Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cień
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przestrzeń w znaczeniu architektonicznym jest synonimem przestrzeni wydrążonej, przestrzeni wnętrza. Przekonanie to oparte jest na rozwoju architektury w ciągu ostatnich 2000 lat, od czasów Cesarskiego Rzymu głównym problemem sztuki budowania było kształtowanie przestrzeni wewnętrznej. S.Giedion - Przestrzeń, czas i architektura
2
Content available Architektura cienia
100%
PL
O ile w przeszłości światłu w architekturze nieodłącznie towarzyszył cień, zadaniem współczesnego architekta jest zwykle jedynie dbałość o doświetlenie budynku. Brak zacienionych przestrzeni przez stosowanie rozległych przeszkleń i równomiernego, sztucznego oświetlenia to brak tajemnicy – pola dla wyobraźni. Pozbawienie architektury cienia oznacza zatarcie granic pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, dniem i nocą, światem rzeczywistym i wirtualnym oraz nadzór społeczny. Budynki, których twórcy oprócz światła operują także „materią” cienia jako elementem narracji architektonicznej nie są częstymi przykładami. Można do nich zaliczyć realizacje Daniela Libeskinda, Fumihiko Maki, Eduardo Menisa, Stevena Holla. Tworząc odpowiedni nastrój przekazują symboliczne treści.
EN
Whereas in the past shadow was a constant companion of light in architecture, the task of a contemporary architect is usually to care for the lighting of the building. The lack of shaded spaces due to the use of extensive glazing and regular artificial lighting equals the lack of mystery – the field for imagination. Depriving architecture of the shadow means blurring of the boundaries between interior and exterior, day and night, real and virtual world, as well as social supervision. Buildings, whose creators, in addition to light, employ the “matter” of shadow as an element of architectural narrative, are not frequent examples. These include the works of Daniel Libeskind, Fumihiko Maki, Eduardo Menis, Steven Holl. While creating the right mood, they also convey symbolic content.
PL
Stworzenie wizji, koncepcji oświetlenia jest skomplikowanym procesem i nie ogranicza się tylko do wyboru lamp. Wręcz błędem jest koncentrowanie się na oprawach, zamiast na oświetlanych płaszczyznach we wnętrzu. Najważniejsza staje się inscenizacja obszarów jasnych i ciemnych, czyli decyzja, gdzie pada światło. Drugorzędnym zagadnieniem jest źródło, które je wytwarza. Oświetlanie zatem można nazwać sztuką budowania nastroju we wnętrzu. W artykule ukazano wpływ zróżnicowanego oświetlenia na odczucia obserwatora. Wywołanie odpowiedniej scenerii zależy od umiejętnego połączenia oświetlenia ogólnego, miejscowego i akcentującego, a także od trafnego dopasowania światła, cienia i koloru.
EN
Conjuring up visions and conceptualizing lighting designs is a complicated process and does not only mean choosing proper lights. It is a mistake to focus exclusively on the lamps and fixtures instead of concentrating on the surfaces of the interiors being lit. Arrangement of the light and dark spaces, that is the decision where to direct the light, becomes the most crucial, while the source of light itself is of secondary importance. Lighting is then an art of creating ambience in an interior. The paper discusses the influence various lighting designs have on the observer. Generating the intended atmosphere depends on both harmonious employment of overall and spot lighting, as well as choosing the right light and color.
4
Content available remote The magic of shadow in fun with architecture
75%
EN
Light is at its best in the presence of darkness. Information about the object illuminated by the light is conveyed by two kinds of shadows, its own and those cast. Shadows come into play with architecture in the form of chiaroscuro created by a solid object or some other additional elements constructed especially for this purpose. The cast shadow, which is very susceptible to deformation, can also be used to create some fun projections on surfaces.
PL
Światło wyeksponowane jest najlepiej w obecności ciemności. Informacje o oświetlanym obiekcie przekazywane są przez światło i dwa rodzaje cienia, własny i rzucony. Cienie wchodzą w grę z architekturą w postaci światłocienia uzyskiwanego od bryły obiektu lub elementów dodatkowych, specjalnie w tym celu konstruowanych. Cień rzucony, jako podatny na deformacje, może być ponadto wykorzystywany do tworzenia zabawnych projekcji na płaszczyznach.
