Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Efekt synergii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autorzy prezentują stanowisko, że łączenie przedsiębiorstw prowadzi do efektu synergicznego polegającego na tym. że dwa połączone przedsiębiorstwa są warte więcej niż w sytuacji, gdyby działały z osobna. W uzasadnieniu oceniają wiele strategicznych i organizacyjnych cech takich połączeń oraz przedstawiają wynikające stąd korzyści odnoszone zarówno przez same przedsiębiorstwa, jak i akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
Business combinations are often accomplished because of complicated and variable business conditions. Companies enter various types of arrangements that may have at least some of the characteristics of a business combination. The paper reviews reasons for combining companies according to different literature sources. The most often met reasons are accelerated economic growth, diversification, tax advantages, prestige, and economies of scale. It is very important to evaluate strategic and organisational attributes of combining companies, especially in developing countries. Strategic attributes contain technology capability, foreign market power, and international marketing expertise. Organisational attributes arc managerial skills, international experience, and organisational reputation. Acquiring strategic and organisational competencies from foreign combining company, it is possible to bolster firm's growth and sustain a competitive advantage, to increase low productivity and poor management. The economic gain from merging and costs are also discussed. There are two quantitative methods of evaluating, when the merger is financed by cash and by stock. But qualitative methods - a careful analysis of reasons to combine - are indispensable. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule autorka przedstawiła pozytywne efekty zewnętrzne, uzyskiwane dzięki wspólnej lokalizacji w klastrze, wskazując na aktywne i pasywne oraz popytowe i podażowe korzyści aglomeracji. Autorka skupiła się przede wszystkim na korzyściach związanych z przepływem wiedzy w strukturach kiastrowych. Ów proces jest kluczowy dla klastrów, ponieważ stanowi zarazem przyczynę i skutek efektu synergii w klastrach: przepływ wiedzy między przedsiębiorstwami klastrowymi wpływa zdecydowanie pozytywnie na rozwój grona (szczególnie w pierwszych stadiach jego rozwoju); z kolei efektywnie działająca struktura klastrowa posiada lepiej rozwinięte kanały tworzenia i dystrybucji wiedzy, a tym samym zwiększa swoją pozycję konkurencyjną na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of analysis in this article are positive externalities in clusters. The author presents active and passive advantages from clustering, as well as demand-side and supply-side benefits of clusters. She focuses on Marshallian reasons for geographic localisation: economies of scale, transaction economies, and most of all knowledge spillovers. (original abstract)
EN
Research into factors that influence the outcome of mergers and acquisitions conducted over a few past decades focused on two areas, one being the forecasting of the volume of expected investments, the other investigating M&A efficiency, i.e. the search for the factors that drive the growth of value of combined firms (identification of the sources of synergy). Operating synergies, resulting from cost savings and investment reduction, are deemed the primary source of synergy. Determining the synergy value is a prerequisite for identifying sources of savings. This paper presents the results of research aimed at determining the synergy value and identifying the factors representing potential sources of synergy. The discounted capital cash flow method was used to determine the synergy value. In the set of 50 mergers carried out between 2004 and 2011 that we investigated, we found that a negative synergy effect developed at an average level of 8.13%. This means that most of these mergers were not associated with additional profits for the owners. The correlation between the selected financial ratios and the synergy value was tested. The results show that there is a statistically significant relationship between the indicators based on cash flow and the synergy value. (original abstract)
XX
Zagadnienie integracji pionowej w kanałach dystrybucji przedstawiono od strony korzyści, jakich spodziewają się przedsiębiorstwa, zmieniając samodzielne działania w skoordynowaną współpracę.
