Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 407

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tourism market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Tour operators are important players in the tourism market in regards to the provision of organization and brokerage services. The business activity of tour operators must be adapted to the new legal provisions that entered into force at the beginning of July 2018. On the one hand, the new Act includes provisions that impose more duties on tour operators, and on the other, provides greater protection of clients (tourists).The aim of this article is to indicate changes regulated by law that are essential for the business activities of the tour operators.(author's abstract)
2
Content available remote Relacje na rynku turystycznym
100%
XX
Rynek turystyczny posiada rozbudowaną strukturę. Procesy na rynku turystycznym pozostają w ciągłym rozwoju zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Sposobem prowadzenia analizy rynku turystycznego jest wskazanie na zbiór (układ) elementów go tworzących, uwarunkowań jego funkcjonowania, procesów na nim zachodzących oraz szczegółowych problemów wynikających z cech współczesnej gospodarki. Głównym celem opracowania jest prezentacja elementów struktury rynku turystycznego poprzez identyfikację zakresu podmiotowego (uczestników tego rynku). Skompli-kowana struktura podmiotowo-przedmiotowa prowadzi do wyodrębnienia subrynków turystycznych, tj. rynku dóbr turystycznych, rynku usług turystycznych, tzw. rynku środków i warunków do uprawiania turystyki. Jednocześnie zinterpretowano rodzaje relacji na rynku turystycznym, w których uczestniczą podmioty strony podażowej i popytowej rynku turystycznego. Wskazano przy tym na bardziej rozbudowany zakres relacji na rynku turystycznym w stosunku do innych rynków branżowych.(abstrakt autora)
EN
Tourism market has a complex structure. Processes in tourism market remain in continuous development, from both supply and demand side. An approach to carry out an analysis of tourism market is an indication of the collection of components (subsys-tems), conditions of its development, processes that occur in that market and specific problems arising from the characteristics of modern economy. The main aim of this paper is to present selected structural elements of tourism market, by identifying all actors of the market. The complicated structure of the market justifies isolation of tourism submarkets, i.e. market of tourism goods, market of tourism services and the so-called market of means and conditions for tourism. In the paper author additionally interprets all different classes of relationships be-tween all actors from both supply and demand side in tourism market. Underlined was the more extensive range of relationships in the tourism market, compared to other markets.(author's abstract)
3
Content available Wybrane czynniki rozwoju turystyki
80%
EN
Tourism economy has been evolving over the past decades and has become, in many countries, one of the fastest growing industries. The aim of this paper is to demonstrate the relationship between the socioeconomic development of countries and the development of tourism industry. The paper presents selected economic, social, demographic, and political factors contributing to tourism development, such as: growth of wealth of societies, changing life expectancy, changing the amount of leisure time, degree of urbanization, development and use of means of transport, tourism and environmental policy and international integration. The analysis of the factors mentioned above showed that they are a strong incentive for the development of tourism industry and other areas that develop for tourism. Recent years have also shown that tourism industry is very sensitive to changes in economic conditions.
XX
Przeanalizowano przyczyny spadku liczby odwiedzających Polskę. Wskazano na niesprzyjające warunki klimatyczne, wzrastającą przestępczość, wysokie ceny, słabą promocję. Zwrócono również uwagę na nieumiejętne podejście Polaków do biznesu, jakim jest przemysł turystyczny.
