Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria architektury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Poszukiwania konwencji architektury - architektura końca epoki
100%
EN
The architecture of the post-functional era offers the aesthetics which has put forward a fiction as the main category. The announcement of the fiction as a play and a splendid lie as a convention has become a pretext for the creation of things. The convention was becoming an element of the game - entertaiment with a spectator. One has turned towards a research for a next language of the mythical past "tradition", "history" and useless "classicism". The trends which represented, exposed figurativeness were accompanied by a phenomenon of the disintegration of the form creating the new quality of elements and compositions, and blurring obviousness of an inspiration subject and a new work of art. Is the disintegration of the form in architecture the phenomenon which will dominate its future?
2
Content available remote Kolejne granice współczesności - refleksje o architekturze pod koniec wieku
63%
EN
The end of the 20th c. caused a reflection on architecture of the passing century. Among many facts defining a climate of the epoch - a new technique, a new function and a quest for the new aesthetics were the significant events. They decided about a change of a previous way of thinking and feeling. They inspired architects - artists, who shaped the present architecture. The experience added by the architects of the 20th century to history of building art has a precedental character. It intitated the researches in pluralism of attitudes.
PL
Architektura starożytna, będąca przedmiotem dzieła Witruwiusza, stanowi korzenie europejskiej myśli architektonicznej. Klasycyzm określił kanony i archetypy obowiązujące przez stulecia w projektowaniu muzeów. Wielowątkowość współczesnej sztuki, postęp w zakresie technologii budownictwa oraz dążenie do oryginalności spowodowały odejście od jednej obowiązującej teorii i kanonu piękna w architekturze. Współczesne projekty muzeów reprezentują rożne style architektoniczne, ale zawierają również odniesienia do archetypów klasycznych.
EN
European architectural thought is rooted in ancient architecture, described in Vitruvius's work. For centuries, classicism determined the canons and archetypes respected in designing of museums. Variety of modern art, development of building technologies and desire for originality caused diversion from single theory and beauty definition in architecture. Contemporary museum designs represent various architectural styles but contain also references to classical archetypes.
4
Content available remote O rozumieniu architektury na progu XXI wieku
51%
5
Content available remote Odkrycie, poznanie, uczenie
51%
6
Content available remote The history of the revolution
38%
EN
The subject of the article is to discuss the role of manifestos, books and other publications in the creation of the radical architectural vision of the nineteenth century and the beginnings of modernism in the twentieth century. The theoretical basis of avant-garde architecture, which in time became mass architecture, was developed in the main part by theorists. During the nineteenth and twentieth centuries the nature of architectural manifestos has changed, and deviated from the formal description of ordinal architectural solutions towards promoting the idea of cities of the future associated with social issues. P articularly noteworthy is the increase in the importance of schematic idea diagrams and constant radicalization of the vision.
PL
Tematem artykułu jest omówienie roli manifestów, książek i innych publikacji teoretycznych w tworzeniu wizji radykalnej architektury XIX w. i początków modernizmu w XX w. Podstawy teoretyczne awangardowej architektury, która z czasem stała się architekturą masową, wypracowane zostały w głównej części przez teoretyków. W ciągu XIX i XX w. zmienił się charakter manifestów architektonicznych, które odeszły od opisu rozwiązań formalnych architektury porządkowej w kierunku propagowania idei miasta przyszłości powiązanego z zagadnieniami społecznymi. Na podkreślenie zasługuje wzrost znaczenia schematów ideowych i ciągła radykalizacja wizji.
7
Content available remote Zabytkowe detale atrakcją nowych realizacji
38%
PL
Architektura realizowana dzisiaj wyróżnia się dzięki stosowaniu najnowszych materiałów i technologii budowlanych. Współczesna estetyka odrzuca stereotypy powtórzeń i przywracanie istniejących dawniej w danym miejscu kształtów. Aby nowa kreacja architektoniczna nie szkodziła istniejącej zabytkowej strukturze, wiele najnowszych rozwiązań skłania się do stosowania brył prostych, pozbawionych detalu, na których tle wyraźnie widać skomplikowaną, rozedrganą tkankę historyczną. Wprowadzane są często duże szklane tafle, w których zabytkowa zabudowa może się odbijać. Nierealność szklanego tła wydobywa mocniej istniejącą substancję zabytku. Dla projektantów szczególnie ekscytujące wydają się być działania w środowisku historycznym, gdzie narzucane liczne ograniczenia wymagają wysublimowanego rodzaju kreatywności oraz wysiłku intelektualnego. Nadrzędną wartością jest materia kształtów, bowiem do przedstawionych realizacji zostali wybrani artyści.
