Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Cow longevity in herds of different milk production levels and herd size. The effect of herd production level and herd size on cow longevity was studied using the SYMLEK system data on 12045 Polish Holstein-Friesian cows (Black-and-White variety) from 1371 herds. The cows, which belonged to the active population in Pomerania and Kujawy, first calved in 2008 and were used or disposed from the herds by the end of 2015. FREQ and GLM procedures from the SAS package were used in the statistical calculations. With increases in herd size (from ≤20 to >200 cows) and herd production level (from ≤6000 to 9000 kg milk), the culling level increased (p≤0.01) while the proportion of cows sold and alive decreased. Cow longevity was differentiated (p≤0.01) by herd size. As the number of cows in the herd increased, the lifespan and the length of productive life, as well as number of calvings decreased. The effect of herd production level on cow longevity was not statistically confirmed.
PL
Długowieczność krów w stadach o zróżnicowanym poziomie wydajności i wielkości. W pracy wykorzystano dane z bazy SYMLEK o 12045 krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, należących do populacji aktywnej Pomorza i Kujaw. Krowy wycieliły się po raz pierwszy w 2008 roku i były użytkowane lub usuwane ze stad do końca 2015 roku. Analizowano wpływ poziomu wydajności stada i jego wielkości na długowieczność. W obliczeniach statystycznych zastosowano procedury FREQE i GLM z pakietu SAS. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczebności stada z ≤20 do >200 krów oraz poziomu wydajności stada z ≤6000 do 9000 kg mleka zwiększał się (p≤0,01) stopień brakowania, zmniejszał się natomiast udział krów sprzedanych oraz żyjących. Wykazano, że wielkość stada różnicowała (p≤0,01) długowieczność krów. Wraz ze wzrostem liczby krów w stadzie skracała się długość życia i użytkowania krów, zmniejszała się liczba ich wycieleń. Wpływ poziomu wydajności stada na długowieczność krów nie został potwierdzony statystycznie.
PL
Przedstawiono poziom infrastruktury logistycznej i wyniki produkcyjne w wybranych gospodarstwach Polski południowej. Określono aktualną wartość infrastruktury logistycznej oraz wielkość i strukturę produkcji. Zależność pomiędzy poziomem infrastruktury a wynikami produkcyjnymi przedstawiono w postaci wskaźnika inwestycyjności i aktywności logistycznej. Stwierdzono, że najwyższy wskaźnik inwestycyjności logistycznej występował w gospodarstwach o produkcji mieszanej - 11,89 tys. złźJZ-1, a wskaźnik aktywności logistycznej w gospodarstwach nastawionych na produkcję roślinną - 0,4 JZźtys. zł-1.
EN
The level of logistic infrastructure development as well as the results of production on selected farms in southern Poland were investigated. Actual value of logistic infrastructure, the real production value and structure were determined. The relationships between infrastructure level and production results were given in form of logistic investment and activity indices. It was stated that the highest index of logistic investment was achieved by the farms of mixed production 11.89 thousand PLN per CU (cereal unit), whereas the index of logistic activity - by the farms directed to crop production (0.4 CU per 1 thousand PLN).
EN
. The general objective of this study is to present the economic situation of Hungarian broiler production. A deterministic model was constructed to investigate the role of technical efficiency on profitability. As the results demonstrate, in current economic conditions broiler production can be profitable if the European Production Efficiency Factor (EPEF) is above 300-310. A lower level of technology, cheaper feed and chicks in addition to their weaker quality deteriorates the technical efficiency of production, which results in poor economic indicators. Therefore, it is not worth saving on either the level of technology or the quality of chicks or feed. Thus, the key purpose of future developments should be: increasing efficiency.
