Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 669

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Społeczności lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
XX
Samorząd pomocniczy staje się powoli istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Jego wzmocnienie i rozszerzenie zadań i kompetencji stwarza realne warunki trafnej identyfikacji problemów społecznych i skutecznej ich realizacji przez organy władzy publicznej przy aktywnym udziale interesariuszy. Celem opracowania jest uwypuklenie znaczenia samorządu pomocniczego w procesie realizacji zadań publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the role which is played by auxiliary government in the process of realization of public tasks, because it becomes an essential element of civil society. The strength of authorities and a wider range of their tasks create opportunities to identify social problems correctly and to solve them effectively. (original abstract)
XX
Zgodnie z ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku. Jej główne zadania to ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Jeżeli jest to konieczne, Policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Policja jest zatem przede wszystkim organizacją kontrolną, instytucją, która narzuca społeczeństwu moc prawa. Władza spoczywa w rękach tych, którzy tworzą prawo, oraz tych, którzy mają możliwość wpływania na kierunek, w którym ono zmierza. Co za tym idzie - władza jest przekazywana tym, którzy determinują struktury sił Policji oraz decydują o rodzaju stosowanych przez nią taktyk. Taki układ władzy może mieć charakter formalny, np. w postaci działań liderów politycznych, którzy uchwalają ustawy skupiające uwagę Policji na pewnych kwestiach, oraz nieformalny, np. w postaci presji wpływowych osób na liderów politycznych w celu zmiany policyjnych programów i taktyk. Praca policji przeszła zmianę z systemu nieformalnego do formalnego, co oznaczało odejście od bezpośredniej kontroli społeczeństwa. Głównymi, powiązanymi ze sobą, motywami tych zmian były: wzrost liczby ludności, przejście od gospodarki agrarnej do przemysłowej, migracja ludzi do miast oraz rozwój technologii. Znalezienie równowagi między potrzebą niezależności policji i potrzebą odpowiedzialności społecznej było i jest bardzo trudne. Krótka analiza historii policji na przykładzie jej organizacji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pomoże zrozumieć, czym formacja ta była w minionych wiekach, a czym staje się w wieku XXI. Wyjaśni też przyczyny powstania community policing. (fragment tekstu)
EN
Police is a national organization of a paramilitary and was established to ensure public safety and order. The police as an organization stand out among the state institutions specific methods and forms of action, is an institution of control which society imposes the force of law. Police work has undergone a change from the informal to the formal, which meant moving away from the direct control of the society. The main, interconnected themes of these changes are: population growth, the transition from an agrarian to an industrial economy, the migration of people to the cities, and the development of new technologies. Finding a balance between the need for independence of the police and the need for social responsibility was and is still very difficult. A brief analysis of the history of the police as an example of its organization in Poland, Great Britain and the United States will help you understand what the police were in past centuries, and what is in the twenty-first century. Also explain the reasons for the emergence and development of community policing as a new approach to law enforcement by the police and cooperation with the public to ensure safety.(original abstract)
EN
The interest in changing social ties in urban neighbourhoods has generated sociological debate for decades. This paper contributes to this debate by focusing on the relationship between community and neighbourhood formation in the development of an informal settlement. While informal urbanisation is widely researched, the attention is usually placed on urban planning and development rather than a socio-spatial aspect. Drawing on an ethnographic case study, this paper analyses the transformation of agricultural land to urban settlement following residents' self-organisation in Mexico City. The case study shows how social ties developed alongside collaboration between residents, highlighting a relationship between the social and spatial processes. Collaborative processes from small neighbour groups to broader neighbourhood-wide projects that contributed to the delivery of basic services and urban infrastructure also enabled the formation of community support networks. The findings highlight the intertwined nature of community and neighbourhood formation. (original abstract)
4
Content available remote The "Pomor Question" in the Context of Russo-Norwegian Relations
