Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednostka ładunkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z optymalnym kształtowaniem paletowej jednostki ładunkowej. Zaproponowana procedura tworzenia jednostki ładunkowej, uwzględnia kryteria ograniczające obszar poszukiwania optymalnego rozwiązania, a mianowicie parametry należące do grupy: 1. wymiarowej, 2. masy ładunków. Ponadto opracowany został algorytm optymalizacji ilości ładunków jednostkowych umieszczonych na palecie EUR. Algorytm zostanie poddany sprawdzeniu, a wyniki zostaną opublikowane.
EN
The article presents the issues relating to the forming of pallet unit load. The proposed procedure for shaping the unit load, take into account the criteria for dimension and weight of cargo. In addition, an algorithm was developed to optimize the amount of cargo placed on a pallet unit EUR.
2
Content available remote Jednostki ładunkowe w transporcie rolniczym
75%
PL
Funkcje jednostek ładunkowych w rolnictwie oraz zakres ich stosowania. Charakterystyka technologii z zastosowaniem jednostek ładunkowych. Ocena przyszłego rozwoju technologii opartych na jednostkach ładunkowych. Czynniki, które wpłyną na przyspieszenie rozwoju zunifikowanych technologii transportu niektórych ładunków rolnictwa.
3
75%
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem sposobów składowania w obiektach magazynowych ze względu na parametry techniczne jednostki ładunkowej. W pracy uwzględniono trzy typy jednostek ładunkowych: mikrojednostki, jednostki ładunkowe paletowe, jednostki pakietowe. Wyróżniono cechy jednostki ładunkowej: wymiary geometryczne, wagę, jako kryteria doboru urządzeń do składowania. Przedstawiono podział ogólny urządzeń do składowania na podstawie przedmiotowych norm: PN-78/M-78320-Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole; PN-89/M-78322-Urzadzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe. W oparciu o przyjęte kryteria opracowanoschemat możliwego przydziału urządzeń do typu jednostki ładunkowej. Podjęto próbę klasyfikacji nowych rozwiązań technicznych w sposobie składowania w ramach obecnego podziału na grupy i typy urządzeń.
EN
The article reviews the literature in termsof storage methods in storage facilities due to the technical parameters of the load unit. The work includes three types of loading units: micro units, pallet load units, packet units. The characteristics of the load unit were distinguished: geometrical dimensions, weight, as criteria for the selection of storage devices. The general division of storage facilities on the basis of the following norms is presented: PN-78 / M-78320-Warehouse management devices. Storage equipment. Standards, terms, division and symbols; PN-89 / M-78322-Storage devices. Warehouse shelves. Basic parameters. Based on the accepted criteria, a scheme for possible allocation of devices to the type of load unit was developed. An attempt was made to classify new technical solutions in the method of storage, divided into groups and types of devices.
4
75%
PL
W artykule przedstawiono pewne podejście do formowania jednostek ładunkowych polegające na traktowaniu skompletowanej jednostki ładunkowej jako przestrzennego układu wzajemnie oddziałujących na siebie bryt. Następnie omówiono wybrany empiryczny model mechaniczny opakowania, wskazano jego wady i zalety. Następnie zaprezentowano własny model mechaniczny opakowania, po czym za pomocą tego modelu dokonano obliczeń wartości nacisków powierzchniowych opakowań.
EN
The article presents new approach to forming load units. Completed load unit can be consider as a spatial arrangement of mutually interacting solid structures. Firstly, the selected empirical model of package was described and its advantages and disadvantages were discussed. In the next step new mechanical model of carton package box has been proposed as a base for package-surface pressure calculations.
PL
W artykule zostały opisane zagadnienia związane z zastosowaniem programowania liniowego w projektowaniu paletowej jednostki ładunkowej. Opracowany został model matematyczny optymalizacji jednostki ładunkowej, wyznaczona funkcja celu oraz kryteria ograniczające poszukiwanego rozwiązani. Zaproponowaną procedurę optymalizacji poddano weryfikacji z wykorzystaniem obliczeniowych programów komputerowych. Część obliczeniowa pracy oparta została na zalecanych wartościach wymiarów i mas ładunków jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych – wynikających z polskich norm i informacji uzyskanych od firm z branSy TSL.