PL
Konstrukcja cieni w perspektywie wymaga wyznaczenia punktu zbiegu promieni słonecznych oraz jego rzutu na płaszczyznę podstawy. Wszystkie publikacje o charakterze dydaktycznym realizują ten punkt wykorzystując bezpośrednio kąt podniesienia i azymut – parametry odczytane z odpowiednich tablic. Zakłada się więc, że promień główny obserwacji ustawiony jest w kierunku południe – północ, co w praktyce zdarza się rzadko. W niniejszym artykule omawiany jest sposób wyznaczenia i uwzględnienia poprawki azymutu w graficznej i analityczno – graficznej konstrukcji cienia wykorzystując mapę dla celów projektowych (zasadniczą).
EN
Construction of the shadows in perspective needs to state the vanishing point of the sun beams and its projection on the basis plane. In all didactic publication these two points are realized based on the parameters (angle of inclination and azimuth) taken directly from appropriate tables. These constructions are correct only for situation when the main beam of observation has S – N orientation. In practice such position is very rare. In this paper we consider the way of regard of azimuth correction in graphical construction of shadows with the usage of the map for designed purpose.
6
Content available Przestrzenie, refleksy, cienie
63%
PL
Różnorodność zaprojektowanych i zrealizowanych form coraz częściej staje się pretekstem do poszukiwań kolejnych rozwiązań przestrzennych. Architekci prześcigają się w szkicowaniu budowli, które dzięki wykorzystaniu słońca stają się coraz bardziej trójwymiarowe i przestrzenne. Światło odgrywa tu szczególną rolę. Przede wszystkim światło dzienne. Sprawia, że architekt uzyskuje wielowarstwowy efekt w odbiorze bryły z zewnątrz oraz wewnętrznych przestrzeni. Dla wielu projekty takich mistrzów, jak Tadao Ando są inspiracją w wykorzystaniu światła. Inni zapatrują się w trójwymiarowości budowli Stevena Holla czy Morphosis. Dwa z lokalnych przykładów prób poszukiwania głębi, użycia światła czy zabawy cieniem i płaszczyznami to budynek recepcyjny, zaprojektowany w Krakowie i kościół we Wrocławiu. W przypadku budynku w Krakowie, nieco hybrydowa funkcja dwóch sprzecznych wydaje się elementów stała się pretekstem do niecodziennych rozwiązań nie tylko funkcjonalnych, ale i przestrzennych, w których główną rolę odgrywało światło, cień, odbicia, refleksy i zieleń. Kościół we Wrocławiu również podąża za grą światła i cienia budując przestrzenie pełne powagi, pokory i modlitwy.
EN
The diversity of architectural designs is increasingly becoming a pretext for exploring further spatial solutions. Architects are outraged in the sketching of buildings, which by the use of the sun become more and more three-dimensional and spatial. Light plays a special role here. Daylight first of all. It makes the architect gain a multi-layer effect in the perception of solids from the outside and inside spaces. For many of us, projects such masters as Tadao Ando are the inspiration for the use of light. Others look at the three dimensions of Steven Holl or Morphosis buildings. Two local examples of the quest for depth, use of light or play with shadow and planes is the reception building, designed in Cracow and the church in Wroclaw. In the case of a building in Cracow, the hybrid function of two contradictory elements seems to be a pretext for unusual solutions not only functional but spatial, where light, shadow, reflections, reflections and green play the main role. The church in Wroclaw also follows the play of light and shadow by building spaces of dignity, humility and prayer.