80%
XX
Artykuł poświęcony jest Pomorcom - małej grupie o spornym statusie etnicznym, zamieszkującej na obszarze wybrzeża Morza Białego i Morza Barentsa, i jej wpływowi na obecne relacje między kluczowymi graczami arktycznymi - Rosją i Norwegią. Po rewolucji październikowej tożsamość tej małej społeczności została zapomniana na wiele dziesięcioleci, lecz częściowo odrodziła się w okresie pierestrojki i po upadku Związku Radzieckiego. Kultura materialna i duchowa Pomorców może być postrzegana jako symbol czy swoisty wzorzec harmonijnej współpracy na Dalekiej Północy. Niestety, dziś stosunki między północnymi mocarstwami zdominowane są przez rywalizacją, a dziedzictwo Pomorców stało się czynnikiem generującym podziały, który aktorzy geopolityczni próbują wykorzystywać dla swoich partykularnych interesów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to Pomors - a small group of disputed ethnic status, which resides in the area of the White Sea and the Barents Sea coast, and their influence on current relations between key Arctic players - Russia and Norway. After the October Revolution, identity of this small community has been forgotten for decades, but was partially revived during perestroika period and after the fall of Soviet Union. Pomor material and spiritual culture may be regarded as a symbol and a kind of model of harmonious cooperation in the High North. Unfortunately, nowadays relations between the northern powers are dominated by competition, and Pomor heritage has become a divisive factor that various geopolitical players are trying to use for their current goals. (original abstract)
XX
Prywatyzacja przestrzeni publicznej, wyrażająca się w odgradzaniu fragmentów przestrzeni miejskiej pod określone funkcje, jest w Polsce procesem o tendencji wzrastającej w ciągu ostatnich 10 lat. Proces ten szczególnie widoczny jest w przestrzeni o funkcji mieszkaniowej, gdzie nowe osiedla powstają za płotem odgradzającym je od reszty miasta. Zamknięte osiedla mieszkaniowe nie tylko tworzą nową tkankę miejską, ale są także czynnikiem powodującym nieodwracalne zmiany w strukturze miasta. Celem niniejszego artykułu jest zatem analiza konsekwencji społecznych i ekonomicznych, wynikających z coraz częstszego zamykania przestrzeni, prywatyzowania jej dla ściśle określonej grupy użytkowników, w kontekście przemian zachodzących w przestrzennej strukturze miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
Town twinning cooperation has been an important element of development policy since the formation of Polish democracy. In this article the effects of town twinning in small, medium and large towns of Lower Silesia were analysed. In the conclusion, local governments' expectations related to receiving help in creating and keeping contacts with municipalities from abroad were presented.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie więzi społeczno-ekonomicznych społeczności lokalnej w kategoriach obiektywnych i subiektywnych. Do zjawisk zobiektywizowanych kształtujących więź autor zalicza czynniki ekonomiczne, kulturowe, polityczne społeczności lokalnej. Druga płaszczyzna rozważań odnosi się do zjawisk subiektywnych, świadomościowych, postaw będących wyrazem opinii, cech, stanów emocjonalnych mieszkańców w stosunku do miejsca zamieszkania, regionu i jego infrastruktury. Terenowe badania empiryczne autor przeprowadził w miejscowości Witnica, w województwie gorzowskim.
EN
The article presents the role of social links in the development of socio-economic changes of the local community. The author pays attention to the characteristics of local and regional communities. He indicates that the links between the inhabitants and a small town regarded as a local community have both individual and group aspect. They can be studied in terms of objective and subjective analysis. Objective aspects of social links are connected with structural-functional and intentional dependencies and activities of the inhabitants of the community. Subjective aspects are connected with attitudes of the inhabitants towards the local community which are expressed in concrete components (cognitive, affective, conservative). A detailed analysis of the subject is based on the results of empirical studies led in a small town Witnica in the Province of Gorzow. Basing on the results, the author shows that the existing social links in local communities may prove useful for a proper socio-economic development of these communities. (original abstract)
XX
Opracowanie jest próbą udowodnienia, że Starachowice, z punktu widzenia powiązań społecznych, zwłaszcza w zakresie migracji ludności, pełnią rolę ośrodka lokalnego integrujacego ziemie północnej części woj. kieleckiego z terenami południowej części woj. radomskiego. W tym celu autor zanalizował rozwój ludnościowy Starachowic, czynniki jego wzrostu, kierunki migracji ludności oraz strukturę wieku i wykształcenia osób migrujących.
