Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 527

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Moim głównym celem będzie umieszczenie problemu hegemonii w kontekście nowoczesnych procesów, które zdefiniowały praktykę rządzenia. Zajmę się najpierw wyjaśnieniem, co rozumiem przez nowoczesną władzę. Przejdę następnie do omówienia kategorii hegemonii, mając na uwadze wspomniane zjawiska towarzyszące nowoczesności. Na koniec wyznaczę kilka ścieżek do dalszych badań i postaram się przekonać Czytelnika, że zaproponowane przez Gramsciego kategorie są płodne poznawczo. (fragment tekstu)
EN
The aim of this text is to situate the Gramscian theory of hegemony in the context of a philosophical reflection on power. The modern transformation of power is based on three processes: the emergence of a model of power which is focused on subjectivity; a democratic revolution (acquiring of a political identity by a growing number of social groups) and the delegation of power. The main argument of this article is that hegemony is a practice of gaining and maintaining power, which is characteristic of modernity, its practices and institutions. It entails exerting moral, cultural and intellectual authority, by an alliance of dominant groups, over other social groups. The aim of hegemony is to subjugate these groups, not only through coercion, but also through eliciting their consent. (original abstract)
XX
Władza jest jedną z podstawowych kategorii instytucjonalnych wpływających na możliwości rozwojowe każdego kraju69. Władza skorumpowana, nieefektywna. pozbawiona odpowiedzialności i tworząca instytucje wyzyskujące jest w stanic zdusić każdy potencjał wzrostu gospodarczego. Nie ma tutaj jednak symetrii, ponieważ władza sprawna, wiarygodna, odpowiedzialna i otwarta na postulatach obywateli nie implikuje w sposób automatyczny wzrostu. Poprzez dobre rządy tworzy ona odpowiednie warunki do osiągania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, ale niezbędne do tego są jeszcze inne czynniki, jak odpowiednie bodźce mikroekonomiczne, zaangażowanie kapitałowe sektora prywatnego czy sprawnie funkcjonujące instytucje gospodarki rynkowej (egzekwowalność kontraktów, stabilność praw własności). Znaczenie władzy dla wzrostu opiera się przede wszystkim na jej wyłączności tworzenia instytucji formalnych obowiązujących na danym terytorium oraz ich sankcjonowania i egzekwowania'". Kompatybilność tych regulacji z mechanizmami rynkowymi, ograniczona dyskrecjonalność zarządzania gospodarką oraz transparentność przepisów i ich be/wyjątkowe stosowanie stanowią fundament trwałego wzrostu. To jednak nie wszystko, ponieważ władza tworzy klimat polityczny wokół aktywności gospodarczej ludzi. Polityczna niestabilność i niepewność jutra, częste zmiany władzy, polityczna przemoc i siłowe przejmowanie zasobów hamują wzrost gospodarczy zniechęcając do podejmowania inwestycji ze względu na możliwość utraty jej owoców lub zaangażowanych kapitałów. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest pokazanie problemu niedostatecznego dostrzegania przez wiejskie instytucje potrzeb działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans życiowych obu płci i braku dostatecznego rozróżnienia problemów społecznych charakteryzujących kobiety zamieszkujące obszary wiejskie. Posługując się wynikami jakościowych i ilościowych badań terenowych autorka identyfikuje, postrzegane przez wiodące podmioty lokalnej polityki społecznej, problemy kobiet na tle problemów społeczności wiejskich.(fragment tekstu)
EN
The literature provides knowledge about the socio-economic problems and barriers to development of rural areas. For years constant is their list: unemployment, poverty, alcoholism, aging citizens, lack of social and technical infrastructure, weak human capital, financial shortfalls. By far, however, are rarely addressed social issues in local politics in the context of social problems of rural women and the gender mainstreaming, the integration of the principle of equal opportunities for men and women in creating local public policies. This is not due to negligence or lack of interest of researchers in the subject, but the fact that the local policy, especially rural areas not included in this rule.(original abstract)
XX
Omówiono kompetencje głowy państwa w odrodzonej Polsce na tle zapisów z Konstytucji z 17 marca 1921 r.
