Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kapitał klienta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Artykuł jest poświęcony problematyce szacowania wartości klientów dla przedsiębiorstwa. Problematyka ta została ukazana na tle koncepcji zarządzania relacjami z klientami. Korzyści płynące ze współpracy z klientami opisano na podstawie marży na klientach i przepływów pieniężnych netto. Wielkości te wykorzystano do ustalenia tzw. wartości życiowej klientów i kapitału klientów. Ukazano także relacje między rentownością klientów a kosztami klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues of customer value assessment are discussed from the perspective of customer relationship management concept. Advantages of customer relationship management are presented on the example of customer margin and net cash flows. Their respective values are used in evaluation of customer lifetime value and evaluation of customer equity. The relationships between customer profitability and customer costs are also presented. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwo budując relacje z klientami, nie może robić tego bezrefleksyjnie i spontanicznie. Aby proces tworzenia relacji przedsiębiorstwo-klient miał racjonalne przesłania, należy rozstrzygnąć następujące kwestie: czy wszyscy klienci są jednakowo ważni dla przedsiębiorstwa? Czy przedsiębiorstwo stać na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań wszystkich swoich klientów w takim samym stopniu? Jak wybrać tych klientów, w których warto, a nawet trzeba zainwestować? Aby odpowiedzieć na te pytania, konieczne jest podjęcie wysiłku zbadania opłacalności (wartości) każdego nabywcy. W tym celu pomocne może okazać się wyliczenie życiowej wartości klienta (CLV). (fragment tekstu)
3
Content available remote Pomiar efektywności w kontekście kreowania kapitału klienta - wybrane aspekty
100%
XX
Współcześnie podstawowym wyzwaniem dla menedżerów stało się pozyskanie i utrzymanie klientów, przy zabezpieczeniu własnych interesów przedsiębiorstwa. Konsekwencją tego jest konieczność ukierunkowania działań na tworzenie wartości dla klienta oraz poprawa efektywności prowadzonej działalności. Kluczowym celem artykułu jest prezentacja podstawowych problemów związanych z pomiarem efektywności działań i procesów ukierunkowanych na kreowanie kapitału klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporarily, the basic challenge for managers have become to gain and maintain the customers and securing the own interests of company. A consequence of this is a necessity to direct the actions on value creation as well as effectiveness improvement of the activity conducted. A key objective of the article is to present the basic problems connected with effectiveness measurement of actions and processes aimed at customer capital creation.(original abstract)
4
Content available remote Bariery w wykorzystaniu crowdsourcingu na potrzeby budowania kapitału klienta
100%
XX
Kreując swoją wartość, przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z wiedzy i doświadczeń klientów, wykorzystując w tym celu m.in. rowdsoucing. Korzyści wynikające z crowdsourcingu potwierdzają badania naukowe oraz doświadczenia praktyczne. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku zastosowanie wskazanego narzędzia przynosi oczekiwane rezultaty. W artykule zidentyfikowano zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ograniczające lub uniemożliwiające efektywne wykorzystanie crowdsourcingu w procesie kreowania kapitału klienta oraz wykazano konieczność opracowania strategii i stworzenia kultury organizacyjnej otwartej na klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
Creating its enterprise value are increasingly using the knowledge and experience of customers using the m.in crowdsoucing. The benefits of the use of crowdsourcing in management practice based on scientific evidence and practical experience. This does not mean, however, that in any case the use of this tool brings the expected results. The article identified the external and internal barriers to effective use of crowdsoucingu in the process of creating customer capital and demonstrated the need to develop strategies and create an organizational culture open to the client. (original abstract)
EN
The main goal of the article is to indicate the place and importance of the CSR concept in building customer capital, with a particular emphasis on the brewing sector. The considerations are focused on proving the thesis assuming the necessity of basing the business strategy on the foundation of corporate social responsibility. In the perspective of enterprises in the brewing sector, this is connected with the necessity to change the structure of the market offer in favor of the products enabling the reduction of social costs, resulting from an excessive consumption and taking actions aimed at creating a pattern of behavior that will be perceived by the customers as authentic and consistent. On the basis of literature studies, results of own surveys, analyses of industry materials, including the reports on the social responsibility of the leaders of the brewing market in Poland, this thesis has been proved. The business model of the leaders of the brewing market is based on the CSR foundation. However, the basic problem of the industry is its effective market communication. The actions resulting in the change of the market offer in favor of low-alcohol products and creating a responsible culture of consumption from the perspective of customers are perceived as typical business activities. The condition for achieving above-average benefits is to create and offer distinctive values on the market, which requires focusing activities not only on improving communication with customers, but also building relationships based on trust. (original abstract)
