Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foreign-exchange policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem prawa dewizowego jest kształtowanie polityki dewizowej państwa, która jest realizowana poprzez swobodny obrót obcej waluty zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w danym kraju. W artykule omówiono problem liberalizacji regulacji dewizowych w Polsce w latach 1990-2002.
EN
This article presents the extent to which currency regulations were liberalized in Poland in the 1990s. The introduction of the internal convertibility of the Polish złoty in 1990 constituted the first step towards liberalization; the next step involved the gradual lifting of limits on current turnover (beginning of the 1990s) and the gradual liberalization of capital flows. The author draws attention to the external determinants of the process of currency policy liberalization, such as: meeting OECD and International Monetary Fund requirements and - most importantly - adjusting currency regulations to EU requirements. (original abstract)
2
Content available remote Foreign Currency Loans and Stability of the Banking System in Poland
100%
EN
The aim of the study was to answer the question whether and to what extent foreign currency loans may pose a threat to the stability of the banking system in Poland. The reason for exploring this problem is the situation in which Swiss franc mortgage loan parties found themselves. The problem concerned not only Poland, but also appeared in Hungary, Spain and Ukraine. The aforementioned countries have adopted various strategies in order to solve this issue. Currently, there is a discussion in Poland over the form of solution to the situation in which the Swiss franc debtors have found themselves. This article presents the following hypotheses: The credit policy of banks, which includes mortgage lending in Swiss francs, was a typical action in terms of risk management which in this case was two-way in nature. In addition, banks did not have the opportunity to significantly impose its policies on customers, as evidenced by the degree of market development and market competition. Conversion of mortgage loans according to the CHF historic exchange rate can affect the stability of the banking system. The article presents the main types and sources of bank risks with particular emphasis on credit risk and foreign exchange risk. In addition, the paper shows the importance of this kind of risk in the context of the systemic stability of the banking sector in a situation of exchange rate stability disturbances. Verification of the research hypothesis was based on literature studies and analysis of statistical data. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w latach 1993-2011 rezerwy walutowe sprzyjały wzrostowi zrównoważonemu w Polsce, czy też go destabilizowały. W pierwszej części przedstawiono funkcje rezerw walutowych oraz ukazano pożądany ich poziom sprzyjający wzrostowi zrównoważonemu, a w drugiej zweryfikowano kształtowanie się stanu aktywów rezerwowych w Polsce z punktu widzenia prawidłowości pełnionych funkcji, czyli ich wpływu na utrzymanie wzrostu zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to find out whether the foreign currency reserves held in Poland between 1993 and 2011 supported sustainable growth or, on the contrary, impeded development. In the first part, the functions of foreign currency reserves are described and the desired level of these reserves essential to support sustainable growth is defined. The second part analyses the actual level of foreign currency reserves held in Poland from the viewpoint of their role, which is to maintain sustainable growth. (original abstract)
XX
Dokonano ogólnej oceny systemu finansowego w Polsce w piętnastym roku transformacji. Przedstawiono czynniki internacjonalizacji systemu finansowego. Szczególne znaczenie przypisano liberalizacji dewizowej.
EN
The aim of the study was to answer the question whether and to what extent foreign currency loans may pose a threat to the stability of the banking system in Poland. The reason for exploring this problem is the situation in which Swiss franc mortgage loan parties found themselves. The problem concerned not only Poland, but also appeared in Hungary, Spain and Ukraine. The aforementioned countries have adopted various strategies in order to solve this issue. Currently, there is a discussion in Poland over the form of solution to the situation in which the Swiss franc debtors have found themselves. This article presents the following hypotheses: The credit policy of banks, which includes mortgage lending in Swiss francs, was a typical action in terms of risk management which in this case was two-way in nature. In addition, banks did not have the opportunity to significantly impose its policies on customers, as evidenced by the degree of market development and market competition. Conversion of mortgage loans according to the CHF historic exchange rate can affect the stability of the banking system. The article presents the main types and sources of bank risks with particular emphasis on credit risk and foreign exchange risk. In addition, the paper shows the importance of this kind of risk in the context of the systemic stability of the banking sector in a situation of exchange rate stability disturbances. Verification of the research hypothesis was based on literature studies and analysis of statistical data. (original abstract)