EN
Architecture implemented today is distinguished by the application of the newest building materials and technologies. Contemporary esthetics rejects stereotypes of repetitions and the restoration of shapes which once existed in a given place. To prevent a new architectural creation from harming the existing historical structure, the latest solutions tend to use simple bodies without any details which reveal the complicated, vibrant historical tissue. Large glass panes, which can reflect historical buildings, are often introduced. The unreality of the glass background emphasizes the existing substance of a monument more strongly. Designers seem to be especially excited by activities in a historical environment where a number of imposed limitations require a sublime kind of creativity as well as intellectual effort. The imperative value is the matter of shapes because artists were selected for the presented implementations.
8
Content available remote Architektura bez granic?
38%
EN
It is not so easy to define borders without understanding what is essence of architecture. It seems that essence of architecture is definition of spatial forms of human existence in its physical, sensual and spiritual dimensions. May be frontiers of architecture can be understood as frontiers of human spirit of creativity.
9
Content available remote Kot Schroedingera i antylogie współczesnej architektury
38%
PL
W pojęciach trwania i przemijania wydają się tkwić przeciwieństwa współczesnej architektury, ale na jej polu intuicja nie jest dobrym przewodnikiem. To koegzystencja tych zjawisk buduje oblicze architektury, zwłaszcza w jej współczesnym wcieleniu. Praca stanowi przyczynek do dyskusji o zakresie naukowej analizy architektury – debaty oddzielonej od pozanaukowej krytyki. Rozważania skupiają się na wykorzystaniu trwania i przemijania do odkrywania cech szczególnych architektury jako dyscypliny naukowej.
EN
The notions of permanence and transience seem to appoint the antilogies of contemporary architecture, but herein the intuition is an inappropriate guide. The coexistence of these phenomena creates the face of architecture, especially in its modern incarnation. The article is a contribution to the discourse on the area of scientific analysis of the architecture – the debate to be separated from the extra-scientific criticism. Considerations focus on the use of permanence and transience to explore the specific features of architecture as a scientific discipline.
10
Content available remote "Staropolska estetyka architektoniczna" w kontekście jutra
38%
PL
Przedstawiono wybrane wyróżniki percepcji architektury w dawnych wiekach w Polsce w oparciu o źródła pisane (zacytowano fragmenty z lat 1659-1839), na tle teorii witruwiańskiej. Odniesiono je do współczesnej estetyki architektonicznej, poszukując podobieństw świadczących o uniwersalności wzorców odbioru przestrzeni. Wśród takich wyróżników podkreślono dwubiegunową polaryzację postaw estetycznych oscylujących pomiędzy racjonalizmem a duchowością, które budowały bipolarny system odniesienia definiujący dowolny wytwór ówczesnej architektury.
EN
Principles of the perception of architecture in Poland in old ages have been recognized, based of literature citations 1659-1839 and the theory of Vitruvius. The findings are compared to the contemporary architectural theory with the objective to find universal patterns of architectural perception. Such patterns include dichotomy of rational and spiritual perception, forming the coordinate system for architecture assessment.
11
Content available remote Narzędzia architektury
38%
PL
Nic się nie zmieniło, wszystko się zmieniło. Architektura teraz - na chwilę, na moment, nieledwie rzecz jednorazowego użytku, zmienia się szybko jak nigdy dotąd, pozbywając się narzędzi do paktowania z nieprzejednanym i nieuchronnym czasem. Niektórzy twierdzą, ze w tej sytuacji powrót reguł jest nieunikniony; pytanie, czy i w jakiej formie możliwy jest teraz.