XX
Uaktywnienie społecznych i przestrzennych zasobów potencjału innowacyjnego społeczności lokalnych jest warunkiem ich nowoczesnego rozwoju. Zasadnicze znaczenie ma w tym względzie poziom kapitału społecznego jako najważniejszy element i podstawowy wymiar kulturowych uwarunkowań aktywności gospodarczej i szeroko pojętej innowacyjności.Nie mniej ważne są obiektywne (zewnętrzne) uwarunkowania potencjału innowacyjnego lokalnych społeczności, związane z oferowanym potencjalnym inwestorom - własnym i zewnętrznym - miejscem lokalizacji działalności gospodarczej. Skuteczne "przyciągnięcie" innowacyjnych firm poprzez podnoszenie pod każdym względem - infrastrukturalnym, społecznym, kulturowym itp. - jakości miejsca lokalizacji działalności gospodarczej w poważnym stopniu decyduje o kierunku i dynamice rozwoju poszczególnych układów terytorialnych i zamieszkujących je społeczności. (fragment tekstu)
EN
The article introduces selected aspects of social and spatial determinants of the innovative potential of the local communities. It emphasizes the importance of the web of relations and social ties as important resources in each local community, which together with the readiness to cooperate and mutual trust create the social capital essential for creating and the right functioning of modem rational economical and political institutions, and to a high degree conditioning tendency to innovations.The article also shows, on the example of the Podkarpacie district, the role of space and place understood as an environment determining producing innovations through creating local dynamic links between the companies, local administration, the business encouraging organizations, scientific - research institutions, universities, associations and public organizations. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych przykładów zorganizowanej działalności o charakterze społeczno-gospodarczym w społecznościach lokalnych. Społeczności lokalne, szczególnie gminy, wraz ze swoją władzą samorządową stanowią ważny przykład życia zbiorowego. Stąd też istotna jest ich aktywność na rzecz swoich członków oraz wspieranie tej aktywności przez władzę lokalną Aktywność społeczno-gospodarcza może mieć charakter zinstytucjonalizowany, tj. ujęty w formalne cele i regulowany formalnymi normami, oraz spontaniczny, nie sformalizowany. Zagadnienia te są szeroko omawiane w prasie samorządowej i lokalnej, a także stanowią ważny wycinek wiedzy, mieszczący się w ramach socjologii społeczności lokalnych, ekonomiki regionu, administracji samorządowej. (fragment tekstu)
10
Content available remote Razem bezpieczniej w społecznościach lokalnych
80%
XX
Za cel artykułu przyjęto prezentację wybranych doświadczeń z dotychczasowych, dziewięcioletnich doświadczeń programu Razem bezpieczniej i analizę jego nowej edycji, przyjętej na lata 2016-2017. Tak zakreślona diagnoza tych dwóch edycji programu ma stanowić podstawę, jak już wspomniano, w ustaleniu możliwości zakresu ich wykorzystania w kształceniu studentów. Punktem bezpośredniego odniesienia są studia II-go stopnia (magisterskie), kierunku bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk. W oparciu o przyjęty cel artykułu, sformułowano dwa następujące pytania - problemy:1) Jakie wartości dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych, w jakim zakresie mają swoje źródło w dotychczasowych doświadczeniach i efektach programu Razem bezpieczniej oraz jakie wartości społeczne zawiera jego koncepcja na lata 2016-2017?2) Dla jakich celów edukacyjnych i naukowo-badawczych studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe może znaleźć zastosowanie program Razem bezpieczniej? Jakie są możliwości uczestnictwa w nim studentów?Dla potrzeb znajdowania odpowiedzi na powyższe pytania, dokonano analizy ilościowo-jakościowej dokumentacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2007-2015 oraz drugiej edycji tego programu na lata 2016-2017. Poddano także analizie inne programy prewencyjne, dokumenty o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawy o samorządach lokalnych, raporty o bezpieczeństwie państwa i komunikaty z badań z tego zakresu, projekty niektórych lokalnych podmiotów bezpieczeństwa, także te, które opracowali studenci kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk. (fragment tekstu)
EN
The article presents the origins issues, and the current effects of the specific program from the safety of local communities in Poland. In 2015 has been finished the first edition Government's program to reduce the crime and antisocial behavior Safe Together 2007-2015. The second edition covers 2016-2017. The objective of this article is to point to the important achievements of the possibility of using the first edition of the program and its concept for next years in education and in scientific research students studing security. Participation in this program allows students to gain experience in diagnosing, designing, and safety of local communities and thus the security of the state. (original abstract)
EN
