Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foliar fertilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
4
Content available remote Ocena wpływu molibdenu i lipochitooligosacharydów na plonowanie grochu siewnego
75%
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dolistnego nawożenia molibdenem oraz stosowania czynników Nod (LCO) na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego. Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych. Wykazano, że zastosowane dolistnie Mo i LCO zwiększają wydajność symbiotycznego wiązania azotu, polepszając odżywienie roślin tym składnikiem, co w konsekwencji wpływa korzystnie na plon i elementy jego struktury. Obydwa preparaty stosowane pojedynczo polepszały plonowanie grochu, ale najlepsze efekty uzyskano, stosując je łącznie.
EN
Pea was foliar fertilized with aq. solns. of (NH₄)₆Mo₇O₂₄ or/and lipochitooligosaccharides (LCO) recovered from Rhizobium leguminosarum bacteria. The fertilization resulted in an increase in the mass and no. of root nodules, nitrogenase activity, no. of pods in a plant and seed yield.
EN
The potato (Solanum tuberosum L.) is one of the four major crops in Poland. In 2013 the area used for potato cultivation in Poland reached 270 thousand hectares. Among the important factors influencing the potato yield and quality are: soil cultivation and protection of plants. One of the most essential factors affecting the potato yield and quality is fertilization. The aim of the field trials carried out in 2014 on experimental potato plots was to determine the effect of dr Green foliar feed nutrients on plant health and on potato quality and yield (Jelly variety). The results of the studies and observations revealed that the application of Dr Green Ziemniak, Dr Green Start and Dr Green Energy foliar feeds favourably affected the quality, yield and structure of Jelly potato tuber crop.
PL
Ziemniak (Solanum tuberosum L.) jest jedną z czterech najpopularniejszych roślin uprawnych w Polsce. Wielkość produkcji ziemniaka w 2013 roku w kraju wynosiła ponad 270 tysięcy hektarów. Istotnymi czynnikami kształtującymi wielkość i jakość plonów ziemniaka są między innymi uprawa roli i ochrona plantacji. Jednakże do najważniejszych czynników mających podstawowe znaczenie w kształtowaniu ilości i jakości uzyskiwanego plonu ziemniaka jest nawożenie. Celem przeprowadzonych w 2014 roku doświadczeń mikropoletkowych było określenie wpływu nawożenia dolistnego technologią Dr Green na zdrowotność roślin oraz na jakość i wielkość plonu ziemniaka odmiany Jelly. Uzyskane wyniki badań i przeprowadzonych obserwacji wykazały, że dolistna aplikacja nawozami Dr Green Ziemniak, Dr Green Start oraz Dr Green Energy korzystnie wpłynęła na jakość, wielkość i strukturę plonu bulw badanej odmiany ziemniaka.
EN
The study was conducted over the years 2004–2006 in experimental plots located in Bałcyny. A multi-purpose, late potato cultivar, Jasia, was grown. The experimental factors were as follows: I – mineral fertilization levels: A (N – 80 kg ha⁻¹, P – 80 kg ha⁻¹, K – 120 kg ha⁻¹), B (N – 120 kg ha⁻¹, P – 144 kg ha⁻¹, K – 156 kg ha⁻¹), II – foliar fertilization: 1 (Basfoliar 12-4-6 – 8 dm³ ha⁻¹), 2 (ADOB Mn – 4 dm³ ha⁻¹), 3 (Solubor DF – 2 dm³ ha⁻¹), 4 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻¹), 5 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 6 (Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 7 (Basfoliar 12-4-6 – 2.7 dm³ ha⁻¹+ADOBMn – 1.3 dm³ ha⁻¹+SoluborDF – 0.7 dm³ ha⁻¹), 8 (control treatment without foliar fertilization). The health status of potato tubers was studied after five-month storage. The rates of tuber infection by Streptomyces scabies and Rhizoctonia solani were estimated on 100 tubers selected randomly of