EN
The article describes the issues associated with the use of linear programming in the design of pallet unit load. The mathematical model was developed to optimize loading unit, designated the objective function and the limiting criteria sought disbanded. The proposed optimization procedure was verified with the use of computational software. Some computational work was based on the recommended values of the dimensions and weight of unit loads, bulk and transport - resulting from the Polish standards and information received from companies from the TSL.
6
63%
EN
This paper presents a dynamic model of a palletised load unit during a static tilt test. The stability (also called rigidity) of a load unit was evaluated. The palletised load unit was built of packages forming layers and protected against disintegration by stretch film. The aim of this study was to compare the results of a static tilt test with a commonly used and recommended dynamic acceleration test.
PL
Kontener jest eksploatowany od kilku do kilkudziesięciu lat i w tym czasie narażony jest na niekorzystne oddziaływania zewnętrzne. Autorzy artykułu zidentyfikowali największe zagrożenia podczas okresu eksploatacji związane z nieodpowiednio zasztauowanym i zamocowanym ładunkiem wewnątrz kontenera, z nieprawidłowym zamocowaniem jednostki kontenerowej na środku transportu lub niewłaściwą technologią operacji przeładunkowych. Opisano w nim aktualny stan prawny związany z nadzorem nad tą jednostką kontenerową. W szczególności opisano obowiązujące procedury inspekcji ciągłych i okresowych kontenera. Wykazano na przykładach częste odstępstwa od przepisów i podano propozycje poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie.
EN
The container is used for several years or even decades and is exposed to unfavorable mechanical stresses. The article identified the greatest risk during the container life, related to inadequate cargo securing in a container, insufficient securing of the container on means of transportation, or improper handling technology. The current legal provisions relating to the supervision of the container was described. In particular, the article describes the procedures for continuous and periodic inspection of the container. The examples of derogations from the provisions had been demonstrated and proposals for improving security in this regard were given.
PL
Artykuł przedstawia syntetyczne warunki rozwoju i stosowania jednostek ładunkowych w transporcie. Wyniki oparto na badaniach rozwoju jednostek ładunkowych i zakresu ich stosowania na przestrzeni dziejów, od XV w p.n.e. do XXI wieku. Przedstawiono zapis formalny ich rozwoju.
EN
The paper presents the synthetic conditions for the development and use of loading units in transport. The results are based on the research development of loading units and their use throughout history, from the fifteenth century BC the twenty-first century. The paper presents a formal record of their development.
EN
The problem of loading unit formation is computationally complex in nature. This article presents a heuristic algorithm of forming unit loads, which can be applied to unit load arrangement on unit load devices. This method accounts for dimensional, mass and load-bearing strength of loading units and loading devices. Moreover, the rotation of packages about a 90° vertical axis has been made possible. In this algorithm, the bearing surface of each packing unit is entirely supported. This guarantees the stability of additional unit load layers. A sample calculation of the arrangement of 30-unit loads is presented in this article.
PL
Zagadnienia pakowania stanowią jeden z mniej znanych obszarów badań operacyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono typologię zagadnień pakowania, po czym omówiono ich znaczenie praktyczne. Następnie przedstawiono matematyczne sformułowanie problemu umożliwiające rozwiązanie zagadnienia załadunku metodami programowania całkowitoliczbowego.
EN
Packing problems are not ones of very well known areas of operational researches. In this paper typology and practical importance of packing problems is discussed. Next, a mathematical definition of the problem is developed, which allows for solution to the packing problem with use of integer programming methods.
11
Content available remote MATRIX LOGISTICS INDICATORS ASSESSMENT OF DISTRIBUTED TRANSPORT HUB
51%
LogForum
|
2014
|
tom 10
|
nr 2
135-140
EN
Background: The paper is devoted to the distributed transport hub substantiation and assessment. The paper was an example of the technique and form an array of logistical factors as variables that determine this condition. Experience in organizing multimodal transport showed that the "bottleneck" of transport logistics are items of cargo handling ports, terminals, freight stations and warehouses. At the core of the solution of these problems is the problem of estimating the variables determine the Multi-purpose Hubs. The aim is to develop a method of forming the system of logistical multiplying factors determine the role of each of the types in the technologiacal process of distributed Multi-purpose Hubs. Methods: The assessment model for the formation of Distributed Transport Units can be based on formal methods to predict the behavior of complex systems engineering complexes. Then one of the approaches to the solution of the problem may be the matrix method of technological factors. Results and conclusions: The proposed methodology of the selection and validation of logistic coefficients has the practical importance in the models development for assessing the condition and behavior of Distributed Transport.
