Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bulimia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Many educators, psychologists, sociologists and representatives of other social sciences draws attention to the increasing destruction of the body, mind and psyche of modern man. Support of this view may be that the emergence of an increasing number of disorders, mental illness and irrational behavior of people. Anorexia and bulimia have existed for many years, but in modern times, their range is seriously exacerbated. Contemporary media greatly determine the functioning and human development. Their unique position stems primarily from the fact that almost every man is still dependent on the main channel of global communication. New information technologies are global in nature, take a significant role in creating a culture of twenty-first century. They shape relationships, form a political and economic life of countries, develop personal patterns. Article covers the importance of developing issues of mass media for the spread of the phenomenon of anorexia and bulimia.
3
89%
PL
Zaburzenia odżywiania są obecnie olbrzymim problemem. Każdego roku rośnie na całym świecie liczba osób chorych na anoreksję i bulimię. Konsekwencje tych chorób są bardzo grozne dla zdrowia, a nawet życia. Istotne zatem wydaje się ustalenie przyczyn prowadzących do anoreksji i bulimii. Celem badań było ustalenie, czy lęk przed otyłością prowadzi do anoreksji i bulimii. Przebadano 85 kobiet - studentek krakowskich szkół wyższych. Wykorzystano ankietę konstrukcji własnej. Rezultaty wskazują, że silniejszy lęk przed otyłością występuje u studentek Akademii Wychowania Fizycznego. Jest możliwe, że problemy natury psychologicznej mogą prowadzić do anoreksji lub bulimii cześci z badanych studentek. Lęk przed otyłością prowadzi do bulimii i anoreksji.
EN
Eating disorders present a serious problem these days. Every year the number of people suffering from anorexia and bulimia increases and consequences of these diseases may be health or even life threatening. Therefore it seems essential to establish the causes of anorexia and bulimia. The aim of the research was to establish whether anxiety related to putting on weight can lead to bulimia or anorexia. The examination group consisted of 85 females who were students of Cracow universities and colleges. Sabina Czekaj Questionnaire was used.The results show that greater fear of obesity occurs in the students of University of Physical Education. It is plausible that in some cases psychological problems may lead to anorexia and bulimia.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych na temat poszukiwania związków pomiędzy doświadczonymi w życiu traumami a wzorcem objawów impulsywnych u kobiet chorujących na bulimię i zespół kompulsywnego objadania się. Podstawowe pytanie badawcze brzmi: w jakim stopniu zdarzenia traumatyczne, doświadczone przez kobiety chorujące nabulimię i kompulsywne objadanie się, wykazują związek z występującymi u tych kobiet objawami impulsywnymi? Grupę badawczą utworzyło 120 kobiet chorujących na zaburzenia odżywiania: 60 kobiet w wieku od 20 do 28 lat z bulimią oraz 60 kobiet z zespołem kompulsywnego objadania się. Badania przeprowadzono w latach 2007-2014 w ośrodkach leczenia nerwic i zaburzeń odżywiania, poradniach zdrowia psychicznego na terenie Polski. W badaniach zastosowano wywiad kliniczny i metodę psychometryczną (Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania EDI D. Garnera, polskie oprac. C. Żechowski). Analiza statystyczna potwierdziła istnienie istotnych różnic między kobietami chorującymi na bulimię lub kompulsywnie objadające się, które jednocześnie doświadczyły w swoim życiu (szczególnie w dzieciństwie i okresie dorastania) traum psychicznych, a tymi, które tego rodzaju traum nie ujawniły. Diagnoza obecności traum relacyjnych w autobiografiach to ważny element do uwzględnienia w przebiegu procesu psychoterapii osób cierpiących na zaburzenia odżywiania (bulimię i kompulsywne objadanie się).
EN
The aim of the article was to demonstrate results of the Author’s own study that sought relationships between having experienced psychological trauma and the impulsive symptoms in women suffering from bulimia and compulsive overeating . The basic research question was the following: To what degree are the trauma experienced by females with bulimia and symptoms, compulsive overeating related with these females’ impulsive symptoms? The sample comprised 120 females with eating disorders, particularly: 60 females aged between 20 and 28 diagnosed with bulimia nervosa, 60 females diagnosed with binge-eating disorder. The research was carried out in the years 2007-2014 in outpatient clinics treating neuroses and eating disorders and mental health outpatient clinics in Poland. The study employed clinical interview and psychometric methods (Eating Disorders Inventory D. Garnera, polish version C. Żechowski). Statistical analysis confirmed the existence of a higher frequency of impulsive symptoms in women with bulimia and binge-eating disorder who have experienced trauma(s) in their lives (particularly in their childhood and adolescence) and those who did not reveal such experience. Diagnosing the occurrence of relational trauma in patients’ autobiographies is a key element that should be involved in the process of psychotherapy for people with eating disorders.