particular treatments, according to a nine-point scale, and were presented as a percentage infection index. The symptoms of soft rot (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum), late blight (Phytophthora infestans) and dry rot (Fusarium spp.) were evaluated in 5 kg samples for each treatment. The results were expressed as a percentage of the mass of infected tubers. Foliar fertilization and the levels of mineral fertilization NPK did not affect the severity of common scab symptoms. Significantly higher rates of infection by R. solani were observed in tubers from the control treatment without foliar fertilization and from the treatment with a lower level of mineral fertilization (A). The symptoms of soft rot (4.6% of the mass of infected tubers) and late blight (1.3%) were strongest in 2006, while the symptoms of dry rot (2.7%) – in 2005. The severity of diseases caused by the above pathogens was greater in tubers grown in plots with a higher level of mineral fertilization (B) – N 120 kg ha⁻¹, P 144 kg ha⁻¹, K 156 kg ha⁻¹ (1.3 to 4.1% of the mass of infected tubers) than in tubers grown in plots with a lower level of mineral fertilization (A) –N80 kg ha⁻¹, P 80 kg ha⁻¹, K 120 kg ha⁻¹, (0.8 to 3%). The combined application of foliar fertilizers reduced the percentage mass of tubers infected by P. carotovorum subsp. carotovorum and P. infestans to the highest degree.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2004–2006 na poletkach doświadczalnych w Bałcynach. Uprawiano wszechstronnie użytkowaną, późną odmianę ziemniaka Jasia. W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki: I – poziomy nawożenia mineralnego: A (N – 80 kg ha⁻¹, P – 80 kg ha⁻¹, K – 120 kg ha⁻¹), B (N – 120 kg ha⁻¹, P – 144 kg ha⁻¹, K – 156 kg ha⁻¹) i II – nawożenie dolistne: 1 (Basfoliar 12-4-6 – 8 dm³ ha⁻¹), 2 (ADOB Mn – 4 dm³ ha⁻¹), 3 (Solubor DF – 2 dm³ ha⁻¹), 4 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻¹), 5 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 6 (Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻ ¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 7 (Basfoliar 12-4-6 – 2,7 dm³ ha⁻¹ + ADOB Mn – 1,3 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 0,7 dm³ ha⁻¹), 8 (kontrola bez nawożenia dolistnego). Po 5-miesięcznym przechowywaniu bulw przeprowadzano ocenę ich zdrowotności. Nasilenie parcha zwykłego (Streptomyces scabies) i ospowatości bulw (Rhizoctonia solani) określano na 100 bulwach z kombinacji, według 9° skali, a wyniki podano w % jako indeks porażenia. Objawy mokrej zgnilizny (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum), zarazy ziemniaka (Phytophthora infestans) i suchej zgnilizny bulw (Fusarium spp.) oceniano w 5-kilogramowej próbie bulw z każdej kombinacji. Wyniki przedstawiono w procentach masy porażonych bulw. Nawożenie dolistne oraz poziomy nawożenia mineralnego NPK nie różnicowały nasilenia objawów parcha zwykłego. Istotnie wyższe porażenie R. solani zanotowano na bulwach w kombinacji kontrolnej bez nawożenia dolistnego i z nawożeniem mineralnym w niższej dawce (poziom A). Największe objawy mokrej zgnilizny bulw (4,6% masy porażonych bulw) i zarazy ziemniaka (1,3%) stwierdzono w 2006 r., a suchej zgnilizny (2,7%) – w 2005 r. Zanotowano silniejsze objawy chorób powodowanych przez wymienione patogeny na bulwach pochodzących z roślin uprawianych w kombinacji z zastosowanym wyższym nawożeniem mineralnym doglebowymB– N 120 kg ha⁻¹, P 144 kg ha⁻¹, K 156 kg ha⁻¹, (1,3 do 4,1% masy porażonych bulw) niż u roślin w kombinacji z niższym nawożeniem A – N 80 kg ha⁻¹, P 80 kg ha⁻¹, K 120 kg ha⁻¹ (od 0,8 do 3%). Łączne stosowanie nawozów dolistnych najbardziej ograniczało procent masy bulw porażonych P. carotovorum subsp. carotovorum i P. infestans.