PL
Wstęp: Opracowanie poświęcone jest uzasadnieniu i ocenie stanu Węzłów Transportowych typu rozstawionego. Przedstawiona jest metodyka i przykład kształtowania macierzy wskaźników logistycznych i zmiennych określających ten stan. Doświadczenie organizacji przewozów multimodalnych wykazuje, że w logistyce transportowej "wąskie gardło" stanowią punkty obróbki ładunku: porty, terminały, stacje przeładunkowe i magazyny. U podstaw rozwiązania tych zadań leżą problemy oceny zmiennych określających stan Węzła Transportowego jako całości. Celem opracowania jest sporządzenie metodyki kształtowania wskaźników logistycznych określających rolę każdego poszczególnego rodzaju transportu w procesie działalności Rozstawionego Węzła Transportowego. Metody: model oceny dla kształtowania rozstawionych jednostek transportowych może opierać się na formalnych metodach prognozowania zachowania się złożonych systemów i kompleksów logistycznych. Wtedy jednym z podejść do rozwiązania problemu może być przedstawiona w tym opracowaniu macierzowa metoda równowagi czynników technologicznych współdziałania rodzajów transportu w Węźle Transportowym. Wyniki i wnioski: przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka wyboru i uzasadnienia wskaźników logistycznych ma znaczenie praktyczne przy sporządzaniu modelu oceny stanu i zachowania się Rozstawionych Węzłów Transportowych. Takiego rodzaju model przedstawiona w macierzowej postaci równowagi zgodnie ze wszystkimi wskaźnikami działalności Rozstawionego Węzła Transportowego stanowi element systemu prognozowania i podjęcia decyzji w zakresie zarządzania potokami ładunkowymi typu multimodalnego.
12
Content available remote Matrix logistics indicators assessment of distributed transport hub
51%
EN
Background: The paper is devoted to the distributed transport hub substantiation and assessment. The paper was an example of the technique and form an array of logistical factors as variables that determine this condition. Experience in organizing multimodal transport showed that the "bottleneck" of transport logistics are items of cargo handling ports, terminals, freight stations and warehouses. At the core of the solution of these problems is the problem of estimating the variables determine the Multi-purpose Hubs. The aim is to develop a method of forming the system of logistical multiplying factors determine the role of each of the types in the technologiacal process of distributed Multi-purpose Hubs. Methods: The assessment model for the formation of Distributed Transport Units can be based on formal methods to predict the behavior of complex systems engineering complexes. Then one of the approaches to the solution of the problem may be the matrix method of technological factors. Results and conclusions: The proposed methodology of the selection and validation of logistic coefficients has the practical importance in the models development for assessing the condition and behavior of Distributed Transport.
PL
Wstęp: Opracowanie poświęcone jest uzasadnieniu i ocenie stanu Węzłów Transportowych typu rozstawionego. Przedstawiona jest metodyka i przykład kształtowania macierzy wskaźników logistycznych i zmiennych określających ten stan. Doświadczenie organizacji przewozów multimodalnych wykazuje, że w logistyce transportowej "wąskie gardło" stanowią punkty obróbki ładunku: porty, terminały, stacje przeładunkowe i magazyny. U podstaw rozwiązania tych zadań leżą problemy oceny zmiennych określających stan Węzła Transportowego jako całości. Celem opracowania jest sporządzenie metodyki kształtowania wskaźników logistycznych określających rolę każdego poszczególnego rodzaju transportu w procesie działalności Rozstawionego Węzła Transportowego. Metody: model oceny dla kształtowania rozstawionych jednostek transportowych może opierać się na formalnych metodach prognozowania zachowania się złożonych systemów i kompleksów logistycznych. Wtedy jednym z podejść do rozwiązania problemu może być przedstawiona w tym opracowaniu macierzowa metoda równowagi czynników technologicznych współdziałania rodzajów transportu w Węźle Transportowym. Wyniki i wnioski: przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka wyboru i uzasadnienia wskaźników logistycznych ma znaczenie praktyczne przy sporządzaniu modelu oceny stanu i zachowania się Rozstawionych Węzłów Transportowych. Takiego rodzaju model przedstawiona w macierzowej postaci równowagi zgodnie ze wszystkimi wskaźnikami działalności Rozstawionego Węzła Transportowego stanowi element systemu prognozowania i podjęcia decyzji w zakresie zarządzania potokami ładunkowymi typu multimodalnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.