Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Zróżnicowanie wynagrodzeń w przemyśle w Polsce
100%
EN
The paper aims at identifying inter-industry wage differentials and determinants of changes in levels, dynamics, and relationships amongst wages in Poland over the period 2007-2017. The examination is based on average monthly gross remuneration in Poland. These data will be used to calculate deviations, relationships, the rate of changes and statistical indicators, such as: the mean, standard deviation, and coefficient of variation. The analysis and assessment are based on statistical data published in Statistical Yearbooks released by Statistics Poland in Warsaw for the years 2007-2017.
PL
Celem artykułu jest określenie zróżnicowania wynagrodzeń w gałęziach przemysłu oraz identyfikacja czynników mających wpływ na zmiany zachodzące w poziomach, dynamice i relacjach wynagrodzeń w Polsce w latach 2007-2017. W artykule wykorzystano przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Polsce. Na podstawie tych danych obliczone zostały odchylenia, relacje, tempo zmian oraz wskaźniki statystyczne, takie jak: średnia, odchylenie standardowe oraz wskaźnik zmienności. Do przeprowadzenia analizy zastosowano dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych GUS za lata 2007-2017.
2
Content available Zmiany na krajowym rynku pracy w okresie pandemii
100%
EN
The aim of the article is to examine changes in the domestic labor market during the pandemic. It is mainly about analyzing and assessing the changes that take place during the pandemic compared to the previous year as well as the previous period. To examine the changes, the following data will be used: average employment in the enterprise sector (economic entities employing more than 9 people), registered unemployment (as at the end of the period), registered unemployment rate (as at the end of the period), average monthly nominal gross salary in the sector enterprises and the average monthly real gross salary in the enterprise sector. Monthly data for 2020 and 2021 will be used for the analysis and evaluation. Based on these data, a statistical analysis will be carried out using the dynamics of changes. The dynamics will be performed in two ways: the analogous period of the previous year = 100, the previous period = 100. The data used is published on the website of the Central Statistical Office in Warsaw.
PL
Celem artykułu jest zbadanie zmian na krajowym rynku pracy w okresie pandemii. Głównie chodzi o zanalizowanie i ocenienie zmian, jakie zachodzą w okresie pandemii w porównaniu z rokiem poprzednim, jak również okresem poprzednim. Do zbadania zmian zostaną wykorzystane dane dotyczące: przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób), bezrobocia zarejestrowanego (stan w końcu okresu), stopy bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu okresu), przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz przeciętnego miesięcznego realnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Do analizy i oceny zostaną wykorzystane miesięczne dane za lata 2020 i 2021. Na podstawie tych danych zostanie przeprowadzona analiza statystyczna wykorzystująca dynamikę zmian. Dynamika będzie przeprowadzona na dwa sposoby: analogiczny okres roku poprzedniego = 100, okres poprzedni = 100. Wykorzystane dane publikowane są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.
3
100%
EN
The aim of the article is to assess differences in salaries levels in the Lubuskie Voivodeship between 2011 and 2020. The average monthly nominal gross wages and salaries were used to assess the differences. On the basis of these data, using statistical methods, deviations from the average gross remuneration in the province, the growth dynamics of the average monthly gross nominal remuneration as well as the standard deviation and coefficient of variation in the Lubuskie Voivodeship were calculated. Statistical data published in the Statistical Yearbooks of the Statistical Office in Zielona Góra for the years 2011-2020 were used to carry out the analysis and evaluation.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń w województwie lubuskim w latach 2011-2020. Wykorzystano przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto. Na podstawie tych danych z wykorzystaniem metod statystycznych obliczone zostały odchylenia od przeciętnego wynagrodzenia brutto w województwie, dynamika wzrostu przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto oraz odchylenie standardowe i współczynnik zmienności w województwie lubuskim. Do przeprowadzenia analizy i oceny zastosowano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze za lata 2011-2020.
