Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polisacharydy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Grzyby, od dawna obecne w diecie Polaków, wykazują wielorakie właściwości odżywcze, prozdrowotne i lecznicze. Właściwości tych nie są pozbawione także gatunki najczęściej zbierane w lasach (pieprznik jadalny, borowik szlachetny i podgrzybek brunatny) oraz gatunki uprawne (pieczarki i boczniaki). Surowcem spożywczym są przede wszystkim grzyby wielkoowocnikowe, ale od niedawna opracowano technologię produkcji mykoprotein Quorn™ z strzępek Fusarium graminearum. Niektóre produkty z dodatkiem cennych gatunków można traktować jako żywność funkcjonalną, której spożywanie podwyższa jakość zdrowia człowieka. Lecznicze zastosowanie znane jest medycynie ludowej, a cztery polisacharydy grzybowe - grifolan, krestin, lentinan i schizofylan są obecnie zarejestrowanymi w niektórych krajach lekami w terapii antynowotworowej. Najwięcej obaw podczas konsumpcji grzybów wzbudza akumulacja metali ciężkich w ich strzępkach oraz ciężkostrawność, ze względu na obecność chityny w ścianach komórkowych. Obróbka kulinarna - smażenie, suszenie, mrożenie, blanszowanie i konserwowanie zmienia wartość odżywczą grzybów.
EN
Mushrooms, included by Poles in their diet since a long time, show multiple nutritional, health-promoting and medical properties. These properties are found in the most popular wild (chanterelle, cep, bay bolete) and cultivated (button mushroom, oyster mushroom) mushroom species. However the most common in food industry are macrofungi, scientists have recently developed a technology of obtaining Quorn mycoproteins from Fusarium graminearum. Some products with the addition of mushrooms may be considered as functional food, the consumption of which increases human health quality. The medical use is known in folk medicine and four fungal polysaccharides - grifolan, crestin, lentinan and schizophyllan are in several countries registered as medicines exhibiting anticancer activities. The main concerns related to mushrooms consumption are heavy metals accumulations in their hyphae and their heaviness due to chitin content in cell walls. The culinary treatment, like cooking, drying, freezing, blanching and preservation, changes mushroom nutritional value.
PL
Branża owocowo-warzywna wciąż poszukuje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie trwałości oraz uatrakcyjnienie oferty produktów. Szczególnie ważne są technologie, które przyniosą korzyści producentom, a jednocześnie będą w petni akceptowane przez konsumentów. Dotyczy to zarówno sfery produkcji, jak i obrotu żywnością. Jednym z takich rozwiązań mogą stać się opakowania jadalne, których istnienia konsument nie zawsze jest świadomy. Zastosowanie takich rozwiązań może równocześnie stanowić wartość dodaną do produktu.
EN
Fruit- and- vegetable branch is still searching for the solutions which enable to prolong the shelf life and to enhance the attractiveness of the offered products. Technologies which will benefit producers being simultaneously completely acceptable by consumers are especially desired. It relates not only production process but also distribution. Edible packaging, which existence consumers are not always aware of, is one of the possible solutions. Using edible films and coatings may be considered as added value of fruit and vegetable products.
PL
Scharakteryzowano włókno pokarmowe, omówiono rolę, jaką pełni ono w organizmie oraz zwrócono uwagę na możliwości zastosowania diety bogatej we włókno w profilaktyce i dietoterapii czynnościowych chorób przewodu pokarmowego, np. zaparć nawykowych oraz tzw. chorób cywilizacyjnych: otyłości, cukrzycy insulinoniezależnej, zaburzeń gospodarki lipidowej, stanowiących największy czynnik zagrożenia miażdżycą naczyń wieńcowych.
EN
Habitualy consumed diet rich in highly manufactured animal products and low in grain products, vegetables and fruit lead to lipid and carbohydrates metabolism disorders, which are the cause of many so called diseases of modern civilization. In the last three decades attention has been focused on the fiber content in diet because its influence on gastrointestinal physiology. Further inerest in fiber arose from the studies indicating that high fiber diet may prevent and treat obesity, non insulin dependent diabetes and lipid metabolism disorders which are the main factors of atherosclerosis.
PL
Zbadano wpływ masy molowej polisacharydów zbudowanych z merów połączonych wiązaniami alfa-glikozydowymi na selektywność rozdziału minerałów miedzi i ołowiu w procesie ponownej ksantogenianowej flotacji koncentratu miedzi. Zastosowano polisacharydy o zróżnicowanej masie molowej, od glukozy (masa molowa 180 g/mol) do amylopektyny (ok. 160 tys. g/mol i skrobi ziemniaczanej (> 160 tys. g/mol). Stwierdzono, że glukoza (monomer) nie ma praktycznie żadnego wpływu na wyniki flotacji. Zwiększając masę molową badanych polisacharydów uzyskuje się wzrost selektywności odołowiania koncentratu. Najlepsze, zbliżone wyniki rozdziału, osiąga się przy masie molowej większej od 3500 g/mol.
