Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 732

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Effective communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
XX
Rozliczne badania psychologiczne potwierdzają pogląd, że zachowania ludzi są uwarunkowane przez całokształt ich życiowych doświadczeń, składających się na model rzeczywistości jednostki, na jej osobowość. To warunkowanie nie ma jednak charakteru przyczynowo-skutkowego. Pośredniczą w nim czynniki kulturowe, społeczne, sytuacyjne (także partnerzy interakcji), które aktualizując poszczególne doświadczenia, generują w sposób pośredni określone zachowania komunikacyjne. Mówiąc inaczej - to kontekst, w jakim przebiega interakcja, decyduje o sposobie ekspresji człowieka oraz jakości jego komunikowania się z otaczającym światem. (fragment tekstu)
EN
Many psychological studies confirm the opinion that human behaviors are qualified by all the life trials creating the individual's reality model and his personality. However, that condition does not have the casual-consecutive nature. It has been taken from the culture, social and situational elements. (original abstract)
XX
W badaniach nad komunikowaniem coraz więcej miejsca zajmują kwestie dotyczące kształtowania wizerunku. Wiadomo, że odpowiednio i świadomie przygotowane informacje oraz nawiązanie komunikacji z otoczeniem może wykreować i utrwalić pozytywne emocje na temat danej organizacji i tym samym przyczynić się do realizacji jej podstawowych celów. Natomiast brak wzajemnego zrozumienia organizacji z jej otoczeniem może doprowadzić nawet do jej upadku. (...) Warto się zastanowić, na czym polega komunikowanie się Unii Europejskiej z obywatelami. I na ile jest ono skuteczne? A także, czy przy podejmowaniu decyzji unijni urzędnicy uwzględniają potrzeby swoich obywateli? W publikacji w dużym skrócie zostały przedstawione główne problemy dotyczące procesu komunikowania sprzed 2000 roku, natomiast szerzej - decyzje i wydarzenia na forum unijnym dotyczące tego zagadnienia w XXI wieku.(fragment tekstu)
XX
Zdaniem autora sztuka prezentacji to wywoływanie silnych emocji i dotarcie do serca każdej osoby z grona publiczności, po to, by zarazić ją swoją ideą. Autor omówił 17 kluczowych aspektów, o których powinno się pamiętać przygotowując prezentację.
XX
Nieumiejętność utrzymania relacji z pracownikami na właściwym poziomie może mieć przykre konsekwencje dla szefa. W artykule spróbowano odpowiedzieć na pytanie czy osoby nieposiadające takiej zdolności są na z góry przegranej pozycji. Omówiono predyspozycje szefa do nawiązywania relacji z pracownikami.
5
Content available remote Efektywność procesu komunikacji w zespole Scrumowym
75%
XX
W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na kształtowanie procesu efektywnej komunikacji. Autor porównuje techniki komunikacji wykorzystywane w Metodyce Scrum z cechami efektywnej komunikacji przedstawianymi w literaturze. Celem artykułu jest odnalezienie sposobów wzmagających efektywność komunikacji według Metodyki Scrum. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents major factors having an impact on effective communication. The author aims to compare the ways of communication using Scrum Method in the proper process of communication as defined in the subject literature. This article is an attempt to define frequent reasons for effective communication in the Scrum Team. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono roli komunikacji w organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na komunikację werbalną. Przedstawiono zachowania zakłócające i podtrzymujące komunikację.