EN
The investigations were conducted in the years 2006–2008 on the grass-legume sward, on the brown acidic soil classified to the V quality class. The aim of the experiment was to evaluate the influence of the foliar fertilization with Alkalin PK 10:20 (phosphorus and potassium fertilizer) on the yielding and the quality of the meadow sward. Foliar application of the Alkalin increased the dry matter yield by the 11 % (on average) in relation to the control object. Moreover, it was found that foliar utilization of Alkalin resulted in the increased organic components’ content (total protein, raw fat) and the concentration of mineral components (raw ash, phosphorus, potassium, calcium and sodium). The application of this preparation in a dose of 3.0 dm3 ha–1 caused the average growth of the above-mentioned components by 14, 33, 32, 38, 44, 58 and 42 %, respectively, when compared with the control object. On the other hand, decreased contents of the crude fiber as well as its ADL and NDF fraction were observed.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2006–2008 na runi trawiasto-motylkowatej, na glebie brunatnej kwaśnej, zaliczanej pod względem bonitacyjnym do klasy V. Celem eksperymentu było okreoelenie wpływu nawożenia dolistnego Alkalinu PK 10:20 (nawóz fosforowo-potasowy) na plonowanie oraz jakooeć runi łąkowej. Dolistna aplikacja Alkalinu zwiększyła plon suchej masy w stosunku do obiektu kontrolnego średnio o 11 %. Ponadto stwierdzono, iż dolistne zastosowanie Alkalinu spowodowało wzrost zawartości składników organicznych: białko ogólne, tłuszcz surowy oraz składniki mineralne: popiół surowy, fosfor, potas, wapń i sód. Zastosowanie tego nawozu w dawce 3,0 dm3 ha–1 powodowało wzrost zawartości wymienionych składników odpowiednio o 14, 33, 32, 38, 44, 58 i 42 % w porównaniu z obiektem kontrolnym. Natomiast odnotowano zmniejszenie zawartości dla włókna surowego oraz frakcji ADL i NDF.
EN
A field experiment with potato foliar fertilized was carried out. It was observed, that zinc and manganese has a significant effect on the increase of the potato tuber crop and on the contents and crops of dry matter and starch. The use "Gama Micro Chelate" - a multicomponent fertilizer in leaf fertilization resulted, however, in lower changes in the amount of potato crop and its chemical composition rather than in the individual use of zinc and manganese solutions.
PL
Stwierdzono istotny wpływ dolistnego nawożenia ziemniaka cynkiem i manganem na wzrost zarówno plonu świeżej i suchej masy bulw ziemniaka, jak również na zawartości suchej masy i plonu skrobi. Wpływ łącznie zastosowanych mikroelementów na plon i badane cechy jakości na ogół był mniejszy niż wpływ mikroelementów zastosowanych pojedynczo.
EN
The effect of three foliar-applied Ca-containing preparations on the anatomical features of leaves of sweet pepper (Capsicum annuum L.) was studied. The following preparations were used: Ca(NO3)2, Librel Ca and Wapnowit, applied at the respective concentrations of 0.5%, 1%, 1%, which corresponded to a content of 2000 mg Ca 􀂉 dm-3. Light and scanning electron microscopy were used in the study. It was demonstrated that in amphistomatic bifacial pepper leaves numerous specialised cells occurred which accumulated calcium oxalate crystals in the form of crystalline sand. Anisocytic stomata were found with a much greater density in the abaxial epidermis. They were characterized by very well-developed outer cuticular ledges. It was found that in the leaves of the plants sprayed with the nutrient supplements with increased Ca content there was a much smaller number of epidermal cells per 1 mm2 than in the control plants. These cells were distinguished by an increased size. In the case of the application of the nutrient supplements Librel Ca and Wapnowit, the number of stomata also decreased. However, the application of the calcium supplements resulted in an increase in the value of the stomatal index compared to the control, which is attributable to a significant reduction in the number of epidermal cells not belonging to the stomata. The plants additionally supplied with Ca were marked by a larger number of colenchyma layers and an increased volume of leaf parenchyma cells. In the case of pepper leaves, the thin cuticle and the outer cell wall are not a major barrier to the Ca-containing preparations applied for spray treatment. Nevertheless, the decrease in the number of stomata may restrict the possibility of Ca uptake by this way, which compensates the increase in surface area of particular epidermal cells that will be the main way of Ca penetration into the internal leaf tissues.