EN
Purpose: This research is devoted to the phenomenon of various factors related to the occurrence of eating disorders. The paper focuses on the subject of body image, attitudes towards body and behaviors of young women. Design/methodology/approach: Analyzing the results of the respondents, it was necessary to check whether there are any factors which predict the occurrence of eating disorders, as well as whether the respondents have knowledge of basic eating disorders such as anorexia, bulimia or obesity. Women aged 19-25 years took part in the study, where such variables as attitudes and behaviors towards their bodies, beauty stereotypes, peer criticism, methods of improving appearance, satisfaction with their appearance, physical attractiveness and self-esteem were verified. The following methods were used in this research: Body Image Questionnaire, The Scale for Using Appearance Enhancement Methods, The Scale of Satisfaction with Individual Body Part and Body parameters, Multidimensional Self-Esteem Inventory. Findings: The analysis of the results indicates that there is a significant relation between low self-esteem, peer criticism, the need to be accepted and the occurrence of eating disorders. Practical implications: The research can contribute to the development of new educational programmes in schools to increase young people's knowledge and awareness about eating disorders. Furthermore, the result may also be important in the prevention of possible diseases. Originality/value: This research can contribute to the better understanding of psychological conditions of eating disorders, especially on Polish population of young women.
PL
Współczesne media kształtujące opinię społeczną podkreślają znaczenie szczupłości jednocześnie deprecjonując otyłość i pomijając jej wielowymiarowe uwarunkowania, mające najczęściej charakter skomplikowanych interakcji między biologią (genami) a środowiskiem, sposobem żywienia i trybem życia. Chociaż światowe i europejskie autorytety naukowe stwierdzają, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku, takie stanowisko często nie znajduje odzwierciedlenia w świadomości społecznej. Konsekwencją powszechnej koncentracji na szczupłości jest podejmowanie, nierzadko przez osoby bez nadwagi, radykalnych prób kontroli nad spożywaniem pokarmów i masą ciała (m.c.), w celu zmniejszenia tej ostatniej. Te nieuzasadnione próby walki ze swoją wagą są zazwyczaj nieskuteczne, a nawet, paradoksalnie, m.c. osoby, która odchudza się, wzrasta. Powstało wiele teorii, które tłumaczą przeciwne do zamierzonych skutki diet odchudzających. Podkreśla się, że próba kontroli tego, czego nie da się kontrolować, polegająca na tym, że pragnie się obniżyć swoją masę ciała, pomimo tego, iż mieści się ona w normie, nie tylko doprowadza do zawodu, ale ma swoje konsekwencje w zaburzeniach jedzenia, między innymi takich, jak bulimia czy kompulsywne przejadanie się. Wydaje się, że najlepszą metodą zapobiegania takim zaburzeniom jest uświadamianie osobom o prawidłowej m.c., pragnącym wyglądać bardziej szczupło, że często przyczyną ataków przejadania się i co za tym idzie, wzrostu masy ciała, są takie nieuzasadnione diety odchudzające.
EN
The contemporary mass media that shapes public opinion emphasises the significance slenderness, and simultaneously deprecates obesity, passing over its complex determinants, which usually have a character of complicated interaction between biology (genes) and the environmrnt (food and lifestyle). Although world- and European-famous science authorities state that obesity is a disease associated with the progress of civilization in the 21st century, this position is not reflected in the public's awareness. The common concentration on slenderness very often results in the situation where people who are not overweight try to control radically the amount of eaten food and their weight, in order to reduce it. These unjustified attempts of fighting with one's weight are usually ineffective, or even, paradoxically, the weight of the person who tries to lose weight is actually increasing it. A number of theories explaining the effects of slimming diets, contrary to what had been intended, have been established. It is emphasised that trying to control the uncontrollable, namely, trying to lose weight, not only leads to frustration, but also results in eating disorders, such as bulimia or compulsive overeating. It appears that the best method of preventing these disorders is making people of normal weight, who want to look slimmer, aware of the fact that the most often cause of overeating, and subsequently putting on weight, are such unfounded slimming diets.