EN
Communication is a process of passing information from one person to another. Verbal and nonverbal communicating skills are mostly used in a professional environment. By exchanging information through communicating we have the ability to share our ideas and delegate work. Communication occurs by means of speech and writing. However, both forms of communication have their strengths and weaknesses. One major reason for conflicts between people is non-proper communication. We can agree with the fact that lack of communication is a major barrier in the effectiveness of an organization. (original abstract)
7
Content available remote Factors Influencing Effectiveness of Internal Communication
75%
EN
Purpose: The purpose of the study was to answer the question: "What are the most common factors influencing effectiveness of internal communications faced by Polish organizations?" This article discusses the role of internal communications practices leading to enhancement of organizational performance. In particular, it concentrates on factors impeding the flow of information inside the organization. Later on, the article presents empirical findings. Methodology: Contemporary public relations, internal communications and employee communications texts have been reviewed to identify how internal communications is defined in literature and how it influences organization success. Relevant existing research was reviewed and primary research was conducted. The latter consisted of 29 in-depth interviews with employees from various Polish organizations. Results/findings: The article presents interesting results that can be especially useful for internal communications specialists and managers. It is recommended that to gain a fuller picture of the issues underlying the findings, quantitative research with relevant employees should be undertaken. (original abstract)
XX
Na podstawie literatury omówiono typowe zakłócenia, przeszkody i bariery występujące w procesie komunikowania. Opisano także możliwości pokonywania tych barier, jak i techniki usprawniania procesu komunikacji.
EN
Communication is the process that we experience on a daily basis through the interactions with other people. It can be positive as well as negative experience. Everyone is able to state with whom and under what circumstances he communicates. The well article presents reasons for bad or ineffective communication as well as diversity of communication barriers. These are as follows: inadequate message, an unsuitable choice of means of interaction (words, gestures), differences in perception, incompatibility non-verbal messages, emotions, incorrect interpretation of message. There are also distinguished so-called communication hums, that is factors which distort, cause confusions, or otherwise hinder communication. Knowing methods for overcoming specific barriers, helps communication to become an effective process promoting development of positive interpersonal contacts. (original abstract)
XX
Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwie w istotny sposób warunkuje jego sprawne funkcjonowanie, dlatego też tak ważne jest kontrolowanie jej przebiegu. Ze względu na złożoną systematykę celów tego procesu analizie należy poddawać stopień realizacji każdego z nich, co jest równoznaczne z przyjęciem prakseologicznego spojrzenia na zagadnienie skuteczności porozumiewania się w organizacji. Celem głównym niniejszych rozważań jest kwantyfikacja relacji obszarów w skuteczności komunikacji wewnętrznej. Z kolei za cel pośredni przyjęto ustalenie czynników w największym stopniu warunkujących realizację poszczególnych celów działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of communications in the company significantly determines its proper functioning, therefore it is important to control its course. Taking into account the range scope of internal communications process objectives, the analysis must concern the degree of achievement of all its goals, which is tantamount to accepting the praxeological perspective on the subject of its effectiveness. The main purpose of these deliberations is the quantification of the relationship areas in the effectiveness of communication addressed to the employees. Moreover, the establishment of the factors determining in the highest degree the achievement of particular internal communications goals was adopted as the intermediate objective.(original abstract)
10
Content available remote Challenges of multilingualism in the EU
75%
EN
The paper discusses the challenges of the multilingualism policy in the EU composed of 28 Member States and 24 official and working languages. The aim of the paper is firstly to present multilingualism as the policy in the EU as well as the diversity of EU official languages. Secondly the paper highlights multilingualism as a tool to ensure the smooth functioning of the internal market with the emphasis put on the benefits of multilingualism for European companies. Thirdly challenges resulting from the multilingual policy in the EU are discussed, encompassing in particular translation and interpretation costs, legal implications of translation and interpretation errors, future accession of new EU Member States. (original abstract)
XX
Przedstawiono ewolucję modeli komunikowania począwszy od lat 30-tych 20 wieku. Omówiono zmiany zachodzące w komunikowaniu.
