Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Art market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
W publikacji scharakteryzowano uwarunkowania funkcjonowania rynku dzieł sztuki w kontekście stałego wzrostu znaczenia tzw. inwestycji alternatywnych. Autor prezentując najnowsze trendy na rynku dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian popytowo - podażowych w Polsce w 2006 r. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper describes conditions of operation at the art market in the context of a rising importance of so-called alternative investment. the author presents the latest art market trends with particular emphasis on the changes in demand and supply in 2006.(original abstract)
EN
The aim of the article is to present the specific character of the general academic and practical profiles in the field of fine arts that are not natural for the researched profiles i.e.: sculpture (artistic faculty) conducted in the practical profile and industrial design (design faculty) conducted in the general academic profile. The issue of artistic faculties with a practical profile is particularly significant when every faculty created by a newly established organizational unit of a university has to go through studies of the practical profile. The main conclusion resulting from the conducted research is the need to frame detailed and unique regulations on organising studies of the practical profile for artistic faculties. The data for the research was collected using a participation observation conducted at Strzemiński Academy of Art Łódź between the years of 2009-2017; the result was presented with the use of a case study.(author's abstract)
XX
Artykuł omawia rozwój sieci antykwariatów i domów aukcyjnych oraz aktyalną sytuację na rynku handlu dziełami sztuki w Polsce i na świecie.
XX
Przedstawiono sposób organizacji aukcji dzieł sztuki w domach aukcyjnych takich jak: Sotheby's i Christie's.
EN
The article presents how art auctions in major houses are organized and gives the reader a glimpse at the way that a given object of art goes once a decision to sell is made until the final settlement of the transaction between the parties involved. The whole paper is divided into three parts the first of which presents a description of activities preceding the auction itself - appraisal, determination of reserve price, preparation of catalogues, insurance, etc. Part two focuses on the auction itself and it presents ways of bidding, for example the drafting and content of absentee bids. Particular attention is paid to explanation of the jargon used in the course of auctions, for example estimate increment, reserve hammer price. Part three deals with follow-up formalities such as memorandum of sale, settlement between the parties to the transactions, fees, commissions and additional charges and insurance, etc. The author has relied on information and data supplied by the two major and most renowned auction houses - Sotheby's and Christie's.(original abstract)
XX
Autor przedstawia zakres podobieństw i różnic występujących na rynki akcji i dzieł sztuki. W publikacji stwierdzono, iż wykorzystanie zbliżonych mechanizmów funkcjonowania tych rynków umożliwia przeniesienie technik i strategii inwestycyjnych oraz uzyskanie porównywalnych stóp zwrotu w długim horyzoncie czasu. (abstrakt oryginalny)
EN
the author quotes a broad range of similarities and differences between the art market and the equity market. according to the paper, thank to similar mechanisms of operation at both markets, it is possible to transfer techniques and strategies, and to achieve a comparable long-term return on investment.(original abstract)
XX
Omówiono sytuację na rynku sztuki w Polsce. Zaczął się obecnie kształtować popyt na sztukę współczesną. Chodzi zwłaszcza o twórczość takich artystów, jak Jerzy Nowosielski czy Kantor. Przewiduje się, że otwarcie na rynek europejski stworzy szansę dla artystów w naszym kraju jeszcze nie odkrytych. Podano przykłady cen i nazwiska czołowych kolekcjonerów.
XX
Zaprezentowano trendy ewolucji na rynku sztuki od XIX w. do współczesności. Zwrócono uwagę na mechanizmy tworzące rynek sztuki oraz na transformację instytucji kultury spowodowaną rozwojem rynku.
