Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business profit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
|
|
nr nr 19
59-67
XX
Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw uszeregowanych według wysokości przychodów ze sprzedaży dóbr i usług w 1995 r.
|
|
nr nr 6
5-7
XX
Przewaga konkurencyjna to zbiór atutów przedsiębiorstwa cenionych przez rynek, na którym ono funkcjonuje lub mocna strona, w oparciu o którą firma prowadzić będzie walkę konkurencyjną.
XX
W artykule poruszono problem zmian w podejściu do zysku i jego roli w siłach motorycznych przedsiębiorstwa. Mówi się o potrzebie zorganizowanego wchodzenia w sferę zysku, utrzymania określonych więzi z otoczeniem gospodarczym, łączy się te zjawiska z zapewnieniem szybkiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, stworzenia podstaw do absorpcji nowych technologii, a w sumie do sukcesu ekonomicznego na rynku.
|
|
nr nr 38
24-25
XX
Politykę dywidend definiuje się jako wybór pomiędzy zatrzymaniem zysków a wypłatą środków pieniężnych i pozyskaniem ich z zewnątrz. Omówiono kolejno różne rodzaje polityki dywidend. Wymieniono również szereg czynników mogących mieć wpływ na kształtowanie się wypłat zarówno w okresie bieżącym, jak i w przyszłości, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze przez spółkę optymalnej polityki wypłat dywidend. Poddano analizie problematykę wypłat dywidend w polskich spółkach giełdowych.
|
|
nr nr 281
12
XX
Poruszono problem polityki dywidend w przedsiębiorstwie. Przedstawiono jej realizację w przedsiębiorstwach za granicą oraz w Polsce. Podkreślono, że niewiele polskich przedsiębiorstw decyduje się na wypłatę dywidend. Przedsiębiorstwa skupiają się na walce o utrzymanie pozycji rynkowej i nie ryzykują rozdzielania zysków.
|
|
nr nr 142
120-136
XX
Celem artykułu jest ustalenie zależności pomiędzy przeznaczeniem zysku a płynnością finansową przedsiębiorstw rolniczych oraz określenie czynników kształtujących płynność finansową. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: płynność finansowa nie warunkuje sposobu przeznaczenia zysku. Przeprowadzone analizy wykonane zostały na podstawie danych zgromadzonych w trakcie realizacji badań terenowych w latach 2007-2008 z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Wywiady przeprowadzono z właścicielami i menedżerami przedsiębiorstw rolniczych. Próba została dobrana w sposób celowy, obejmowała 67 przedsiębiorstw usytułowanych na terenie całej Polski. Zebrane dane stanowią wzór danych panelowych, co pozwala na ograniczenie wpływu przypadkowych czynników. (fragment tekstu)
EN
The article presents the results of the analysis of the dependences between financial liquidity and the manner of profit distribution in the agricultural enterprises. It was found that payments of dividends occurred both in enterprises characterized by low as well by high quick ratios. Examined enterprises differentiated the level of profits retained, what should be taken into account during investment planning. (original abstract)
|
|
nr z. 107
59-76
XX
Stosując model matematyczny, gospodarkę jako całość można by określić mianem zbioru złożonego z wielu milionów podmiotów gospodarczych. W zbiorze tym można wyróżnić podzbiory przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, organów administracji rządowej i samorządowej. Decydenci poszczególnych elementów zbioru lub określonej grupy podzbiorów mają wpływ na wydatki w gospodarce, całkowity dochód, jak również poziom produkcji dóbr i usług, czyli oni kreują koniunkturę gospodarczą rozumianą jako zmiany aktywności gospodarczej. Zmiany aktywności gospodarczej przejawiają się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych określających kondycję gospodarki, np. produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, stopa wzrostu dochodu narodowego (lub realnego produktu krajowego brutto) oznaczająca stosunek przyrostu dochodu narodowego w badanym okresie do wielkości dochodu narodowego w okresie bazowym, wielkość produktu PKB przypadająca na jednego mieszkańca (PKB per capita).(fragment tekstu)
EN
