Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 753

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  System bankowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
XX
Od momentu uzyskania niepodległości Ukraina przeprowadza transformację gospodarczą w kierunku wolnego rynku. Jedną z ważnych reform gospodarczych, które zostały przeprowadzone na Ukrainie, było stworzenie dwupoziomowego systemu bankowego. Pierwsze etapy rozwoju systemu bankowego Ukrainy odbywały się na tle pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Negatywny wpływ na całą gospodarkę Ukrainy, a w tym i na system bankowy, miało prowadzenie przez rząd Ukrainy poszukiwań tzw. trzeciej drogi w polityce gospodarczej. Wielkie znaczenie dla rozwoju systemu bankowego miały też dwie reformy pieniężne: w 1992 r. oraz 1996 r. Obecny system finansowy Ukrainy, którego ważnym ogniwem jest system bankowy, można określić jako system finansowy typu reńskiego (niemiecko-japońskiego).
XX
Przedstawiono w skrócie strukturę systemu bankowego w Niemczech.
EN
The bank system in Germany leans on the conception of the merchant bank. Three groups of the credit institutions make a base of the system of merchant banks: private merchant banks, public-legal credit institutions and credit cooperative societys. Additionally German bank system is completed by special credit institutions. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zasady tworzenia banków komercyjnych, regulowanych aktami prawnymi oraz aktami normatywnymi Narodowego Banku Ukrainy.
EN
The paper discusses problems of the Ukrainian banking system with a special consideration of the licensing problem. The most important place in the Ukrainian legal regulations concerning the banking system has a statue regulating in one legal act operation of both the National Bank of Ukraine and commercial banks. This the banking system in Ukraine is subject to a continous evolutions.(short original abstract)
XX
W artykule przedstawiono definicję i charakterystykę rynków wschodzących. Omówiono dochodowość lokat i kryzysy na rynkach wschodzących. Zamieszczono także rating środkowoeuropejskich rynków wschodzących.
5
Content available remote Ustawa o NBP w świetle kryzysu finansowego w Polsce
80%
XX
Kierunek harmonizacji w polskim prawie bankowym został niejako narzucony poprzez konieczność dostosowania tegoż prawa do standardów Unii Europejskiej. Przejawia się on w przestrzeganiu ustalonych i akcepowanych zasad funkcjonowania banków, systemu bankowego i całego rynku finansowego, które ustalane są przez Komisję Europejską, Parlament Europej- ski, Radę Europejską oraz Europejski Bank Centralny. (fragment tekstu)
EN
This article presents reflections on the modification of the law regulations couceming the activity of the central bank in Poland in the coutext of the financial crisis. Present actions of the NBP are taken mainly in order to stabilize the inflation rate, ignoring other objectives such as influencing on the GDP increase ar decreasing the unemployment rate. In times of global financial crisis these actions may be insufficient. The demanded changes in the law regulations should result in the increasing tasks of the central bank in order to adjust its activity to the needs of the economy and to improve the financial condition of the state. (original abstract)
6
Content available remote Bankowość cienia na rynku europejskim
80%
XX
W międzynarodowej ocenie shadow banking było wskazane jako zjawisko powstałe poza systemem bankowym, które w swoich rozmiarach znacząco przekracza bankowość uregulowaną, a tym samym stanowi zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Aktywa shadow bankingu w USA dwukrotnie przekroczyły aktywa sektora bankowego, a w Europie stanowiły 30% rynku. Ze względu na rozmiar, ale też brak unormowania prawnego, shadow banking uznano za jedną z podstawowych przyczyn ostatniego kryzysu finansowego, a regulatorzy wskazywali na konieczność jego ograniczania. W niniejszym opracowaniu podjęto się próby wykazania, w przeciwieństwie do głównego nurtu debaty dotyczącej shadow bankingu, że jest to integralna i potrzebna część systemu bankowego. Na podstawie analizy działań EBC w celu przeciwdziałania kryzysowi starano się także wykazać, że to właśnie narzędzia i instytucje shadow bankingu będą w przyszłości wspierać rozwój akcji kredytowej w Europie, a tym samym przyczynią się do rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
In international debate shadow banking is assessed as a non-bank phenomenon outside the regulated banking system which threatens the stability of the financial system. The biggest concern of regulators is the size of shadow banking, which is twice as big as visible banking in the USA and consists of 30% of the banking system in Europe. Therefore, the shadow banking system was announced as one of the most important reasons of the last crisis. In response, the world's regulators and central banks have focused on constraining shadow banking. This article on the contrary main stream, tries to explain that shadow banking is an integral part of the modern financial system. It analyses the European economy's conditions and credit market and shows that shadow banking is necessary to support the supply of credit in real economy.(original abstract)
XX
Scharakteryzowano brazylijski system bankowy i jego sytuację w latach 90-siątych. Omówiono program restrukturyzacji banków prywatnych i państwowych. Przedstawiono programy zachęt do restrukturyzacji i wzmocnienia krajowego systemu finansowego o nazwach PROER (Program of Incentives to the Restructuring and Strenghtenieng of the National Financial System), PROES (Program of Incentives to the Reduction of the State-Level Public Sector in the Bank Activity) oraz PROEF (Program for Strengthening of the Federal Financial Institutions). Wprowadzenie programów przyczyniło się do znacznych zmian w strukturze własnościowej sektora bankowego Brazylii.