EN
The main aim of researches was designation the level of sense of coherence (SOC) of women with anorexia and bulimia, by using Questionnaire of Life Orientated A. Antonovsky SOC – 29 (TheSense of Coherence Questionnaire – SOC). This scale consist with 29 position and give the possibility to estimate sense of coherence and its three components: understanding, resourcefulness and sensibility. The analyses was made by group of 40 women with anorexia, 40 women with bulimia (DSM – IV criteria) and 40 women without any bad eating habits. Women with bad eating habits have a lover sense of coherence (SOC) and its components, which is not good for pro‑health behaviors and can made worst health and disturb the process of treatment. The lover value in the group of women with bad eating habits gets sensibility, which shows emotional and motivational part of sense of coherence. There are not any differences in components of sense of coherence between women with anorexia and bulimia, which shows that all women from this groups have similar resources in area of resistance and adaptation capability.
PL
Celem pracy było określenie poziomu poczucia koherencji (SOC) dziewcząt z anoreksją i bulimią psychiczną z wykorzystaniem Kwestionariusza Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego SOC-29 (The Sense of Coherence Questionnaire – SOC). Skala składa się z 29 pozycji i pozwala oszacować ogólne poczucie koherencji oraz trzy jego komponenty: zrozumiałość, zaradność i sensowność. Przebadano 40 dziewcząt z rozpoznaniem anoreksja psychiczna oraz 40 dziewcząt z rozpoznaniem bulimia psychiczna, według kryterium DSM‑IV, tworzących podstawową grupę badawczą. Dla porównania przebadano też grupę składającą się z dziewcząt bez zaburzeń odżywiania. Dziewczęta z zaburzeniami odżywiania wykazały zdecydowanie niższe poczucie koherencji (SOC) oraz jej składowych, co nie sprzyja zachowaniom prozdrowotnym, a tym samym może powodować pogorszenie stanu zdrowia i utrudniać proces leczenia. Najniższą wartość u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania osiągnęła składowa sensowność, która wyraża emocjonalno‑motywacyjną stronę poczucia koherencji. Nie stwierdzono różnic w natężeniu składowych poczucia koherencji w podgrupach dziewcząt z zaburzeniami odżywiania, co oznacza, że dziewczęta z anoreksją i bulimią psychiczną charakteryzowały sięzbliżonymi zasobami odpornościowymi i możliwościami adaptacyjnymi.
EN
This paper is aimed at investigating the potential connection between the prevalence of eating disorders and sexual orientation, as well as to exploring the nature of the possible relationship. For that purpose, results of studies found in digital databases were searched and analysed. Such a link has been found to exist, yet its character is difficult to determine due to limited data, problems in classifying patients’ sexual orientation, or collecting honest answers to sensitive but crucial questions. Most studies on the subject have been conducted in the USA and, rather predictably, mainly among women. Higher incidence rates were found in non-heterosexual men and bisexual women. It is not clear if homosexual women are more susceptible as well. It may be a result of being exposed to unique risk factors, such as common body image dissatisfaction, fear of coming out, or falling a victim to bullying. The lack of family support among sexual minorities also seems to be a significant factor – not only regarding the development of eating disorders but their effective treatment as well. This knowledge may be helpful in the prevention of eating disorders, making clinical examination more accurate and facilitating adjustments of therapy for people with eating disorders. Further research is needed, including more eating disorders and sexual orientation groups.
PL
Artykuł ma na celu sprawdzenie istnienia związku pomiędzy występowaniem zaburzeń odżywiania a orientacją seksualną, jak również ewentualnego charakteru takiego powiązania. W tym celu zestawiono wyniki prac znalezionych w cyfrowych bazach danych. Związek taki istotnie występuje, jednak ustalenie jego charakteru jest trudne ze względu na ograniczone dane, problematyczną klasyfikację orientacji seksualnej badanych oraz pozyskiwanie szczerych odpowiedzi na drażliwe, lecz kluczowe pytania. Większość badań została przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych i, jak się spodziewano, głównie wśród kobiet. Wykazano, że zaburzenia odżywiania częściej występują u nieheteroseksualnych mężczyzn oraz biseksualnych kobiet – nie mamy pewności, czy homoseksualne kobiety również są bardziej podatne. Taki stan może wynikać z narażenia na unikalne czynniki ryzyka, takie jak częste niezadowolenie z własnego wyglądu, strach przed coming outem czy bycie ofiarą prześladowania. Brak wsparcia rodziny wśród przedstawicieli mniejszości seksualnych również wydaje się istotnym czynnikiem – nie tylko w zakresie rozwoju zaburzenia, lecz także jego efektywnego leczenia. Wiedza ta może pomóc w prewencji zaburzeń odżywiania, uczynić wywiad z pacjentem oraz jego terapię bardziej precyzyjnymi. Potrzebne są jednak dalsze badania, szczególnie w zakresie pozostałych zaburzeń odżywiania oraz orientacji seksualnych.
