Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia proces tworzenia projektu dyrektywy o ochronie gleb w Unii Europejskiej. Prace nad nowymi przepisami zapoczątkowała Komisja Europejska w 2006 r. Dokument został wstępnie zaakceptowany przez Parlament Europejski. Negocjacje zostały przerwane w Radzie Unii Europejskiej w 2007 r. z powodu sprzeciwu pięciu państw. Proces legislacyjny podjęła na nowo Prezydencja czeska w styczniu tego roku, proponując kompromisowe rozwiązania.
EN
The article presents the process of the elaboration of the draft directive on the protection of soil in the European Union. The worKs concerning new legal provisions were commenced by the European Commission in 2006. The document was accepted by the European Parliament at the first reading. Negotiations was broken in the Council of the European Union in 2007 because of the opposition of five Member Sates. The legislative process was undertaken in January this year by the Czech Presidency that proposed a new compromise.
Aura
|
1994
|
nr 11
14-16
EN
An intensive agricultural production system entails increased use of soil, which represents a specific agrosystem. The components of this ecosystem remain in equilibrium. Any upset of this equilibrium by human activity results in a drop of soil fertility. Excessive loosening of the soil, using heavy equipment, monocultures accompanied by chemical weed control, application of large quantities of chemicals and liquid manure, and burning straw on site lead to soil degradation. The author presents some specifics methods of soil protection.
PL
Intensywny system produkcji rolnej charakteryzuje się wzmożoną eksploatacją gleby, która stanowi swoisty agroekosystem. Części składowe tego ekosystemu pozostają w równowadze. Jej naruszenie przez działalność człowieka powoduje zmniejszenie żyzności gleby. Zbyt częste spulchnianie roli, używanie ciężkiego sprzętu, uprawa monogatunkowa połączona z chemicznym niszczeniem zbędnej roślinności, stosowanie dużych dawek chemikaliów i gnojowicy, spalanie słomy na polu prowadzą do degradacji gleby. Konkretne sposoby ochrony gleby przed niszczeniem omawia autor w artykule.
PL
Zmiany w strukturze i sposobach użytkowania ziemi stanowią wiemy rejestr społeczno- gospodarczego rozwoju cywilizacji na określonym terenie. Nadmierne urolniczenie (wylesienie) terenu zwłaszcza o dominacji gleb piaskowych oraz ponowne zalesienie nieefektywnych (w tym porolnych nieużytków) gruntów to główny problem ekologicznej odnowy i racjonalizacji użytkowania środowiska w Polsce. Od połowy lat pięćdziesiątych lesistość Polski zwiększono z około 21,5 do 28%. Osiągnięcie 30% lesistości kraju jest niezbędne, a 33% celowe z ekologiczno-gospodarczych względów. Degradację rozumie się jako pomniejszenie lub niweczenie ekologiczno-produkcyjnych, sanitarno-zdrowotnych lub krajobrazowych wartości jednego lub wielu elementów środowiska. Głównymi czynnikami degradacji w Polsce są: 1/ nadmierne urolniczenie gleb piaskowych, 2/ erozja wodna i wietrzna na gruntach ornych, 3/ zakwaszenie i wyjałowienie gleby, 4/ przemysłowa degradacja lasów, 5/ chemiczne zanieczyszczenie gleb i roślin, 6/ zniekształcenie stosunków wodnych (fitoekologicznych zasobów wody) przez rolniczą i przemysłową działalność, 7/ zniekształcenie budowy gruntu i rzeźby terenu. Obszary przemysłowej degradacji środowiska pokrywają się z terenami bezpośredniego wpływu obiektów, kombinatów i aglomeracji przemysłowych. Stan i potencjalne zagrożenie degradacją przemysłową przedstawia tabela 1. W Polsce najlepiej rozpoznano zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach. Niewiele uwagi poświęcono organicznym zanieczyszczeniom gleby. Polskie prawo w niedostatecznym stopniu chroni ziemię (gleby, grunty) przed chemiczną degradacją (w tym zanieczyszczeniem) i nie wymusza rekultywacji (w tym oczyszczania) gruntów zdegradowanych. Wyjątek stanowi działalność górnicza.
EN
Changes in land structure and -use constitute a true record of socio-economic development and of the civilisation stage within a definite area. Both the excessive agricultural development of lands, especially of those where sandy soils predominate, and the reafforestation of ineffective and abandoned farmlands pose a considerable challenge for the ecological renewal and rationalization of use of the environment in Poland. Since the mid fifties, the share of afforested area in the country has increased from about 21.5 to 28%. Achieving the target 30% afforested area is indispensable while the 33% level is recommended in consideration of ecological and economical reasons. Degradation is meant to denote a decrease or destruction of the ecological, productive, sanitary, health and landscape values of single or multiple elements of the environment. The main degradation factors in Poland include 1) excessive agricultural use of sandy soils, 2) water and wind erosion of tilled land, 3) acidification and depletion of soil resources, 4) industrial degradation of forests, 5) chemical pollution of plants and soils, 6) disturbance of hydrological conditions (phytoecological water resources) due to agricultural and industrial activities and 7) distortion of ground structure and land relief. Industrially degraded lands overlap with the area directly affcted by the industrial developments and industrial-urban agglomerations. The status-quo and potential threat resulting from the industrial degradation is shown in Table 1. The heavy-metal content in soils and plants is amongst the best recognized problems in Poland while only little attention has so far been paid to the organic pollution of soils. The Polish laws insufficiently protect the land (soils, grounds) against chemical degradation and/or pollution and do not oblige users to reclaim and/or treat the degraded site. An exception in this regard is the mining activity.
14
Content available Uprawa konserwujaca
88%
EN
Definition of conservation tillage was introduced in the paper. Its positive aspects for conservation of the soil were pointed out. It was proved that this particular tillage technology is competitive to traditional soil tillage.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.