EN
The implementation of the Real Plan in July 1994 triggered profound structural changes in the Brazilian financial system. Lowering inflation caused that banks lost the part of their inflationary revenues, which results in deterioration of their financial situation. This article discusses restructuring programme, which were implemented as a response to the deterioration of financial situation of Brazilian banking system. Thanks to it, the country was preserved from conversion the problems of individual banks in the systemic banking crisis. (original abstract)
8
Content available remote Refleksje nad rentownością sektora bankowego w Polsce
80%
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza wyników finansowych i ocena wybranych aspektów rentowności banków w polskim sektorze bankowym. Zaprezentowano dane empiryczne dotyczące sektora bankowego w latach 2008-2012. W oparciu o materiały prezentowane przez Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego opisano wyniki finansowe banków i przedstawiono wybrane wskaźniki oceny ich rentowności. Podkreślono wpływ uwarunkowań makroekonomicznych, regulacji nadzorczych i polityki właścicieli banków. Rentowność znajduje się w sferze zainteresowań wielu podmiotów, gdyż jest podstawą stabilności banków, potrzebna jest właścicielom banków oraz klientom i kontrahentom banków. Analiza rentowności polskich banków w ostatnich kilku latach pokazuje wysoką zdolność banków do generowania rosnących zysków mimo wielu problemów w bliższym i dalszym otoczeniu banków. Można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości wskutek zmian regulacji nadzorczych zwiększy się zaangażowanie banków w kredytowanie sektora przedsiębiorstw.
XX
Zostanie powołany Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów. Będzie on gromadził informacje o większych transakcjach i będzie sprawdzał te, które są podejrzane. Problem dotyczy zjawiska prania brudnych pieniędzy.
Transition
|
1996
|
tom 2
|
nr nr 22
41-45
XX
Kontrowersje wokół upadłości czeskiego banku kredytowego i głębokiego kryzysu Agrobanku odsłoniły upolitycznienie i słabości systemu finansowego w Czechach. Kreditni Banka jest 7 już w tym roku, a 11 od roku 1994 bankiem, który zawiesza swoją działalność.
XX
Omawianymi zagadnieniami w artykule są: właściwości systemu bankowego w Polsce przed 1989 r., ewolucja systemu bankowego po roku 1989 i pozostałości poprzedniego ustroju, istota i zadania systemu bankowego w gospodarce rynkowej, determinanty przekształceń polskiego systemu bankowego, instytucje bankowe - ich pozycja w systemie i wzajemne relacje, kierunki i postulaty rozwojowe systemu bankowego w Polsce.
XX
W artykule omówiono proces prywatyzacji banków wschodnioniemieckich w latach 1990-1995
Bank
|
1995
|
nr nr 3
29-31
XX
Artykuł poświęcony jest informatycznym systemom bankowym, które stanowią istotne narzędzie działalności operacyjnej każdego banku, zarówno w walce konkurencyjnej jak i w usprawnianiu zarządzania.
XX
Celem artykułu jest określenie udziału Deutsche Bundesbanku w regulowaniu płynności Eurosystemu i ustalenie, jakie pozycje bilansu skonsolidowanego niemieckiego systemu bankowego i Eurosystemu przyczyniały się do zmiany tego udziału oraz wskazanie, jakie następstwa z tego wyniknęły dla regulowania płynności Eurosystemu i polskiego systemu bankowego. (fragment artykułu)
EN
The aim of the paper is an attempt to systematise factors determining liquidity of the Eurosystem and to assess significance of the German banking system for the regulation of the Eurosystem's liquidity. From 1 January 1999 to 31 December 2006, there was a significant increase in the role of the German banking system for the regulation of the Eurosystem's liquidity. This was mainly due to the rise of monetary policy operations of the German banking system in the Eurosystem. The need for liquidity was covered primarily by the main refinancing operations and the longer-term refinancing operations. (original abstract)
XX
Omówiono rolę nadzoru bankowego w systemie bankowym. Skupiono się na tych fragmentach ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz praktyce działalności BFG, które dotyczą udzielania pomocy bankom zagrożonych niebepieczeństwem niewypłacalności.
XX
Rozważania, dotyczące nowej sytuacji, w której znajdzie się rodzimy system bankowy po przystąpieniu do Unii Europejskiej, i związanych z tym plusów i minusów, wynikają z faktu, iż kwestia owego przystąpienia została przesądzona.