EN
The article attempts to present competence of Polish head of state against a background of the Constitution from March 1921. It means that the basic investigative problems being the subject of the article are: representative authorizations, authorizations towards Legislative Chambers as well as relations between the president and government. To obtain a full picture of the formation of president's competence in revived Poland, moreover an analysis of the head of state status in the years 1918-1922 has been done. Consideration has been realized by the historical - legal method and the results of the study have been placed at the end of the text. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku w kontekście porażki projektu centro-lewicowego w tym kraju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona geografii wyborczej tzw. Pasa Rdzy, który stanowi jeden z najbardziej symbolicznych regionów Ameryki, w którym możemy zaobserwować negatywne konsekwencje neoliberalnej globalizacji. Autor artykułu skupi się także na języku politycznym Donalda Trumpa, silnym przekazie antyglobalistycznym użytym przez republikańskiego kandydata zarówno w czasie prawyborów, jaki i podczas debat prezydenckich z Hillary Clinton. Studium zaprezentuje także na ile "polityka tożsamości" oraz inne indywidualistyczne koncepty wpłynęły na porażkę wyborczą amerykańskiej lewicy oraz dlaczego bardziej kolektywne i antagonistyczne podejście może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na cały transatlantycki ruch postępowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the analysis of Donald Trump's electoral victory in U.S. presidential elections of 2016 in the context of failure of the center-left in this country. Special attention will be paid to political geography of the Rust Belt, one of the most symbolic regions in America, where one can observe the negative consequences of neoliberal globalization. The author of the article will focus on the political language of Donald Trump and the strong anti-globalist statement used by the Republican candidate during primaries as well during presidential debates with Hillary Clinton. This study will also show, how Identity Politics and other idealistic concepts infl uenced the electoral defeat of the American Left and why a more collective and antagonistic approach could have a positive impact on the whole transatlantic progressive movement. (original abstract)
6
Content available remote Dwupoziomowy system polityczny w Europie
80%
XX
Celem artykułu jest zarysowanie zjawiska dwupoziomowego systemu władzy w Europie, tj. występującego jednocześnie na poziomie europejskim i narodowym. Przykładem najczęściej podejmowanym w literaturze funkcjonowania tego systemu jest zarządzanie politykami publicznymi oraz systemu regulacyjnego w UE. W niniejszym artykule skupiam się na politycznych aspektach funkcjonowanie omawianego systemu. Obejmuje to kwestię legitymizacji władzy w Europie, a także wzajemnych powiązań między decydentami politycznymi na obu poziomach. Analiza dwupoziomowego systemu politycznego w Europie wymaga nie tylko identyfikacji głównych aktorów i instytucji uczestniczących w procesach politycznych. Istotne znaczenie ma wskazywanie na kanały dwustronnych relacji między poziomem europejskim a narodowym. Badania dwupoziomowych przepływów informacji i decyzji umożliwia również obserwowanie wzajemnych relacji władzy w systemie europejskim. Dotyczy to zwłaszcza nieformalnych wpływów i zakulisowych negocjacji, które wskazują na hierarchię znaczenia między poszczególnymi aktorami na scenie europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to outline the phenomenon of two-tier system of governance in Europe, that is the one occurring simultaneously on European and national level. The most common examples of this system are the management of public policies and regulatory regime in the EU. In this article, I focus on the political aspects of the system. This includes the legitimacy of power in Europe, as well as the interaction between policy-makers at both levels. Two-tier analysis of the political system requires not only identification of the key actors and institutions involved in the political process, but it is also important to point to the channels of bilateral relations between the European and the national level. The analysis of the information and decisions flows can demonstrate power relations in the European system. This is especially true in relation to informal influences and "behind the scenes" negotiations which could indicate a hierarchy between the different actors in European politics. (original abstract)
