Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 440

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Negocjacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli BATNA w procesie projektowania negocjacji, w kontekście potencjalnego porozumienia. Zwrócono uwagę na konieczność konfrontowania projektowanego porozumienia z BATNA, gdyż chroni to przed podpisaniem niekorzystnej umowy. Narzędzie to jest nadal niepopularne i mało rozpoznane, stosowane głównie w dużych firmach, korzystających z elektronicznych systemów wspomagania negocjacji, które dokonują analizy możliwych pakietów i między innymi wyznaczają BATNA. Rozważania oparto na studiach literaturowych oraz na przemyśleniach, będących efektem wieloletnich badań autorki.(abstrakt autora)
EN
The main goal of the article is to show the role played by BATNA in the negotiation process in terms of potential agreement. The attention was drawn to necessity of confronting any proposed agreement with BATNA, which may avoid signing unfavorable contracts. This tool is still unpopular and little recognized, applied mainly by large companies which use the negotiation support systems that conduct analyses of possible sets including the estimation of BATNA. The article is based on the literature studies and thoughts that resulted from many years of research work of the author.(author's abstract)
XX
Rozdział jest przeglądem psychologicznych, socjologicznych oraz wy-wodzących się z nauk o zarządzaniu, koncepcji i empirycznych badań dotyczących błędów poznawczych będących barierami w stosowaniu innowacyjnych technik oraz rozwiązań w negocjacjach. Przegląd został dokonany według następujących kategorii: (a) teorie, które uznają nieuchronność heurystyk w procesie podejmowania decyzji, (b) teorie, które podejmują próbę wskazania możliwości zminimalizowania, a nawet zniwelowania wpływu heurystyk na podejmowane decyzji oraz (c) teorie, które oferują alternatywne rozwiązania. Studia literaturowe dotyczą przed wszystkim badań procesu negocjacji, ale także innych procesów zarządczych. Celem teoretycznej analizy jest wskazanie psychologicznych i społecznych barier, które mają wpływ, tak na proces, jak też wynik negocjacji. Punktem wyjścia dla prezentowanych rozważań jest socjologiczna teoria interakcjonizmu symbolicznego. Przyjęcie takiego podejścia wynika ze stosunkowo częstego definiowania negocjacji jako interakcji społecznej, ale także z faktu, że to podejście uwzględnia zarówno czynniki kontekstu negocjacji, jak i wzajemne relacje pomiędzy stronami negocjacji wykorzystujące techniki komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz wywierania wpływu (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono procedurę przyjmowania nowych krajów członkowskich do UE, procedurę akcesji w przypadku dotychczasowego rozszerzenia UE. Ponadto omówiono formalno-prawne podstawy koordynacji procesu przygotowań do negocjacji z UE w Polsce, strukturę organizacyjną Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Określono wstępny podział obszarów negocjacyjnych w Polsce i dodatkowe podzespoły zadaniowe. Artykuł zawiera 3 tablice i 1 rysunek.