PL
Ca stosowanych drogą dokarmiania dolistnego na cechy anatomiczne liści papryki słodkiej (Capsicum annuum L.). Wykorzystano: Ca(NO3)2, Librel Ca oraz Wapnowit stosowane odpowiednio w stężeniach) 5%, 1%, 1%, co odpowiadało zawartości 2000 mg Ca x dm-3. Do badań wykorzystano mikroskopię świetlną i skaningową elektronową. Wykazano, że w amfistomatycznych, bifacjalnych liściach papryki wystepują liczne wyspecjalizowane komórki gromadzące kryształy szczawianu wapnia w postaci piasku krystalicznego. Anizocytyczne aparaty szparkowe wystepowały w znacznie większym zagęszczeniu w epidermie abaksjalnej. Charakteryzowały się bardzo dobrze rozwiniętymi zewnętrznymi listwami kutykularnymi. Stwierdzono, że w liściach roślin spryskiwanych preparatami ze zwiększoną zawartością Ca występowała znacznie mniejsza liczba komórek epidermy w 1 mm2 niż u roślin kontrolnych. Komórki te odznaczały się zwiększonymi rozmiarami. W przypadku zastosowania preparatów Librel Ca i Wapnowit nastąpiło także zmniejszenie liczby aparatów szparkowych. Natomiast aplikacja preparatów z Ca wpłynęła na zwiększenie wartości indeksu stomatalnego w porównaniu z kontrolą, co wynika ze znacznego zmniejszenia się liczby komórek epidermy nie należących do aparatów szparkowych. Rośliny zaopatrzone dodatkowo w Ca odznaczały się większą liczbą warstw sklerenchymy i powiększoną objętością komórek parenchymy liścia. W przypadku liści papryki cienka kutykula i zewnętrzna ściana komórkowa nie stanowią dużej bariery dla zastosowanych do oprysku preparatów z Ca. Jednakże zmniejszenie się liczby aparatów szparkowych może ograniczyć możliwości pobierania Ca tą drogą, co rekompensuje powiększenie powierzchni poszczególnych komórek epidermy, które będą stanowiły główną drogę przenikania Ca do wewnętrznych tkanek liścia.
EN
Yields of oilseed rape harvested by farmers in Poland are usually much below the attainable potential of currently cultivated varieties, mainly because of the insufficient supply of nutrients during the yield foundation period, which determines the final number of secondary branches. This situation is typical of whole Poland, but may take place even on farms where high yields are harvested, for example in 2007. In 2006, 2007 and 2008, the year effect of multi-micronutrient fertilizers on yield of seeds, elements of yield structure and macronutrient content was studied. Multi-micronutrient fertilizers were applied twice over oilseed rape foliage during its pre-anthesis growth (BBCH45 and 53). In 2007, due to a drought in April, the harvested yields of seeds were below the country’s average. However, in each year of the study, a significant increase in the seed yield owing to the foliar application of multi-micronutrient fertilizers was found. The increase in the yield of seeds, averaged for the three years, reached 0.486 t ha–1 for the NPK+MiMo treatment (full set of micronutrients) and 0.36 t ha–1 for the NPK + Mi treatment (without molybdenum). The increments of the oilseed rape yield resulted from an increased number of developed secondary branches. This yield-forming element was an indirect result of the application of multi-micronutrient fertilizers, which affected the nitrogen economy by oilseed rape plants during the foundation period of their growth. At the same time, the increase in seed yield was significantly modified by the total number of developed pods, which is shaped during the yield-forming period of oilseed rape crop growth. Under conditions of the study, the magnesium content in secondary branches was found to be an element significantly correcting their number, thus increasing the yield of seeds.