6
Content available remote Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa
100%
XX
Cel - Celem niniejszej pracy jest analiza tych przepisów prawnych, które wskazują na rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego w sferze obrotu dewizowego. W myśl postanowień art. 52 ustawy o Narodowym Banku Polskim, bank ten jest centralną bankową instytucją dewizową, a więc podmiotem o oryginalnym statusie dewizowoprawnym. Główną tezą niniejszego opracowania jest twierdzenie o bezpośrednim związku kontroli dewizowej wykonywanej przez Prezesa NBP z ustawową kategorią "centralna bankowa instytucja dewizowa". Celem opracowania jest także wskazanie, że współcześnie bank centralny, jako centralna bankowa instytucja dewizowa, powinien realizować inne zadania niż w latach ubiegłych. Zmieniła się bowiem rola banku centralnego w kontekście funkcjonowania całego rynku finansowego. Metodologia badania - Podstawową metodę badawczą oparto na kompleksowej analizie materiału normatywnego w odniesieniu do poruszanych w pracy zagadnień. Ponadto przeprowadzono analizę i ocenę poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu. Jedną z zastosowanych metod jest także metoda analityczna, głównie w odniesieniu do pojęć używanych na gruncie prawa dewizowego. Wynik - Przeprowadzona analiza potwierdza szczególny dewizowoprawny status Narodowego Banku Polskiego. Kontrola dewizowa wykonywana przez Prezesa NBP jest jednym z elementów składających się na wypełnienie funkcji "centralnej bankowej instytucji dewizowej". Przeprowadzona analiza pozwala postawić pytania dotyczące całego systemu kontroli, jaki funkcjonuje w Polsce i słuszności rozłożenia kompetencji pomiędzy Komisję Nadzoru Finansowego a Narodowy Bank Polski. Oryginalność/wartość - W literaturze przedmiotu nie wskazywano do tej pory na NBP jako na centralną bankową instytucję dewizową i umiejscowienie w jej zakresie kontroli dewizowej. Przyznanie NBP tego szczególnego statusu sprawia, że bank centralny jawi się jako instytucja o szerokim spektrum działania, nie zawsze jednak odpowiadającym wymogom unijnym. Wartością niniejszego opracowania jest postawienie pytań dotyczących zakresu kontroli dewizowej, a tym samym zakresu zadań, jakie NBP powinien realizować pełniąc funkcję centralnej bankowej instytucji dewizowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this study is to analyze the legal provisions which indicate the role and tasks of the Polish National Bank in the sphere of foreign exchange transactions. Under the provisions of art. 52 of the Act on the Polish National Bank, the bank is the central banking institution of foreign exchange transactions and is the subject with legal foreign exchange status. The main thesis of this paper is a direct relationship of exchange controls exercised by the President of the NBP with statutory category of "central banking foreign exchange institution". The aim of the study is an indication that modern central bank, as the central bank foreign exchange institution should carry out other tasks than in previous years. The role of the central bank has changed in the context of the functioning of the entire financial market. Research methodology - Basic research method is based on a comprehensive analysis of the normative materials with regard to the issues raised in the work. In addition, in the article is presented an analysis and assessment of the views expressed in the literature. One of the methods used is the analytical method, mainly in relation to the terms used on the basis of the foreign exchange law. Result - The analysis confirms the special exchange standard legal status of the Polish National Bank. Exchange control exercised by the President of the NBP is one of the elements that make up the fulfillment of the "central bank foreign exchange institution". The analysis allows to put questions about the control system, which operates in Poland and equitable distribution of power between the Financial Supervisory Commission and the Polish National Bank. Originality/value - The literature is not indicated so far on the NBP as the central banking institution and foreign exchange position in the field of exchange control. The granting of this special status to NBP makes the central bank is seen as an institution with a broad spectrum of activity but not always corresponding to the EU requirements. The value of this study is to raise questions regarding the scope of exchange controls, and the scope of the tasks that the NBP should pursue acting as a central bank foreign exchange institution. (original abstract)
XX
W artykule zawarto analizę funkcjonowania polskiego rynku walutowego. Autor podjął próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: czy jest to już rynek w pełni dojrzały, działający zgodnie z zasadami światowego rynku walutowego i czy poszczególne segmenty polskiego rynku walutowego funkcjonują sprawnie i pełnią swoje funkcje. Pierwszą część artykułu poświęcono uwarunkowaniom rozwoju i funkcjonowania rynku walutowego w Polsce, to jest przede wszystkim zmianom zachodzącym w polityce kursowej i dewizowej. W drugiej części poddano analizie organizację i zasady funkcjonowania rynku walutowego i jego poszczególnych segmentów. Omówiono także rynek walutowy instrumentów pochodnych.