EN
The influence of molecular weight of glucose polysaccharides on flotational separation of lead minerals from final industrial concentrates containing copper sulphide minerals was investigated. Polysaccharides of different molecular weight, from glucose (molecular weight 180 g/mol) to amylopectin (molecular weight about 160 000 g/mol) were used. It was determined that polysaccharides having molecular weight greater than about 3500 g/mol were effective depressants of lead sulphides.
PL
Zastosowanie błonnika pokarmowego z odpadów owocowo-warzywnych do sorpcji metali ciężkich może poprawić właściwości zdrowotne żywności i żywienia. Celem pracy było określenie możliwości wiązania metali ciężkich: kadmu i ołowiu przez błonnikowe odpady aroniowe i pomidorowe. Wykazano, że wybrane do badań odpady (wytłoki aroniowe i młóto pomidorowe) są bogatym źródłem błonnika pokarmowego (zawierają ponad 50 % całkowitego włókna pokarmowego rozumianego jako NDF i pektyny). Błonnikowe preparaty aroniowe charakteryzują się zróżnicowaną zdolnością sorpcji ołowiu (SPb) – w środowisku mocno kwaśnym o pH = 2,0 ok. 30 % , a w środowisku słabo kwaśnym ok. 80 % oraz stosunkowo niskim poziomem sorpcji kadmu SCd – 2÷3 %. Błonnik z młóta pomidorowego niezależnie od warunków procesu jest dobrym sorbentem ołowiu i kadmu: SPb – 67÷68 % oraz SCd – 57÷59 %.
EN
The use of polysaccharide fibre from fruit and vegetable wastes for heavy metal sorption can improve the health promoting qualities of food and human nutrition. The objective of the study was to verify the possibility of binding heavy metals: cadmium and lead by utilizing the chokeberry and tomato fibre wastes. It was proved that the wastes selected for research (chokeberry pomace and tomato pulp) could be regarded as a rich source of dietary fibre (they contained over 50 % of total dietary fibre comprehended as NDF + pectins). The chokeberry dietary fibre preparations are characterized by a diverse lead sorption capacity (SPb) in a highly acidic milieu (ca. 30 % at pH = 2.0) and in a slightly acidic milieu of ca. 80 %, as well as of a relatively low cadmium sorption level of SCd -2 ÷ 3 %). Irrespective of the process conditions, the dietary fibre derived from the tomato pulp is a good sorbing agent of Pb and Cd (SPb: 67 ÷ 68 % and SCd: 57 ÷ 59 %).
EN
Immunologically active polysaccharide fractions of M.Wt. (1 — 4)-104 daltons were isolated from neutral, alkaline or acidic water extracts of Caltha palustris L. They were characterized using chemical analyses, IR and 13C NMR spectra. Immunomodulatory effect was estimated in vitro in granulocyte activation, lymphocyte activation and lymphocyte mitogenic tests.
PL
Z wodnych ekstraktów Caltha palustris L: alkalicznego, obojętnego i kwaśnego, wyizolowano aktywne immunologicznie frakcje polisacharydowe o m.cz. (1-4)-104 daltonów. Frakcje scharakteryzowano za pomocą analizy chemicznej, widm IR i 13C NMR. Immunomodulujące właściwości określono in vitro na podstawie aktywacji granulocytów i limfocytów.
PL
Polisacharydy zawarte w pyłku chryzantem ekstrahowano wodą i wytrącano przy użyciu alkoholu. Cukier o charakterze obojętnym i 2 cukry o charakterze kwasowym rozdzielono, stosując chromatografię jonowymienną. Skład monosacharydów oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Działanie przeciwnowotworowe polisacharydów oceniano, badając ich wpływ na proliferację komórek nowotworowych. Hamowanie proliferacji HCT116 nie było znaczące, gdy stężenie wynosiło 5 mg/mL (p > 0,05), jednak działanie to w stosunku do komórek nowotworowych HCT116 i HT-29 było znaczące przy tym samym stężeniu (p < 0,05). Nieprzetworzone wyciągi polisacharydowe miały większy wpływ na proliferację komórek in vitro raka jelita grubego niż poszczególne polisacharydy.