6
Content available remote Lojalność klientów jako czynnik determinujący wartość kapitału klienta
100%
XX
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymusiły na przedsiębiorstwach konieczność strategicznej reorganizacji rynkowej, której efektem jest podporządkowanie wszystkich działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz konsumowanych przez nie zasobów dążeniu do osiągnięcia satysfakcji klienta. Poziom tej satysfakcji w istotnym stopniu determinuje wartość obecnych i przyszłych przepływów pieniężnych pozyskiwanych od klientów, dlatego główną kompetencją przedsiębiorstwa staje się zdolność do kreowania kapitału klientów. Miarą tej zdolności jest jakość bazy klientów, jaką dysponuje przedsiębiorstwo. Jednym z kluczowych parametrów opisujących wspomnianą jakość jest, obok rentowności, lojalność klienta. Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie miejsca i znaczenia lojalności klienta w kreowaniu kapitału klientów, jak również problemów związanych z jej identyfikacją i pomiarem. Realizacja wskazanego celu opiera się na studiach literaturowych oraz wynikach pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w grupie klientów sieci telefonii komórkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes taking place in contemporary companies' environment have forced strategic market reorganization on businesses which effects in subordinating all activities and processes appearing in a company as well as the resources consumed by them to customer satisfaction gain. The level of this satisfaction in an important degree determines the value of current and future cash flows received from customers. Therefore the ability to create customers capital becomes key competence of a business. The measurement of the ability is the quality of customer base that the business possesses. One of key parameters describing such quality is, besides profitability, customer loyalty. The main purpose of the article is to indicate the position and meaning of customer loyalty in customer capital creation and at the same time dominant problems connected with its identification and measurement. The realization of this aim is based on literature studies and results of questionnaire research by the Author on a group of mobile network users. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwa coraz szerzej wykorzystują zarządzanie wartością klienta i postrzegają korzyści tego procesu. Artykuł zawiera analizę obecnych kierunków rozwoju zarządzania kapitałem klienta i praktycznej ich adaptacji dla potrzeb budowy wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie badań autorka konkluduje, że warunkiem koniecznym skutecznego wykorzystania bliskich relacji wartość klienta - wartość przedsiębiorstwa, jest wycena i wartościowanie tego co klient wnosi do firmy, oraz ukierunkowanie struktur organizacyjnych na wzrost wartości klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises on a growing scalę use customer yalue management and perceive this process benefits. The article contains an analysis of current development trends in the customer capital management, and their practical adaptation for the construction of a company value. Basing of her own research the authoress concludes, that a necessary condition for effective use of close relations of the customer value and the company value, is the measurement and valuation of what the client brings to the company, and encour-aging the organizational structures to inerease customer value. (original abstract)
EN
Objective: The aim of the paper is to establish the relationship between the customer capital and the company's market value (MV). Examining this impact seems justified as the topic has been rarely investigated till now. Methods: The regression analysis was used to achieve the research objective. We analyzed reports of 100 U.S. stock market leaders for 2018, which were prepared in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standard 3 «Business Combinations» and included information about customer capital. Findings: The hypothesis that the customer capital has a direct impact on the company's MV is confirmed by the results of this study. Practical implication: The proposed regression model (Model 3) can be used for needs of value-based management. Originality/value: Customer capital as a tool of value-based management is a poorly studied topic in the context of understanding the importance of the role of intangibles in creating value for company.(original abstract)
EN
Polish banking sector is changing constantly. Nowadays the bank's sustainable market position, performance and the ability of profits' increase makes banks to rethink their market strategies and implement changes in their business models. Fortunately some changes have already been done. The consumers' satisfaction, including the fulfillment of their current and future needs, has become the key factor of bank's market success. A new business model requires creating client capital as one of bank's strategic resources and source of sustainable competitive advantage. The paper presents the role of client capital in the process of creating banks' competitiveness, its position in current business models and some remarks and challenges connected with flexible adjusting banks' business models to consumers' needs and expectations.