7
Content available remote Konstytucyjna regulacja następstwa tronu w wybranych monarchiach europejskich
80%
XX
W artykule dokonano analizy zasad dziedziczenia tronu w wybranych monarchiach europejskich. Omówiono przepisy regulujące następstwo tronu w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, pominięto zaś takie państwa o ustroju monarchicznym, jak: Luksemburg, Lichtenstein, Monako i Dania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the rules of the throne succession in some European monarchies. It presents the regulatory principles of the throne succession in Belgium, Spain, Netherlands, Norway, Sweden and Great Britain. Monarchies such as Luxembourg, Lichtenstein, Monaco and Denmark have not been described in the article. (original abstract)
XX
Opierając się na wcześniejszych publikacjach własnych i kilkorga innych autorów (m.in. prof. Pawła śpiewaka, dr. Rafała Matyi, prof. Jadwigi Staniszkis), Jan Rokita buduje model osobliwego systemu władzy, stworzonego w Polsce przez premiera Donalda Tuska po zwycięstwie wyborczym w 2007 roku, oraz zastanawia się nad społecznymi i politycznymi warunkami możliwości tego systemu, a także stwierdza oznaki jego nietrwałości. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on his own previous publications and on the publications of several other authors (e.g. professor Paweł śpiewak, Rafał Matyja, PhD, professor Jadwiga Staniszkis) the author develops a model of a peculiar system of government, created in Poland by the Prime Minister, Donald Tusk, after winning the parliamentary elections in 2007, and he reflects on the social and political conditions of the possibilities of this system and finds certain signs of its instability. (original abstract)
XX
Mistrz Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej stworzył dwa modele władcy. Bez wątpienia na ich treść miały wpływ wydarzenia polityczne z okresu spisywania dzieła. Wizerunek władcy niesprawiedliwego-tyrana został przeciwstawiony władcy sprawiedliwemu-idealnemu. Jednym z podstawowych kryteriów podziału był stosunek panującego do poddanych. Wincenty zapragnął ująć relacje i tendencje społeczno-polityczne i kulturalno-ideologiczne, takie jak stosunek między monarchą a możnymi, Kościołem a państwem, duchowieństwem a świeckimi. Kadłubek pisze o czynach władców ale ważniejszą rolę niż sprawy rodów i poszczególnych osób upatruje w instytucji państwa i w prawno-etycznych podstawach życia społeczności narodowej. Władcy są związani prawem i ograniczeni w swym działaniu przez czynnik społeczny stojący na straży porządku publicznego i sprawiedliwości. Społeczeństwo ma prawo wymówić posłuszeństwo władcy niesprawiedliwemu - tyranowi, tak jak to miało miejsce w 1079 roku z Bolesławem Śmiałym i w 1177 roku z Mieszkiem III Starym. Z kolei władca idealny powinien być obdarzony szlachectwem cnoty, zespołem powinności i zobowiązań moralnych określonych ramami porządku publicznego, a w szczególności troską o dobro każdej rodziny. (abstrakt oryginalny)
EN
Master Wincenty Kadłubek at the Polish Chronicle created two models for the ruler. Without a doubt political developments affected their contents from the period of writing work down. The image of an unjust ruler-tyrant ruler was opposed to the just-ideal. An attitude of the ruler to subjects was one of essential criteria of identity. Wincenty wanted to recognize relations and sociopolitical and cultural-ideological tendencies, so as the relationship between the monarch and magnates, the Church and state, clergy and secular. Kadłubek writes about the deeds of the rulers but more important than the things families and individuals sees the institutions of the state and the legal and ethical foundations of life of the nation. Masters are associated with the law and limited in their acting by the social factor standing on guard of the public order and justices. The society has the right to pronounce the obedience for the unfair master - the tyrant, the same as it took place in 1079 with Bolesław Śmiały and in 1177 years with Mieszko III Stary. The ideal ruler should be endowed with nobility of virtue, duty and liability team specific moral framework of public policy, in particular the concern for the well-being of every family. (original abstract)