5
Content available remote Problemy asymetrii informacji na rynku turystycznym w obszarze transakcyjnym
80%
XX
Celem pracy jest prezentacja problematyki asymetrii informacji na współczesnym rynku turystycznym. Opracowanie posiada charakter teoretyczno-koncepcyjny. Zaprezentowane rozwiązania mają charakter modelowy. Zinterpretowano procesy asymetrii informacji w odniesieniu do obszaru transakcyjnego rynku turystycznego. Efektem opracowania jest prezentacja zakresu asymetrii informacji pomiędzy uczestnikami rynku turystycznego reprezentującymi popyt i podaż turystyczną w obszarze transakcyjnym. Przeprowadzone badania mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia badań empirycznych w zakresie analizy asymetrii informacji na rynku turystycznym w tym zakresie(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present the problems of asymmetric information of the modern tourism market. The paper has a theoretical-conceptual character. Presented solutions have the model character. The article identifies the processes of information asymmetry with respect to the transaction area of tourism market. The result of the study is to present the scope of information asymmetry between participants representing the tourism market supply and demand in the transaction area. The study may provide a basis for empirical research in the analysis of information asymmetry on the tourist market in this regard(original abstract)
6
Content available remote Marketing miasta na rynku turystycznym. Studium przypadku na przykładzie Gdyni
80%
XX
Gdynia posiada wyrazistą ofertę na rynku turystycznym, wyróżniającą ją z otoczenia bliższego (Trójmiasta, Kaszub, Kociewia) oraz dalszego (miast portowych regionu Morza Bałtyckiego). Wiele z elementów oferty turystycznej ma charakter wyjątkowy (np. Oceanarium, Muzeum Marynarki Wojennej i ORP "Błyskawica" oraz "Dar Młodzieży"), podkreślając morski charakter miasta. Inne wyróżniają Gdynię jako miejsce kreowania kultury (np. Gdyński Szlak Modernizmu, Haineken Openair Ferstival, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) skierowane do różnych rynków. Miłośnicy sportów (w tym wodnych i żeglarstwa, piłki nożnej, ręcznej i koszykówki) mają okazję obcować z wydarzeniami o znaczeniu co najmniej europejskim. Aktywność na różnych rynkach turystycznych ma również swój wymiar biznesowy w postaci kreowania miasta przyjaznego dla inwestorów, za co Gdynia otrzymywała wyróżnienia w rankingu miesięcznika "Forbes" dużych miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu.(fragment tekstu)
EN
The article presents the promotion of the Gdynia city, focusing mainly on the tourist market, including the business aspect of the marketing activity. An analysis of the competitive environment was made. Cultural and sports events were presented as a leading marketing activities in Gdynia on the tourist market.(original abstract)
7
Content available remote Usługobiorca na współczesnym rynku turystycznym
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie miejsca i preferencji konsumenta usług turystycznych na rynku zdominowanym przez zróżnicowane produkty. Ta pozycja jest efektem faktu, że konsumpcja jest procesem warunkującym produkcję i rozwój gospodarczy, co z kolei wyznacza ramy tolerancji zmianom występującym w potrzebach turysty. Kreowanie i transfer wiedzy wśród podmiotów turystycznych jest ważnym elementem w procesie doskonalenia relacji konsument-rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the consumer preferences regarding to the products as well as their position on the tourism market. Dominating position of the customer is a result of the fact that consumption drives production and influences an economic development. This relationship creates a new approach to the tourist-consumer needs. Creating and sharing knowledge among tourism enterprises and other organizations is an important condition for improving quality of consumer-market relationships. (original abstract)
XX
Omówiono działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej na rynkach zagranicznych oraz przeprowadzono analizę porównawczą określonych aspektów działalności promocyjnej wybranych Narodowych Organizacji Turystycznych, działających w krajach europejskich. Zaprezentowano także badania dotyczące obecnego wizerunku Polski w Europie.
