Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Struktura kapitału przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Powyższe opracowanie przedstawia badania empiryczne kształtowania się struktury kapitału w przedsiębiorstwach na podstawie wybranej szerokiej populacji spółek. Dane pochodzą z krajów, które zdaniem autorów stanowią odpowiednią próbę przedstawiającą rożne charakterystyki rynków finansowych. Dodatkowo w badanie włączono Polskę, która jest największym nowym członkiem Unii Europejskiej i łącznie z szeregiem innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej zaczęła budować swój rynek finansowy dopiero po roku 1990. Badaniu poddano niespełna 2000 przedsiębiorstw, z czego prawie 200 pochodzi z Polski. Tendencje w kształtowaniu się struktury kapitału oraz jej determinanty zostały przeprowadzone dla każdego z krajów z osobna, a także dla wszystkich krajów razem. Do przeprowadzenia badań wykorzystano tzw. badania panelowe, w których obserwacje równocześnie mają charakter przekrojowy opisujący poszczególne spółki oraz biorą pod uwagę kolejne lata. W badaniach statycznych zastosowano trzy alternatywne metody: model efektów stałych (fixed effects model), model efektów zmiennych (random effect model) oraz model połączonych danych (pooling model). Zmienne zależne zostały dopasowane w ten sposób, aby jak najlepiej wytłumaczyć strategie kształtowania kapitału stałego w przedsiębiorstwach zarówno po kątem udziału długu w całości aktywów, jak i udziału zdefiniowanego kapitału stałego także w całości aktywów. (fragment tekstu)
XX
Dotychczasowe badania nad sposobem finansowania przedsiębiorstw rodzinnych wskazują, że charakteryzuje się on dużym udziałem wykorzystania kapitału własnego i niskim poziomem zadłużenia. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. Na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego z przedsiębiorcami regionu łódzkiego stwierdzono, że podmioty te na ogół nie są zadłużone i nie korzystają z zewnętrznych źródeł kapitału własnego. Często utrzymują także wysoką płynność finansową, wykazując awersję do ryzyka. Struktura finansowania wraz ze wzrostem firmy rodzinnej zmienia się jednak nieco inaczej niż w przypadku firmy nierodzinnej, co może wskazywać na występowanie specyficznych cech finansowania przedsiębiorstw rodzinnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Previous research on financial policy of family business enterprises indicates a significant level of equity financing and low level of debt. The goal of this paper is to specify the financial policy of chosen group of family business companies. On the basis of questionnaire research conducted on the sample of companies from the Łódź region we established that those units usually avoided debt and did not use external sources of equity. Analyzed family business companies usually maintained high level of financial liquidity that proved high risk aversion. Capital structure of family business company changes differently in comparison to non-family ones. This supports a thesis of unique family business financial structure.(original abstract)
3
Content available remote Shaping Capital Structure in Enterprises
100%
EN
The aim of this article is to investigate the capital structure of small and medium sized enterprises (SMEs) in Poland. Different capital structures are reviewed in order to test their applicability to small business sector and to identify the most important determinants influencing financial policy of small and medium sized enterprises. The results may be used by small owners and policy makers to take advantage of better mixes of financial resources. (original abstract)
4
100%
XX
Przedstawiono podział kapitału przedsiębiorstwa wg różnych kryteriów oraz dokonano jego ogólnej charakterystyki. Zwrócono także uwagę na czynniki wpływające na strukturę kapitału, a następnie na przykładzie firmy PGNIG S.A. oceniono strukturę kapitału.