EN
This work provides a survey of the properties of SAW method (Simple Additive Weighting) which is one of the simplest and mostly used multiple criteria techniques. The work is presented by focusing mostly on the application of SAW in the support of bilateral negotiations. The strengths and limitations of the proposed approach are discussed and the suggestions of modifications of the classical algorithm are presented from the viewpoint of applications in the negotiation process. The function assigning a score to the negotiation packages, determined by the use of modified SAW procedure is a useful tool facilitating linear ordering of negotiation packages, the estimation of potential concessions, the implementation of a negotiation strategy and the analysis of negotiation compromise
XX
W pracy przedstawiono model słabo ustrukturyzowanego problemu negocja-cyjnego z wykorzystaniem technik wielokryterialnego podejmowania decyzji w środowisku rozmytym. Pokazano możliwości zastosowania rozmytej metody SAW do oceny ofert nego-cjacyjnych w sytuacji, gdy ocena ofert przebiega w warunkach niepewności, informacja o wartościach opcji jest nieprecyzyjna, niedokładna lub określona za pomocą wyrażeń wer-balnych. Rozpoznano różne techniki wyostrzania wartości rozmytych z punktu widzenia możliwości ich zastosowania do oceny oraz porządkowania ofert negocjacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we built a model of the ill-structured negotiation problems using the multi-criteria decision making techniques in fuzzy environment. Some possibilities of appli-cation of the fuzzy SAW procedure to evaluation of the negotiation offers in the conditions of uncertainty, lack of information or verbal definition of preferences were discussed. The techniques of defuzzification of the fuzzy numbers were also considered from the viewpoint of their application to the estimation and ordering of the negotiation offers.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak mogło dojść do sytuacji, że ukraiński Awto-ZAZ wykupuje FSO i w dodatku jest jedynym zainteresowanym partnerem do rozmów? Postawiono tezę, że obecna sytuacja jest pośrednio skutkim negocjacji, jakie odbywały się dziesięć lat temu pomiędzy Daewoo a stroną polską. Omówiono strategię i interesy Daewoo oraz sytuację i przygotowania strony polskiej. Przedstawiono kalendarium negocjacji z Daewoo i warunki umowy.
7
Content available remote Wybrane własności i odmiany procedury SAW w kontekście wspomagania negocjacji
100%
XX
W artykule dokonano przeglądu własności metody SAW (Simple Additive Weighting), jednej z najprostszych oraz najczęściej stosowanych technik wielokryterialnych, w kontekście wspomagania negocjacji dwustronnych. Metoda SAW oparta na funkcji wartości/użyteczności wykorzystującej agregację preferencji opartą na wartościach wariantów decyzyjnych jest wykorzystywana w wielu systemach wspomagania negocjacji, w tym w Inspire [Kersten i Noronha 1998], SmartSettle [Thiessen i Soberg 2003], NegoCalc [Wachowicz 2008]. W artykule omówiono zalety i ograniczenia proponowanego podejścia, a także przedstawiono propozycje modyfikacji klasycznego algorytmu z punktu widzenia możliwości jego zastosowania w procesie negocjacji. Funkcja przypisująca pakietom negocjacyjnych ocenę punktową (tzw. funkcja scoringowa) wyznaczona za pomocą zmodyfikowanej procedury SAW jest użytecznym narzędziem umożliwiającym m.in. liniowe uporządkowanie pakietów negocjacyjnych, szacowanie wartości potencjalnych ustępstw lub korzyści, programowanie strategii postępowania oraz analizę porozumień negocjacyjnych. (fragment tekstu)
EN
This work provides a survey of the properties of SAW method (Simple Additive Weighting) which is one of the simplest and mostly used multiple criteria techniques. The work is presented by focusing mostly on the application of SAW in the support of bilateral negotiations. The strengths and limitations of the proposed approach are discussed and the suggestions of modifications of the classical algorithm are presented from the viewpoint of applications in the negotiation process. The function assigning a score to the negotiation packages, determined by the use of modified SAW procedure is a useful tool facilitating linear ordering of negotiation packages, the estimation of potential concessions, the implementation of a negotiation strategy and the analysis of negotiation compromises. (original abstract)
8
80%
XX