XX
Celem badawczym było wskazanie potencjalnych źródeł efektów synergicznych, które mogą inspirować rolników do współdziałania w grupach producentów rolnych. Efekty synergiczne są niedostępne dla pojedynczych gospodarstw, zatem warunki ich tworzenia nie tylko sprzyjają procesom integracyjnym w rolnictwie, ale przede wszystkim przyspieszają rozwój gospodarstw. Badania oparto, wykorzystując teorię i kwestionariusze wywiadu bezpośredniego wśród członków grup producentów rolnych województwa podkarpackiego. Wynika z nich między innymi, że zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty współdziałania mogły stanowić źródło pozytywnych efektów synergicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of research was to identify potential sources of synergy effects that can inspire farmers to work together in agricultural producers groups. Synergy effects are not available for individual farms, thus conditions of their creation are not only conducive to integration processes in agriculture, but they also accelerate the development of farms. The study was carried out based on the theory and direct interview among the members of agricultural producer groups from Podkarpackie voivodeship. It shows, inter alia, that both positive and negative effects of cooperation could be a source of positive synergy effects. (original abstract)
6
Content available remote Competitive Advantage Attainment via Synergy in Green Offices
100%
EN
Competitive and innovative ideas that appeal the actual needs of consumers at large should be on the center stage during these times. Nowadays, a continuously increasing interest in environmental performance has appeared. The proactive approach to environmental challenges is widely seen in companies' practice which seek to be environmentally friendly, and also aims to improve the financial performance. The green initiative could be stated as the value-added practice to the company's products or services. The novelty of this study is that it shows the close of the gap between the concept of competitive advantage and the concept of "green office." Moreover, the green office concept affects the competitiveness positively; therefore, it is recommended that companies incorporate the idea of environmental management activities into their strategies. Regarding these implications, it could also be noted that in order to apply the green office concept, the environmental management systems should be kept in mind, and, in this particular case, synergy is recommended for incorporation to reach the maximum result. This study raises the question: how to enhance the management of competitive advantage via synergy in green offices? Meanwhile, the aim of the study is to emphasize the attainment of a competitive advantage. (original abstract)
XX
Na podstawie wyznaczenia istoty koncepcji synergizmu udowodniono, że jest ona głównym komponentem zarządzania strategicznego. W referacie rozgraniczono pojęcia synergizmu i efektu synergicznego, przytoczono różne podejścia do klasyfikacji typów synergizmu. Zwrócono uwagę na synergizm strukturalny i zarządzający oraz uwzględniono specyfikę synergizmu statycznego i dynamicznego. Pokazano przewagi synergizmu potencjalnego i przyczyny wystąpienia synergizmu negatywnego. Wskazano sytuacje, w których ważna jest ocena synergizmu potencjalnego i istniejącego, a także możliwe warunki osiągnięcia synergizmu. Warunki i metody realizacji synergizmu zostały sprawdzone w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. (abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of defining the essence of the synergy concept it is proved that synergy is the main component of strategic management. The authors differentiate between the notion of synergy and synergic effect, and present different approaches to classifying the types of synergy. The main focus is on structural and management synergy, specific features of static and dynamic synergy are being taken into account. Advantages of potential synergy are shown as well as the reason of negative synergy. The situations are defined in which the evaluation of potential and current synergy is important as well as conditions under which it is possible to achieve synergy. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problemów wyceny efektów synergicznych na potrzeby fuzji i przejęć. Na początku zaprezentowano analizy typu due dilligence jako wprowadzenie do wyceny, a następnie wyjaśniono istotę i znaczenie efektów synergicznych na rynku kontroli korporacyjnej. W głównej części opracowania rozważano trzy podejścia do wyceny efektów synergicznych. W szczególności omówiono metodę bezpośredniej wyceny efektów synergii, metodę całościowej wyceny przedsiębiorstw przed i po procesie integracji oraz metodę opartą na wskaźniku cena/zysk.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the problem of synergy valuation mergers and acquisitions. At the beginning of the article the essence of due diligence analyses is depicted and on this basis the synergy effects are explained. In the major part of the paper three approaches to synergy effects are examined. The examined methods are: direct synergy effects' valuation, comprehensive valuation of companies before and after integration and the method based on the use of price to earnings ratio.(original abstract)
9
Content available remote Building Bridges and Creating Synergies for Health
100%
EN
Projects that aim to encourage healthy lifestyles among children or adolescents require a multilateral approach that targets values, beliefs, and attitudes. This kind of influence requires close well-planned cooperation between families, schools, peers, and youth organizations. The distribution of roles and tasks - as well as efficient communication as an element of good cooperation, partnerships, networking, and synergy - becomes a key determinant of a project's success and the maintenance of children's behaviour. The aim of this article is to clarify the concepts and notions connected to synergy and partnerships focusing on health, as well as to point out the measuring tools which could be usefull in this area, and also to present examples of projects that serve as international best practices of health target synergy for the child and adolescent population.(original abstract)