EN
The article discusses the problem of the impact of capital structure in an enterprise on the evaluation of this enterprise. In the introduction the concept of capital is described, then its classification according to different criteria, from which the most important are the sources of capital and therefore the distinction between equity and outside capital. Then the article discusses capital structure and determines the factors affecting its formation, of which the most important are the cost of capital, risk, and maintaining constant financial liquidity. At the end the article presents the financial data of PGNiG in 2004-2008 and with the help of some financial indicators it evaluates company's capital structure and its financial condition. (original abstract)
5
Content available remote Czynniki wpływające na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie
100%
XX
Kluczowym aspektem działań przedsiębiorstwa jest poszukiwanie różnorodnych źródeł finansowania i umiejętne kształtowanie struktury posiadanego kapitału w taki sposób, aby miała ona korzystny wpływ na rentowność. Jest to bowiem podstawowy warunek rozwoju i realizowania głównego celu, którym jest wzrost wartości rynkowej, bez względu na to, w jaki sposób ta wartość jest definiowana. Nie ma przy tym stałych, jednolitych metod kształtowania tej struktury, chociaż warto w procesie podejmowania decyzji finansowych kierować się pewnymi zasadami, wśród których należy zwrócić przede wszystkim uwagę na problem ryzyka finansowego, w tym głównie płynności finansowej. Struktura kapitałowa w przedsiębiorstwie kształtowana jest pod wpływem wielu czynników i uwarunkowań. Znaczenie tych czynników jest różne i warto je rozpatrywać oddzielnie dla każdego przypadku. Ogólnie jednak można przyjąć, że występują tu dwie grupy: uwarunkowania o charakterze mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W ramach tych grup można mówić o czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych, chociaż niekiedy przyjmuje się, że dotyczą one głównie uwarunkowań o charakterze zewnętrznym. (fragment tekstu)
EN
An increase in the market value is a main purpose of every enterprise, irrespective of it, in what way this value is being defined. And so enterprises are seeking diverse source of finances and are trying competently to shape the structure of held capital this way so that she has a beneficial effect to the profitability. They assume that in the enterprise factors are shaping the capital structure about microeconomic and macroeconomic character. In frames of these groups it is possible to talk about intrinsic factors and outside, they at least sometimes assume that they concern conditioning mainly about outside character. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 40 przedsiębiorstw, dotyczących głównych źródeł finansowania działalności handlowych spółek osobowych. Przedstawiono strukturę kapitału własnego handlowych spółek osobowych oraz sposoby powiększania kapitału własnego.
EN
The results of analysis to show that the main source of financing current activity And development of small and medium company is the capital stock which comes from incomes of partners received from share of profit the company. The next ways to increase tha capital stock are own savings of partners, credits bank and part of whole income of partners received from other sources e.g. share of profit private person or share of profit another company or loan from friends, family or familiars. On the style and structure financing human economic activity ths companies has also influence system of personal income tac. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę ustalenia jakie możliwości pozyskiwania kapitału są wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa handlowe, jak wyglądają ich struktury kapitałowe. Za istotne uznano ustalenie, czy są one odzwierciedleniem zmian obserwowanych na rynkach finansowych, związanych z pojawianiem się różnych źródeł kapitału, czy świadczą raczej o konserwatywnym podejściu kadr zarządzających przedsiębiorstwami handlowymi do metod finansowania przedsiębiorstwa, jak również o braku umiejętności wykorzystania nowoczesnych instrumentów finansowych. Wykorzystano infomacje uzyskane od 100 ankietowanych przedsiębiorstw w 1999 r. oraz 111 w 2000 r. Badania przeprowadził Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie.