EN
In the article evolution trends of the art market in Poland from the XIX century until the present are presented. Submitted description of the contemporary art market contains as well as a presentation of forming it mechanismes (the kind of the demand; the attitude of the creative environments, the offer of the market and the stock of the art works, the legal conditions), and also commercial culture institutions' transformations caused by the development of the art market (the art markets, the auction houses, the art galleries). (original abstract)
8
Content available remote Klasyfikacja indeksów na rynku sztuki
80%
XX
Celem artykułu jest klasyfikacja i prezentacja indeksów na rynku dzieł sztuki, będących punktem odniesienia przy konstruowaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych w oparciu o rynek sztuki. W pracy przedstawiono podstawowe różnice oraz charakterystykę poszczególnych rodzajów indeksów, uwzględniając ich wady oraz zalety z punktu widzenia możliwości wykorzystania jako narzędzi wspierających decyzje zarówno dla inwestorów, jak i kolekcjonerów. Podstawą opracowania był przegląd literatury teoretycznej oraz doświadczeń z badań empirycznych przeprowadzonych na rynkach międzynarodowych. Ze względu na zainteresowania oraz doświadczenia własne autora prezentacja zawiera indeksy, które mają zastosowanie na rynku dzieł sztuki. Przyjmując za podstawowe kryterium klasyfikacji sposób konstruowania indeksów na rynku dzieł sztuki, możemy wyróżnić cztery rodzaje indeksów stosowanych na rynku. Należą do nich indeks giełdowy, indeks podwójnej sprzedaży, indeks sentymentu oraz indeks hedoniczny. (fragment tekstu)
EN
The article is classifying and presenting the art market indexes, thus supplementing the knowledge about indexes and considering different measuring methods of return of investment on this market. It is also organising the knowledge about methods of measurement, such as indexes, which can be regarded as benchmarks. Due to the universal usage of indexes the benefits could be used both by individual and institutional investors, as well as the art collectors or analysts. Thanks to the provided ranking and indexes, conclusions on the advantages and disadvantages of each benchmark are presented and so are questions constituting the basis for future empirical research. Indexes are determined as one of the key measurement tools for testing investments, risks, volume of trade and market trends on the new, but still little known art market in Poland. (original abstract)
XX
W publikacji scharakteryzowano uwarunkowania i kierunki rozwoju inwestycji podejmowanych na rynku dzieł sztuki. Autor zidentyfikował główne trendy na tym rynku analizując jednocześnie główne korzyści i ograniczenia związane z tą innowacyjną formą usług bankowości inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper characterises the conditions and directions for development of investment in the art market. the author analyses the main trends in the market in question, as well as the main benefits and limitations connected with this new form of investment banking services.(original abstract)
XX
Dom aukcyjny Sothbey's jest obok Christine's najbardziej liczącym się na rynku dzieł sztuki. Omówiono działalność firmy Sotheby's, jej strukturę, działalność pod względem finansowym oraz prognozy firmy na przyszłość.
EN
Sotheby's and Christine's auction houses is one of the most important on art market. The activity of Sotheby's, its structure, financial activity and futures prognosis of the company was discussed.(AŁ)
XX
Dobrą lokatą na rynku dzieł sztuki mogą być dzieła oryginalnych polskich autorów, rzadkie, cenione za granicą oraz przedwojenne, które mają już renomę. Lecz w czasie dekoniunktury jaki, wg prezesa warszawskiej Desy Unicum Andrzeja Ochalskiego, teraz nastał nie sposób z dnia na dzień zarobić na sztuce dużo pieniędzy.
XX
Artykuł poświęcony jest rynkowi sztuki i powstałej usłudze art-bankingu. Polskiemu klientowi usługę tą oferuje jedynie UBS. UBS oferuje także badanie dzieł sztuki, zarządzanie nimi, reprezentuje klienta przed właścicielem dzieła, zajmuje się strategicznym planowaniem kolekcji oraz jej dokumentacją. Autor omawia też powody, dla których warto zlecić zarządzanie i budowanie kolekcji bankowi.
XX
Cel - Celem artykułu jest ukazanie na podstawie analizy literatury oraz wyników badań rynku dzieł sztuki w Polce na przestrzeni ostatnich lat. Metodologia badania - Tematyka badań wymaga dogłębnych studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych statystycznych. Przeprowadzono analizy polegające na rozpoznaniu struktury, stanu i rozwoju polskiego runku dzieł sztuki oraz jego elementów w celu stworzenia przesłanek do dalszych prognoz rozwoju rynku. Wynik - Dostrzegalne jest rosnące zainteresowanie finansowymi aspektami nabywania dzieł sztuki. Wśród inwestorów rośnie świadomość postrzegana dzieł sztuki jako aktywów. Oryginalność/wartość - Dobre wyniki zarówno polskiego, jak i światowego rynku sztuki w ciągu ostatnich lat zbiegły się w czasie ze znacznym wzrostem liczby zamożnych obywateli. Wskaźnik High Net Worth Individual w skali światowej szacuje się aktualnie na poziomie 11 milionów. Jest to znaczący wzrost o 51% w stosunku do wyniku z roku 2000.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main purpose of this article is to present the literature and the results of studies of the art market in Poland in recent years. Design/methodology/approach - Research area require in-depth literary studies and analysis of available statistical data. Analyzes were performed involving the recognition of the structure, status and development direction of Polish art and its components in order to create the conditions for further market development forecasts. Findings -There is growing interest in the financial aspects of acquiring works of art. Investors are increasingly aware of the perceived artwork as assets. Originality/value -The good results of both the Polish and global art market over the past few years coincided with a significant increase in wealthy citizens. Indicator High Net Worth Individual in the world currently estimated at 11 million. This is a significant increase of 51% over the 2000 result.(original abstract)
XX
Przedstawiono podmioty funkcjonujące na rynku dzieł sztuki uwzględniając udziały instytucji aukcyjnych. Omówiono zagadnienie kształtowania się wartości sprzedaży dzieł sztuki na rynku światowym. Scharakteryzowano ilościowy aspekt sprzedaży obejmujący analizę zmian liczby transakcji przeprowadzonych na aukcjach dzieł sztuki. Określono wartość sprzedaży aukcyjnej dzieł sztuki z uwzględnieniem kryterium autorstwa oraz czasu powstania dzieł.