10
Content available remote Kapitał klienta we współczesnych modelach biznesowych banków
84%
XX
Większość banków działających w Polsce dokonało już wielu koniecznych dostosowań swoich modeli biznesowych. Wykorzystywane obecnie modele biznesowe mogą się jednak w najbliższym czasie okazać niewystarczające. Do rywalizacji o to, kto zdominuje relacje z klientami wkraczają bowiem podmioty spoza sektora, takie jak firmy telekomunikacyjne, supermarkety i sieci handlowe, media społecznościowe, finanse społecznościowe (Facebook Credits, Google Wallet, Isis czy movenbank.com), dostawcy produktów, urządzeń i oprogramowania (Amazon, Apple, Android), serwisy pożyczkowe peer-to-peer (Prosper, Zaarly, Zopa), serwisy płatności (Square, PayPal) czy serwisy zarządzania finansami (Mint). Co prawda banki działające w Polsce wciąż zajmują dominującą pozycję w zakresie zaspokajania potrzeb finansowych klientów indywidualnych, ale dla jej utrzymania konieczne będzie przedefiniowanie kierunków rozwoju. Budowanie kapitału klienta, opierającego się na trwałych relacjach, wymagało będzie nowego podejścia do sposobów zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów. Ich zrozumienie powinno stanowić podstawę kreowania wartości dla klienta. Artykuł prezentuje koncepcję kapitału klienta, jego miejsce we współczesnych modelach biznesowych banków oraz wyzwania stojące przed bankami w procesie jego tworzenia. (fragment tekstu)
EN
Polish banking sector is changing constantly. Nowadays the bank's sustainable market position, performance and the ability of profits' increase makes banks to rethink their market strategies and implement changes in their business models. Fortunately some changes have already been done. The consumers' satisfaction, including the fulfillment of their current and future needs, has become the key factor of bank's market success. A new business model requires creating client capital as one of bank's strategic resources and source of sustainable competitive advantage. The paper presents the role of client capital in the process of creating banks' competitiveness, its position in current business models and some remarks and challenges connected with flexible adjusting banks' business models to consumers' needs and expectations. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę dotyczącą ochrony własności przemysłowej. Pokazano również konieczność ochrony kapitału ludzkiego, strukturalnego i kapitału klientów.
EN
The article focuses on the increasing value of the "intellectual capital" which consists of human capital, structural capital and customer capital. Author tried to show that company's knowledge management strategy should involved creation, process and protection of the effective solutions. In conclusion it has to be emphasised that harmonization of polish low gives new possibilities of insurance, what influences of the value of the company.(original abstract)
12
Content available remote Budowa programów lojalnościowych
84%
XX
W procesie rozwijania się marki istotne staje się inwestowanie w lojalnych klientów oraz budowanie trwałych i obopólnie korzystnych relacji między klientem a przedsiębiorstwem. Współczesne przedsiębiorstwa kładą znaczny nacisk właśnie na budowanie lojalności konsumenckiej, ponieważ lojalni klienci są jednym z ważniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Jednak budowanie takiej więzi pomiędzy stronami to złożony i długotrwały proces, który wymaga zastosowania odpowiednich dla pożądanego efektu oraz możliwości przedsiębiorstwa narzędzi i metod działań. W niniejszym artykule przedstawiono wnioski z badań, których celem była identyfikacja metod i technik budowania lojalności konsumenckiej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce oraz konfrontacja tych wniosków z teorią. (abstrakt oryginalny)
EN
In the process of brand's developing it becomes increasingly important to invest into loyal customers and build lasting and mutually beneficial relationship between the client and the company. Modern companies put considerable emphasis exactly on building consumer loyalty, because loyal customers are one of the most important assets of the enterprise. But building such a relationship between the parties is a complex and lengthy process that requires the use of appropriate for the desired effect and the capacity of the enterprise tools and methods of action. This article presents the results of surveys which aim was to identify methods and techniques for building consumer loyalty by companies in Poland, and the confrontation of these proposals with the theory. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia, czym jest koncepcja kapitału klienta. Zaprezentowano wybrane metody pomiaru kapitału klienta oraz korzyści mogące wynikać ze stosowania tej koncepcji w bankowości spółdzielczej. Ponadto zasygnalizowano bariery związane z wdrożeniem koncepcji. Pierwszą część publikacji poświęcono podstawowym pojęciom, jak kapitał klienta, zarządzanie kapitałem klienta, natomiast w drugiej części podjęto próbę prezentacji kilku podstawowych metod pomiaru kapitału klienta z uwzględnieniem możliwości ich adaptacji do uwarunkowań sektora spółdzielczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to clarify what the concept of customer capital is. It presents some methods for measuring customer capital, and the benefits that may result from the application of the concept of cooperative banking. In addition, it signals the barriers associated with implementing the concept of customer capital. The first part of the publication is devoted to basic concepts such as customer equity, customer asset management, while the second part of it is an attempt to present a few basic methods of measuring customer capital, including the possibility of their adaptation to the conditions of the cooperative sector. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie kapitału klienta jako komponentu kapitału intelektualnego w kontekście, z jednej strony - ograniczeń, a z drugiej strony - korzyści wynikających z jego pomiaru. Artykuł stanowi również próbę ukazania roli i istoty kapitału klienta w rozwoju przedsiębiorstwa, jak również wskazuje na wieloaspektowość i niejednoznaczność (również pojęciową) analizowanej problematyki. W artykule skoncentrowano się na przeanalizowaniu możliwości pomiaru kapitału klienta. Ukazana została istota kapitału klienta, ograniczenia w pomiarze kapitału klienta w systemie rachunkowości, jak również możliwości zastosowania metod kart punktowych w pomiarze kapitału klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is showing the idea of consumer capital as a part of intellectual capital. The barriers and benefits of measuring this category are described. The article is the trial of showing the role and essence of relational capital in enterprise development. It is concentrated on analyzing the possibilities of measuring consumer capital, especially in accounting system. The article is generally concerned on punctual cards as a main method of mensuration of analyzed category. (original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kapitał klienta rozumiany jako istotny element kapitału intelektualnego. Na potrzeby artykułu przyjęto tezę: wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa jest osiągany poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości tkwiących w korzyściach osiąganych ze współpracy z klientami. Celem artykułu jest określenie wpływu kapitału klienta na wartość rynkową przedsiębiorstwa. W treści artykułu prowadzone są rozważania na temat istoty, znaczenia oraz strategii zarządzania kapitałem klienta. Omówiono prezentowane w literaturze metody pomiaru i wyceny kapitału klienta. Zaprezentowano również ujęcie kapitału klienta w systemie rachunkowości. Ostatnia część artykułu poświęcona jest pomiarowi i wycenie kapitału klienta badanego podmiotu oraz jego prezentacji w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the present article is customer capital perceived as an important element of intellectual capital. For the purpose of the article the following thesis was assumed: the growth in the corporate market value is achieved through a maximum use of benefits from the cooperation with customers. The article is aimed to determine the impact of customer capital on the corporate market value. The article presents deliberations on the idea, significance and the strategy of customer capital management. It discusses the methods of measurement and valuation of customer capital presented in the literature. It also presents the customer capital as seen in the accounting system. The last section of the article is devoted to the measurement and valuation of the customer capital of the examined entity and its presentation in the financial report.(original abstract)
XX
Każda firma może mieć przewagę nad innymi w szeregu czynników, ale najważniejsze przewagi dotyczą tych obszarów, które są cenione najbardziej przez klientów. Dlatego wysiłki firmy powinny być ukierunkowane w pierwszej kolejności na tworzenie wartości dla klienta w sposób dla niej dochodowy. Drogą do tego jest stosowanie unikatowej strategii, ponieważ każda inna będzie łatwa do skopiowania i nie będzie prowadziła do trwałych rezultatów. Celem artykułu jest prezentacja sposobu kreowania opcji strategicznych przedsiębiorstwa przez tworzenie i wykorzystanie unikatowych kompetencji. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji kapitału klienta, metod jego szacowania oraz wyjaśnienie istoty tworzenia wartości dla klienta. (fragment tekstu)
EN