The article entitled "Economic Slowdown and Implementation of Investments in Poland", while considering the issues of state interventionism in the economy in order to avoid crisis, mitigate its negative effects for the economy as well as indications of possibility of crisis, analyses the question of investments, costs of implementation of investment and investment spending from the state budget in the context of labour market and unemployment. There is also an analysis of price determining factors of construction works. Bearing in mind that every year the value of construction works considerably exceeds 40% of the value of public contracts, it should be stated that price determining factors of construction work costs have crucial direct impact on the value of public contracts. The price determining factors of construction work costs having crucial and direct impact on the value of public contracts, and what follows state spending, are: 1) Value of materials. 2) Rates of estimate labour Rb (net) in zlotys per man-hour. These rates include first of all workers' wages, complementary pay, statutory national insurance contributions (ZUS) and write-offs for the company social fund. 3) S - estimate value of labour construction equipment hire and equipment not demanding servicing. 4) Indirect costs surcharge factor Wkp (%). 5) Profit surcharge factor Wz (%). The observation of price determining factors in the course of several years enabled setting periods of their rise or decline. Assigning the volume of price determining factors to economy evaluation factors in the same time perspective, it has been considered whether or not these factors reflect the state of economy.(original abstract)
9
Content available remote Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Institutions
63%
|
|
nr nr 2
139-158
EN
Liquid assets which non-profit institutions hold are not a source of any special interests and although the close to cash assets together with credit lines available for non-profit institution are connected with resigning from realizing a part of income or costs, non-profit institutions decide to hold some liquidity reserves. This results not only from transactional needs, but also from precautional and speculative reasons. Investment in liquid reserves resulting from speculative demand for money may be assessed by usage of capital budgeting methods. In the paper, each of these aspects of liquidity was taken into consideration and presented from non-profit perspective. Non-profit liquidity value determination may often significantly contribute to the solution of working capital management problems in these institutions. (original abstract)
|
|
nr nr 86
129-141
XX
Celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o występowanie i zakres malowania zysków (earnings management) w celu unikania strat na polskim rynku kapitałowym. Wyniki badań dotychczas przeprowadzonych pozwalają przypuszczać, że w polskich warunkach zjawisko to występuje. Badania przeprowadzono na nielosowej próbie złożonej ze spółek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, NFI i dostawcy usług finansowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na regulowanym rynku CeTO. Próba liczyła łącznie 1872 obserwacje z lat 1992-2003. Malowanie zysków w celu unikania strat dotyczyło około 57% spółek mających niewielkie straty przed umalowaniem wyniku finansowego. Było to l,7%-5,2% próby pozbawionej obserwacji odstających, bądź 9%-26% przypadków spółek, które poniosły stratę netto. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to answer the question whether managers of Polish listed companies practice earnings management to avoid losses. Results of previous research have shed some light on this problem and give the reason to suspect that earnings management is practiced in Poland. The data consist of nonrandom sample of financial statements of Polish companies listed on Warsaw Stock Exchange and regulated off-exchange market (CeTO). The study includes 1872, i.e. all available, observations on the Notoria databases from the years 1992-2003. Banks, insurance companies, NFI and companies rendering financial services were excluded. Earnings management is the pervasive phenomenon. It is estimated that about 57% of companies with small premanaged losses manage earnings to create positive earnings. It is 1,7%-5,2% of companies in the sample or 9%-26% of all companies reporting net loss. (original abstract)
|
|
nr nr 10
20-23
XX
Aby uzyskać wzrost zysku przedsiębiorstwa należy przeprowadzić analizy czynników oddziałujących na rynek. W systemie logistycznym ważne jest współdziałanie przepływu strumienia rzeczowego i informacji. Jest to problem bardzo złożony. W zarządzaniu przyjmuje się konieczność określenia centrów zysku i jednostek odpowiedzialnych za ich kreowanie. Podano zestawienie źródeł wzrostu zysku logistycznego. Przedstawiono koncepcję etapowego określania możliwości wzrostu zysku, co wskazało na pełną integralność celów przedsiębiorstwa i systemu logistycznego. Dalej, proces planowania i kontroli finansów w systemie logistycznym. Ocena wyników przedsiębiorstwa została przeprowadzona na podstawie wskaźnika zwrotu nakładów inwestycyjnych (ROI).