EN
Polysaccharides were extd. from Dendranthema indicum var. Asteraceae bee pollens with H2O (yield 7.9%), pptd. with EtOH and sepd. by ion-exchange chromatog. into a neutral sugar and 2 acidic ones. The monosaccharide compn. was detd. by high performance liq. chromatog. They contained rhamnose, galacturonic acid, glucose, galactose and arabinose. The anticancer activity of the polysaccharides was evaluated by studying their effect on proliferation of HCT116 and HT-29 cancer cells. The inhibitory effect of individual sugars on the proliferation of HCT116 was not significant when their concns. were 5 mg/mL, but the total polysaccharides showed a significant effect on proliferation of HCT116 and HT-29 tumor cells at the same concn
PL
Immobilizacja materiałów w polimerowych mikrokapsułkach posiadających przepuszczalną lub półprzepuszczalną membranę, otaczającą ciekły rdzeń, w ostatnim okresie zwróciła na siebie dużą uwagę z powodu możliwości potencjalnego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle spożywczym, rolnictwie czy biotechnologii). Pomimo rozmaitych zastosowań, które są możliwe dzięki różnym technologiom mikrokapsułkowania, ciągle pozostaje problematyczne znalezienie odpowiednich substratów i warunków reakcji, które są kompatybilne z materiałami pochodzenia biologicznego. Jedną z nowych, szczególnie obiecujących metod mikrokapsułkowania, jest formowanie membrany dzięki zjawisku powstawania kompleksu polielektrolitowego na granicy faz stykających się roztworów wodnych polielektrolitów, posiadających grupy funkcyjne o przeciwnych ładunkach. Podczas ostatnich dziesięciu lat ukazały sie tylko nieliczne systematyczne prace badawcze dotyczące mechanizmu formowania dwuskładnikowych mikrokapsułek w układzie polianion/polikation. Dodatkowo, w dalszym ciągu brakuje jasnych i przejrzystych zależności pomiędzy właściwościami mikrokapsułek a warunkami ich otrzymywania, co pozwoliłoby na właściwą kontrolę ich porowatości i wytrzymałości mechanicznej. Głównym celem pracy było zbadanie mechanizmu jednoetapowego formowania mikrokapsułek w dwuskładnikowym układzie polielektrolitowym. Zaproponowana metoda formowania mikrokapsułek dotyczy bezpośredniej reakcji pomiędzy dwoma roztworami przeciwnie naładowanych polielektrolitów wobec braku w roztworze kationów metali wielowartościowych. Składa się ona z jednoetapowego procesu otrzymywania takowych mikrokapsułek. W skład modelowego systemu wchodzą naturalne polisacharydy, takie jak: anionowy alginian sodu lub iota-karagenian sodu, odpowienio kompleksowane z kationowym chitozanem. Taki system był badany z punktu widzenia formowania stabilnych mikrokapsułek, ich wytrzymałości mechanicznej i porowatości zewnętrznej membrany. Ciężar cząsteczkowy chitozanu okazał się kluczowym parametrem decydującym o formowaniu stabilnych i elastycznych kapsuł o odpowiednio wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Szczególnie oligomery chitozanu o ciężarze cząsteczkowym między 2 i 20 tysięcy są najbardziej odpowiednie dla formowania stabilnych mechanicznie mikrokapsułek. Dodatkowo stwierdzono istotny związek między rozpuszczalnością chitozanu i jego ciężarem cząsteczkowym. Stosowanie polimerów o niskich ciężarach cząsteczkowych polepsza ich rozpuszczalność w roztworach o pH zbliżonym do fizjologicznego. Dlatego też stosowanie oligochitozanów (<3000 g/mol) pozwoliło na utworzenie mikrokapsułek posiadających dobre właściwości mechaniczne w pH fizjologicznym, co dodatkowo stanowi przewagę nad innymi - opisanymi wcześniej - chitozanowymi mikrokapsułkami. kompleks polielektrolitowy, który buduje membranę mikrokapsułki, posiada asymetryczną strukturę, co zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami mikroskopowymi i nowatorskimi doświadczeniami z zastosowaniem analitycznej ultrawirówki (AUC). Heterogeniczność struktury membrany determinuje właściwości ściany mikrokapsułek, których zewnętrzna część, tzw. "skórka", określa maksymalną porowatość (górna granicę wykluczania), a wewnetrzna część jej wytrzymałość mechaniczną. Względna liczba jonowych wiązań międzyłańcuchowych, która determinuje gęstość kompleksu polielektrolitowego i w rezultacie właściwości kapsuły, może być kontrolowana przez rozmaite parametry reakcji. Zaproponowane w pracy zależności między właściwościami mikrokapsułek i odległością ekranowania Debye'a lambda(D), jak również między maksymalnym wewnętrznym ciśnieniem przy zgniataniu i grubością ściany mikrokapsułki mogą być użyte jako narzędzia do modelowania właściwości mikrokapsułek. Podczas formowania membran