EN
This article presents the program for eating disorders treatment in the Department of Child and Adolescent Psychiatry. At the beginning there is a description of history of eating disorders treatment, the dilemmas connected with the need of restricting patients’ rights by introducing behavioural programs, which have led to the decrease of the number of deaths in a group of patients with anorexia, as well as the development of therapeutic programs, from the strictly behavioural to milder and more flexible ones. The authors present their own experiences of almost 20 years of treating eating disorders in the Department of Child and Adolescent Psychiatry. They describe the establishment and the improvements of the therapy program, which includes behavioural program, pharmacotherapy and broadly meaning psychotherapeutic treatment. They point out the importance of consistent effort taken by the entire therapeutic team (psychiatrists, nurses, psychologists, and teachers), the need of being strict and absolutely consistent throughout the entire program, and the meaning of patients’ engagement (for example by getting their written agreement and consulting with them the mięplanned changes to the program). The authors talk about the role of cooperating with the patients’ families and present the most common problems appearing during the program like the lack of the expected weight gain, the divergence between the weight gain and the patients’ psychological changes, or treating patients claiming to be vegetarians. Finally the authors also mention attempts to adapt the behavioural programs to the increasing number of uncommon eating disorders cases.
PL
Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastycznych. Następnie autorzy przedstawiają własne, kilkunastoletnie doświadczenia w leczeniu zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Omawiają proces tworzenia i doskonalenia programu terapeutycznego, obejmującego program behawioralny, farmakoterapię i szeroko pojęte oddziaływania psychoterapeutyczne. Wskazują na znaczenie współdziałania całego zespołu terapeutycznego (psychiatrów, psychologów, pielęgniarek i wychowawców), konieczność konsekwencji w realizowaniu programu oraz znaczenie zaangażowania pacjentów w proces leczenia (np. poprzez uzyskiwanie ich pisemnej akceptacji oraz konsultowanie z nimi proponowanych zmian w programie). Omawiane jest znaczenie współpracy z rodzinami pacjentów realizowanej między innymi poprzez systemowe konsultacje rodzinne. Prezentowane są najczęściej pojawiające się problemy w realizacji programu związane np. z brakiem oczekiwanego przyrostu masy ciała, z rozbieżnością między tempem przyrostu masy ciała a zmianami w psychice pacjentek lub z leczeniem pacjentek deklarujących wegetarianizm. Wspomniano również o próbach dostosowania programów behawioralnych do coraz częściej występujących atypowych postaci zaburzeń jedzenia.
PL
Terapia poznawczo-behawioralna jest formą psychoterapii krótkoterminowej uważaną za najbardziej skuteczną w leczeniu osób z bulimią lub zespołem objadania się (BED, binge eating disorder), jej elementy są również stosowane w programach leczenia otyłości. Artykuł ma na celu przedstawienie podstaw teoretycznych oraz wiodących technik stosowanych w ramach terapii poznawczo-behawioralnej (CBT, cognitive behavioral therapy), a także wyników badań dotyczących jej skuteczności.
EN
Cognitive-behavioral therapy (CBT) is a form of short-term psychotherapy which is considered to be the most effective in the treatment of bulimia nervosa or binge eating disorder (BED). Its elements are also used in programs of obesity treatment. This work aims to present the theoretical basis and main techniques used in cognitive-behavioral therapy as well as study results on its effectiveness.