The aim of this article is to present the preliminary results of pilot studies of the sense of security carried out by the authors on a statistically significant sample of residents of local communities in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The analysis of statistical material was preceded by the proposition of a significant extension of the "security of local communities" category to various areas contributing to quality of man's life. Assuming that the security of local communities is a multidisciplinary category, its extended characteristics and definition have been presented. Research questions to which the article's authors responded, referred to, inter alia, how respondents assess the sense of security in their local environment and what they consider to be main threats. How they assessed the essential elements of the local security system, and what factors determine the local community's sense(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń dla efektywności finansowej wykorzystania zasobów wodnych wynikającej z niewystarczających opłat czynszowych dla budżetów wspólnot terytorialnych, a także przedstawienie sugestii dotyczących sposobów wzmocnienia roli wspólnot terytorialnych w zapewnianiu efektywnego wykorzystania zasobów wodnych. Badanie ujawnia aktualny stan finansowego wsparcia wspólnot terytorialnych w rozwiązywaniu problemów efektywności wykorzystania zasobów wodnych, w szczególności ze względu na zasilanie budżetów lokalnych przychodami z czynszu za specjalne wykorzystanie wody. Zidentyfikowane zostały główne przyczyny niskich dochodów z wykorzystania zasobów wodnych w strukturze opłat czynszowych, niskie wypełnienie budżetów lokalnych jednostek administracyjno-terytorialnych poziomu podstawowego (wspólnot terytorialnych). Przedstawiono główne sposoby zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów wodnych wspólnot terytorialnych w warunkach decentralizacji administracyjnej i terytorialnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to outline the threats to financial efficiency of water use caused by insufficient revenues in local community budgets, as well as provide suggestions on how to strengthen the role of communities in ensuring the efficient use of water resources. The study reveals the current state of financing obtained by territorial communities to ensure efficient water use, in particular, supplying local budgets with revenues from charges for special water use. The author identifies the main causes for the low level of revenues from charges for the use of water in the structure of payments and a minor increase in contributions to local budgets of administrative and territorial units at the basic level (territorial communities). The article offers recommendations for the efficient use of water resources in territorial communities in the conditions of administrative and territorial decentralization.(original abstract)
XX
Rozwój turystyki w skali lokalnej i regionalnej oraz skutki z tym związane stanowią jeden z głównych problemów badawczych w geografii turyzmu. Jednak w polskiej literaturze przedmiotu rozważania dotyczące opinii mieszkańców na temat rozwoju turystyki stanowią stosunkowo nowy poligon badawczy. Celem niniejszego artykułu jest analiza postaw ludności miejscowej wobec rozwoju turystyki. Praca stanowi również głos w dyskusji dotyczącej metod i narzędzi stosowanych w studiach nad tego typu zjawiskami. Wyniki badań wykazały, że na ogół mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do rozwoju turystyki na terenie gminy, aczkolwiek są przeciwni nowym atrakcjom wprowadzanym do przestrzeni turystycznej. Wśród analizowanych zmiennych istotna statystycznie okazała się tylko płeć.(abstrakt oryginalny)
EN
This research focuses on residents' perception of tourism development, identifying the nature of benefits associated with tourism. This study examined the relationship between socio-economic and demographic attributes of local residents and their attitudes towards tourism. The study was conducted in a small rural community (Zwierzyniec, Roztocze region) where tourism is still at its emerging stage. Based on a survey of 244 local residents, tourism impacts were assessed by a 20-item tourism impact attitude scale (TIAS - Lankford, Howard 1994) which measures both belief and affect towards the attributes. The factor analyses resulted in a 2-factor solution - Tourism development and Quality of Life. The study also identified whether there was any significant differences between demographic variables and residents' attitudes towards tourism by the analysis of variance.(original abstract)
14
80%
EN