PL
Główny celem badań było przedstawienie ekonomicznej sytuacji chowu brojlerów na Węgrzech. Aby zbadać wpływ technicznej wydajności na rentowność stworzono deterministyczny model. Jak wskazują wyniki, przy obecnych warunkach ekonomicznych chów brojlerów może być rentowny, jeśli europejski czynnik wydajności produkcji (EPEF) utrzymuje się powyżej 300-310. Niższy poziom technologiczny, tańsza pasza i kurczęta oraz ich niższa jakość obniża techniczną wydajność produkcji, która skutkuje niskimi wskaźnikami ekonomicznymi. Dlatego nie warto oszczędzać na poziomie technologicznym i na jakości kurcząt lub paszy. W związku z tym kluczowym celem rozwoju w przyszłości powinno być zwiększenie wydajności.
PL
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy porównawczej produkcji rolniczej województwa lubelskiego i wielkopolskiego. Uwzględniono uwarunkowania przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne produkcji rolniczej Lubelszczyzny i Wielkopolski. Stwierdzono, że o relatywnie niskim wykorzystaniu potencjału rolnictwa województwa lubelskiego decydują warunki organizacyjne i ekonomiczne.
EN
The article covers a comparative analysis of the level of agricultural production between Lublin and Wielkopolska provinces. Natural and organizational economic conditions were the criterion of the analysis. In conclusion, organizational economic conditions cause а relatively low exploitation of agricultural potential of the Lublin province.
6
67%
|
2006
|
tom 511
|
nr 2
491-502
EN
Analysis of the current level of table potato production was based on the survey carried out on 120 farms located in the area of Siedlce community; their activity was focused mainly on table potato production. Collected data referring to the year 2004 were analysed statistically, what enabled to determine the relationships and phenomena occurring in the field of potato production. Table potatoes were cultivated on examined farms on average area of 2.15 ha and their share in cropping structure was higher in comparison with the whole country. However, in the nearest future, a dropping tendency should be expected as almost half of the farmers intend to reduce the area of potato cultivation. Qualified seed potatoes were used by 73.3% farmers under study. Most frequently they cultivated a few cultivars, to adjust their produce to the requirements of largest number of consumers. The survey revealed that early potato tuber yield was significantly modified by: delaying planting time, tuber spacing in the row, number of chemical treatments, N, P and combined NPK fertilization and delaying the harvest time. Significant relationships were also found between late potato yield and planting density, P, K and combined NPK fertilization. The farmers growing potatoes on larger areas applied cultivation practices more carefully and - as a result - they obtained higher tuber yields.
PL
Materiał do analizy aktualnego poziomu produkcji ziemniaka jadalnego stanowiły badania ankietowe, przeprowadzone w 120 gospodarstwach rolnych, położonych na terenie powiatu siedleckiego, zajmujących się towarową produkcją ziemniaka jadalnego. Zebrany materiał dotyczący 2004 roku został poddany analizie statystycznej, która pozwoliła określić zależności i zjawiska zachodzące w sferze produkcji ziemniaka. W analizowanych gospodarstwach ziemniaki jadalne uprawiane były na średniej powierzchni 2,15 hektara, a ich udział w strukturze zasiewów był wyższy niż w kraju, jednak w najbliższym czasie należy oczekiwać tendencji spadkowej, ponieważ prawie połowa rolników zamierza ograniczyć areał uprawy ziemniaka. Kwalifikowany materiał sadzeniakowy stosowało 73,3% rolników objętych badaniami. Uprawiali oni najczęściej kilka odmian, chcąc w ten sposób dostosować asortyment do jak największej liczby konsumentów. Badania wykazały, że plon ziemniaka wczesnego w istotny sposób modyfikowały: opóźnienie terminu sadzenia, odległość bulw w rzędzie, liczba zabiegów chemicznych, nawożenie N i P oraz łącznie NPK, a także opóźnienie terminu zbioru. Wykazano również istotne zależności pomiędzy plonem ziemniaka późnego a gęstością sadzenia, nawożeniem P i K oraz łącznie NPK. Rolnicy, którzy posiadali większe plantacje ziemniaka, stosowali staranniejszą agrotechnikę, dzięki której uzyskiwali wyższe plony bulw.
|
|
tom 46
|
nr 2
EN
The aim of this study is qualification of poultry products meat in feeding of man and also change of production and consumption dynamics. On the period of years 1995-2004 domestic production of poultry livestock showed increased tendency.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.