EN
The promotion of Poland at an international arena is carried out by many institutions, among others by the Ministry of Culture, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economy and the Polish Tourist Organization. The hereby article presents the diagnosis of promotional activities, POT, at the foreign markets, as well as the comparative analysis of defined aspects of promotional activities , referring to the selected National Tourist Organizations in Europe. So far, no consistent system (comprising an overall concept, coordination and control, transparent division of competencies and responsibilities within the framework of the carried out activities, as well as financing mechanisms) has been constructed, which would account for marketing communication in Poland, as an attractive country at the international tourism market. (original abstract)
XX
Globalny trend w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii w powiązaniu z rosnącymi oczekiwaniami turystów przyczynił się do powstania presji technologicznej. Jednocześnie nowoczesne technologie zostały uznane za megatrend mający istotny wpływ na funkcjonowanie biznesu. Celem artykułu było przybliżenie istoty i znaczenia presji technologicznej jako stymulanty wykorzystania nowoczesnych technologii oraz jej egzemplifikacja w sektorze turystycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The global trend towards the development of new technologies in connection with the growing expectations of tourists has contributed to the emergence of technological pressure. At the same time, new technologies have been recognized as a megatrend, having a significant impact on the running of business. The aim of the article was to present the essence and the importance of technological pressure considered as a stimulant of usage of new technologies and its exemplification in the tourism sector.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest propozycja zdefiniowania prosumenta na rynku turystycznym. W artykule przedstawione zostaną ogólne cechy prosumenta jako specyficznej kategorii konsumenta oraz charakterystyczne cechy turystyki warunkujące powstawanie grupy prosumentów jako odbiorców produktu turystycznego. Dla empirycznego zilustrowania zagadnień omówione zostaną wyniki badania (studium przypadku, wywiad bezpośredni, standaryzowany) wśród przedstawicieli 2 różnych typów przedsiębiorstw turystycznych (biuro podróży oraz przedstawiciel linii lotniczych). Rozmówcy zauważyli wzrost aktywności klientów, którzy mają większe oczekiwania i wymagania w stosunku do ofert usługodawców. Zauważono jednak, że wiedza konsumentów nie przekłada się na współpracę z biurem.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to propose the definition of the prosumer on the tourist market. Special attention is given to the impact of characteristics of tourist market on prosumers behaviour as a segment of consumers. The higher value of free time, individualism, changing needs and social development are examples of conditions that influence "consumer - prosumer" needs and behaviour. To illustrate the problem, the author shows the results of primary research (case study, directed interview method) conducted in two tourism enterprises (travel agency and fly ticket agency). Interviewed entrepreneurs perceived the greater activity of consumers and their greater needs, requirements and expectations to the tourist offers. It is also observed that consumers' knowledge does not influence their cooperation with the tourist agency(original abstract)
XX
Polskie hotelarstwo będzie rozwijać się dwutorowo. W dużych miastach brakuje bowiem hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych, których głównymi klientami są korporacje (najczęściej zagraniczne). Z drugiej strony szansę na rozwój hotelarze widzą w usługach dla "średniaków".
12
Content available remote Aktualne uwarunkowania polityki turystycznej w Polsce
80%
XX
Miejsce państwa na rynku turystycznym warunkowane jest szeregiem czynników. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstaw polityki turystycznej, następnie wskazanie na zakres czynników ją determinujących oraz odniesienie się do bieżących zagadnień prowadzenia polityki przez państwo, takich jak: globalizacja, kry-zys ekonomiczny oraz prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Są to czynniki, które powinny być uwzględniane pierwszoplanowo w bieżących zadaniach państwa. Należy uznać, że uwzględnienie w polityce turystycznej kwestii globalizacji i kryzysu ekonomicznego wyznacza możliwości wpływu na gospodarkę turystyczną w długim horyzoncie czasu. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku, mimo ściśle określonych ram czasowych, powinna umożliwiać nie tylko realizację celów bieżących, ale także długofalowych, jak np. umocnienie Polski na europejskim rynku turystycznym jako destynacji, wpływ na regulacje unijne w zakresie turystyki itp.(abstrakt oryginalny)