zaobserwowano selektywną reakcję łańcuchów oligochitozanu o różnym ciężarze cząsteczkowym. Zwiększając siłę jonową roztworu, pH i temperaturę lub odpowiednio zmniejszając ciężar cząsteczkowy i stężenie polianionu, obserwuje się widoczne przesunięcie ciężaru cząsteczkowego reagującego oligochitozanu w kierunku wyższych wartości. Dlatego też wielce prawdopodobnym jest, iż zjawisko to leży u podstaw głównego mechanizmu, który odpowiada za różnice właściwości kapsuł otrzymanych w różnych warunkach reakcji. W pracy przedstawiono ogólny opis wpływu najbardziej istotnych parametrów reakcji, które mogą być użyte jako odpowiednie czynniki modelujące właściwości mikrokapsułek. Parametry te zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza - zawierająca ciężar cząsteczkowy polikationu, pH, siłę jonową i stężeniu obu polielektrolitów - może służyć do jednoczesnej zmiany struktury (porowatości) i wytrzymałości mechanicznej mikrokapsułek. Druga - zawierająca ciężar cząsteczkowy polianionu i czas reakcji - wpływa tylko na wytrzymałość mechaniczną bez widocznych zmian porowatości. Dlatego też te dwie grupy parametrów pozwalają na dużą swobodę podczas kontrolowanej manipulacji właściwości mikrokapsułek. Dodatkowo praca zawiera szczegółowy opis optymalnych warunków tworzenia mikrokapsułek w warunkach fizjologicznych. Reasumując: zaproponowane, nowe układy do mikrokapsułkowania, wykazuja wysoki stopień uniwersalnosci i moga być potencjalnie zastosowane jako biosztuczne organy w medycynie lub w biotechnologii jako odpowiednie nośniki.
PL
Następstwem epidemii „choroby wściekłych krów” jest presja społeczna na zastępowanie produktów uzyskiwanych z przerobu tkanek zwierzęcych (żelatyna) przez substancje alternatywne, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia człowieka. Takimi substancjami mogą być polisacharydowe polimery, pozyskiwane głównie z roślin i morskich glonów. Źródłem takich produktów mogą być także drobnoustroje, a zwłaszcza bakterie. Autor pisze o przemysłowym, medycznym i farmakologicznym zastosowaniu polisacharydów oraz o ich roli w ochronie środowiska.
EN
The public pressure to replace animal tissue processing products (gelatine) with alternative substances which do not pose hazard to human health is an effect of bovine spongiform encephalopathy. Polysaccharide polymers, produced mainly from plants and seaweed, may be an option. Microorganisms, especially bacteria, can also generate such products. The author presents application of polysaccharides in industry, medicine and pharmacy and their role in environmental protection.
PL
Naringinaza z Penicillium decumbens została unieruchomiona na aktywowanych nośnikach polisacharydowych o właściwościach magnetycznych. W badaniach wykorzystano gumę guar, karobową, tragakantową, ksantanową oraz karagenianin. Nośniki otrzymano poprzez pokrycie mikrocząsteczek magnetytu (Fe3O4) polisacharydem, a następnie aktywując je aldehydem glutarowym lub polietylenoiminą. Celem niniejszej pracy była immobilizacja naringinazy z P. decumbens na magnetycznych nośnikach polisacharydowych oraz charakterystyka otrzymanego biokatalizatora. Najwyższą aktywność enzymu uzyskano poprzez immobilizację naringinazy na nośniku otrzymanym na bazie gumy karobowej aktywowanej polietylenoiminą. Immobilizacja naringinazy na tak otrzymanym nośniku wpływała na zmniejszenie optymalnej wartości pH oraz optymalnej temperatury aktywności badanego enzymu. Immobilizacja powodowała zwiększenie wartości stałej Michaelisa oraz zmniejszenie maksymalnej szybkości reakcji w porównaniu z enzymem wolnym.
EN
Naringinase from Penicillium decumbens was immobilized on activated polysaccharide supported with magnetic properties. Magnetic microparticles were prepared by coating a magnetite (Fe3O4) with a polysaccharide followed by activating with glutaraldehyde or polyethyleneimine. Guar gums, locust bean, tragacanth, xanthan and carrageenan were used in the research. The main goals of this work were the immobilization of naringinase on magnetic polysaccharide carriers and the characterization of such immobilized enzyme. The naringinase immobilized on a carrier obtained on the basis of carob gum activated with polyethyleneimine had the highest activity. The immobilization of the naringinase on the carrier thus obtained influenced the reduction of the optimal pH value and the optimal temperature. Immobilization increased the Michaelis constant value and decreased the maximum reaction rate, as compared to the free enzyme.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.