EN
In this paper, the author discusses the main trends on the world art market at the turn of the 20th century. Her analysis addresses several key questions, namely: the organisation of the market in terms of institutions, the volume and value of sales, and the market structure. In the first part of the paper, the author discusses institutions operating on the art market, including auction houses. In this context, she pays particular attention to the number of people employed in the art trading sector. Next, the author discusses the issue of how artworks are valued on the world art market. The analysis was conducted over time and across countries. Thanks to this, it was possible to identify the changing participation of various countries in the art market. In addition, the author discusses the quantitative aspect of sales and analyses the changes in the number of transactions concluded at art auctions. She also analyses the structure of sold works of art, taking into account the criterion of authorship and the time of creation of sold works of art.(original abstract)
15
Content available remote Arts and Aesthetics : Nature and the Specific Relationship and Interaction
60%
EN
The issues raised in the article can - for the theoretical needs - be transformed in the history of art development in general and its specific spheres in particular. In a framework of a particular philosophical and aesthetic saturation of the specific historical period, art attempted to reflect this atmosphere of search, helping to deepen the outlook and to define life sense problems. (original abstract)
XX
Niezwykle dynamiczny rozwój rozumianego w szerokim sensie chińskiego rynku dzieł sztuki w ostatnich dziesięcioleciach odzwierciedla rosnącą rolę chińskiej gospodarki na świecie oraz wzrost zamożności chińskiego społeczeństwa. W latach 2008-2011 rynek ten odnotował niespotykany w jakimkolwiek innym regionie świata wzrost na poziomie 500 proc. W 2018 roku udział Chin w globalnym rynku dzieł sztuki na poziomie 19 proc. potwierdził silną pozycję tego państwa jako jednego z trzech największych rynków dzieł sztuki świata. W tym samym czasie chiński rynek aukcyjny zajmował na świecie drugie miejsce. Pozycję światowego lidera Chińska Republika Ludowa zawdzięcza przede wszystkim znaczącym reformom gospodarczym ostatnich lat, skutecznej realizacji polityki otwartych drzwi oraz ogromnemu potencjałowi kulturowemu. Kultura chińska jest bezcennym skarbem całej ludzkości utrwalonym w obiektach podlegających obrotowi ekonomicznemu. Niewiele jest krajów, które pod względem bogactwa działalności artystycznej mogłyby konkurować z Chinami, jednym z największych państw źródłowych dóbr kultury na świecie i jednocześnie jednym z największych rynków dzieł sztuki. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień chińskiego rynku dzieł sztuki w ostatnim dwudziestoleciu. (abstrakt oryginalny)
EN
The extremely dynamic development of the Chinese art market, in a broad sense, in recent decades, reflects the growing role of the Chinese economy in the world and the growing wealth of Chinese society. In the years 2008-2011, this market recorded a growth of 500 proc. unprecedented in any other region of the world. In 2018, China's share in the global art market at 19 proc. confirmed a strong position of this country as one of the top three art markets in the world. At the same time, the Chinese auction market was second in the world. The People's Republic of China owes its position as a world leader above all to the significant economic reforms of recent years, the effective implementation of the open door policy, and its enormous cultural potential. Chinese culture is a priceless treasure of all mankind, preserved in facilities subject to economic trading. There are few countries that can compete in terms of the wealth of artistic activity with China, one of the biggest states that are a source of cultural property in the world and one of the largest art markets. The purpose of the article is to present the most important issues of the Chinese art market in the last two decades. (original abstract)
17
Content available remote Construction of Hedonic Price Index for the "Most Liquid" Polish Painters
60%
EN
Art market has been developing in Poland and the first Art Fund was established in 2011. Therefore it seems that investment in art can be considered as alternative form by Polish investors. In order to decide whether art is a good investment, it is necessary to evaluate expected returns which might be obtained from such investment thus an art price index should be developed. The aim of the paper is to discuss artworks as investment assets and evaluate price index of paintings produced by 11 Polish artists whose artworks were traded the most often on auctions that were held in Poland in the years 2007-2010. In our research, employing data concerning 750 objects, we apply the hedonic index methodology to estimate returns from the paintings market. The results of our investigation show that hedonic quality adjustment essentially influences evaluation of artwork prices therefore we propose the aggregated hedonic index which might better describe situation at the art market than the hedonic index biased by the specification of a single model.(original abstract)