7
Content available Pochwała cieni lub racjonalna intuicja światła
63%
PL
Moim zdaniem intuicja nie stoi w opozycji do racjonalności. Jak głosi teza XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie „Racjonalne i irracjonalne tendencje nie stoją ze sobą w sprzeczności”. Nie uważam jednak, że powinniśmy utożsamiać intuicję z irracjonalnością. Zawsze wierzyłem, że nawet w najbardziej nędznym i mrocznym miejscu, w którym żyjemy, gdzie cień lub ciemność znajdują stałe schronienie, maleńka wiązka światła pozwoli nam połączyć się z rzeczywistością, z ogromem wszechświata gwiazd i planet przez naturalne światło. Zamknięcie światła, uchwycenie go w przestrzeni wewnętrznej stało się trudnym zadaniem architektonicznym. Przypomina ono próbę trzymania wody w dłoniach. Niektóre ćwiczenia pedagogiczne i nasze ostatnie projekty mogą służyć jako swoista ilustracja, szczególnie „patio” naszej pracowni, które zostało zamienione w laboratorium, z zamiarem dokładnego zbadania i obserwacji naturalnego światła.
EN
In my opinion, intuition is not in opposition to rationality. “Rational and irrational tendencies do not stand in contradiction to each other”, as the thesis of the 17th International Scientific Conference in Krakow states, although I do not believe that we should associate intuition with irrationality. I have always believed that even in the most miserable and obscure place we live in, where shadow or darkness have permanent shelter, a tiny light beam will enable us to connect with reality, with the immensity of the universe of the stars and the planets through the natural light. Enclosing the light, capturing it in an interior space, has become at all times a difficult architectonic aim to achieve. It is like trying to hold water in your hands. Some pedagogical exercises and our last projects can serve as an illustration, especially the “patio” of our studio that we have turned into a laboratory with the intention to examine and observe natural light closely.
PL
Przestrzeń miejska pełna jest miejsc zacienionych. Występujące na tych terenach rośliny bywają wyciągnięte, bledsze i słabo rozwinięte. Nawet mimo wielu starań ogrodników prezentują się mało efektownie. Większość z nich potrzebuje do swego wzrostu dużej ilości światła. Istnieją jednak gatunki, dzięki którym nawet w głębokim cieniu można stworzyć ciekawe kompozycje.
PL
Architektura istnieje od tysięcy lat, a światło towarzyszy jej stale. Współczesna przestrzeń oferuje jednak doznania dotąd nieistniejące. Trudno nie doceniać znaczenia oculusa we wnętrzu Panteonu, sekwencji cieni układających się na kanelurach greckiej kolumny, czy – bardziej współczesnego – mroku kaplicy w Ronchamp, do której światło sączy się przez rozglifienia kolorowych okien. A jednak mrok wnętrz Muzeum Żydowskiego, świetlisty krzyż przecinający fasadę Kościoła Światła, czy transparentna bryła Fundacji Cartiera wskazują jednoznacznie, że we współczesnej architekturze światło odgrywa także inną rolę, niż ta, jaką nadano mu dawniej, kiedy katedry były białe. To różnica pomiędzy zamkniętym i otwartym, pomiędzy nieprzeniknionym murem i transparentnością ściany kurtynowej. Wraz z nowym językiem form współczesnej architektury „zmianie” uległo też światło na/w budynku oraz nasz odbiór budowli. A jednak, pomimo zmian, „architektura to przemyślana, bezbłędna gra brył w świetle”, nadal.
EN
Architecture has existed for thousands of years and light is its constant companion. However, it is the contemporary space that offers sensations non-existent before. It is difficult to underestimate the significance of the oculus in the interior of the Pantheon, the sequence of shadows on the striae of the Greek column, or – the more recent – darkness inside the chapel in Ronchamp, where the light is seeping through the embrasures in the coloured windows. Yet the darkness in the interior of the Jewish Museum, the luminous cruciform cut into the façade of the Church of the Light or the transparent body of the Fondation Cartier all clearly indicate that in modern architecture light also plays a role different from that given to it formely, at the time when cathedrals were white. It consists in the difference between closed and open, between the impenetrable wall and the transparency of the curtain wall. Along with the new language of the forms of contemporary architecture, the “light” on/in the building and our reception of the structure have also changed. And yet, despite the changes, architecture still remains “the masterly, correct and magnificent play of forms assembled in the light”.