8
Content available remote Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie
75%
XX
Cel - Celem artykułu jest zbadanie, czy decyzje o wyborze źródeł finansowania przedsiębiorstw są zdeterminowane dążeniem do optymalizacji struktury kapitału, czy też raczej struktura kapitału jest wynikiem selekcji źródeł finansowania według innych kryteriów. Przedmiotem analizy są podstawowe determinanty kształtowania struktury finansowania przedsiębiorstw. Metoda badawcza - Artykuł ma charakter przeglądowy. Na podstawie aktualnego stanu badań nad strukturą kapitału (dorobek teoretyczny i wyniki badań empirycznych opisane w literaturze światowej) zostały wyciągnięte wnioski na temat uwarunkowań decyzji finansowych podejmowanych w przedsiębiorstwach (metoda dedukcyjna). Podstawy teoretyczne analizy tworzą: teoria substytucji, teoria hierarchii, teoria sygnalizacjii teoria wyczucia rynku. Wyniki - Zarządy przedsiębiorstw przy wyborze źródeł finansowania kierują się przede wszystkim aktualną sytuacją firmy i warunkami na rynku finansowym, a nie kryterium optymalizacji wskaźnika dźwigni finansowej. Struktura kapitału przedsiębiorstwa jest skumulowanym wynikiem wcześniejszych decyzji w zakresie selekcji źródeł finansowania. Żadna z teorii struktury kapitału nie wyjaśnia w pełni finansowych decyzji przedsiębiorstw. Do najważniejszych determinantów tych decyzji należy zaliczyć: rentowność przedsiębiorstwa, jego wielkość, potencjał wzrostu, materialność aktywów, oczekiwaną inflację oraz przeciętny poziom wskaźnika dźwigni finansowej dla branży. Oryginalność - Istotny przyczynek do stosunkowo rzadko poruszanej w polskiej literaturze przedmiotu problematyki wzajemnych relacji teorii struktury kapitału oraz praktyki w zakresie kształtowania struktury finansowania w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The paper surveys the determinants of capital structure and examines the problem: are companies searching for optimal capital structure or their selection of sources of financing is based on different criteria? Approach - On the basis of the review of theoretical and empirical research new conclusions concerning determinants of corporate financial decisions are drawn. Main theoretical background for such deliberations consists of: trade-off theory, pecking order theory, signaling theory and market timing theory. Findings - Current company's performance and market conditions have the main influence on financing choices instead of the search for optimal capital structure. Current capital structure is a cumulative result of previous decisions on sources of financing. None of the capital structure theories fully describes financing structure decision making. The main determinants of these decisions are: profitability, company size, growth opportunities, tangibility of assets, expected inflation rate and industry median financial leverage ratio. Value - The paper constitutes a substantial contribution to the discussion (rarely found in Polish publications) on relationship between theory and practice in the area of corporate capital structure decision making. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstaw nowoczesnej teorii struktury kapitałów przedsiębiorstwa na podstawie teorii F. Modiglianiego i M.H. Millera (MM). Przedstawiono również wnioski wypływające z wcześniejszych badań nad omawianym problemem.
EN
The paper presents these Modigliani`s and Miller`s theorems, which are directly connected with the composition of enterprise capital.The theorems have been derived in two versions - with and without the taxation of enterprise income. They have been proven by means of arbitration, the former one also with the use of the put-call par. The main objective of the paper is to show the bases of the modern theory of the composition of enterpreis capital, as well as the consequences and directions of further studies on the problem of the composition of enterprise capital, which Modigliani`s and Miller`s theory, announced on the turn of 1950s, initiated.(original abstract)
XX
Autorka omówiła istotę kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie. Następnie przeanalizowała czynniki wpływające na przedsiębiorstwo i jego otoczenie.
EN
The article covers efficiency problems of the management of the capital in a company. Generally enterprise performance can be financed by domestic capital or outside capital. The most important point is to find out the conditions which decide about the best capital structure. (original abstract)
11
Content available remote Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce
75%
XX