4
Content available GRUPY ZAWODÓW W STRUKTURZE WYNAGRODZEŃ W POLSCE
100%
PL
DOI: 10.19251/ne/2018.28(25) Streszczenie Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń oraz identyfikacja czynników, które mia­ły wpływ na to zróżnicowanie w Polsce, w latach 2007 – 2016. Analiza dotyczyć będzie zróżnicowania wynagrodzeń, w grupach zawodów wykonywanych w Polsce. Wykorzystane do tego będą przeciętne, miesięczne wynagrodzenia brutto w Polsce, relacje przeciętnych wynagrodzeń oraz dynamika wzrostu. Na podstawie tych danych obliczone zo­staną wskaźniki statystyczne takie, jak: średnia, odchylenie standardowe oraz wskaźnik zmienności. Do przeprowadze­nia analizy i oceny stosowane będę dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Głównego Urzędu Staty­stycznego, za lata 2007 – 2016. Słowa kluczowe: wynagrodzenia, płace, grupy zawodów, pracownik
5
100%
PL
DOI: 10.19251/ne/2019.29(4) StreszczenieCelem artykułu będzie przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń oraz identyfikacja czynników, które miały wpływ na to zróżnicowanie w województwie mazowieckim w latach 2008-2017. Hipoteza badawcza brzmisytuacja w zakresie wynagradzania w województwie mazowieckim poprawiała się. Wykorzystane do tego będą przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w województwie, relacje przeciętnych wynagrodzeń oraz dynamika wzrostu. Na podstawie tych danych obliczone zostaną wskaźniki statystyczne takie jak średnia, odchylenie standardowe oraz wskaźnik zmienności. Do przeprowadzenia analizy i oceny stosowane będę dane statystycznepublikowane w Rocznikach Statystycznych Urzędu Statystycznego w Warszawie za lata 2008-2017. Słowa kluczowe: wynagrodzenia, płace, województwo, region, działy gospodarki narodowej
EN
The aim of the article is to evaluate the differences in wage levels and to analyse the differentiation of wages by PKD (Polish version of NACE classification) section in the Świętokrzyskie region in 2013–2020. The average monthly gross wages and salaries according to the PKD section in the Świętokrzyskie region were used for this purpose, on the basis of which the percentage deviations from the average wage in the region and the growth dynamics were calculated. An analysis of wages and salaries was also carried out for Poland and compared with inflation. For the analysis and evaluation, statistical data published in the Statistical Yearbooks of the Statistical Office in Kielce and the Central Statistical Office in Warsaw for 2013–2020 were used.In the Świętokrzyskie region there was a relatively large differentiation in salaries. The highest salaries were in the section of financial and insurance activities. High wages resulted from the fact that this section was developing very dynamically in the analysed period. On the other hand, the financial and insurance activity in the market economy gained in importance, and specialists in this field had to be well rewarded. Salaries were also high in public administration and national defence, while the lowest were in the accommodation and catering section. The Świętokrzyskie region is not very attractive in terms of economy and tourism. In the analysed period, the growth rate of average monthly gross wages and salaries by sections in the region was diversified and higher than the inflation rate, although inflation was rising. 
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń i analiza zróżnicowania wynagrodzeń według sekcji PKD w województwie świętokrzyskim w latach 2013–2020. Wykorzystano do tego dane na temat przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto według sekcji PKD w województwie świętokrzyskim, na podstawie których obliczono procentowe odchylenia od przeciętnego wynagrodzenia w województwie oraz dynamikę wzrostu. Analiza wynagrodzeń została przeprowadzona także dla Polski. W obliczeniach wykorzystano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Urzędu Statystycznego w Kielcach i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za lata 2013–2020.W województwie świętokrzyskim występowało stosunkowo duże zróżnicowanie wynagrodzeń. Najwyższe wynagrodzenia były w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Wysokie wynagrodzenia wynikały z tego, że sekcja ta w analizowanym okresie bardzo dynamicznie się rozwijała. Natomiast działalność finansowo-ubezpieczeniowa w gospodarce rynkowej zyskała na znaczeniu, a specjaliści z tego zakresu musieli być dobrze wynagradzani. Również w administracji publicznej i obronie narodowej wynagrodzenia były wysokie. Najniższe natomiast w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Województwo świętokrzyskie jest mało atrakcyjne gospodarczo i turystycznie. W analizowanym okresie dynamika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto według sekcji w województwie była zróżnicowana i wyższa niż stopa inflacji, aczkolwiek inflacja rosła.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.