10
Content available Geometrical aspects of digital photomontage
63%
EN
This paper presents errors that occur in blending digital visualization with digital photos. Many examples demonstrate the ignorance of geometric relations present in perspective mapping. In some cases, it seems that there are not errors but purposeful activities aiming at such presentation of the proposed object that the project will be approved for implementation.
PL
W pracy przedstawiono błędy występujące w wykonywanych łączeniach wizualizacji otrzymanej z programu komputerowego ze zdjęciami cyfrowymi. Wiele przykładów świadczy o nieznajomości związków geometrycznych występujących w odwzorowaniu perspektywicznym. W niektórych przypadkach wydaje się, że nie są to błędy a celowe działania mające na celu takie przedstawienie projektowanego obiektu, by projekt był zaakceptowany do realizacji.
11
Content available Modelowanie cienia w obszarach zurbanizowanych
63%
PL
Światło i promieniowanie słoneczne są czynnikami, które od dawna wywierały znaczny wpływ na proces projektowania środowiska życia człowieka. Zapewnienie prawidłowego oświetlenia przestrzeni otwartych i wnętrz mieszkalnych wymaga uwzględnienia zjawiska zacienienia. Szczególnie ważne okazuje się to na terenach zurbanizowanych, gdzie gęsta zabudowa ogranicza w znacznym stopniu dostęp do światła słonecznego. Wykorzystując komputerowe narzędzia do symulacji można jednak przewidzieć miejsce i czas wystąpienia cienia. W niniejszej pracy zaprezentowano metodę modelowania zjawiska zacienienia przy wykorzystaniu danych z lotniczego skaningu laserowego oraz narzędzi GIS. Zastosowano proste narzędzia do modelowania budynków w oparciu o sklasyfikowaną chmurę punktów oraz numeryczny model pokrycia terenu. Dedykowana aplikacja programu ArcGIS o nazwie Sun Shadow Volume, pozwoliła na budowę bryłowego modelu zacienienia. Umożliwiło to ocenę wpływu zabudowy na ograniczenie dostępu do światła słonecznego na wybranym obszarze badawczym w Warszawie, co przedstawiono za pomocą mapy (rys. 4) i zestawienia tabelarycznego (tab. 2). Dla badanego terenu stwierdzono, że jedynie 11% jego powierzchni spełnia warunki optymalnego nasłonecznienia. Wyniki mogą pomóc w reorganizacji sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu przez mieszkańców okolicznych wieżowców.
EN
Light and solar radiation are the factors which have a big impact on the design process of the human environment. Providing proper lighting for open spaces and households requires considering phenomenon of shading. It is particularly important in urban areas, where the high density of housing limits access to sunlight. Nowadays the man can predict place and time of the shadow by using computer tools. This paper presents a shadow modelling method by using data Airborne Laser Scanning data and GIS tools. Simple three dimensions modelling tools were used in order to create virtual buildings models. It was achieved by means of classification of a lidar point cloud and the result of point interpolation expressed by the digital surface model (DSM). A special ArcGIS software apliaction called Sun Shadow Volume was used in order to generate the shadow solid model. The effect of the analysis was the assessment of the impact of buildings on the limiting access to sunlight in selected green sites in Warsaw what was presented in graphical and tabular forms (Fig. 4, Tab. 2). Calculations show that only 11% of the total area meets the requirements of the optimal solar illumination. The results may help to reorganize the land use and land management ways of the analysed areas.