The present economy is without any limits. There is a free access to information and a fight for customers. In the process of globalization in companies there is a new definition of a customer. In the new economy a customer has to be perceived as a value, which is managed. A management of customer value should contain financial and marketing instruments. Customer value management is a result of unconstrained communication, migration of people and new technologies. This paper presents a conception of customer value management in prospect of a company and a customer to take advantage of: Customer Equity and Activity-Based Costing. (original abstract)
EN
On the basis of literature, the author presents the essence of human capital as a key component of intellectual capital and strategic resource of the organization. The paper demonstrates the role of human capital that it plays in today's turbulent reality. The first part presents the concept of human capital, with various shots and the characteristics of its components. In the second part focuses on the essence of human capital and actions needed for its development. The purpose of this paper is to characterize the concept of human capital, to indicate its role in relation to intellectual capital, and an attempt to answer the question, what actions can be taken to improve it. The research paper is of demonstration character and it uses a critical analysis of the national and foreign literature on the subject. The paper uses monographs, collective papers, websites, articles and reports. A critical analysis of literary shows that human capital is the foundation of competitive advantage organizations, and investments in its improvement are necessary.(author's abstract)
XX
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnego przedsiębiorstwa skutkują nasileniem konkurencji, która w swojej istocie sprowadza się do walki o pozyskanie kapitału. Jego źródłem dla przedsiębiorstwa jest klient, który wybierając na rynku produkt pozwala na przekształcenie kosztów związanych z jego kreacją w korzyści. W istocie mamy więc do czynienia z kapitałem klientów, którym przedsiębiorstwo powinno zarządzać w taki sposób, by maksymalizować korzyści płynące z zaangażowanego kapitału. Rozważania nad metodami pomiaru kapitału klienta są wzbogacone wynikami badań ankietowych, dotyczących pomiaru kapitału klienta w praktyce polskich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The consequence of constant changes in turbulent and competitive environment of a company and rising clients demands is the necessity of development of a competitive basis which embodies the intellectual capital of a company. For financial management that means the necessity of searching new instruments and management tools directed on the measurements of immaterial resources including client's capital. The purpose of this article is to present the key concepts of client's capital measurement and the scope of their use in the area of financial management. The theoretic contemplations enrich the poll survey results describing the recources of the knowledge of a client and the way of their creation in the practice of Polish companies.(original abstract)
20
Content available remote The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)
84%
XX
Celem opracowania jest dokonanie ujęcia istoty ekonomicznej kapitału intelektualnego. Na podstawie źródeł literackich została wykonana analiza porównawcza definicji i klasyfikacji kapitału intelektualnego oraz przedstawiona jego kompleksowa charakterystyka. Biorąc pod uwagę ekonomiczną naturę każdego rodzaju kapitału, a także jego specyficzne cechy związane z czynnikiem osobowym i aspektem wiedzy, zaproponowano nową definicję kapitału intelektualnego w dwojakim, tj. węższym i szerszym, ujęciu, przedstawiono jego zasadniczą trzyelementową strukturę i opisano cele, dla osiągnięcia których niezbędne jest pogłębienie jego klasyfikacji. Przedstawiona systematyka powinna stanowić podstawę dla opracowywania metody oceny przedsięwzięć typu start-up dla Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to formulate the economic substance of Intellectual capital. The comparative analysis of definitions and classifications of Intellectual capital was made on the basis of literary sources, and its comprehensive characterization was presented. In view of the economic nature of each type of capital, as well as its specific features related to a personal factor and knowledge aspects, the new definition in two options was proposed, i.e. the narrow and the broad definition, the basic three-element structure was suggested. The objectives were also presented, for the achievement of which it is necessary to expand this classification. The suggested system should form the basis for the development of methods for assessing start-up projects for the Innovation Management and Technology Transfer Centre in Warsaw Polytechnic University. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.