XX
Celem artykułu pozostaje rekonstrukcja normatywnych powiązań unijnej władzy ustawodawczej ze sferą polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Prezentowane analizy koncentrują się wokół wybranych zagadnień prawnych wskazanego problemu. Zgodnie z przyjętą hipotezą, mimo że zakres prawnych powiązań instytucji ustawodawczych UE ze sferą polityki zagranicznej Unii jest szeroki, instytucje te w ramach wskazanej polityki jedynie w ograniczonym zakresie realizują definiowaną traktatowo funkcję ustawodawczą, która jest rozumiana jako stanowienie prawa w ramach szczególnego (cechowanego określonym standardem transparentności i legitymacji demokratycznej) ustalonego traktatowo trybu. Weryfikacja hipotezy oparta została o metodę dogmatyczno-prawną i wymaga poczynienia ustaleń w zakresie natury unijnej polityki zagranicznej, identyfikacji instytucji (organów) i funkcji ustawodawczych UE oraz ich prawnych powiązań ze wskazaną polityką Unii.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to reconstruct links between Union's legislative power and foreign policy of the European Union. Presented analysis focuses on legal aspects of that issue. The hypothesis of the article assumes that even though the range of legal links between EU's legislative institutions and the realm of Union's foreign policy is wide, these institutions within the policy in question only to a limited extent perform legislative function as defined by treaties and understood as law-making in accordance with particular (marked with certain standard of transparency and democratic legitimization) treaty procedure. The verification of this hypothesis is based on a dogmatic-legal method and requires the analysis concerning the nature of Union's foreign policy, the identification of Union's legislative institutions (organs) and functions and the legal links between them and the Union's foreign policy.(original abstract)
XX
Autorzy literatury dotyczącej zarządzania sieciami dostaw czynią ambitne założenie, że uczestnicy związku dostawca - odbiorca są skłonni i zdolni do pielęgnowania wzajemnie korzystnych stosunków -co prowadzi do satysfakcji dostawcy. Jednak pozostaje kwestią sporną, czy firma o znacznej władzy może koniecznie dążyć do ustanowienia obopólnie korzystnego związku (win-win alliance), ponieważ może osiągnąć własną rentowność i efektywność przez kontrolę nad dostawcami, którzy od niej zależą. Innymi słowy, firmy z siłą przetargową nie mają powodów, by zrezygnować z kontroli i powstrzymać się od egzekwowania władzy. Szukając własnego zysku i sukcesów, firmy dominujące mogą być w lepszej sytuacji realizując własne, indywidualne programy sieci dostaw.(abstrakt oryginalny)
EN
Literature makes ambitious foundation concerning management network supply, that participants of relationships buyer-supplier try to arise satisfaction of supplier. However, it remains arguable problem, if firm can aim about considerable authority at establishing advantageous relationship necessarily mutually. In other words, firms with power do not have any causes, in order to resign from control and hold on from executing authority. Searching personal increment and progress, firms can be personal in better situation realizing individual programs of supply networks (original abstract)
EN
Political corruption is a multidimensional phenomenon, concerning political authorities at all possible levels. It is defined as the abuse of power by political entities in order to obtain personal benefits in the form of greater power or wealth. It shows that the subject of political corruption is not only material benefits but also the mechanisms of increasing the influence or special treatment. The character of political corruption results in the public interest in it, enhanced by the public character of the individuals it refers to. It is also influenced by the processual character of the phenomenon itself, but first of all by the specific attractive nature of corruption in social awareness. The article presents the findings of research concerning opinions on political