12
Content available remote Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta
63%
PL
Przestrzeń publiczna współczesnego miasta, jej wyraz, piękno, energia oddziaływuje na wszystkich jej użytkowników i odbiorców. Powinno być to oddziaływanie pozytywne, napełniające przebywających w jej polu działania radością, siłą i optymizmem. Należy zbadać, jaki zakres możliwości oddziaływania naturalnego światła słonecznego jest optymalny w miastach przyszłości – staje się to aktualnym problemem badawczym, gdzie kultura design w przestrzeni opiera się na energochłonnych technologiach zapewniających oświetlenie sztuczne. Paradoksem współczesnych praktyk projektowych w przestrzeni miasta jest fakt oparcia siły wyrazu elementów wielkoprzestrzennych oraz małej architektury głównie na zastosowaniu oświetlenia sztucznego. Najistotniejszą umiejętnością kształtowania energii przestrzeni publicznej współczesnego miasta jest umiejętność projektowania z uwzględnieniem naturalnych możliwości wykorzystania oświetlenia naturalnego. Czyżby została już zapomniana sztuka kreacji światłem słonecznym nastroju w przestrzeni publicznej? Czy w przyszłości będziemy mieli skąd czerpać energię, gdy zabraknie surowców tę energię produkujących?
EN
Public space of modern city, its expression, beauty and energy influences all its users and receivers. This influence should be positive, filling all people in the space with joy, strength and optimism. We need to research what range of possibilities of natural sunlight influence is optimal in future cities – it becomes a current research question, where a design culture in space is based on energy-intensive technologies providing artificial lighting. The paradox of today’s designing trends in urban spaces is fact of basing the expression strength of large spatial elements and street furniture mainly by using artificial lighting. The most essential ability to shape the energy of modern city public space is the ability to design with taking into consideration the possibilities of using natural lighting. Is the art of creating atmosphere in public space by sunlight already forgotten? Will we have a source of energy in the future, when the natural resources producing that energy will run out?
PL
Celem pracy naukowej zaprezentowanej w artykule była ocena, o ile zmniejszy się natężenie oświetlenia na stolikach ustawionych w narożach pracowni podczas sporządzania notatek w porównaniu z jasnością w płaszczyznach roboczych ocenianą w pustym pomieszczeniu. Badania przeprowadzono wiosną słonecznego dnia o godzinie 12.00 w niewielkiej sali akademickiej przy oświetleniu słonecznym, sztucznym i mieszanym. Pomieszczenie, w którym ustalono dziewięć punktów pomiarowych, zwrócone było na południową stronę świata. Natężenie oświetlenia mierzono luksomierzem, ustawiając jego sondę w polu wykonywanych zadań, czyli na pulpitach. Przy naturalnym fotoklimacie jasność na blatach rogowych ławek oznaczona w czasie sporządzania notatek przez studentów zmniejszyła się o 59% (w zależności od stanowiska pomiarowego o 40 do 329 Lx) w porównaniu z pustym wnętrzem. W przypadku oświetlenia sztucznego i mieszanego spadek ten był wyraźnie mniejszy i wyniósł odpowiednio 34% i 31%. Aby poprawić komfort wizualny w narożnych częściach pracowni, należałoby kierować dodatkowe oświetlenie elektryczne na pola wykonywanych zadań.
EN
The aim of this study was to evaluate how much it would decrease light intensity on corners benches of lab while making notes compared to the brightness in working planes evaluated in empty room. The studies were conducted in the spring at 12.00 o’clock in a small academic room in sunlight, artificial and mixed lighting. The room, where nine measuring points were set, was directed to the south. Illumination intensity was measured with a luxemeter, setting its probe in the task areas, it means on the working planes. In natural photoclimat, the brightness on corners benches marked at the time of making notes compared to the empty interior dropped the most, as much as 59% and reduced by 40 to 329 Lx depending on the measuring station. In the case of artificial and mixed lighting, this decrease was clearly lower and were amounted to 34% and 31%, respectively. In order to improve visual comfort in the corners of the lab, where there is a greater decrease in illumination intensity on the tables occupied by students, should be directed to the task fields additional electrical lighting.