Struktura kapitału i jej determinanty to jedno z najczęstszych i najważniejszych zagadnień podejmowanych w literaturze finansowej. W większości publikacji dominują jednak rozważania teoretyczne. Bardzo mało jest badań empirycznych z tego zakresu dotyczących polskich przedsiębiorstw. W wielu podręcznikach z finansów przedsiębiorstw znaleźć można bardzo dużą liczbę determinant struktury kapitału, stanowiących pewne prawidłowości, hipotezy, które nie zawsze były weryfikowane badaniami empirycznymi. Celem niniejszego artykułu jest próba syntetycznej prezentacji wyników kilku przeprowadzonych badań nad tym problemem. Najczęściej stosowaną metodą w tych badaniach była korelacja i regresja, a najważniejszymi determinantami struktury kapitału polskich przedsiębiorstw okazały się rentowność i płynność finansowa. Koszt kapitału, czynnik często wymieniany w literaturze jako najistotniejszy, nie znalazł potwierdzenia w badaniach. Choć w żadnym opracowaniu nie stwierdzono pełnego potwierdzenia którejkolwiek z istniejących w literaturze koncepcji struktury kapitału, teoria hierarchii źródeł finansowania sygnalizowana była jako najbardziej odpowiadająca zmianom poziomu zadłużenia polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Capital structure and its determinants constitute one of the most frequently and most significant areas discussed in financial literatures. However, the majority of publications are dedicated to theoretical considerations. Few empirical research studies refer to the cases of Polish companies. Corporate finance manuals offer a large number of capital structure determinants which can be a basis for identifying certain regularities and formulating hypotheses. Not all of them, however, are verified by empirical research. This paper attempts to present a synthetic analysis of the results of several research studies in this area. Most of the research is based on correlation and regression methods. The results indicate that profitability and financial liquidity are the major capital structure determinants in Polish companies. The hypothesis that the cost of capital, frequently referred to in literatures as the most significant factor, is not confirmed by the conducted analyses. Although the available results of research do not fully confirm any capital structure concepts proposed in literatures, it can be suggested that the theory of the hierarchy of the sources of financing is the one that best describes changing debt levels in Polish companies. (original abstract)
XX
We współcześnie działającej spółce akcyjnej istotne znaczenie w polityce finansowej przyjmują zasady (reguły) kształtowania struktury kapitału. Struktura kapitału, ujmowana najczęściej jako relacja długu do kapitału własnego lub długu do pasywów, zależy od wielu czynników o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Spotyka się również w literaturze przedmiotu podział czynników wpływających na strukturę kapitału na mikro- i makroekonomiczne. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza i ocena wzajemnych relacji pomiędzy strukturą majątku a strukturą kapitału przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie spółki akcyjnej, określanych w literaturze przedmiotu mianem złotych reguł finansowania. O strukturze kapitału przedsiębiorstwa decyduje również wiele innych czynników, lecz z uwagi na ograniczenia objętościowe publikacji nie będą one punktem rozważań. (fragment tekstu)
XX
Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badania wpływu struktury kapitału na efektywność funkcjonowania spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach badania sprawdzono, jakie relacje zachodzą między strukturą kapitału w spółkach notowanych na giełdzie a potencjałem do kreowania wartości, rentownością kapitałów własnych oraz rentownością sprzedaży. Wyniki badań nie miały na celu określenia optymalnej struktury kapitału umożliwiającej maksymalizację efektywności finansowej. Badania miały raczej odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób finansują swoją działalność spółki notowane na GPW w Warszawie i jak to przekłada się na ich wyniki finansowe. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą stanowić pewnego rodzaju podpowiedz w konstruowaniu struktury kapitału, która doprowadzi do wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of the research on the influence of capital structure on financial results of the companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. The research shows a relation between a capital structure and a potential to increase firm value, return on equity and return on sales. The results of the research indicate how the companies quoted on the Warsaw Stock Exchange finances its assets and how it influences its financial standing. (original abstract)
14
Content available remote Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, zakresu i determinant struktury kapitału w przedsiębiorstwie, która jest niezwykle istotnym czynnikiem w procesie finansowania rozwoju innowacyjnego podmiotów gospodarczych. W rozważaniach na temat kapitałów finansujących działalność innowacyjną przedsiębiorstwa istotne jest precyzyjne zdefiniowanie struktury kapitału oraz określenie różnic między strukturą kapitału a strukturą pasywów w bilansie przedsiębiorstwa i strukturą źródeł finansowania. (fragment tekstu)
EN