EN
The government‟s role on the tourism market is conditioned by numerous factors. Main aims of this paper can be summarized as follows: describing the fundamentals of tourism policy, indicating the factors that determine its character and discussing rela-tionships between tourism policy and globalization, economic crisis and Polish presi-dency in the European Union. It is to underline that tourism policy should be incorpo-rated in the public economic policy in the context of globalization, especially in the long-term view. Polish presidency in the European Union in the second part of the year 2011, despite fixed time frames, should facilitate not only an achievement operational goals but also contribute to long-term objectives such as: strengthening of Poland as a destination on the European tourism market, EU regulations in the tourism market etc.(original abstract)
13
Content available remote Delimitacja destynacji turystycznej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego
80%
XX
Destynacja turystyczna staje się coraz popularniejszym przedmiotem badań poświęconych turystyce. Zakres tych badań jest szeroki i zróżnicowany. Niewiele jest jednak opracowań poświęconych delimitacji destynacji turystycznych. Dlatego niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki. Analizie zostaje poddany obszar intensywnej współpracy i integracji turystycznej, jakim jest Region Morza Bałtyckiego (RMB). W pracach poświęconych turystyce nadbałtyckiej pojawia się wiele delimitacji tego regionu. Często są one intuicyjne, niekompletne i nieuzasadnione. Nie ma i nie będzie jednej definicji RMB. Można jednak dokonać krytycznej analizy dotychczasowych koncepcji i podjąć próbę wskazania definicji optymalnych dla turystyki. Aby zaproponować granice destynacji, autorzy przeprowadzają pogłębione interdyscyplinarne studia literaturowe oraz opracowują model delimitacji regionu. Pozwala to na wskazanie 14 kryteriów kluczowych delimitacji regionu. Uznając współpracę międzynarodową za istotny czynnik delimitacji obszaru, autorzy analizują zakres przedmiotowy współpracy międzynarodowych organizacji RMB. W tym celu wykorzystują bazę danych UIA (ang. Union of International Associations). Zauważają zbieżność zlewni Bałtyku z obszarem współpracy międzynarodowej. Na podstawie analiz proponują koncepcję 3 kręgów wyznaczających granice RMB. W oparciu o tę koncepcję proponują delimitację destynacji turystycznej w kontekście 3 kluczowych form turystyki, to jest turystyki morskiej, nadmorskiej i transnarodowej. (fragment tekstu)
EN
This article discusses the issue of the delimitation of tourist destinations, with particular consideration of cross-border destinations. The Baltic Sea Region, which is an EU macroregion, has been analysed. The authors have conducted literature research on the definition and delimitation of the Baltic Sea Region. They prepared a delimitation model based on which they carried out empirical research on international cooperation in the BSR. They used the UIA (Union of International Associations) database for this purpose. As a result of the research, they propose a concept of three circles determining the BSR borders. The identification of this Region makes the delimitation of tourist destinations significantly easier for the purposes of maritime, coastal and transnational tourism. The area covering nine coastal countries as well as Norway and Belarus should be identified as a tourist region in a broad sense. (original abstract)
14
Content available remote Value Co-Creation in the Spa Tourism Market
80%
EN
This article is of a theoretical and application nature. Its aim is to present the issue of co-creating value and proposing the implementation of this concept on the spa tourism market. The issue of co-creating value is one of the most important and current marketing problems. The study first focused on identifying customer value in tourism. Then, in reference to new trends in marketing and the systemic nature of tourist services, the concept of co-creating customer value in the tourism market in B2C and C2C relations was characterized. Next, the focus was on the possibility of applying this idea to the spa tourism market, combining elements of tourism and health protection. As a tool for the co-creation value for the customer in this market, the author proposed to measure the satisfaction of spa visitors, using both traditional methods and the opportunities offered by the Internet and smartphones. (original abstract)
XX