PL
W niniejszym artykule porównano hiszpańskie i chińskie metaforyczne jednostki leksykalne i frazeologiczne, których domeną źródłową jest opozycja między ŚWIATŁEM a CIENIEM. Jednostki te zostały zebrane, przeanalizowane i sklasyfikowane zgodnie z ich znaczeniem przenośnym. Z jednej strony zaobserwowano fakt, iż kilka grup ma takie same domeny docelowe, takie jak między innymi WIARA vs. GRZECH, WIEDZA vs. IGNORANCJA, INTELIGENCJA vs. GŁUPOTA, LEGALNOŚĆ vs. TAJNOŚĆ, ŻYCIE vs. ŚMIERĆ. Z drugiej strony istnieją szczegółowe różnice w planie powierzchniowym poszczególnych metafor, ale przede wszystkim uderzające zbiegi okoliczności na bardziej ogólnym poziomie makromodeli językowo-kulturowych, biorąc pod uwagę duże różnice językowe i kulturowe między światem hiszpańskim a chińskim.
EN
This paper compares Spanish and Chinese metaphoric lexical and phraseological units whose source domain is the opposition between light and shade. These units are collected, analysed and classified according to their figurative meanings. On the one hand, it is observed that several groups share the same target domains, such as FAITH vs. SIN, KNOWLEDGE vs. IGNORANCE, INTELLIGENCE vs. STUPIDITY, LEGITIMACY vs. CLANDESTINITY, and LIFE vs. DEATH among others. On the other hand, there are specific differences in the surface level of particular metaphors, but, mostly, striking coincidences at the more general level of linguo-cultural macromodels, taking into account the large linguistic and cultural gaps between the Spanish and the Chinese worlds.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza Jungowskich wątków w tekstach grającej progresywny metal amerykańskiej grupy Tool. Maynard James Keenan, wokalista i autor tekstów, zawsze przyznawał się do swojej fascynacji teoriami Carla Gustava Junga i Josepha Campbella, a tropy Jungowskie, poza piosenkami, można odnaleźć również w grafice okładek albumów, w promocyjnych teledyskach oraz w oprawie wizualnej koncertów zespołu. W słowach piosenek Keenan bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do kolejnych etapów Jungowskiego procesu indywiduacji, ewolucji duchowej i transformacji, którego celem jest całkowita integracja świadomych i nieświadomych treści psychiki. W tekstach z albumów Opiate i Undertow Keenan wyraża poczucie konieczności duchowego rozwoju oraz integracji persony, maski służącej kontaktom ze światem zewnętrznym. Powracającym motywem na pierwszych płytach Toola jest również konfrontacja z cieniem, którego wyparcie powoduje fragmentację i dezintegrację psychiki. Płyta Ænima podejmuje wątek potrzeby zrozumienia i integracji animy, nieświadomego pierwiastka żeńskiego w psychice mężczyzny, oraz koncentruje się na wynikającym z tego duchowym oczyszczeniu. Końcową fazą procesu indywiduacji jest dotarcie do Jaźni – przekroczenie wszelkich przeciwieństw i odkrycie boskiego pierwiastka w człowieku. Oznacza to całkowitą równowagę funkcji psychicznych symbolicznie odzwierciedloną w perfekcyjnym kształcie spirali. Ten etap rozwoju duchowego jest przedmiotem refleksji w tekstach niektórych piosenek z albumu Lateralus.
EN
The aim of this paper is to analyse Jungian tropes in the lyrics of an American progressive rock band, Tool. Maynard James Keenan, the singer and lyricist, has always admitted to his enduring fascination with the theories of Carl Gustav Jung and Joseph Campbell and, apart from the songs, Jungian tropes are also evident in the album covers, promotional videos and the visuals of the group’s live shows. In his lyrics, Keenan directly or indirectly refers to the consecutive stages of Jung’s process of individuation, continuous spiritual evolution and Ewolucja duchowa i lewatywa: Jungowskie tropy w twórczości zespołu Tool transformation. Its aim is the complete integration of the conscious with the unconscious in the psyche. In the songs from Opiate and Undertow, Keenan expresses his sense of the need for spiritual development and integration of the persona, the mask used in one’s contacts with the outside world. Another recurring motif in the first albums is confrontation with the shadow, which, when repressed, brings about the fragmentation and disintegration of the psyche. The album Ænima focuses on the necessity to understand and realise the anima, an unconscious female element in a man’s psyche, which leads to spiritual cleansing. The final phase of individuation is the Self – the transcendence of all opposites and the discovery of the divine in a human being. It means a total balance of all mental functions, which is symbolically reflected in the perfect shape of the spiral. This stage of the spiritual evolution is addressed in the lyrics of several songs from Lateralus.