12
Content available Zaburzenia odżywiania – dylematy diagnozy
63%
EN
The aim of this study was to present the dilemmas in the diagnosis of eating disorders on an example of division of a group of girls with diagnosed eating disorders on the basis of the self-assessment questionnaire results which provides an alternative to the clinical criteria. The study covered 116 girls diagnosed with any of the eating disorders according to DSM-IV consulted for the first time between 2002 and 2004 in the outpatient clinic of the Child and Adolescent Psychiatry Unit, University Hospital in Cracow, Poland. Due to statistical limitations of the model only dependent variables such as self-assessment of the presence of depressive symptoms (measured by Beck Depression Questionnaire, BDI), eating attitudes (measured using Eating Attitudes Test, EAT26), self-image (Social Self from Offer’s Self-Image Questionnaire, JaSpoł QSIA) and family relations (Intimacy scale from the Family of Origin Scale, INT FOS) were subjected to k-means cluster analysis. The conducted analyses led to the emergence of five clusters which did not correspond to the division into particular clinical diagnoses. All the clusters turned out to differ from one other in the context of the results of their constituent questionnaire scales. Cluster One proved to characterise individuals with self-assessed low severity of eating problems and depression and a favourable image of their social functioning and family relations. The interaction observed in Cluster Five was the opposite. The majority of the patients in Cluster One were diagnosed with restrictive anorexia, while in Cluster Five with bulimia. Cluster Three turned out to be most different from the others. Positive self-image and family relations were accompanied by high self-assessed severity of eating problems and low depression. The obtained results indicate that the clinical division of eating disorders proposed in ICD and DSM is not the only possible. Other ways of grouping patients may be of interest not only cognitively but may also have some clinical value.
PL
Celem badania było przedstawienie dylematów dotyczących diagnozy zaburzeń odżywiania się na przykładzie alternatywnego do kryteriów klinicznych podziału grupy dziewcząt z rozpoznaniem tych zaburzeń, uwzględniającego wyniki kwestionariuszy samooceny. Badaniem objęto 116 dziewcząt z rozpoznaniem któregoś z zaburzeń odżywiania się według DSM-IV, konsultowanych po raz pierwszy w latach 2002–2004 w ambulatorium Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z uwagi na ograniczenia statystyczne modelu jedynie zmienne zależne, takie jak: samoocena obecności objawów depresyjnych (Kwestionariusz Depresji Becka, BDI), samoocena obecności problemów z odżywianiem się (Kwestionariusz Postaw wobec Odżywiania, EAT26), obraz siebie (Ja Społeczne Kwestionariusza Obrazu Siebie Offera, JaSpoł QSIA) i relacje rodzinne (skala Intymności Skali Rodziny Pochodzenia, INT FOS), zostały poddane analizie skupień metodą k-średnich. Przeprowadzone analizy doprowadziły do wyłonienia pięciu skupień niepokrywających się z podziałem na poszczególne diagnozy kliniczne. Wszystkie skupienia różnią się wynikami tworzących je skal kwestionariuszowych. Pierwsze skupienie okazało się charakteryzować osoby o niskim w swojej ocenie nasileniu występowania problemów z odżywianiem się i depresyjności oraz korzystnym obrazie swojego funkcjonowania społecznego i relacji rodzinnych. Zależność obserwowana w skupieniu 5. była odwrotna. Przeważająca liczba pacjentek w skupieniu 1. miała rozpoznaną anoreksję restrykcyjną, a w skupieniu 5. bulimię. Najbardziej odmienne od pozostałych okazało się skupienie 3. Pozytywnemu obrazowi siebie, relacji rodzinnych w badanych obszarach towarzyszyło duże nasilenie występowania problemów z odżywianiem się i niskie depresyjności w samoocenie. Otrzymane wyniki wskazują, iż podział kliniczny zaburzeń odżywania się proponowany w ICD i DSM nie jest jedynym możliwym. Inne sposoby porządkowania pacjentów nie tylko mogą być interesujące poznawczo, ale też mają pewną wartość kliniczną.
14
Content available remote Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy
63%
EN
Four Czech and one Slovak portal dedicated to health matters were used as a research source here. The content analysis of 378 stories collected from 259 girls was the source of the most frequently mentioned factors contributing to the development of eating disorders of adolescent girls. Using the qualitative content analysis of the texts from the discussions we have searched for subjective meaning, which the girls have assigned as the main factors of this disorder’s occurrence. The research questions were formulated: Which factors were perceived by girls as important at the time of the disorder’s onset? What hypotheses were used by the girls to explain the disorder’s cause?