XX
Dzieła sztuki są coraz częściej traktowane jako inwestycje alternatywne. W artykule wyznaczono indeksy hedoniczne cen dzieł polskich autorów, których prace były najczęściej wystawiane do sprzedaży na aukcjach w Polsce w latach 2007-2010. W badaniach oszacowano modele, uwzględniające takie charakterystyki dzieł jak: nazwisko autora, informację o tym, czy twórca żyje w chwili wystawienia dzieła na aukcji, wielkość powierzchni i technika wykonania obrazu oraz rok wystawienia. W procesie estymacji wykorzystano informacje dotyczące 750 prac. (abstrakt oryginalny)
EN
Situation at financial markets tend investors to look for alternative investments to diversify their portfolio. The aim of our research is evaluation of hedonic price index for selected Polish painters based on data from auctions of paintings held by auction houses and foundations in the years 2007-2010. The criterion of artworks selection is popularity of authors that is measured by the number of paintings sold in analyzed period. We construct and estimate several models for different sets of hedonic variables. On the basis of models parameter estimates the hedonic quality adjustment for the art price index is evaluated. (original abstract)
XX
Rynek dzieł sztuki i jego historia jest tak naprawdę historią wymiany i przystosowania się do zmiennych potrzeb nabywców, co charakteryzuje również wszystkie inne rynki branżowe. Celem artykułu jest wykazanie ewolucji poglądów ekonomistów na przestrzeni wieków w stosunku do rynku sztuki. W związku z powyższym opracowanie przybliża problematykę dotyczącą rynku sztuki z punktu widzenia historii myśli ekonomicznej. Artykuł opiera się na przeglądzie dostępnej literatury. W pierwszej części pracy została zaprezentowana historia tego rynku. Druga część natomiast skupia się wokół kwestii związanych z rozwojem myśli ekonomicznej. Przedstawione w opracowaniu poglądy ekonomistów, począwszy od XIV w., nie wyczerpują całego spektrum zagadnienia, stanowią natomiast przykłady poglądów osób, których zdanie liczyło się na przestrzeni wieków. (abstrakt oryginalny)
EN
The art market and its history are in fact the story of exchange and adaptation to the changing needs of customers, which is also characteristic of all other industry markets. The purpose of this article is to demonstrate the evolution of the views of economists, which emerged over the centuries, focusing on the art market. The paper deals with issues connected with the art market from the perspective of history of economic thought. This article is based on a review of available literature. The first part of the work presents the history of this market. The second part is concentrated on issues related to the development of economic thought. The views of the economists presented in the paper, starting from the fourteenth century, do not exhaust the whole spectrum of issue, but are examples of views of the people whose opinions counted over the centuries. (original abstract)
20
Content available remote Odzyskiwanie skradzionych dóbr kultury po latach od ich kradzieży
60%
XX
W obecnych czasach popyt na dzieła sztuki i zabytki gwałtownie wzrasta, jednak liczba samych zabytków i dzieł sztuki nie zwiększa się wraz z tym popytem. Kradzież dzieła sztuki lub zabytku nie skutkuje utratą jego wartości, wręcz przeciwnie - wieloletnie przechowywanie powoduje dalszy wzrost jego wartości. Z tego względu dzieła sztuki i zabytki stanowią kuszący przedmiot przestępstwa. Sytuacja ta została dostrzeżona przez grupy przestępcze, które znają i wykorzystują potrzeby rynku kolekcjonerskiego. W latach 90. odnotowano wiele włamań do obiektów sakralnych, muzeów i domów prywatnych, w trakcie których przedmiotem przestępstwa były głównie dzieła sztuki. Obecnie można zaobserwować, że skradzione w tamtych latach zabytki coraz częściej pokazują się na rynku sztuki.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, demand and will to possess works of art and monuments is rapidly increasing, but at the same time the quantity of them is not increasing to meet the demand. Theft of art does not cause decrease in its value, on the contrary, its long-term storage even increases the value. This situation results in an increase of its market value, which becomes the tempting object of the crime. Criminal groups have also recognized the situation and they well know needs of the collector's market and take advantage of them. In the 90-ies there were many burglaries at sacra buildings, museums and private houses in which mainly works of art were stolen. Currently, we can observe that the pieces of art, which were lost in those years appear more and more often on the art. market.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.