XX
W artykule omówiono istotę synergii, jej atrybuty oraz pojęcie efektu synergicznego. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję centrów logistycznych i efekty synergiczne uzyskiwane w wyniku współpracy przedsiębiorstw osiedlonych w tych obiektach logistycznych. Głównym celem opracowania jest wskazanie przykładów efektów synergicznych w sferze działalności operacyjnej i pozaoperacyjnej centrum logistycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article are discussed: the essence of synergy, their attributes and the conception of synergic effects. The special attention is focused on the conception of logistic centers and synergic effects obtained from the cooperation of firms located in these logistic buildings. The main goal of this paper is to present the examples of synergic effects in the sphere of operational and non-operational activity of logistic center. (original abstract)
XX
W artykule omówiono związki pomiędzy różnymi kategoriami (typami, rodzajami) bliskości a powiązaniami funkcjonalnymi jednostek przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem efektu synergii występującego w tych powiązaniach. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jakich warunkach pojawia się efekt synergii i jakie są jego związki z bliskością, a także, w jakich warunkach pozostałe typy bliskości mogą skutecznie zastępować bliskość geograficzną (fizyczną). Artykuł ma charakter przeglądowy, przedstawiono w nim wybrane wyniki badań z zakresu oddziaływania poszczególnych kategorii bliskości na rozwój gospodarki przestrzennej. Wnioskując, wskazano, że nowoczesny typ gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i kreatywności będzie zazwyczaj sprzyjał synergizmowi w podejmowanych działaniach. Bliskość geograficzna może być w określonych warunkach (przede wszystkim w sieciach) skutecznie zastępowana innymi jej rodzajami. Nie ma natomiast prostego przełożenia pomiędzy stopniem bliskości a siłą oddziaływania efektu synergii(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author discusses the relationships between proximity dimensions and spatial units' functional links, with particular emphasis on the synergies occurring in these relationships. The author tries to answer the question, under what conditions there is a synergy effect and what its connections with proximity are, as well as the conditions under which other proximity dimensions can effectively substitute for geographical (physical) proximity. The paper is a review of the results of research on various dimensions of proximity and their impact on spatial development. The author indicates that the modern type of economy - based on knowledge, innovation and creativity - will be beneficial for synergism. Geographical proximity can, in certain circumstances (especially in networks), successfully replace its other dimensions. There is no simple relation between the degree of proximity and the strength of the impact of synergies(original abstract)
XX
Wprowadzenie kryterium współdziałania przedsiębiorstw z jednej strony zawęża pojęcie grupy kapitałowej, z drugiej natomiast ułatwia identyfikację motywów jej tworzenia oraz pozwala na ocenę skuteczności i efektywności zarządzania tymi skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi poprzez pryzmat korzyści uzyskiwanych w wyniku współdziałania jej uczestników (efekt synergii). Efekty synergii może spadać w czasie ze względu na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym oraz zmian w samej firmy. Dlatego zarządzający powinni kształtować skład grupy kapitałowej przez sprzedaż firm, które stały się zbędne w nowych warunkach oraz poprzez zakup innych podmiotów. Takie podejście wymaga sprecyzowania na czym polega współdziałanie spółek w ramach grupy kapitałowej oraz przeanalizowania, czy powiązania kapitałowe tworzą lepsze warunki do współpracy niż powiązania kontraktowe.
EN
Cooperation of companies is one of three criteria, which compose the definition of the capital group. Nevertheless, the fact that the potential of different companies is merged and managed by the common management should not necessarily mean that the formerly autonomous entities really cooperate. Cooperation may be achieved provided that enlargement of synergy effects is regarded the prime management principle of the capital group. Synergy effects may diminish over time due to alterations in the competitive environment and due to changes in companies itself. Therefore, management should shape the composition of the capital group through sale of companies, which become redundant in new conditions, and through purchase of other entities. (original abstract)
XX
Zastosowanie crowdsourcingu może przynieść firmie wielorakie korzyści. Umożliwia dotarcie i zaangażowanie ogromnej liczby osób, skorzystanie z ich wiedzy, umiejętności i pomysłów. Wyzwala to kreatywność, wzmacnia wizerunek firmy i tworzy bliższe relacje z potencjalnymi i obecnymi klientami. Jednak zastosowanie tej strategii nie jest proste. Wymaga dokładnego zaplanowania i zaprojektowania oraz właściwego zarządzania taką akcją. (fragment tekstu)
XX