The article shows the main determinants of capital structure in the enterprise. The category of capital (level, structure, sources, patterns, cost) definitely needs be numbered among such instruments as it serves an important role in the process of developing innovative activity. One needs certain frame of reference that would use the experience of highly-developed countries on one hand, (identification of particular innovation policy criteria by means of international comparative analysis) and take unique characteristics of the transformed economy into consideration, on the other. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na zmiany dokonujące się w zasobach i strukturze aktywów finansowych na międzynarodowym rynku finansowym, który można już określać mianem rynku globalnego. Zmiany te, jak się wydaje, są już na tyle istotne i na tyle wyraźne, że powinny skłaniać do refleksji nad konsekwencjami, które spowoduje zmiana w sposobie finansowania podmiotów gospodarczych - z modelu zorientowanego na banki w kierunku modelu zorientowanego na rynek papierów wartościowych (potocznie określanego jako model amerykański). Wydaje się, że zmiany te dotyczyć będą nie tylko Europy, ale także rynku azjatyckiego, a dotychczasowy model amerykański stanie się modelem globalnym. (fragment tekstu)
EN
Changes in the resources and structure of financial assets on the international financial markets are already so essential that in consequence they will change the style of financing economic subjects. The model will shift from dominating by banking sector to dominating by securities market (so-called American model). It seems that these changes will influence not only the European but also the Asian market. In effect, the so-called American model will change into a global model. As a consequence the above mentioned process of evolution, subjects should modify their financial management. Especially non-financial companies whose demand for financial capital should consider hat evolution. They should treat capital market as a more and more important source of capital.(original abstract)
XX
Całkowita strategia optymalizacyjna kapitału obrotowego winna polegać na kombinacji strategii aktywów bieżących i strategii pasywów bieżących według kryterium preferowanej przez przedsiębiorstwo stopy zwrotu oraz odpowiadającego jej ryzyka. Zaprezentowano strategie w zakresie kapitału obrotowego giełdowej spółki "KrakChemia" S.A. w latach 1991-1995.
EN
In the article the author makes an attempt at a presentation of a current financial strategy of the 'KrakChemia' SA enterprise. The starting point is a notion of circulating capital. The author defines the factors contributing to its increase or decrease and problems faced by an enterprise to keep it at an adequate level and maintain its desirable structure. The simplified comparative analysis of the variations of circulating capital strategy in the 'KrakChemia' trading company is illustrated with graphs the analysis of with leads to some interesting observarions. A definite drawback of the article is the lack of a more detailed presentation of the impact of the long-term financial strategy of the enterprise in question. It results from the fact that a long-term strategy is known only to people who are responsible for its implementation and that the pertinent data are strictly confidential. (original abstract)
XX
Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo jest nierozerwalnie związane z ryzykiem. Dzieje się tak ze względu na brak całkowitej pewności co do wielkości i okresu wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Jakkolwiek istnieje wiele celów cząstkowych, jednak zawsze w długiej perspektywie zarząd dąży do generowania jak największych zysków, przy możliwie akceptowalnym poziomie ryzyka. Odnosi się to m.in. do racjonalnego wykorzystania kapitału posiadanego przez przedsiębiorstwo oraz tworzenia jego nowych zasobów. Ze względu na zmienność otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, zarząd stoi przed dwoma podstawowymi problemami, a mianowicie wyborem sposobu produkcji i wyborem sposobu finansowania. Polityka kształtowania struktury kapitału wymaga umiejętności stosowania kompromisu pomiędzy ryzykiem związanym ze sfinansowaniem przedsięwzięcia danym kapitałem a wygenerowanym przez niego zyskiem. (fragment tekstu)
EN
This article concerns the problems of the internal risk of a company. The right estimation of risk is an indispensable condition of correct estimation of cash flows of incomes and expenses connected with realisation of examined investment-projects and the right qualification of present net values of these undertakings. The process of taking rational decision aims to achieve equilibrium between of the return on the employed capital and the level of risk. Using of provides a company performance based only on owner's equity is not sufficient. Capital taken from outside usually is necessary. In many cases the outside capital is indispensable to run an enterprise successful. In addition this capital enhance the profitability of domestic one and gives the effect called as leverage. That is why the right capital structure is essential for efficiency of every company performance. (original abstract)
18
Content available remote Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
75%
XX