PL
Plony rzepaku zbierane przez rolników w Polsce kształtują się na poziomie dużo niższym od potencjału aktualnie uprawianych odmian. Główną przyczyną jest niedostateczne odżywienie roślin w okresie budowy podstaw struktury plonu, gdy ustala się ostateczna liczba pędów bocznych. Jest to przypadek typowy w Polsce, lecz może pojawić się także w gospodarstwach zbierających, z zasady, duże plony, jaki wystąpił w trakcie badań w roku 2007. W latach 2006, 2007, 2008 badano wpływ dolistnego stosowania nawozów mikroelementowych na plon nasion, elementy struktury plonu i zawartość makroskładników. Nawozy mikroelementowe stosowano 2-krotnie w okresie przed kwitnieniem rzepaku ozimego (BBCH54 i 53). W 2007 r. z powodu suszy w okresie formowania się podstaw struktury plonu (kwiecień) plony były mniejsze od średniej krajowej. Jednakże, we wszystkich trzech latach badań, wzrost plonów w następstwie dolistnej aplikacji nawozów mikroelementowych był istotny. Wzrost plonów, średnia z lat, wyniósł 0.486 t ha–1 dla wariantu NPK+MiMo (pełen zestaw mikroelementów) i 0.36 dla wariantu NPK+Mi (bez molibdenu). Uzyskany wzrost plonów wynikał bezpośrednio z wytworzenia przez roślinę większej liczby pędów bocznych. Ten element struktury plonu był pośrednio następstwem działania nawozu mikroelementowego, który istotnie kształtował gospodarkę azotową rośliny w okresie budowy podstaw struktury plonu. Jednocześnie wzrost plonu nasion podlegał istotnej modyfikacji wynikającej z całkowitej liczby łuszczyn na roślinie, cechy plonu kształtowanej w okresie formowania się plonu nasion. W warunkach badań zawartość magnezu w pędach bocznych okazała się czynnikiem istotnie korygującym ich liczbę, a tym samym zwiększającym plon nasion.
EN
In field experiments (1995- I996) the effect of foliar nitrogen fertilization applied alone and with herbicide + fungicide + nutrient solution (mixture of 12 macro- and microelements) on yield and chemical grain composition of winter wheat was studied. The investigations were carried out after 5 year long faIIowing of the soil. The sprayings were made using 120 and 250 dm3 of spray solution/ha. Grain yield of wheat fertiIized by soil and cultivated during first year (1995) after fallowing was only by 0.31 Mg/ha (3,5%) lower than those received when wheat was grown in the second year on the same field (1996). Lower amount of spray Iiquid (120 dm3) or foliar fertilizer decreased yield of grain and protein by 7-21% (1995) and by 4-13% (1996). Foliar fertilizer lowered amount of Zn, Mn, CD, Fe in grain by 12-16% (1995) and by 4-8% (1996). In the second year of cultivation of wheat, alongside with an increase in the yield of grain, the amount of K (80%), Mg (60%), Cu (40%),P (20%), Zn (20%), Mn (20%) and Fe (in 20% of cases) decreased.
PL
W doświadczeniach polowych ścisłych (1995-1996) badano wpływ nawożenia dolistnego azotem stosowanym pojedyńczo oraz łącznie z herbicydem, fungicydem i wieloskładnikową pożywką mineralną na plony i skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej odm: Kobra. Zboże uprawiano w l i II roku po zakończeniu 5-letniego okresu odłogowania pola. W l roku pszenica nawożona doglebowo plonowała tylko o 0,31 Mg/ha (3,5%) słabiej niż w II roku po zakończeniu odłogowania. Obniżona dawka cieczy opryskowej (120 dm3/ha), podobnie jak nawożenie dolistne obniżyły plon ziarna i białka (kg/ha) o 7-21% (1995) i 04-13% (1996). Pożywka mineralna obniżyła w ziarnie zawartość Zn, Mn, Cu, Fe o 12--16% (1995) i 04-8% (1996). W II roku uprawy ze wzrostem plonów ziarna malała w ziarnie zawartość K (80%), Mg (60%) i Cu (w 40% przypadków). Ze względu na znaczne obniżenie plonów w odniesieniu do nawożenia dokorzeniowego (2,8 Mg/ha czyli 33%), w I roku uprawy nie było racjonalne stosowanie nawożenia dolistnego.
EN
The investigation aimed at examining the changes in growth and photosynthetic activity of greenhouse-grown cucumber plants subjected to various fertilization regimes. The plants were subjected to the following treatments: standard fertilization with nutrient solution (control), foliar treatments with two fertilizers (complete or nitrogenous), without any fertilization (non-fertilized plants). The plants without fertilization were supplied with water only. Lack of fertilization resulted in the reduction of net photosynthesis and leaf chlorophyll content. The lowest rates of photosynthesis and leaf chlorophyll content were observed in the non-fertilized cucumber plants. Also, retardation in plant growth was evident in this group of plants as a result of nutrient deficiency. Foliar application of complete fertilizer (Agroleaf Power Total) had a pronounced effect on photosynthesis and growth of cucumber plants. On the other hand, the plants sprayed with nitrogenous fertilizer (Basfoliar 36 Extra) assimilated with low intensity, and their vigor did not differ significantly from that recorded for plants supplied with water only (non-fertilized).