Celem pracy jest prezentacja problematyki asymetrii informacji na współczesnym rynku turystycznym. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, zaś zaprezentowane rozwiązania - charakter modelowy. Zinterpretowano procesy asymetrii informacji w odniesieniu do obszaru transakcyjnego rynku turystycznego. Efektem opracowania jest prezentacja zakresu asymetrii informacji pomiędzy uczestnikami rynku turystycznego reprezentującymi popyt i podaż turystyczną w zakresie transakcyjnym. Może być ona podstawą do przeprowadzenia szczegółowych badań empirycznych w zakresie analizy asymetrii informacji na rynku turystycznym.(abstrakt autora)
EN
The aim of the study is to present the problems of asymmetric information on the aspect of structure formation of the modern tourism market. The paper has a theoretical-conceptual character and solutions are presented as a model. The author identified the main areas of the tourism market in which are observed problems of asymmetric information. The author had interpreted processes of information asymmetry with respect to the transactional area. The study may provide a basis for detailed empirical research in the analysis of information asymmetry on the tourist market. A significant part of their contents has an original character. In this perspective, the issue was not presented in scientific studies.(author's abstract)
XX
W artykule zaprezentowano zagadnienia substytucyjności rynku turystycznego z rynkami branżowymi. Podstawowy zakres substytucji obejmuje rynek turystyczny z innymi rynkami czasu wolnego. Na wstępie zaprezentowano zagadnienia funkcjonowania i struktury rynku turystycznego. Następnie zinterpretowano istotę substytucyjności rynku turystycznego oraz wskazano na zakres jego substytucji z rynkami czasu wolnego oraz dokonano charakterystyki wytypowanych rynków substytucyjnych. Wskazano także na inne obszary substytucyjności w stosunku do rynku turystycznego. Podstawowym efektem przeprowadzonych analiz jest określenie trzech rodzajów relacji substytucji rynku turystycznego z rynkami czasu. Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia substytucji rynku turystycznego z innymi rynkami branżowymi wraz z określeniem rodzaju relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą.(abstrakt autora)
EN
The article presents the issues of substitutability of the tourism market with industry markets. The basic scope of substitution covers the tourism market with other leisure markets. At the outset, the issues of: the functioning and structure of the tourism market were presented. Next, the essence of substitutability of the tourist market was interpreted and the scope of its substitution with leisure markets was indicated and the characteristics of selected substitution markets were made. Other areas of substitutability in relation to the tourist market were also indicated. The basic effect of the analyzes carried out is the determination of three types of relationship between tourism market substitution and leisure markets. The aim of the study is to present the issue of substitution of the tourism market with other industry market, along with specifying the type of relations that take place between them.(author's abstract)
XX
W artykule podjęto próbę dokonania analizy zachowań ludzi i organizacji w kontekście teorii organizacji i turystyki, chcąc przyczynić się do postępu we wciąż nowatorskich i niedoprecyzowanych teoriach naukowych. Problematyka podjętych rozważań należy do interdyscyplinarnego obszaru teorii organizacji oraz turystyki, których dyskursywna i metodyczna eksploracja zmierza w kierunku naukowego objaśnienia dialektycznego procesu ,,śmierci oraz narodzin" form organizacyjnych (w rozumieniu ogólnej kategorii, a nie akcydensu) w oparciu o podejście idiograficzne, w ramach analizy rynku turystycznego.(fragment tekstu)
EN
In today's market of tourist services and literature distinguishes three types of operators providing travel services, among which generally refers to tour operators, travel agencies. Last, as a separately functioning until recently, organizational form, show a clear trend actually quite atrophic. Setback of that legal form in the tourism economy makes it in turns into a more versatile, and thus less unidirectionally specialized and less prone to rapid and unpredictable market processes, organizational form - the organizer of tourism. The authors of this article intending to prove the thesis bet, make it the same theme taken by scientific analysis.(original abstract)
18
80%
XX