Cechy odnoszące się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawiły, że ta forma organizacyjna spółki kapitałowej zyskała niezwykłą popularność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyniło się do tego wiele czynników, a między innymi i to, że założenie takiej właśnie formy osoby prawnej jest stosunkowo mało skomplikowane, a fakt wyłączenia odpowiedzialności osobistej wspólników za zaciągnięte przez nich zobowiązania, stwarza wręcz korzystne warunki do tego, aby tego rodzaju jednostkę organizacyjną zakładać dla nieuczciwych celów jak chociażby dla uniknięcia odpowiedzialności finansowej przez poszczególnych przedsiębiorców, czy też w celu ograniczenia odpowiedzialności osobistej. Widząc te zagrożenia ustawodawca krajowy, ale też i europejski, wprowadził do wydawanych orzeczeń szereg reguł utrudniających lub eliminujących całkowicie możliwości nielegalnego wykorzystywania tej formy prowadzenia działalności gospodarczych. W szczególności działania te odnoszą się do zapewnienia należytej ochrony majątkowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ale nade wszystko kapitałowi zakładowemu funkcjonującej już spółki. Takie działanie nakierowane jest przede wszystkim na utrzymanie stabilizacji finansowej wewnątrz funkcjonującego podmiotu, a z drugiej strony na ochronę uprawnień wierzycieli spółki. Działania dokonywane w sposób nielegalny mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której odzyskanie zaangażowanych środków finansowych, przy jednoczesnym nielegalnym postępowaniu jej udziałowców, bądź osób wykonujących funkcje jej organów byłyby wręcz niemożliwie. W związku z tym w treści artykułu opisane zostały w sposób przykładowy zagadnienia, odnoszące się do funkcji i zasad, czy też procedur, które mają za zadanie wyeliminowanie tego typu zagrożeń z punktu widzenia zasad uczciwości kupieckiej niepożądanych i szkodliwych dla samej spółki, jak i wspólników oraz ich kontrahentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Popularity of a limited liability company combined with a relatively simple, so uncomplicated procedure and the establishment and operation, meant that it has become in recent years a very popular not only in Poland, a form of doing business. Therefore, it also beheld attractiveness to those, who would exploit its weaknesses for quite unfair. Recognizing this problem to the provisions of commercial law relating to the limited liability company introduced a number of safeguards intended to protect its financial stability, and thus protect the capital. It is not without significance in this context is the fact that the same has been provided for adequate protection of its creditors. Thus, each operating system has been created instruments that complement each other. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw innowacyjnych na przykładzie spółek informatycznych wchodzących na rynek NewConnect. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present and discuss the specificity of Polish information technology SMEs using equity financing to reach their growth intentions. The regression model of financial leverage is tested for IT firms entering NewConnect, an alternative market for small and medium enterprises in Poland (OLS method). According to the results the financial leverage of IT firms entering NewConnect is determined positively by tangibility of assets and their size and is negatively related to their profitability. The econometric analysis proves the relevance of pecking order theory for describing sequence of financial choices of IT firms entering NewConnect. (original abstract)
XX
W literaturze z zakresu finansów przedsiębiorstwa można odnaleźć różne klasyfikacje i charakterystyki kapitału. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie i opisanie nowych elementów występujących w typologii kapitału, których pojawienie się jest związane z pogłębionym opisem cech kapitału, a także z innowacjami finansowymi. Omówiono następujące rodzaje kapitału: kapitał bezpośredni i pośredni oraz kapitał warunkowy. Badania nad klasyfikacją oraz właściwościami kapitału wpisują się w zarówno w nurt dyskusji teoretycznej, jak i w praktykę gospodarczą poprzez umożliwienie podejmowania lepszych decyzji finansowych, obejmujących wybór źródeł kapitału oraz kształtowanie jego struktury. (oryginalne streszczenie)
EN
Financial literature presents a broad classification of capital types employed in companies. The aim of this article is to describe some new capital types such as: direct capital, intermediate capital and contingent capital. The new types of capital stem from extended description of capital properties as well as financial innovations. The properties of direct and indirect capital are rooted in the method of collecting it, and can be attributed to external equity or debt. On the contrary, contingent capital is a trigger-based financing option - a financial innovation which gives the company the option to receive capital in the event of loss or other predefined circumstances. The research on the classification of capital types and its properties might be of great interest in a theoretical discussion and for managers who make financial decisions in companies. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.