Tematem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badania efektów synergii w organizacji, a dokładniej w harmonogramowaniu produkcji. Efekt organizacyjny jest szczególnym przypadkiem efektu synergii w odniesieniu do dziedziny organizacji. Przez efekt synergii w organizacji, rozumie się zjawisko:występujące przy integracyjnym współdziałaniu wielu podmiotów, występujące przy współdziałaniu szczególnego zestawu czynników, kiedy efekt końcowy współdziałania jest większy, niż suma skutków wywołanych przez każdy z czynników oddzielnie.Ażeby badać efekt synergii w harmonogramowaniu należy dokonać wyboru metody harmonogramowania. W przeprowadzonych badaniach posłużono się metodą harmonogramowania na bazie sekwencji zleceń. Należało również dokonać wyboru kryterium oceny harmonogramów. (fragment tekstu)
EN
Synergy is the phenomenon consisting in such collaboration of various elements that their effect is bigger than a sum of effects achieved by each element separately. A special case of synergy in relation to the field of organization is organizational effect. Achieving organization effect is the point of creation existence and development of every organization. Organizational effect can also occur in production, precisely in its scheduling, which is the subject of the present paper. On the basis of the research of three organizational factors: the order of making ready products, division into transport batches and adding a post to the most heavily loaded post it was determined that the effect in scheduling occurs in about 14% cases. Several detailed hypotheses have been verified: Organizational effect expressed with shortening production cycle of a group of products as the result of independent influence of individual factors, does not depend on parameters characterising production process: time per unit labour demand and post loading. Frequency of this effect depends on a number of factors - organizational effect occurs more frequently when there are fewer factors, and lesser effects of individual factors favour the occurrence of organizational effect in they are employed simultaneously. (original abstract)
XX
Myślą przewodnią rozprawy jest poszukiwanie operacyjnego sposobu ustalania efektu organizacyjnego dla potrzeb diagnostycznych, w opracowaniu o interpretację zjawiska synergii. Natomiast generalnym celem badawczym jest opracowanie podejścia całościowego w ocenie zorganizowania systemu wytwórczego. (fragment tekstu)
EN
The paper, representing a diagnostic approach, has been written from the standpoint of synergetics. The general aim of the studies was to work out a comprehensive approach to the evaluation of the production system organization. The specific purposes were: 1) explanation of the mechanism of the complex effect formation, 2) interpretation of the form of the organizational effect and organizational costs, 3) presentation of the model of the production system organization, 4) development of a procedure of an operational approach for the comparative analysis and the calculation of the organizational effect, as well as for the evaluation of the organization degree and the organizational level. A general, conception of the descriptive model of the production system organization has been presented. The model is based on the classifier of determinants and parameters which explain attributively the significance of organization. The problems of the effect measurement and comparability, in synergetical terms, have been amplified. The suggested universal procedure of the operational approach is of great value for the empirical studies. It includes the following stages: system classification, system parametrization, quantification of the selected characteristics, calculation and presentation of the results of the operational description, and system evaluation. The empirical studies were based on the development of a descriptive model of team work organization and a model of individual work processes. These models have been developed for the purpose of comparison. They represent a system solution and an "unorganized whole", respectively. It should be stressed that when evaluating the organization of a production system economic criteria are of considerable importance as they enrich significantly the set of organizational effectiveness criteria. The diagnostic studies are based on the developed conception of synergetical comparisons. It is represented by three techniques of settling the effects: 1) settlements regarding the utilization of production factors, 2) financial settlements, 3) settlements with respect to heterogenous specifications. The chief point of the settlements determine the efficiency of the division of labour and the co-ordination of activities, to study the functional and hierarchical dependencies, to evaluate them and to search for the optimal co-operative connections in production systems. The empirical comparative sphere comprises the system of team work on the one hand and the processes of individual work on the other. (original abstract)
XX
W analizie możliwości uzyskania efektu synergii w procesie instytucjonalizacji i konstytuowania praw własności, uznawanych za podstawową instytucję transformującej się gospodarki, należy uwzględnić kwestie prowadzenia efektywnej polityki zarządzania mieniem państwowym oraz postulaty formułowane przez organizacje i instytucje, wskazujące na nowe możliwości specyfikacji praw własności. (abstrakt oryginalny)
EN
Investigate the possibility of obtaining synergies in the process of institutionalization and the specification of property rights as the underlying economics of the transformation of the institute, the problem of forming effective policies owned by the state board, the institutionalization of property rights through the prism of formation institutes and institutions that offer a path to existing configurations and the appearance of new manifestations of the specification of property rights. (original abstract)
XX