16
51%
Teologia w Polsce
|
2019
|
tom 13
|
nr 1
87-100
PL
Artykuł stanowi wynik badań nad fenomenem życia. Ze względu na wielość definicji należy go rozumieć na wielu płaszczyznach. Autorka podejmuje refleksję w szczególności nad jednym z poziomów ujmowania życia jako psyche, które wraz z bios i zoe wzajemnie się przenikają i oddziaływają na siebie. Z tego względu tematyka pracy, obok teologicznej interpretacji, podpierana jest również wynikami badań innych dyscyplin naukowych. Inspirując się kategorią teologiczną, św. Bonawentury autorka nazywa alegorycznie życie psychiczne (inteligentne i świadome) umbra Dei – cieniem Boga. Takie ujęcie pozwala odpowiedzieć na pytania o relację życia psyche do Stwórcy oraz zwraca uwagę na transcendentalną funkcję widzialną już na tym poziomie. Przedwieczna Światłość jest Stworzycielem i Przyczyną życia. Swą łaską przenika umysł i serce człowieka, ukierunkowuje go od samego początku stworzenia na Boga, odnawia jego zranioną naturę oraz daje odpowiedź na egzystencjalne pytania, które zawsze towarzyszą życiu rozumnej istoty – osoby ludzkiej.
EN
The article is a result of research on the phenomenon of life. Due to the multiplicity of definitions, it should be understood on many planes. The author reflects in particular on one of the levels of perceiving life as psyche, which together with bios and zoe permeate each other and interact with each other. Therefore, the subject matter of work, apart from the theological interpretation, is supported by the results of research in other scientific disciplines. Inspired by the theological category of St. Bonaventure, the author allegorically calls psychological life (intelligent and conscious) the umbra Dei – a shadow of God. This approach allows us to answer questions about the relationship between the life of psyche and the Creator and draws attention to the transcendental function visible already at this level. The Primordial Light is the Creator and the Cause of Life. With his grace He penetrates the mind and heart of man, directs him from the very beginning of creation towards God, renews his wounded nature and provides answers to existential questions that always accompany the life of a rational being – the human person.
PL
W artykule przedstawiono pozbawioną systematycznego błędu metodę korekcji tego typu błędów oraz przedyskutowano jej wpływ na detekcję analizowanych obiektów. W celu obiektywnej oceny wpływu nierównego tła na wyniki automatycznej analizy przeprowadzono serię badań na symulowanym, wzorcowym obrazie struktury porowatej bez cienia oraz na obrazie testowym z naniesionym celowo efektem cienia. Na obrazie testowym przeprowadzono korekcję cienia przy użyciu czterech powszechnie stosowanych metod korekcyjnych oraz metody proporcjonalnej, opracowanej przez autorów. Uzyskane wyniki analizy zostały porównane z obrazem wzorcowym. Obraz porów po korekcji cienia metodą proporcjonalną był najbardziej zbliżony do obrazu wzorcowego, a uzyskane wyniki analizy porowatości wykazały najlepszą korelację z rezultatem oceny porowatości na obrazie wzorcowym. Oprócz poprawnie przeprowadzonej korekcji cienia na poprawność przeprowadzonej analizy ma wpływ wybór odpowiedniej metody binaryzacji. Podczas analizy porowatości na obrazie testowym oraz obrazach rzeczywistych struktur zastosowano cztery różne metody automatycznej binaryzacji, w tym opracowaną przez autorów. Najbardziej satysfakcjonujące wyniki detekcji porów uzyskano za pomocą zaproponowanej metody binaryzacji wyznaczającej progi detekcji na podstawie analizy rozkładu stopni szarości obrazu po korekcie cienia. Opracowana metoda oceny porowatości jest w pełni zautomatyzowana, a zawarty w niej algorytm korygujący nierówność tła oraz wyznaczający próg detekcji zapewnia uzyskanie dokładnych i powtarzalnych pomiarów elementów struktury. Niezależne próby potwierdziły jej przydatność do oceny porowatości w warunkach przemysłowych.