EN
In this article, theoretical models are used to analyse communication. Two of these basic models were authored by H. D. Lasswell and R. Jakobson. Later models of communication have revealed how science has variously dealt with the essence of particular elements of the basic models. A serious challenge to theoretical thought was posed by the Palo Alto Group's findings, which argued that communicating should be analysed as a case of soft communication that departs from persuasion and restores the vision of partnership in communication. The author reveals the changes taking place in models of communicating, with consideration given to the roles of the particular components of the communication process: sender, recipient, message, contact, code and effect. Communication is presented as human partnership with a cognitive function. These findings are of significance for a new perspective on the social function of journalism. (original abstract)
EN
Purpose: The main aim of this work was to evaluate the effectiveness of how Polish Sport Fed-erations (PSF) function in the opinion of athletes who represent the country in various sporting disciplines. The following research questions were posed: in what way do PSFs support athletes representing the country in selected sporting disciplines? Do members of national teams have an influence on the activity of PSFs and what is their satisfaction in that matter?Methodology: The research consisted of two parts: individual in-depth interviews (N=10) and a diagnostic survey based on a questionnaire study (N=102). The research included athletes in both individual and team Olympic sporting disciplines.Findings: PSFs strive to support their athletes mainly in terms of providing them with sport equip-ment, organizing and coordinating competitions and training camps, as well as health care, however the low level of engagement of PSFs was noted in marketing and providing information, as well as in financial support for athletes. Athletes declared high expectations regarding the transparency of their federations as well as better decision-making and access to informationImplications: Polish Olympic athletes expect from the PSFs that represent them an approach based on partnership as well as consideration of their strategic position as a group of key stakeholders. PSFs thus seem to face a serious challenge to transform their approach in how they relate and com-municate with their key stakeholders and to recognize that it is essential to ensure their satisfaction with their cooperation.(original abstract)
13
Content available remote The Functions of Implementation
75%
EN
Communication need to be effective as it is crucial for the success of organization. Essentially, managers have to be well-skilled in communication as they have to find and meet the expectations of the employees. Moreover, the special goal of manager is to make others behave in certain desired way. Consequently, employees work according to long-term strategic goals. Nowadays ethics in business is necessity when making decision in organization and in interactions with element from its business environment. The ethics code determines the required patterns of behaviors defining what is acceptable and what is unacceptable. It is applied by all members of organizations - from simple line workers to high-level managers. However, the implemented business ethics need to have the acceptance from the public as it is used for the well-being of the public in general too. Decision-making from the viewpoint of managers is totally different. There is huge number of decision made every day. However, they have small, big or no influence on the whole organizations and its members. Therefore, this process is not so simple but rather complex and difficult. Implementation is understood as putting a plan into action. Managers start with a particular problem they want to solve or a strategy they want to fulfill and develop a plan to do it. Decision making process covers: defining a problem, creating a variety of alternative different solutions, finding and choosing the best one and implementing it into the organization. (original abstract)
XX
System komunikowania organizacyjnego jest typowy dla wszelkich instytucji, stąd nazywany jest także systemem komunikowania instytucjonalnego. Występuje tam, gdzie są zamknięte struktury i istnieje aparat zarządzania. Dla właściwego zrozumienia istoty skutecznego komunikowania instytucjonalnego scharakteryzowano te podstawowe kierunki, kierowników z uwagi na ich preferencje komunikacyjne oraz wskazano na podstawowe bariery efektywnej komunikacji wewnętrznej. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione wynikami badań własnych, których celem było, m.in. zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w obszarze komunikacji wewnętrznej i wskazanie preferowanych przez pracowników narzędzi komunikacji do wdrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational communication system is typical for all institutions and therefore it is also referred to as institutional communication system. It is employed in all organizations with closed structures and a management apparatus. In order to determine the conditions of effective institutional communication the following aspects are discussed, directions in institutional communication, profiles of managers with regard to their communicative preferences and barriers to effective internal communication. The theoretical discussion is illustrated with the findings of the author's own research study conducted to diagnose the current situation in the area of internal communication and determine which communication tools are preferred by employees and should be implemented. (original abstract)
XX
Omówiono dwie koncepcje teoretyczne, które stanowią indywidualne różnice w zakresie komunikacji interpersonalnej: konwersację stylu i poziomu kompetencji komunikacyjnej. Scharakteryzowano dyspozycje, które umożliwiają zbudowanie układu psychologicznych czynników kompetencji komunikacji. Należą do nich: samowiedza i samoocena, wiedza społeczna, otwartość, samoświadomość, empatyczność oraz obserwacyjna samokontrola zachowania.
