy) zdrowotne zawsze podlegały zmianom. Niektóre zmiany były celowo wprowadzane przez politycznych decydentów, najbardziej znaczącym przykładem było rozszerzanie uprawnień do świadczeń, inne dokonywały się mniej lub bardziej spontanicznie, pod wpływem nowych technologii medycznych i ze sfery zarządzania, albo na skutek zmiany oczekiwań społecznych. Jednak w drugiej połowie lat osiemdziesiątych zmiany zostały zintensyfikowane, a ponadto zaczęły być wyodrębniane jako coś specyficznego i łączone we wspólny nurt przedsięwzięć zwanych reformami opieki zdrowotnej lub reformami sektorów zdrowotnych. Mimo że różniły się między sobą, bo różne były ich przyczyny, uwarunkowania, cele i stosowane metody - im więcej krajów przygotowywało i wdrażało reformy, tym bardziej były odmienne - to jednak w pewnej grupie krajów rozwiniętych można było mówić o wyraźnych cechach wspólnych. Na użytek tego opracowania wyodrębnię reformy prowadzone w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Nowej Zelandii. Wszystkie te kraje miały u progu lat dziewięćdziesiątych rozbudowane i spójne systemy zdrowotne - przy eksponowaniu zasady publicznej odpowiedzialności - i wszystkie zdecydowały się wprowadzić różne elementy mechanizmu rynkowego, posługując się koncepcją wewnętrznego rynku, konkurencji, rozróżnieniem między funkcjami płatnika i świadczeniodawcy i eksponując potencjalnie pozytywną rolę odgrywaną przez sektor prywatny. Mimo pewnych sukcesów, jakie osiągnięto, we wszystkich tych krajach - wcześniej lub później - nastąpiło wycofanie się z rynkowych haseł i powrót do wcześniej stosowanych zasad, choć niekoniecznie do starych rozwiązań organizacyjnych. Interesujące jest zatem szukanie odpowiedzi na .pytanie, jakie czynniki przyczyniły się, najpierw, do szerokiej akceptacji i wdrożenia prorynkowych rozwiązań, a później, do ich równie powszechnego odrzucenia. Przyjmuję hipotezę, że odpowiedzi tych należy szukać w cechach procesu politycznego, w ramach którego reforma zdrowotna była realizowana, a nie w treściach szczegółowych rozwiązań, które były wdrażane. Koncentracja na procesie politycznym każe zwrócić uwagę na uczestników działań sektora zdrowotnego - zwanych aktorami, zgodnie z terminologią, która zdobyła już sobie prawo obywatelstwa - oraz na korzyści i straty odnoszone i ponoszone przez nich w wyniku przekształceń reformatorskich. Opracowanie składa się z pięciu części. Część pierwsza jest poświęcona analizie pojęcia i zjawiska reformy zdrowotnej. Trzy kolejne części zawierają omówienie reform w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Nowej Zelandii, przy czym najpierw przedstawiam ogólnie wprowadzone zmiany, by dalej przejść do bilansu korzyści i strat różnych aktorów. W części piątej są przedstawione wnioski dotyczące organizacji procesów reformatorskich, jakie daje się wyprowadzić z międzynarodowych doświadczeń w tej dziedzinie. (fragment tekstu)
EN
Health sectors (systems) have always been undergoing many changes But in late eighteens changes were intensified and looked at as som ething specific and referred to as "health reforms" . Though changes considered and implemented in different countries varied, most observers underlined the similarities occurring in reforms, especially in industrialized countries. In this paper reforms in United Kingdom , Sweden and New Zealand are analyzed. In early nineties all these countries had com prehensive health systems, emphasizing the rule of public responsibility. All made decision to implement a number of market-oriented mechanisms, relying on concepts of internal market, competition, provider-purchaser split and appreciating the role of private sector. The reforms resulted in limited successes but were abandoned after shorter or longer periods. All countries gave up market slogans and returned to rules of public (state's) responsibility, even if solutions that proved efficient were preserved. A question on factors contributing to two problems is posed. First, why market-oriented solutions were accepted and implemented so easily and broadly. Second, why market-oriented solutions, once in use, were so willingly rejected. My hypothesis is that the answers should be sought in characteristics of political process in which health reform was being prepared and implemented. (original abstract)
15
Content available remote Trudne problemy mieszkalnictwa
60%
XX
Jako temat kolejnego Forum wybraliśmy zagadnienia mieszkalnictwa w Polsce. 0 przygotowanie i poprowadzenie dysputy poprosiliśmy Profesorów Edwarda Kuminka 1 Witolda Nieciuńskiego. Obaj wyrazili zgodę i zaprosili do współpracy dr. hab. Macieja Cesarskiego. Zespół w tym składzie przygotował koncepcję Forum, zebrał materiały i opracował je redakcyjnie. Zwrócono się do kilkunastu osób ze środowisk naukowych zajmujących się tymi zagadnieniami oraz do wybranych przedstawicieli instytucji działających w sferze mieszkalnictwa. Dla ułatwienia sformułowania opinii i określenia granic tematycznych opracowano i przesłano zainteresowanym ujętą w kilku punktach problematykę, która mogłaby być przedmiotem dyskusji. Otrzymano odpowiedzi od siedemnastu osób. Zamierzony problemowy układ otrzymanych tekstów okazał się trudny do przeprowadzenia ze względu na powtarzające się w nich wątki tematyczne. Postanowiono zatem publikować nadesłane wypowiedzi w porządku alfabetycznym autorów. Czytelnikom publikowanych w Forum materiałów pozostaje ocena społecznego znaczenia poruszanych zagadnień i trudności związanych z rozwiązywaniem problemów mieszkaniowych w Polsce. (fragment tekstu)