W artykule przedstawiono współczesne obiekty sportowe jako znaczące podmioty dla rozwoju rynku turystyki biznesowej wpływające na konkurencyjność destynacji. W tym celu autorzy usystematyzowali terminologię związaną z rynkiem turystyki biznesowej, a następnie pokazali obiekty sportowe na tle innych obiektów konferencyjnych. Zidentyfikowano największe zadaszone wielofunkcyjne obiekty spotkań i opisano nowoczesne stadiony w Polsce pod względem ich materialnego potencjału w aspekcie organizacji spotkań konferencyjnych. W końcowej części artykułu autorzy przypomnieli atrybuty decydujące o atrakcyjności obiektów na rynku turystyki biznesowej na świecie w aspekcie ich zastosowania w obiektach sportowych w Polsce.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the modern sports venues as significant venues for the devel-opment of business tourism market affecting the competitiveness of destinations. The authors systematized terminology of business tourism market and then show sports venues from other conference venues. In the paper identified the largest covered multi-purpose meeting and described modern biggest stadiums in Poland in terms of their physical capacity for conference meetings. In the final part of the article the authors remind the attributes that determine the attractiveness of the business tourism market in the world in terms of their use in sports facilities in Poland.(author's abstract)(
19
Content available remote Produkty systemowe na rynku turystycznym
80%
XX
Świat podlega ciągłym i nieustającym zmianom na skutek różnorodnych okoliczności. Pod ich wpływem zmienia się konsument, a w ślad za nim działania podejmowane przez podmioty podaży, zwłaszcza w zakresie kształtowania oferty produktowej. Celem artykułu jest z jednej strony zdefiniowanie turystycznego produktu systemowego i zaprezentowanie jego rodzajów, a z drugiej - przedstawienie okoliczności, jakie wpłynęły na rozwój produktów systemowych na rynku turystycznym. Dlatego też w pierwszej części publikacji omówiono pojęcie, cechy i strukturę produktów systemowych. Na tej podstawie podjęto próbę określenia turystycznego produktu systemowego. W kolejnym fragmencie artykułu przedstawiono obszerną charakterystykę uwarunkowań rozwoju produktów systemowych na rynku turystycznym. Zasadniczą część artykułu stanowią rozważania na temat multiproduktów turystycznych i ich rodzajów. Ostatnia, czwarta część artykułu odnosi się do licznych form współpracy uzewnętrzniających się w procesie tworzenia produktów systemowych na rynku turystycznym.(abstrakt autora)
EN
The world is undergoing incessant changes resulting from various circumstances. The consumer changes under their influence which is followed by the change in actions taken by the supply intermediaries and also in creating product portfolio. This article's aim is, on the one hand, to define the systemic tourism product and present the types thereof, and on the other to present the circumstances that affected the development of systemic products on the tourism market. For this reason, the first part of the article presents the term, features and structure of systemic products which served as the basis for the attempt to define the systemic tourism product. The subsequent part presents vast specification of systemic products development on the tourism market. A significant part refers to the speculations on tourism multi-products and types thereof. The last part refers to the various forms of cooperation displayed in the process of creating systemic products on the tourism market.(author's abstract)
20
Content available remote Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym
80%
XX
Na rynku turystycznym, podobnie jak na innych rynkach, wiele przedsiębiorstw prowadzi działalność także poza granicami własnego kraju, co wiąże się z dużym ryzykiem i niepewnością. Dynamicznie rozwija się również turystyka przyjazdowa, dzięki czemu nawet podmioty działające na rynku krajowym często oferują swoje usługi turystom zagranicznym. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie informacji pomagających ograniczyć ryzyko działalności, a także lepiej rozpoznać potrzeby i oczekiwania turystów. W niniejszym artykule na podstawie literatury z omawianego zakresu spróbowano zaprezentować obszary wykorzystania badań marketingowych w turystyce oraz przybliżyć ich specyfikę na rynku międzynarodowym, zwracając uwagę na problemy związane z ich prowadzeniem.(fragment tekstu)
EN
On tourism market, same as on other markets many companies conduct business also abroad, what is associated with high risk and uncertainty. The inbound tourism also develops dynamically, so that even operators in the domestic market often offer their services to foreign tourists. In both cases it is necessary to have information to help reduce the risk of business as well as better identify the needs and expectations of tour-ists. This paper, based on the literature of this scope, is an attempt to present areas of the use of marketing research in tourism, as well as clarify their specificity on the inter-national market, paying attention to the problems with their conducting.(fragment of text)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.