Recreational activities pertaining to farmlands are receiving increased attention from both research and practice. One of the major reasons for this heightened importance attributed to farmland tourism is due partly to its potential to advance the local economy and to the benefits it brings for farmers and visitors. Thus, analyzing the role of agritourism in advancing socio-economic prosperity is of pivotal importance. With this background, the paper discusses the economic benefits of agritourism. The results reported in the paper are related to organizations located in Poland and Italy. Agritourism can bring several economic benefits in the countries and regions. What is interesting, the average income from agritourism is about one-third of the overall household income of farmers. Moreover, food service is a crucial factor in the success of agritourism as it brings extra money to farmers. It shows the importance of the relationship between the income obtained from agritourism activities and the benefits local communities gain by engaging in multiple tourism promotion activities. (original abstract)
XX
W lokalnych systemach energetycznych obserwuje się obecnie wiele zmian związanych z polityką klimatyczną, ekologiczną i potrzebą poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Mają one także na celu wzrost dobrobytu społeczności lokalnych. Analizując społeczną efektywność tych zmian, należy zidentyfikować nie tylko bezpośrednie efekty pieniężne, lecz również te o charakterze pośrednim i pozarynkowym - efekty zewnętrzne. Z reguły analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć uwzględniają ekologiczne efekty zewnętrzne. Oprócz nich występują także, zwykle uwzględniane wybiórczo, efekty w sferze infrastruktury, rynku pracy, sfery fiskalnej, a także dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka, czasu wolnego i komfortu. W pracy zaproponowano metody wyceny wybranych pozaśrodowiskowych efektów zewnętrznych odnoszących się do zmian w lokalnej gospodarce energetycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Local energy systems are presently subject to many changes connected with climate, environmental and energy security policies. These changes aim also at improvement in local communities' welfare. When analyzing social efficiency of such changes, one should identify not only direct monetary effects, but also those of indirect and non-market nature - external effects. Cost and benefits analyses usually include environmental external costs. Apart from them, there are also effects concerning infrastructure, labour market, fiscal aspects, safety and risk, free time and comfort. Generally, they are taken into account in a very selective manner. The paper presents valuation methods for selected non-environmental external effects of changes in local energy systems. (original abstract)
EN
The paper analyzes the transformation of identity politics of Kharkiv local authorities aft er the Euromaidan, or Revolution of Dignity, the annexation of Crimea, and the War in Donbass. Being the second largest city in Ukraine and becoming the frontline city in 2014, Kharkiv is an interesting case for research on how former pro-Russian local elites treat new policies of the central government in Kyiv, on whether earlier they tried to mobilize their electorate or to provoke political opponents with using soviet symbols, soviet memory, and copying Russian initiatives in the sphere of identity. To answer the research question of this article, an analysis of Kharkiv city and oblast programs and strategies and of communal media were made. Decommunisation, as one of the most important identity projects of Ukrainian central authorities aft er 2014, was analyzed through publications in Kharkiv's city-owned media as well as reports from other scholars. Some conclusions are made from the analysis of these documents: Kharkiv development strategy until 2020, Complex program of cultural development in Kharkiv in 2011-2016 (and the same for 2017-2021), The regional program of military and patriotic training and participation of people in measures of defense work in 2015-2017, Program of supporting civil society in 2016-2020 in Kharkiv region and the city mayor's orders about the celebration of Victory Day (9 May), the Day of the National Flag (23 August), the Day of the City (23 August) and Independence Day (24 August) in 2010-2015. (original abstract)
17
Content available remote Aspects of Social Security in Czestochowa Community
80%
XX
Poczucie bezpieczeństwa społeczności odnosi się do oceny zagrożeń i ryzyka płynącego z danego otoczenia czy obszaru. Postrzeganie bezpieczeństwa w kategoriach danego terytorium i jego mieszkańców nieodzownie nawiązuje do działalności władz lokalnych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za minimalizowanie zagrożeń w otoczeniu. Ważnym aspektem społecznego bezpieczeństwa jest także włączanie w te działania samych mieszkańców. Na przykładzie mieszkańców gminy Częstochowa dokonano oceny poczucia ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, warunkowanego zaangażowaniem władz lokalnych, spółki mieszkaniowej ZGM TBS oraz samych mieszkańców. Cel pracy to ocena wpływu podejmowanych inicjatyw i programów przez podmioty ZGM TBS na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Cel ten zrealizowano w oparciu o studia literaturowe z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa lokalnym społecznościom oraz poprzez badania ankietowe przeprowadzone wśród lokatorów ZGM TBS. Dane przeanalizowano za pomocą wskaźników struktury. Przeprowadzone badania wykazały, że realizowane wspólnie inicjatywy i programy znacząco przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, dlatego należy je doskonalić i kontynuować.(abstrakt oryginalny)