CS
Zdrojem výzkumu byla diskusní fóra na čtyřech českých a jednom slovenském portálu věnovaná zdraví a poruchám příjmu potravy. Obsahovou analýzou 378 příspěvků od 259 dívek byly získány nejčastěji zmiňované faktory podílející se na rozvoji poruch příjmu potravy (PPP) u dospívajících dívek. Kvalitativní obsahovou analýzou textů v internetových diskusích jsme hledali subjektivní významy, které faktorům vzniku onemocnění připisují samy dívky. Byly formulovány následující výzkumné otázky: Které faktory vnímaly dívky jako důležité v období vzniku nemoci? Jaké hypotézy měly / mají dívky o příčině onemocnění? Zjištění diskutujeme v kontextu jiných publikovaných, podobně zaměřených výzkumů.
17
Content available Zaburzenia odżywiania u młodzieży
63%
EN
Eating disorders such as anorexia nervosa, atypical anorexia, bulimia nervosa belong to the behavioural and psychiatric disorders especially common in adolescents during the puberty period. The girls aged 14‑18 years old constitute the risk group for anorexia nervosa with the tendency to affect even the younger girls. Eating disorders are characterized by body dissatisfaction related to the overvaluation of the thin body ideal associated with dysfunctional patterns of cognition and weight control behaviours that results in significant medical, psychological and social complication. The important factor for initiating the onset of eating disorders is dysfunctional family background: controlling and with high expectations and demands mother and the certain personality traits of the adolescent such as low esteem, high ambition, perfectionism, perseverance, determination. The first symptoms of anorexia nervosa are often unnoticeable. They began with gradual elimination of the chosen food products e.g. sweets, bread, meat and introduction of “healthy” or “fit“ eating patterns to the daily diet routine. During the initial phase of the disease the food restriction plays the corroborant role giving the anorectic patient the feeling of full control, satisfaction and even sense of the success. Patient with bulimia nervosa are often undiagnosed because there is no spectacular and evident reduction of the body mass. The half of the patients with anorexia demonstrate the suicidal thoughts and suicidal attempts. The majority of them shows the self.destructive behaviours. The treatment of eating disorders comprise the permanent and complex psychiatric therapy including the individual and family psychotherapy together with nutritional treatment. There is clear correlation between the duration of the disorder and the prognosis. The earlier diagnose is established, the better prognosis for the effective treatment is achieved.
PL
Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktualną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie dojrzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji), z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowana ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psychicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początkowej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kontroli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpiących na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywidualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia rodzinna. Ponieważ istnieje bezpośrednia zależność między czasem trwania choroby a możliwościami skutecznej terapii, bardzo ważne jest wczesne rozpoczęcie leczenia.
PL
This article seeks to examine the relationship between attachment styles in childhood and the development of eating disorders later in life. The assumption underlying the article is, the development of the social structure places considerable emphasis on eating as a way of socialization and a comfortable experience. A review of the research literature on the field documents a positive relationship between eating disorders, health problems and difficulties in family and interpersonal relationships.1 Therefore, it can be said that the assumption that the relationship between the attachment style of parents and children and eating is justified, since personal coping habits, especially attachment styles, are expressed to a certain extent in the specific eating behavior of the individual.
PL
Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy u osób z zaburzeniami odżywiania. Badania prowadzono na grupie 60 osób chorych (30 osób z rozpoznaniem anorexia nervosa і 30 osób z rozpoznaniem bulimia nervosa) i 60 osób z grupy kontrolnej. Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz dotyczący oceny poziomu wiedzy żywieniowej o charakterze testu jednokrotnego wyboru z jednym pytaniem otwartym. Stwierdzono, że osoby chore prezentują wyższy poziom wiedzy żywieniowej niż osoby z grupy kontrolnej, jednak że średnia odpowiedzi prawidłowych plasowała się na poziomie 51%. Stanowi to wskazanie do podjęcia edukacji żywieniowej w grupie osób z zaburzeniami odżywiania.
EN
The main purpose of this work was to examine the level of nutritional knowledge of persons with eating disorders. The study was performed in the group of 60 persons (30 persons diagnosed with anorexia nervosa and 30 persons with diagnosis bulimia nervosa) and 60 controls. We found that ill persons possess the higher level of nutritional knowledge than person from the control group, yet the average of correct answers amounted to 51%. Our results point to the necessity of nutritional education in persons with eating disorders.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.