Zagadnienia związane z strategiczną współpracą między przedsiębiorstwami są szeroko analizowane w literaturze przedmiotu, wskazując coraz częściej na istotne znaczenie aliansów strategicznych w praktyce gospodarczej. W tym kontekście można wskazać na dwa główne nurty: jeden z nich dotyczy warunków i motywacji sprzyjających tworzeniu sojuszu, drugi zaś koncentruje się głównie na jego efektach, a w szczególności na ich wpływie na firmy partnerskie. Celem artykułu jest analiza dynamiki sojuszu, łącząca wskazane wcześniej nurty. Rozważania koncentrują się na powiązaniach między warunkami powstawania i wynikami aliansów oraz ich wpływie na dynamiczny rozwój aliansów. W oparciu o badania empiryczne przedstawiono charakterystykę oceny efektów zawarcia aliansów strategicznych przez przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy motywów prowadzenia współpracy między przedsiębiorstwami w kontekście oczekiwanych efektów. Biorąc to pod uwagę można założyć, że źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wynikają z preferencyjnego dostępu do idiosynkratycznych zasobów, w tym technologii, innowacji i wiedzy, szczególnie związanych z wiedzą ukrytą.(abstrakt oryginalny)
EN
Issues related to the strategic cooperation between enterprises are widely analyzed in the literature, indicating more and more the importance of strategic alliances in business practice. In this context, two main trends ca be pointed: one of them concerns the conditions and incentives conducive to the creation of the alliance, while the second focuses mainly on its effects, and in particular their impact on the partner companies. This article aims to analyze the dynamics of the alliance, which combines indicated earlier trends. Considerations focus on the relationship between the terms of the formation of alliances and results, and their impact on the dynamic development of alliances. An empirical research focused on the characteristics of the conclusions effects of strategic alliances by companies. There has also been analyzing the motives for cooperation between undertakings allies in the context of expected results. Taking this into account, it is assumed that the source of competitive advantage arising from preferential access to the idiosyncratic resources, including technology, innovation and knowledge, especially related to tacit knowledge.(original abstract)
XX
Uczestnictwo w sieci oraz umiejętność efektywnego wykorzystania informacji i wiedzy, która się w niej znajduje, jest źródłem wartości. Przyjmując za punkt wyjścia powyższe założenie, w artykule przedstawiono problem tworzenia wartości w sieciach organizacyjnych. Omówiono pojęcie wartości ze względu na ocenę efektywności sieci, mechanizmy i czynniki tworzenia wartości w sieciach organizacyjnych. Zwrócono również uwagę na zagadnienie synergii w sieciach organizacyjnych oraz na znaczenie procesów zarządzania wiedzą i uczenia się dla tworzenia wartości w sieciach.(abstrakt oryginalny)
EN
Participation in a network and the ability to effectively use information and knowledge is a source of value. Taking this assumption as its starting point, the article presents the problem of creating value in organisational networks. It discusses the concept of value from the point of view of network efficiency, and the mechanisms and factors of value creation in organisational networks. It also looks at the problem of synergies in organisational networks and the importance of knowledge management processes and learning for value creation networks.(original abstract)
XX
W pracy zaprezentowano oraz omówiono następujące tezy: 1. cechy współczesnej organizacji sukcesu są wynikiem zmienności otoczenia, 2. organizacja nabiera cechy organizacji sukcesu w wyniku wdrożenia konkretnych grup metod i narzędzi zarządzania prowadzących do standaryzacji działań, 3. Implementacja jednej wybranej koncepcji daje znacząco mniejszy efekt organizacyjny niż równoczesne wdrożenie dwóch lub więcej komplementarnych koncepcji. (fragment tekstu)
XX
Zastosowanie hybrydowego systemu wieloagentowego w celu rozwiązania postawionego problemu powinno zapewnić uzyskanie dodatkowego efektu wynikającego z procesu kooperacji agentów oraz przetwarzania rozproszonego. Efekt takiej współpracy określany może być mianem efektu synergicznego. W celu doskonalenia tego efektu w niniejszej pracy zaproponowano elementy normatywnego metamodelu wiedzy, opracowanego na podstawie języka opisu ontologii OWL. W pierwszej części wskazane zostaną różne prezentowane w literaturze podejścia do hybrydowości systemów wieloagentowych oraz wyjaśnione zostanie pojęcie efektu synergicznego. Na tej podstawie wskazany zostanie przykład zastosowania opracowanego przez autora hybrydowego systemu wieloagentowego do uzyskania efektu synergicznego. Całość pracy zakończą wnioski dotyczące omawianej problematyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The validity of applying hybrid multi-agent system for the purposes of solving a given problem, when compared with other technologies, should stem from their unique features, and should also allow for an additional effect, which may be a result of agents cooperating and connected to distributed processing. The effect obtained by the agents can be called the synergic effect. To achieve and perfect this effect, in the paper a normative knowledge metamodel was proposed as an element of hybrid multi-agent system, designed in OWL ontology language. The first part of the study outlines the concept of hybrid multi-agent systems, as presented in literature, followed by the elaboration upon the term synergic effect. Based on this groundwork, the application of the hybrid multi-agent system was illustrated, a system designed by the author and applied for the purpose of achieving the synergic effect based on the normative knowledge metamodel, employed to support the process of filling out electronic documents. The final part of the study contains conclusions pertaining to the discussed issues.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.