PL
W dooewiadczeniu szklarniowym oceniono wzrost i aktywnooeć fizjologiczną rooelin ogórka w reakcji na zastosowane nawożenie. Kombinacje dooewiadczalne obejmowały rooeliny nawożone dokorzeniowo (fertygacja pożywką płynną), rooeliny nienawożone w trakcie trwania uprawy oraz rooeliny nawożone dolistnie jednym z dwóch nawozów: wieloskładnikowym (zawierającym makro i mikroelementy) lub azotowym (zawierającym azot i mikroelementy). Rooeliny nienawożone zasilane były tylko wodą. Najmniejsze natężenie fotosyntezy i zawartość chlorofilu w lioeciach wykazano w przypadku roślin nienawożonych. U tej grupy rooelin stwierdzono także najsilniejsze zahamowanie wzrostu. Spośród zastosowanych nawozów dolistnych, wyższą skuteczność wykazano w przypadku nawozu wieloskładnikowego. U roślin opryskiwanych tym nawozem stwierdzono większą zawartość chlorofilu w liściach oraz wysokie wartosci fotosyntezy netto. Rośliny traktowane nawozem wieloskładnikowym charakteryzowały się także bardziej intensywnym wzrostem.
EN
Field studies on the health of American ginseng cultivated in the Lublin district on poor sandy soil were conducted in the years 2004-2006. The studies involved treatment combinations with irrigation and without irrigation as well as foliar fertilization with Alkalin PK and Resistim of American ginseng plants. Mycological analysis was made of diseased ginseng parts with the aim of determining the quantitative and qualitative composition of fungi-like organisms and fungi threatening the cultivation of this plant. Fungi from the genera of Cylindrocarpon, Fusarium and the following species Alternaria alternata, , Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, as well as fungi-like organisms: Pythium irregulare and Phytophthora sp., were isolated from the infected parts of ginseng. The smallest number of fungi was isolated from the plants growing on the plots without irrigation and those where foliar application with Alkalin PK was applied.
EN
The present study, carried out in the period 2007-2009 in the Sandomierz Upland, did not show a significant effect of foliar fertilization on trunk thickness and canopy volume in the cultivar Łutówka. However, under the influence of urea applied three times in combination with Florovit at a concentration of 0.5%, a clear increasing trend was observed in the above mentioned parameters used to assess the strength of growth. In years of abundant fruiting, this study showed a significant increase, or on the verge of significance, in yield after threefold application of urea and Florovit in combination. A small insignificant effect of fertilization on fruit weight shows that the growth in yield after the application of fertilization was produced as a consequential effect of a significant increase in the length of one-year shoots and thereby in flowering intensity of the ‘Łutówka’ cherry trees. In the case of the sour cherry cultivar Łutówka bearing fruit on one-year shoots, foliar feeding after flowering using multi-nutrient fertilizers and urea can be recommended as a technological treatment, in particular in years of abundant fruiting.
PL
Badania wykonane w latach 2007-2009 na Wyżynie Sandomierskiej nie wykazały istotnego wpływu dokarmiania dolistnego na grubość pni i objętość koron odmiany Łutówka. Zaobserwowano jednak wyraźną tendencję do zwiększania wymienionych parametrów oceny siły wzrostu pod wpływem trzykrotnego łącznego stosowania mocznika z Florovitem w stężeniu 0,5%. W latach obfitego owocowania wykazano istotne lub znajdujące się na pograniczu istotności zwiększenie plonu po trzykrotnym łącznym zastosowaniu dokarmiania mocznikiem i Florovitem. Niewielki, nieistotny wpływ dokarmiania na masę owocu wskazuje na to, że wzrost wielkości plonu po zastosowaniu dokarmiania powstał jako efekt następczy istotnego zwiększenia długości pędów jednorocznych i tym samym intensywności kwitnienia drzew „Łutówki”. W przypadku owocującej na pędach jednorocznych odmiany Łutówka dokarmianie dolistne po kwitnieniu przy użyciu Florovitu i mocznika można polecić jako zabieg technologiczny, szczególnie w latach obfitego owocowania.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.