EN
Nothing has changed. Everything has changed. Architecture now- for a moment, for a while, nearly disposable, is changing faster than ever before disposing all tools to deal with implacable and inevitable time of. Some say that in this situation the return of the rules is unavoidable; the question is if and which way it is possible now.
12
Content available remote O Witruwiuszu i holistycznym koncypowaniu architektury
38%
PL
W traktacie Witruwiusza znajdują się znamienne wskazania koniecznej wszechstronności i szerokiego wykształcenia architekta. Przydatne architektowi umiejętności i wiadomości ulegają ewolucji. Obecnie na znaczeniu zyskują aspekty ekonomiczne, a techniczne ulegają radykalnej rozbudowie. Architekt sam nie jest obecnie w stanie opanować wszystkich dyscyplin współtworzących architekturę. Jego rolą jest kierowanie interdyscyplinarnym zespołem, tak by doprowadzić do realizacji swojej wizji przestrzennej i estetycznej, stworzonej w oparciu o wiedzę i doświadczenie.
EN
Characteristic indications of the necessary versatility and wide educating the architect are in a treaty of Vitruvius. Useful for the architect abilities and messages are undergoing the evolution. At present economic aspects are making a profit and technical aspects are undergoing the radical expansion. The architect alone isn't able to embrace everyone of disciplines contributing to architecture. Managing the interdisciplinary team is his role, in order to lead to the realization of him spatial and aesthetic vision, created based on the knowledge and experience.
13
Content available Osiem definicji architektury
38%
14
Content available remote Zadania projektowe czasów Witruwiusza a aktualne wyzwania architektury
38%
PL
Świat Rzymian i świat współczesny różnią się w wielu aspektach - także w wymaganiach, możliwościach i wyzwaniach dotyczących architektury. Nie wszystkie poglądy Witruwiusza można dziś uznać za przydatne. Dotyczy to zwłaszcza wiedzy budowlanej (w związku z olbrzymim postępem technicznym) i kanonu porządków architektonicznych (w związku z innym podejściem do budowy formy i pluralizmem stylistycznym). Witruwiusza wymagania ogólne (zwłaszcza: trwałość, celowość i piękno) można odnosić do pojęć obecnych (konstrukcji, funkcji, wartości estetycznych). Aczkolwiek nie obejmują one wszystkich wyzwań współczesnych (dotyczy to zwłaszcza zagadnień ekologicznych).
EN
The Roman world and modern one are different in many aspects - requirements, capabilities and challenges of architecture included. Non all Vitruvian notions seem to be actual nowadays. It concerns, especially, building knowledge (because of huge technical progress) and classical orders (because of stylistic pluralism and unlike understanding of form). Vitruvian general notions (particularly: firmness, usefulness and beauty) one can relate to present-day's (construction, function and aesthetic values). Although, they do not include all of contemporary challenges ( notably ecological problems).
15
Content available remote The role of the architect – to save or to play?
38%
EN
The 20th century was a period of many revolutions, including in architecture. On the one hand, public engagement with the second search for a new aesthetic led to a social experiment with all its consequences and subsequent criticism. During this experiment the Demiurge architect, the artist, the practical joker, and many other roles appeared. Now the question is whether the role of the architect is to save or to play.
PL
XX wiek był okresem wielu rewolucji, m.in. w architekturze. Z jednej strony zaangażowanie społeczne z drugiej poszukiwania nowej estetyki doprowadziły do eksperymentu społecznego ze wszystkimi jego konsekwencjami oraz późniejszą krytyką. W czasie tego eksperymentu zaistniał architekt demiurg, artysta, żartowniś i wiele innych. Nasuwa się pytanie czy rolą architekta jest zbawić czy bawić.