EN
The article discusses two theoretical notions, which represent individual differences in range of interpersonal communication: conversational style and level of communicative competence. It compares some manners of defining above-mentioned. (original abstract)
16
Content available remote Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu
75%
XX
W artykule zostały opisane podstawowe pojęcia, rodzaje i elementy procesu komunikowania się w ujęciu jakościowym i ilościowym. Scharakteryzowano rodzaje potrzeb, które pozwala nam realizować komunikowanie, oraz opisano wytyczne, które powinny być spełnione w celu efektywnego komunikowania się w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents basic terms, types and elements of a communication process in a quality and quantity perspective. Described are types of needs, that a communication makes possible to meet, as well as directions that have to be followed in order to provide an effective communication in an enterprise.(original abstract)
17
Content available remote Convictive Communication and Persuasive Communication
75%
EN
The study starts from the identification of the discourses and conversations ongoing existence of two ways of communication processes. On the one hand, some processes are structured by concatenating rational arguments; arguments are often natural logic and occasionally may be of formal logic. On the other hand, other processes are directed and developed communication based on emotional arguments. In relation to the type of arguments that are used in communication delimit two types of communication: convictive communication and persuasive communication. The two types are found rarely in pure configuration. In the current communication the two intersect. Convictive or persuasive character of a statement is given by the predominance of one or other type of arguments. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono komunikację wewnętrzną jako skuteczny sposób na zwiększenie zaangażowania pracowników. Przedstawiono trzy wymiary zaangażowania oraz formy przekazywania informacji w firmie. Zaprezentowano argumenty przekonujące do stosowania otwartej komunikacji w przedsiębiorstwie.
XX
Zagadnienie interoperacyjności w administracji publicznej jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów prac - zarówno badawczych, jak i aplikacyjnych - w zakresie szeroko rozumianego e-Govemment (e-Administracja). W obecnej chwili nikt już nie pyta "po co" zapewniać interoperacyjność rozwiązań tworzonych na potrzeby administracji publicznej. Pojawia się jednak problem: jak to zrealizować w możliwie najefektywniejszy sposób. Dużym utrudnieniem dla podejmowanych działań jest brak wspólnej definicji interoperacyjności, która byłaby przyjęta gremialnie przez organizacje zajmujące «się tą tematyką. Co więcej, w formułowanych definicjach rozpiętość podejść do zagadnienia interoperacyjności jest bardzo duża. W jednej z najstarszych definicji interoperacyjności, zaproponowanej przez Institute of Electrical and Electronics Engineers, określona została ona jako: "[...] zdolność dwóch lub większej liczby systemów informatycznych lub ich komponentów do wymiany informacji i do jej użycia". (fragment tekstu)
XX
Reasumując należy stwierdzić, że wielu przedsiębiorców w swojej codziennej działalności znajduje się w tzw. sytuacji komunikacyjnej, sygnały wysyłane przez nadawcę i odbierane przez odbiorcę nabierają konkretnego znaczenia. Sytuacja ta ma zawsze wymiar czasowy i przestrzenny. Skuteczne porozumiewanie się nadawcy i odbiorcy zależy również od takich czynników, jak: obecność innych osób czy przedmiotów oraz okoliczności, które mogą wpływać na relacje obu stron. Elementy te składają się na tzw. kontekst komunikacji. To kontekst nadaje sens sygnałom wysyłanym i odbieranym. Przedsiębiorstwo zawsze działa nie tylko w określonym otoczeniu, ale i kontekście, dlatego oprócz dobrego rozpoznania grup docelowych każdy przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na kontekst komunikacji oraz czynniki wpływające na jego relacje z otoczeniem. Należy także pamiętać, że komunikacja nie kończy się na zrozumieniu przez odbiorcę tego co mówi nadawca. Komunikacja jest procesem dynamicznym, rozłożonym w czasie. Aby była efektywna należy dobrze przygotować przekaz, wypróbować go w sytuacji realnej i upewnić się czy został zrozumiany. Budowanie efektywnej komunikacji to działanie długofalowe, a dobre kontakty z otoczeniem wpływają na sukces finansowy przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.