EN
The sense of social security refers to the assessment of the threats and risks of a given environment or area. The perception of security in a given territory and its inhabitants invariably refers to the activities of local authorities and other institutions responsible for minimizing threats in the environment. An essential aspect of social security is also the inclusion of the inhabitants. In this article, the author presents the results of an assessment of Częstochowa residents' sense of security, which is conditioned by the involvement of local authorities, the housing company ZGM TBS and the residents themselves. The paper aims to assess the impact of the initiatives and programs undertaken by ZGM TBS entities on the residents' sense of security. The research is based on literature studies on ensuring safety in local communities and surveys conducted among the tenants of ZGM TBS. The results are analyzed using the method of structure indicators. The conducted research demonstrated that jointly implemented initiatives and programs contribute significantly to the increase of the city residents' sense of safety; therefore, they should be improved and continued.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie roli banku spółdzielczego w społeczności lokalnej oraz przedstawienie opinii i oczekiwań klientów banku na przykładzie Banku Spółdzielczego w Strzyżowie (woj. podkarpackie). Badania przy użyciu kwestionariusza ankiety przeprowadzono na przełomie 2004/2005 roku, wśród 50 klientów banku, przy wyborze respondentów zastosowano dobór losowy prosty. (fragment tekstu)
EN
Cooperative banks are very closely connected to local communities, thus contributing to their development. Cooperative banks nowadays are often facing difficulties which result from new banking services that have emerged during recent years, the implementation of information technologies, the increasing competition in banking, as well as the necessity of adjusting the norms of banking services to European Union standards.The necessary condition for sustaining their existence and development is the increase in effectiveness, meeting the competition, and satisfying the customers expectations. (original abstract)
19
Content available remote Wspólnoty lokalne w rozwoju gminnych jednostek samorządowych
80%
XX
W artykule zaprezentowano istotę i znaczenie rozwoju w skali lokalnej. Pokazano istniejące relacje i współzależności pomiędzy mieszkańcami a lokalną władzą. Wskazano sposoby partycypacji lokalnej społeczności w podejmowanych decyzjach, jak również wyróżniono kilka sposobów mogących pomóc w aktywizowaniu lokalnej społeczności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the nature and significance of the development on a local scale. It shows relationships and interdependencies which exist between the inhabitants and local authorities. It also points out methods of public participation in local policy decision-making. As well as several ways which might help to stimulate local community activity. (original abstract)
20
80%
XX
Stosunki między Polską a RFN odbywają się nie tylko na szczeblu centralnym obu państw, lecz także na poziomie mikrospołecznym, w ramach społeczności lokalnych, zwłaszcza tych zamieszkujących tereny przygraniczne po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Przejawami bilateralnej aktywności lokalnej w tym zakresie są partnerstwa gmin oraz miast polskich i niemieckich, szerzej - jeśli chodzi o poziom regionalny - współpraca w ramach polsko-niemieckich porozumień regionalnych (także w ramach euroregionów), a formę zinstytucjonalizowaną stanowi działalność powołanej w 1991 r. Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Do intensyfikacji współpracy między społecznościami lokalnymi z obu państw przyczynia się szereg rozmaitych czynników, nie tylko bliskie sąsiedztwo i wspólna granica. Z tego względu zachodzi potrzeba zidentyfikowania tych przesłanek, które wpływają na rozwój tego procesu.(fragment tekstu)
EN
The topic of the paper concerns partnerships of local communities of Poland and Germany in terms of the EU referring to specific examples. Briefly, a number of determinants that contributes to the intensification of bilateral cooperation has been identified. Moreover, the role of local partnerships in the EU terms was explained. Research questions that have been posed are: firstly, how the concept of the local community should be understood taking into consideration the context of relations between Poland and Germany and their EU membership? Secondly, what are the levels of international cooperation of the local partners? Thirdly, what are the key determinants affecting the intensification of cooperation between Polish and German communities at the local level? In order to answer these questions case studies of selected partnerships concluded by the Polish and German local communities were provided.(original abstract)
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.