EN
While discussing on difficult housing problems in Poland the participants focused their attention on the difficult situation and the factors affecting it. They pointed to a long-lasting shortage of house constructing and the ways (or mechanisms) to increase the number of flats built and make housing a "fly-wheel" of economic development and the reduction of unemployment. They drew attention to the fact that the worsening condition of the existing resources and the lack of capital for reconstruction works is used as an argument to increase rents. The participants criticized housing policies of the governments in the period of system transformation, which gave priority to building private flats; it reduced the access to flats for less affluent groups of society. The mentioned phenomena were considered the main features of the housing problem in Poland. Finally they stipulated to increase state and local self-government budget subventions to support the construction of less expensive flats for people with lower incomes. (original abstract)
EN
The article deals with the issue of the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on political changes in the EU from a neo-institutional perspective. The pandemic has created qualitatively new challenges for the European Union after a "decade of crises." Due to the dramatic and destructive nature of COVID-19, it is becoming a catalyst for unprecedented systemic changes in the Member States and EU institutions. The impact of the coronavirus on conflicts and divisions in the EU is analysed using the category of Europeanization in selected key dimensions: political unification within the EU, institutional changes at the EU level, the impact of the EU institutions on the Member States, the territorial scope of the EU and the spread of EU institutions beyond Europe. Selected consequences of the pandemic affecting the future of European integration are discussed in terms of different variants of disintegration or reintegration of the EU and the role and place of Central and Eastern European countries in these changes. (original abstract)
17
Content available remote Edukacja przez całe życie
60%
XX
Zadania edukacyjne, i ogół problemów bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanych mogą być postrzegane, analizowane i oceniane z wielu różnych punktów widzenia. Na przykładzie polityki edukacyjnej widać wyjątkowo wyraźnie, jak wiele czynników, zróżnicowanych podmiotowo i przedmiotowo, tworzy splot zagadnień określających warunki, w jakich rozwiązywane są zadania z tego zakresu. W sytuacji naszego kraju do ograniczeń wynikających z zaniechań w dziedzinie zmian programowych, zaniedbań organizacyjnych niedostatku materialnego dołączyły nowe, ważne determinanty związane z procesem transformacji systemowej, integracji europejskiej i globalizacji. Powstała sytuacja odpowiadająca znanemu powszechnie przypadkowi w dziedzinie programowania liniowego, gdy układ założeń wyrażających fundamentalne postulaty jest sprzeczny, redukujący do zera zbiór rozwiązań dopuszczalnych. W przypadku tego typu sytuacji istnieje potrzeba dokonywania zmian (łagodzenia oczekiwań) w układzie ograniczeń. Jest to zadanie szczególnie trudne. Zazwyczaj oznacza ono przesunięcia w podziale środków lub zwiększenie zadań bez ekwiwalentu materialnego, gdyż brak jest możliwości zaproponowania rozwiązania spełniającego jednocześnie wszystkie oczekiwania, nawet wtedy, gdy uznaje się je za jednakowo zasadne. Przy analizie i ocenie problemów edukacyjnych należy jeszcze pamiętać o pewnej ich właściwości, która jest dla edukacji charakterystyczna. Chodzi o rozłożenie w czasie, o niezbędny okres, jaki musi minąć od decyzji o danej zmianie do jej efektu, zwłaszcza, gdy zmiany mają kompleksowy charakter obejmujący cały system edukacyjny, jak w przypadku reformy ustroju szkolnego z 1999 r. Ocena rezultatów tego typu przedsięwzięć jest w pełni możliwa dopiero po pełnym cyklu kształcenia według nowych zasad, a to oznacza, że dopiero po kilkunastu latach. Na poziomie szkoły zawodowej po jedenastu, w innych wypadkach o wiele dłuższym. Pięć lat, jakie minęły od rozpoczęcia ostatniej reformy, jest okresem niewystarczającym dla pełnej analizy i oceny, co nie wyklucza potrzeby bieżącej obserwacji, analizy i oceny wszystkich zjawisk i procesów oraz problemów, które z edukacją, po jej reformie, związane są bezpośrednio lub pośrednio. Jednym z tego typu zagadnień jest potrzeba, a w zasadzie konieczność edukacji ciągłej trwającej przez całe życie. Na problem ten można spojrzeć między innymi przez pryzmat trzech podstawowych funkcji edukacji: politycznej, gospodarczej i społecznej. (fragment tekstu)