17
Content available remote Grobowce architektury
38%
PL
Tekst jest próbą spojrzenia na architekturę modernistyczną z perspektywy tego, co Aaron Betsky nazywa "architekturą", która odróżnia od "budowania". Według amerykańskiego teoretyka "architekturą jest wszystko to, co znajduje się "poza budynkami" - na przykład relacje, jakie się w nich tworzą, opowieści, które im towarzyszą czy odczucia estetyczne, jakie wywołują. W artykule zanalizowane zostały artystyczne realizacje (m.in. Michała Brzezińskiego, Michała Budnego, Rafała Bujnowskiego, Szymona Kobylarza, Jacka Niegody i Karoliny Zdunek) oraz projekt kuratorski (W sprzecznym mieście), dla których tematem jest architektura modernistyczna i socmodernistyczna. Artyści i kuratorzy próbują pokazać te strony modernistycznej architektury, których zwykle nie dostrzegamy. Proponują skupienie się nie tyle na samym budynku, ile właśnie na jego "architekturze". To, co dostrzegane przez artystów i teoretyków, zwykle pozostaje niewidoczne dla przeciętnego odbiorcy. Wyjaśnienia tego faktu dostarczyć może krytyczka Giuliana Bruno, opisująca proces starzenia się modernistycznych budynków. Według niej, inaczej niż w przypadku antycznych czy nowożytnych zabytków, gmachy te nie starzeją się z godnością i nie tworzą malowniczych ruin. Zaniedbane, modernistyczne obiekty stają się "grobowcami architektury", w których trudno dostrzec to, co "poza budynkami".
EN
The article is an attempt to look at modernist architecture from the perspective of what Aaron Betsky calls an architecture, which differs from building. According to this american theoretician, architecture is everything beyond the building- for example relations within them, stories that accompany them or aesthetic feeling they evoke. The article is an analysis of art realizations and a curatorial project that take modernist and socmodernist architecture as a subject. Artists and curators try to show aspects of modernist architecture we usually do not see. Instead of a building itself they set the focus on its architecture. What is noticeable for artists and theoreticians usually remains invisible for an average recipient. Giuliana Bruno, in her critique describing the process of ageing modern buildings, tries to explain the above mentioned fact. According to her, modernist buildings, in contrary to - for example - ancient ones, do not age with dignity and do not turn into picturesque ruins. Neglected modernist buildings can easily become tombs of architecture and so it is hard to see what is beyond building.
PL
Przedstawiono historię odnowy zasad sztuki antycznej Grecji w europejskiej teorii architektonicznej drugiej połowy XVIII wieku. Zasygnalizowano, w jaki sposób porządek architektoniczny starożytnej Grecji (porządek świątyni w Pestum) znalazł odbicie w architekturze Anglii, Włoch, Francji i Niemiec. Podkreślono rolę wykorzystania form "greckiego doryckiego porządku" w rozwoju "klasycyzmu doby Oświecenia".
EN
The article considers the history of investigations of Greek antic architecture in the European architectural theory of the second part of the XVIII century.
19
Content available remote Podróż w czasie i przestrzeni
38%
PL
Artykuł kieruje uwagę na powiązania pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyką architektoniczną.
EN
This paper draws the readers’ attention to the links between theoretical knowledge and the practice of architecture.
PL
Paul Rudolph był jednym z najważniejszych architektów amerykańskich XX wieku. Jego twórczość jest jednak oceniana niejednoznacznie i wciąż wywołuje kontrowersje. W artykule przeanalizowano najbardziej dyskusyjne idee i rozwiązania projektowe Rudolpha, począwszy od pierwszych domów opartych na racjonalnych zasadach modernizmu, poprzez monumentalne brutalistyczne gmachy, aż po budynki wysokościowe z późnego etapu twórczości. Ambiwalent-nym ocenom dzieł architekta sprzyjają towarzyszące jego postawie twórczej nie-konsekwencje, a nawet sprzeczności, wobec takich problemów jak, m.in.: formalizm, redukcjonizm, kontekstualizm, idea ciągłości, odniesienia do architektury historycznej i regionalnej.
EN
Paul Rudolph was one of the most important American architects of the 20th century. His works are assessed in diverse way and still remain controversial. The author of this article analyses the most disputable ideas and designs, including early projects of houses based on rational rules of modernism, monumental brutalist buildings, skyscrapers - the latest works of Rudolph. Ambivalent opin-ions about famous architect's buildings are caused also by inconsistencies and even contradictions in his artistic attitude towards such architectural problems as: formalism, reductionism, context, idea of continuity, historical and regional inspirations.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.