corruption. Its goal is to study the relationships between the respondents' opinions on political authorities' honesty and the determinants of corrupt phenomena. The main research question is: Is there any relationship between the person's opinion on political authorities' honesty and the person's perception of political corruption? The hypothesis related to the question assumes there is a connection between the perception of political authorities' honesty and the evaluation of components of political corruption. The research is part of a research project carried out by the IPSO ORDO Academic Foundation on the perception of the corruption phenomenon in the public domain(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza zagadnień związanych z przewrotem politycznym jako formą sukcesji władzy królewskiej w monarchii zjednoczonej Izraela w okresie panowania pierwszego króla Hebrajczyków - Saula, po czasy ostatnich lat pobytu na tronie Dawida. W okresie, który został poddany analizie, miało miejsce kilka nieudanych prób przejęcia władzy królewskiej w drodze przewrotu politycznego. W związku z faktem, iż w królestwie izraelskim nie wprowadzono w sposób jednoznaczny dziedziczenia tronu na zasadzie primogenitury, doszło pod koniec życia króla Dawida do najpoważniejszego przewrotu, określanego jako przewrót pałacowy. W następstwie tego wydarzenia na tron Izraela wstąpił młodszy syn Dawida - Salomon, mimo że nie było uzasadnionych podstaw do przejęcia przez niego władzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the issues related to a political upheaval as a form of the succession of royal power in the monarchy of united Israel in the period that started during the reign of the first king of the Hebrews - Saul - till the last years David spent on the throne. During the period analysed in this article, there were several unsuccessful attempts to seize power through a political coup. Due to the fact that the inheritance based on the principle of primogeniture was never unambiguously introduced in the Kingdom of Israel, the most serious upheaval, described as a palace revolution, took place at the end of King David's life. As a result, the younger son of David - Solomon - ascended to Israel's throne, despite the fact that there were no legitimate grounds for him to take power. (original abstract)
14
Content available Biblijne oceny instytucji państwa
80%
EN
As the backgound for the opinions of the Bible on the stat, this article presents briefly the history of Israel, divided into two main periods: national monarchy (earlier period of the Old Testament) and submission to the foreign powers (later books of the Old Testament and the New Testament). The opinions of the Old Testament on the own state hesitate between hope and disappointment, between optimism (royal ideology and messianism, tasks of the king, principles of government) and criticisms (Judges 9, 1 Samuel 8-12, bad kings). A moderate conclusion is offered by the Pentateuch (law above politics, Deut 17). In the attitudes towards the empires, we find two contradictory currents: submission to foreign rule and resistance. In the New Testament we find an acceptation of the state in the New Testament (Mark 12 on taxation, authority from God in Romans 13, 1 Cor 12.12-30), but also criticisms, triggered by persecutions (life of Jesus and Paul, Rev 13-19 and the satanic side of the empire). The state has its lawful authority, both instituted and limited by God and his law. This institution has some justification, but also serious vices (godlessness, violence, high taxes). However, the citizens should obey the state which deals justly with them.
15
80%
EN
The Bible says that "all authority comes from God." But what if the authority is corrupt and abusive? The author of the article analyses the duty to resist a corrupt authority when it threatens inalienable human rights, the common good or the sacredness of authority itself, for example a tyranny or an act of an usurpation. The author examines the conditions which must be fulfilled in order that such forms of resistance as: admonition, protest, rebellion (civic disobedience), strike and uprising can be legitimate. It is important to bear in mind the obligation to obey even a corrupt authority insofar as it can be objectively stated that it serves the common good.