XX
Z perspektywy długoletniej przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne wschodnich Niemiec mogą służyć jako modelowy przykład wpływu polityki na sytuację gospodarczą i społeczną kraju. Dominująca do II wojny światowej militarystyczna i ekspansjonistyczna polityka, wywodząca się z tradycji pruskiej, zawiodła, czego dobitnym świadectwem są straty demograficzne, terytorialne i gospodarcze, jakich doznały całe Niemcy na skutek obu wojen światowych. Polityką realistyczną - zdaniem autora - uwzględniającą obiektywne procesy gospodarcze, społeczne i uwarunkowania polityczne wydaje się być natomiast ta, która leży u podstaw realizowanego procesu jednoczenia dwóch państw niemieckich i w jej ramach polityka rozwoju wschodnich landów, wchodzących wcześniej w skład Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W stosunkowo dużym stopniu przyczyniła się do wzmocnienia ich gospodarek i podniesienia ogólnej konkurencyjności wschodnioniemieckiego makroregionu, a także do umocnienia międzynarodowej pozycji całych Niemiec. (abstrakt oryginalny)
EN
From the long-term perspective, economic, social and political changes in eastern Germany can serve as a model example of the influence of politics on the country's economic and social situation. The militaristic and expansionist policy arising from the Prussian tradition, which dominated until the Second World War, failed. The this is emphatically demonstrated by the demographic, territorial and economic losses, which the whole of Germany experienced as a result of both World Wars. According to the author, a realistic policy, which takes into account the objective economic, social and political processes, seems to be one which lies at the heart of the ongoing process of the reunification of the two German states, a part of which is the development policy of the eastern lands, formerly comprising the German Democratic Republic. It contributed to a relatively large extent to the strengthening of their economies and raising the overall competitiveness of the eastern German macro-region, as well as the strengthening of the international position of the whole of Germany. (original abstract)
XX
Należy stwierdzić, że monografia prof. R. Polińskiego stanowi zarówno podsumowanie współczesnej wiedzy na temat transformacji gospodarek centralnie planowanych regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i podstawę do dalszych badań nad tą problematyką. Na zakończenie autor słusznie stwierdził, że w Europie Środkowo-Wschodniej nie występuje jeszcze w pełni stadium posttransformacyjne.(fragment tekstu)
XX
Artykuł dedykowany jest problemowi reprezentatywności kobiet w procesie modernizacyjnym państwa, który to pozostaje tematem niezwykle obszernym, wciąż szeroko dyskutowanym i wzbudzającym wiele emocji. Problem zwiększenia reprezentacji kobiet w polskiej polityce analizowany jest na przykładzie Rady Miejskiej w Łodzi. Autorka artykułu formułuje tezę, że niska partycypacja kobiet w obszarze polityki bez dalszych zmian legislacyjnych nie ulegnie zmianie. Liczniejsza obecność kobiet w polityce może jednak potęgować u mężczyzn poczucie większej konkurencji. Nie wystarczą jej zdaniem jedynie zapisy kwotowe. Potrzebne są także zmiany w świadomości samych wyborców, iż kobiety sprawdzają się także w tej dziedzinie i warto na nie głosować. Zwiększenie udziału kobiet w procesie modernizacyjnym państwa byłoby - w ujęciu autorki - sprawiedliwym sposobem zmniejszenia dyskryminacji kobiet w życiu publicznym. Akceptacja kobiet w procesie modernizacyjnym państwa poprzez ich liczniejszy udział w samorządowych organach kolegialnych może tylko przyczynić się do większej równości płci w Polsce, a także do lepszej demokratyzacji życia we władzach samorządowych. Proces modernizacyjny powinien przebiegać w kierunku eliminowania wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią, eliminowania stereotypizacji płciowej, promowania równości kobiet i mężczyzn w ramach realizacji polityki państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of the (un)representativeness of women's participation in the country's modernization processes. Based on the example of Łódź City Council, the author contends that the increase of women's participation in the political sphere requires further legislative action. Furthermore, a major change in social consciousness in needed, questioning the gender stereotypes and stressing women's competence in the sphere of politics. The enhanced presence of women in local government collegial bodies would contribute to gender equality and democratization of local communities.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.