EN
The aim of this article is to analyse how the Polish currency market functions and the processes of adjustment which have been taking place an this market, being influeced by the transformation into the market economy, fully integrated with the world economy. The first part of the article has been dedicated to the functioning conditions and the development of the currency market in Poland, and most of all to the changes taking place in foreign exchange and currency rate policy. The second part of the article presents an analysis of organization of Polish traditional foreign exchange market and its individual segments. The last part of the paper presents an analysis of functioning foreign exchange derivatives market in Poland. (original abstract)
XX
Samofinansowanie dewizowe ma miejsce w tych przedsiębiorstwach, które w warunkach ustawowo określonego braku swobody zakupu dowolnej ilości dewiz w bankach mają do tego odpowiednie uprawnienia wydane przez władze zwierzchnie. Omówiono samofinansowanie w przedsiębiorstwach w kapitalizmie, najpierw w klasycznym liberalnym systemie walutowym, później w warunkach ograniczeń wymiany walutowej, a wreszcie w warunkach po regulacji zagranicznych systemów walutowych. Przedstawiono formy dewizowe stosowane w polskiej praktyce, jako tło dla prezentacji postaci i rozwoju systemu samofinansowania dewizowego w Polsce. Na końcu przedstawiono samofinansowanie dewizowe przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej w PRL.
EN
At the beginning, this paper treating of self-financing in enterprises in capitalism, at first in classical liberal foreign-currency system, later in the conditions of limits of currency exchange, and lastly in the conditions after regulation of the foreign-currency system. The paper presents forms of the foreign-currency regulation put into practice in Poland as a background for presentation of the character and the development of the foreign-currency self-financing rule in Poland. The final part consists of the characterization of the foreign-currency self-financing rule in Poland after introduce of the economical reform. (original abstract)
XX
Zmiana mechanizmu kursu walutowego dokonana w maju 1995 roku sprzyjała dalszej jego aprecjacji (realnej i nominalnej) w reakcji na nadwyżkę podaży na rynku dewizowym. Autorka zwróciła uwagę na konieczność poszukiwań metod ograniczenia dopływu dewiz oraz koordynacji zamierzeń polityki kursowej i pieniężnej; dotyczy to zwłaszcza potrzeby obniżenia stóp procentowych.
EN
When the exchange rate system changed in May 1995 the reaction to the supply excess on the monetary market was the further, real and nominal, appreciation of the Polish zloty. The author highlighted that methods limiting the inflow of foreign currencies as well as the coordination of exchange rate policy are necessary, in particular, with reference to the decrease of exchange rates. (J.W.)
XX
Omówiono poczynania polskich władz gospodarczych w latach 1990-1995 zmierzające do liberalizacji polskiej polityki dewizowej i celnej.
EN
This paper reviews the reasons for and impacts of quantitative easing by the Bank of England. It analyses the macroeconomic impacts of this policy tool on the UK economy across the period 2008-16. It compares the impacts of each round of quantitative easing to assess how the impacts changed over time. The authors implemented econometric analysis based on the VAR model. This analysis indicated that the Bank of England's monetary policy influenced GDP growth by a relatively small degree during the period studied. The impact of changes in the monetary base (M3) explained a bigger part of GDP growth than the decreases in interest rates and exchange rates. Over time the impact of this policy response diminished. (original abstract)
EN
This paper reviews the reasons for and impacts of quantitative easing by the Bank of England. It analyses the macroeconomic impacts of this policy tool on the UK economy across the period 2008-16. It compares the impacts of each round of quantitative easing to assess how the impacts changed over time. The authors implemented econometric analysis based on the VAR model. This analysis indicated that the Bank of England's monetary policy influenced GDP growth by a relatively small degree during the period studied. The impact of changes in the monetary base (M3) explained a bigger part of GDP growth than the decreases in interest rates and exchange rates. Over time the impact of this policy response diminished. (original abstract)
XX
Tematem opracowania jest zaprezentowanie zmian w zakresie reglamentacji obrotu dewizowego z zagranicą, wprowadzonych przez ustawę - "Prawo dewizowe z dnia 1.01.1995". Ukazano wyraźną tendencję do łagodzenia obowiązującej reglamentacji w omawianej dziedzinie.
EN
The transformation of the economic system and the increasing openness of the Polish economy which has accompanied this process have given rise to the need for changes in legal regulations governing the execution of foreign currency transactions. Currency transactions, both in Poland and with foreign countries, are allowed, but are subject to many restrictions. The scope of currency regulation, in the form of various prescriptions and prohibitions, differs for the various entities subject to currency law. The Foreign Currency Act, which has been in force since 1 January 1995, removed a number of restrictions relating to foreign currency transactions, including currency transfers to and from abroad, as well as the provision and drawing of foreign currency credits and loans. In addition, the Act allowed Polish firms and individuals to possess foreign currency and keep such currency in their own foreign currency accounts. At the same time, the Act introduced new restrictions with regard to setting guarantees in foreign currency transactions. (original abstract)
XX
Autor, opierając się na raporcie kwartalnym "Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową", przedstawia bieżącą sytuację gospodarczą w Polsce i perspektywy rozwojowe w najbliższych dwóch kwartałach. Zwraca uwagę na zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia rozwoju gospodarczego Polski.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.