EN
An unbiased method of shade correction is presented and its effect on the results of detection of isolated objects is discussed. A series of measurements on simulated porous structures with and without shade allows for objective judgement of various correction methods. Results of shade correction obtained using four classical algorithms as well as the proportional method proposed here are compared with the test image. The proportional method returns the most accurate porosity values and the pore size distribution was less distorted than in the case of other correction algorithms. The next factor having sigificant effect on the final results is the method of binarization. Four independent methods of automatic detection have been analyzed. The best results, close to the reference values obtained on images without shade have been obtained using the method proposed by the authors, which selects the binarization threshold values on the basis of analysis of gray scale distribution obtained after shade correction. The proposed method of porosity assessment works fully automatically and the built-in algorithm for shade correction allows for correct microstructure quantification. Independent tests have proven its suitability for implementation in industrial quality control.
EN
In this article, I analyse Alison Bechdel’s autobiographical comic book Fun Home, which has been hailed as the “event of the year,” demonstrating how its visual and verbal layer engages in an intertextual dialogue with Marcel Proust’s In Search of Lost Time. Proust’s novel becomes the main intermediary in the double (graphic and textual) coding of gender, sexual, and artistic identity of the main characters: father and daughter. The figure of the shadow plays a crucial role in description and representation; adapted from Jungian psychoanalysis, it takes on a more material and less abstract character in Bechdel’s comic book.
PL
Studium przypadku okrzykniętego „wydarzeniem roku” autobiograficznego komiksu Alison Bechdel Fun home bada, w jaki sposób ikoniczno-werbalna płaszczyzna nawiązuje intertekstualną relację z dziełem W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, które staje się głównym pośrednikiem w podwójnym (graficzno-tekstowym) kodowaniu tożsamości płciowej, seksualnej, artystycznej bohaterów: ojca i córki. Najważniejszą figurą przedstawienia oraz językiem opisu jest cień, który odzyskany z Jungowskiej psychoanalizy nabiera w komiksie bardziej materialnego, mniej abstrakcyjnego charakteru.
PL
Dramat Schillera Obóz Wallensteina kreśli sylwetkę protagonisty przez jego nieobecność. Tragiczny los Wallensteina: zdrada, utrata panowania nad armią oraz jego gwałtowna śmierć ukazane zostały w utworze nie poprzez rzeczywistą postać wodza, lecz przez jego cień w obozie. Cień głównego bohatera zmienia krążące w życiu codziennym obozu pogłoski w prawdę, a prawdę w historię. Artykuł zajmuje się badaniem roli cienia realnego bohatera i wyjaśnia Schillerowskie pojęcie subiektywizmu oparte na koncepcjach moralnych zaczerpniętych z filozofii Kanta.
EN
Schiller’s drama Wallensteins Lager („Wallenstein’s Camp“) delineates the profile of the protagonist by means of his absence. The tragic fate of Wallenstein: treason, loss of control over the army and his sudden death have been presented in the play not through a real character of the general but through his shadow in the camp. The shadow of the main hero changes the rumours circulating in everyday life of the camp into the truth, and the truth into history. The article studies the role of the shadow of the real protagonist and explains Schiller’s notion of subjectivism based on moral concepts borrowed from Kant’s philosophy.
DE
Wallensteins Lager zeichnet die Konturen des Protagonisten durch dessen Abwesenheit. Nicht in der Gestalt des wirklichen Wallenstein, sondern als Schattenbild im Lager erscheint das tragische Schicksal, das er erleiden muss: den Verrat, den Verlust der Kontrolle über seine Armee und sein gewaltsamer Tod. Das Schattenbild des Protagonisten verwandelt die Gerüchte im Lageralltag in Wahrheit und die Wahrheit in Geschichte. Der Aufsatz untersucht die Bedeutung des Schattenbildes und klärt den Subjektbegriff Schillers nach seinem Kant-Erlebnis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.