Bank
|
2001
|
nr nr 10
42-44
XX
Omówiono uchwaloną przez Sejm 23 sierpnia 2001 r. ustawę o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz zmianie innych ustaw. Jej celem jest pełne dostosowanie polskiej bankowości do regulacji Unii Europejskiej.
XX
Podstawowym celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych aspektów kryzysu japońskiego systemu bankowego na tle sytuacji gospodarczej Japonii. Temat przedstawiono w czterech punktach. 1. Opisano sukcesy i porażki japońskiej gospodarki, podjęto też próbę wskazania przyczyn i skutków kryzysu japońskiego. 2. Zaprezentowano rolę instytucji zewnętrznych w stosunku do banków (Ministerstwa Finansów, Banku Japonii i Korporacji Ubezpieczenia Depozytów) w kształtowaniu warunków działalności bankowej. 3. Opisano charakterystyczne cechy ryzykownej polityki japońskich banków. 4. Opisano działania interwencyjne ze strony japońskich władz (m.in. powołanie nowych instytucji, zmianę przepisów prawnych, nacjonalizację banków, wdrażanie tzw. reform.com), mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi bankowemu.
XX
Zjawiska kryzysowe stopniowo wygasają. Powoli wprawdzie, ale systematycznie powracają tendencje wzrostu gospodarczego zarówno w USA, w krajach Unii Europejskiej, jak i w Rosji. Również w Polsce w III kwartale 2010 roku osiągnięto 4,2% wzrost PKB. Dobre informacje docierają z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którą powrócili inwestorzy, dążąc do odrobienia strat poniesionych w okresie kryzysu. Stopniowo odradza się także zaufanie pomiędzy bankami, aczkolwiek na rynku międzybankowym nadal dominują operacje nie przekraczające kilku co najwyżej dni. W tej sytuacji banki komercyjne podejmują działania w dziedzinie aktywniejszego rozwijania działalności kredytowej, która stanowi główne źródło realizacji zysków. W szczególności wiele banków kieruje kompleksowe oferty obsługi średnich i małych przedsiębiorstw, które w okresie kryzysu najmocniej odczuwały ograniczenia kredytowe. Wznawiane są także oferty kredytów mieszkaniowych, również w walutach obcych. Natomiast ograniczeniu uległy operacje w zakresie opcji walutowych, zwłaszcza po stratach, jakie z tego tytułu ponieśli uczestnicy takich transakcji w poprzednim okresie. Banki nadal pozbywają się reszty pozostałych z poprzedniego roku niespłacalnych wierzytelności. Komisja Nadzoru Finansowego opracowała zalecenia dla banków, zmierzające do przywrócenia i przestrzegania w praktyce właściwych zasad oceny zdolności kredytowej klientów. Jednocześnie szeroko dyskutowane są w międzynarodowych gremiach decyzyjnych rozwiązania, których wprowadzenie w życie zapobiegałoby w przyszłości destabilizacji systemu bankowego, wywołującej załamanie wzrostu gospodarczego. Również Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Bazylea III) pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi nie tylko, jak dotąd bywało, bardziej precyzyjnego określania wymogu kapitałowego dla banków, ale przede wszystkim nad nowymi zaleceniami, których przestrzeganie zmniejszyłoby ryzyko utraty płynności finansowej przez banki. Okazało się bowiem, że 4 największe banki w USA, które były zmuszone korzystać z rządowej pomocy w celu utrzymania w okresie kryzysu bieżącej wypłacalności, a także upadły w 2008 roku bank Lehman Brothers, utrzymywało współczynniki wypłacalności na dość wysokim poziomie między 12,3% i 16,1% 18 , co jednak nie uchroniło ich przed groźbą utraty zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych.
XX
Podstawowym elementem każdego systemu finansowego we współczesnej gospodarce rynkowej jest sektor bankowy. Jego oddziaływanie na podmioty sfery realnej poprzez - w szczególności - proces kreowania pieniądza stymuluje lub ogranicza wzrost gospodarczy. W artykule poddano ocenie poziom rozwoju polskiego systemu bankowego, szacując aktywa tego systemu w odniesieniu do PKB. Ponadto podjęto próbę identyfikacji zależności między potencjałem systemu bankowego a wzrostem gospodarczym W tym celu wykorzystano jednorównaniowy, dynamiczny model ekonometryczny, zbudowany z wykorzystaniem danych rocznych z lat 1997-2009. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic component of any financial system in today's market economy is the banking sector. Its impact on the real sphere entities, in particular through the process of money creation, stimulates or restricts the economic growth. The article assesses the level of development of the Polish banking system by analyzing the relationship of this system assets to GDP. Moreover, an econometric model and the results of its estimation for the annual attempt from the years 1997-2009, which was an attempt to identify the relationship between the banking system and economic growth, are presented. (original abstract)
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.