XX
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych oraz rezultatów studiów literaturowych nad dodatnim wynikiem finansowym netto traktowanym jako źródło finansowania wykupów akcji własnych w celu ich umorzenia dokonywanych przez polskie spółki akcyjne. Kształtowanie i podział zysku netto, w tym zwrot części lub całości wypracowanych zysków akcjonariuszom w formie odkupienia akcji własnych spółki, należy uznać za kluczowe, jeśli chodzi o sferę finansową działalności przedsiębiorstwa. Mają one bowiem wpływ na zmianę struktury kapitałów, wielkość zadłużenia, płynność finansową, możliwości rozwojowe oraz ryzyko finansowe, jak również na notowania spółki na rynku kapitałowym. Dla realizacji wyznaczonego celu opracowania poddano empirycznej weryfikacji hipotezę badawczą stanowiącą, iż polskie publiczne spółki akcyjne preferują finansowanie wynagrodzenia za umorzenie akcji własnych z ponadprzeciętnego zysku netto. Hipoteza ta jest istotna zarówno z punktu realizacji korzyści dywidendowych przez akcjonariuszy, jak i możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of this article is to present the results of the studies conducted on polish public companies listed on Warsaw Stock Exchange which decided to repurchase their shares at least once within four year period 2004-2007. (original abstract)
|
|
nr nr 4
7-10
XX
Omówiono powszechne zjawisko wzrostu nacisku akcjonariuszy na zarządy przedsiębiorstw. Wskazano zagrożenia, ale i korzyści związane z tzw. "dyktaturą akcjonariuszy".
|
|
nr May 13
63-64
XX
Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 1996 900 przedsiębiorstw amerykańskich. Prezentacja tabelaryczna. Przedsiębiorstwa podzielono wg gałęzi przemysłu podając dla nich przychody ze sprzedaży, zysk, stopę zyskowności, zwrot z kapitału własnego, z inwestycji, relacje cen i zarobków oraz dochód z akcji.
EN
Business Week's Corporate Scoreboard for the 1st quarter of 1996 is presented. Sales, profits, margins, return on common equity, on invested capital, price-earnings ratio and earnings per share are presented for 900 United States companies in chart form. The listing is divided into industries
XX
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania na temat zysku i czynników wpływających na kształtowanie się przedsiębiorstw.
EN
One of the significant problems from the field of the functioning of socialist economy consists ^n the selection of the economic value - which could perform the function of direct operating aim for the enterprises. It seems that profit can successfully play this role. The paper points at the advantages pertaining - ex definitione - to the category of profit, as well as one of the greatest threats for the rational activity of enterprises directed by profit factor - the danger related to monopolization. In this context also the influence of monopolization upon the activities of enterprises is discussed, as well as the tools and methods for discouraging the monopoly tendencies, and limitation of the negative effects of monopolization practices. (original abstract)
|
|
tom 35
|
nr nr 91
29-49
XX
Wraz z globalizacją rynków kapitałowych świat finansów coraz bardziej domaga się wspólnego języka rachunkowości, który będzie funkcjonował ponad granicami państw. Globalizacja zmusza do zapewnienia większej stabilności na rynkach kapitałowych. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zwiększenie rzetelnej i prawdziwej prezentacji wyników finansowych i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, które są podstawą podejmowania przez potencjalnych inwestorów decyzji racjonalnych ekonomicznie. Należy jednak pamiętać, że „wynik finansowy" przedstawiony przez firmę w sprawozdaniach jest rezultatem specyficznych procedur rachunkowych, które w związku z możliwością dokonywania przez przedsiębiorstwo wyboru określonych metod rachunkowości i wskutek dużej giętkości przepisów rachunkowości może zawierać dużą dozę subiektywizmu i własnego osądu na wielu etapach. Standardy rachunkowości pozostawiają jednak twórcom sprawozdań rachunkowości również pewien zakres własnego osądu przy wyborze metody najlepiej odzwierciedlającej działalność przedsiębiorstwa, a to może prowadzić do „kreowania" rachunkowości. Możliwość wyboru metod rachunkowości może być wykorzystywana w sposób konstruktywny, dla lepszego odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji w przedsiębiorstwie, alternatywnie jednak wyniki przedsiębiorstwa mogą być zarządzane oportunistycznie, w interesie własnym kierujących, w celu wprowadzenia w błąd użytkowników sprawozdań finansowych. Celem artykułu jest naświetlenie zjawiska zarządzania zyskiem, zdefiniowanie tego pojęcia, nakreślenie bodźców popychających menedżerów do modyfikowania wyników przedsiębiorstw przez nich zarządzanych oraz omówienie możliwości wykrycia zjawiska zarządzania zyskiem. Zaprezentowano w skrócie przegląd modeli wykorzystywanych w badaniach nad zarządzaniem wynikami oraz przegląd empirycznych badań z naświetleniem kierunków dalszych poszukiwań. (abstrakt oryginalny)