16
Content available remote Rady uczelni jako nowy organ władzy w szkołach wyższych. Przykład Niemiec
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba opisania roli i znaczenia rad uczelnianych w niemieckim systemie szkolnictwa wyższego. Rady uczelni funkcjonują w Niemczech dopiero od dwudziestu lat i narzędzia, jakimi się posługują są jeszcze stosunkowo słabo zbadane. Członkowie rad uczelni widzą swoje funkcje zasadniczo w trzech wymiarach: strategicznym doradztwie dla kierownictwa uczelni, pomoście łączącym szkoły wyższe ze społeczeństwem oraz nadzorowaniu zarządzających uczelnią. Duże znaczenie dla przyszłej pracy rad mają procedury doboru jej członków.(abstrakt oryginalny)
EN
University councils have been additional authorities in higher education in Germany for 20 years. University council members regard the role of university councils as retriever of extermal expertise, supporter in the development of strategic objectives and partner for the strengthening of the ability of reform. The article treats how they fulfil their role and achieve their goals.(original abstract)
XX
Porażka jest wszechobecną i główną właściwością życia społecznego. Niemniej jednak większość badań socjologicznych koncentruje się nie na porażce, ale na sukcesie. Niniejszy esej przyjmuje sceptyczne podejście do teorii socjologicznej, wyjaśniając konieczne ograniczenia analizy socjologicznej i broniąc idei prymatu porażki na dwóch frontach: po pierwsze, przez badanie podejścia socjologicznego obecnie rozwijającego się wokół Foucaultowskiej idei rządności; po drugie, przez bardziej ogólne filozoficzne rozważanie na temat powiązania między porażką a praktykami rządzenia lub kontroli. (abstrakt oryginalny)
EN
Failure is an ubiquitous and central feature of social life. Yet much sociological inquiry focuses not on failure but on success. This paper adopts a sceptical approach to sociological theory, advancing an account of the necessary limits of sociological inquiry and defending the idea of the primacy of failure on two fronts: first, through the examination of a sociological approach currently developing around the Foucaultian idea of 'governmentality'; and second, through a more general philosophical consideration of the connections between failure and practices of governance or control. (original abstract)
XX
Władza i politykowanie to terminy zbliżone. Władza jest utajoną zdolnością wpływania na działania, myśli i emocje innych. Politykowanie natomiast odnosi się do użycia władzy i autorytetu, by osiągnąć rezultaty na poziomie organizacji. Prostymi słowy, władza jest potencjalnym wpływem, podczas gdy politykowanie jest jej sprawowaniem (stosowaniem). W niniejszym artykule przedstawiono przede wszystkim procesualne i instytucjonalne spojrzenie na problem władzy. Dyskusja o władzy organizacyjnej skupia się na jej dychotomicznym charakterze i przedmiotem zainteresowania staje się rozważanie czy władza powinna być postrzegana, jako proces interakcji czy jako zinstytucjonalizowane relacje? (abstrakt oryginalny)
EN
Power and organizational politics are closely related concepts. Power has been defined as the latent ability to influence others' actions, thoughts and emotions. Politics, on the other hand, generally refers to the use of power and authority to influence organizational outcomes. In simple terms power is potential of influence, whereas politics is exercise or use of that power. This article seeks firstly to explore the processual and institutional views. The article goes on to address a parallel problem, the neglect of specifically organizational power practices. In this article, the debate on organizational power has reflected this dichotomous view in its concern with whether power should be seen as a process of interaction or as institutionalized relationships. (original abstract)
EN
The author of the paper expresses the opinion that research and reflection upon the subject of power are and will be developed in many scientific disciplines, however it is the neo-evolutionary approach that allows the opportunity to integrate the results of the research of the origins of power with its primary features. Cultural variability of power is created on the biological foundations and infrequently develops on the principle of antinomy. From the point of view of management sciences, there should be a theory of power that would allow to model management related processes. (original abstract)
20
Content available remote Mapowanie relacji władzy w procesie zmiany organizacyjnej
80%
XX
Poniższy tekst omawia sposoby mapowania relacji władzy przydatne w procesie implementacji zmiany organizacyjnej. Przedstawiono znaczenie relacji władzy w zdobywaniu zwolenników i neutralizowaniu przeciwników zmian. W tekście omówione zostały podstawowe źródła władzy w organizacji wraz ze wskazówkami pokazującymi, gdzie należy poszukiwać aktorów występujących przeciw zmianie organizacyjnej. W podsumowaniu podano jeden z możliwych sposobów wizualizacji relacji władzy w procesie zmiany organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.