EN
As the economic globalization leads to integration of capital markets international investors need financial information that is understandable and believable to all and the increase in the transparency of financial reporting worldwide is a big challenge. Earnings, as a summary measure of firms' performance, attract a wide interest from firms' stakeholders, from potential investors and all other users of financial information that are interested in judging the financial standing of the company. However earnings are the output of the specific accounting processes that due to managerial flexibility and accounting choices include important judgment on many steps of these processes. The rules on accounting give the opportunity for managers to choose the accounting methods in order to present earnings of the company in the favorable way. The flexibility of these rules may also lead to voluntary or non-voluntary manipulations of the final outcome of the company. Accounting standards allow exercising some judgment on the financial reporting and this creates opportunities for earnings management. All this may be used constructively, with the goal of better presentation of the real financial situation of a company and in order to signal management's private information about future prospects of the firm. Alternatively however earnings may be managed opportunistically in executives' self interest in order to mislead financial statement users. The aim of this publication is to highlight the issue of earnings management: definition of the concept, main incentives for its use and indication of the ways of detecting it. The review of main models used in research on earnings management and examples of empirical research are also presented. Some directions for further research are proposed. (original abstract)
|
|
tom 7
|
nr nr 3
51-60
XX
Analiza zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw w okresach półrocznych i rocznych w latach 1995-1997. Przeprowadzono ją na przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych, w oparciu o kryteria zyskowności, produktywności pracy, średnich miesięcznych zarobków personelu. Stwierdza się, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa zależy od jego wielkości: większe przedsiębiorstwa - tak prywatne jak państwowe - są w lepszej sytuacji niż przedsiębiorstwa średnie, zaś średnie mają się lepiej niż małe. W najgorszej sytuacji są małe przedsiębiorstwa państwowe.
EN
This paper outlines changes in the financial standing of enterprises in half- and one-year periods, 1995 - 1997. The analysis included small, medium and large enterprises and focused on profitability, value added per employee and average monthly earnings. The main conclusion is that the financial standing depended on firm's size: large enterprises, including those in the public sector, were better off than medium size enterprises, and medium size enterprises better off than small ones, with state-owned firms being the worst off.
|
|
nr nr 18
14-19
XX
Ranking 100 przedsiębiorstw w Polsce w 1998 roku według kryterium przychodów oraz 20 przedsiębiorstw według kryterium zysku. Zestawienie zawiera porównanie z rokiem 1997.
|
|
nr nr 7
3-5
XX
W przedsiębiorstwach krajowych coraz częściej tworzone są centra kosztów i centra zysku. Centrum kosztów może być każda komórka organizacyjna przedsiębiorstwa (zarządu i ruchu), jeśli daje się dla niej określić okresowe zadanie kosztowe (budżet). Centrum zysku zaś powstaje gdy komórka uczestniczy bezpośrednio w sprzedaży na rynku, a tym samym poddawana jest ocenie rynku.
|
15 (2017)
|
nr nr 4
101-113
XX
W artykule podjęto próbę oceny, czy i w jakim zakresie trwałość zysku determinuje przydatność wyniku finansowego dla prognozowania cen akcji (stóp zwrotu) w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyniki analizy oparte na szerokiej próbie badawczej obejmującej wszystkie niefinansowe spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2009-2016 nie pozwoliły na potwierdzenie pozytywnego wpływu, jaki wywiera trwałość zysku na badaną zależność. Zaobserwowano wręcz zjawisko przeciwne. W podmiotach, w których zysk charakteryzował się niską trwałością, przydatność tej kategorii ekonomicznej do prognozowania cen akcji (stóp zwrotu) była silniejsza w porównaniu do jednostek charakteryzujących się wysoką trwałością zysku. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines whether and how earnings persistence affects the usefulness of earnings for predicting future stock prices (return rates). For a large sample of non-financial firms listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 2009-2016, the study did not confirm a positive influence of earnings persistence on the tested relationship. Surprisingly, the opposite phenomenon has been observed. The usefulness of earnings for predicting stock prices was stronger in entities with low earnings persistence than in firms with high earnings persistence. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.