Rozważania przedstawione w niniejszej pracy miały charakter zarówno systematyzujący, jak i eksploracyjny oraz koncepcyjny. Przedstawiony opis negocjacji dystrybucyjnych miał na celu przybliżenie klasycznego ujęcia negocjacji nad podziałem ograniczonego dobra (pojedynczej kwestii negocjacyjnej). Zaplanowane i opisane badanie miało na celu weryfikację rzeczywistych zachowań uczestników negocjacji dystrybucyjnych i wskazało na pojawianie się w tych negocjacjach wątków integracyjnych, otwierających możliwości alternatywnego podejścia do modelowania i wspomagania takiego procesu. O możliwości istnienia takiego zjawiska w negocjacjach dystrybucyjnych pisano już zresztą wcześniej w literaturze, definiując taki typ negocjacji, obok negocjacji dystrybucyjnych i integracyjnych, jako negocjacje typu mixed. Badanie potwierdziło jednak, że zjawisko zachowań integracyjnych w negocjacjach dystrybucyjnych wcale nie jest rzadkie, stąd też zasadność podejmowania pewnych badali i analiz zmierzających do wspomagania tego typu negocjacji. Chcąc jednakże uzyskać bardziej wiarygodne i statystycznie potwierdzone wyniki, planuje się powtórzenie takiego badania, w przyszłości, dodatkowo rozszerzając go o zagadnienia pozwalające na weryfikację motywów takiego, a nie innego działania negocjatorów (np. zawyżania wartości poziomów zastrzeżonych, wprowadzania wątków integracyjnych, interpretacji wyniku jako ceny oferty integracyjnej itp.). (fragment tekstu)
EN
In this work we focus on the distributive negotiations in which the single negotiation issue is taken into consideration only. We present the different approaches to describing, modeling, analyzing and supporting this kind of negotiations and compare them with the integrative negotiation, where the multitude of issues is discussed. Then we present and analyze the results of the in-class negotiation experiment. Deriving from these result we propose the novel approach to these distributive negotiations in which the integrative moves are undertaken by the negotiators. (original abstract)
9
Content available remote Siła negocjacyjna jako istotne zagadnienie w negocjacjach
80%
XX
Trudno znaleźć w polskiej literaturze naukowej szerokie i wyczerpujące omówienia problematyki dotyczącej siły negocjacji. W artykule tym skoncentruję uwagę na teoretycznych aspektach znaczenia siły negocjacyjnej w procesach negocjacji. Brak szerszej obecności rozważań na temat siły negocjacyjnej w naszej literaturze (o czym wyżej wspomniałem) skłonił mnie do podjęcia tego tematu w niniejszym artykule. Z powyższych powodów będę go opierał głównie na literaturze anglojęzycznej, wskazując jedynie w niektórych jego miejscach zidentyfikowany dorobek polskich autorów. (fragment tekstu)
EN
The author of this article has tried to review an important issue of negotiating power which has not been thoroughly covered in the Polish literature. The article describes negotiating power using three approaches, namely individualistic approach, structural approach and pragmatic approach. As the analytical tool it provides resources enabling to understand the nature of negotiating power and identify its sources in a social encounter. As the pragmatic tool it provides necessary information for facilitating negotiating scenarios increasing probabilities of achievements of one's objectives. As the scientific tool the article is devoted to make negotiations more familiar to Polish researchers, facilitate theoretical and empirical work. (original abstarct)
XX
Artykuł porusza problematykę negocjacji w sprawie pracy prowadzonej na zewnętrznym rynku pracy. W ich efekcie kandydaci poszukujący nowego pracodawcy mogą osiągać równowagę pomiędzy pracą a życiem, której miarą w założeniach autorki jest poziom satysfakcji życiowej. Na przebieg i wynik negocjacji wpływają różne cechy i umiejętności, których związek z psychologicznym rezultatem negocjacji badała autorka. Wyniki tych eksploracji mają zarówno wymiar poznawczy, jak i aplikacyjny, mogąc stać się wskazówką dla kandydatów do pracy, jak i rekruterów występujących z ramienia organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of job negotiations carried out on the external labour market. As a result, candidates seeking a new employer can achieve work-life balance, measured, as the author assumes, by the level of life satisfaction. The course and outcome of the negotiation are influenced by different traits and skills whose relations with the psychological result of negotiation are studied by the author. The results of these explorations have both cognitive and applicative dimension; they may become a guideline for job candidates and recruiters representing their organisations. (original abstract)
XX
W pracy poruszona zostanie problematyka negocjacji wielostronnych w branży ubezpieczeniowej. Autorka przedstawi i uzasadni wyodrębnienie trzech luki metodologicznych: pierwszej, dotyczącej negocjacji sensu stricto w ubezpieczeniach, drugiej, dotyczącej braku kompleksowych opracowań dotyczących specyfiki negocjacji wielostronnych oraz trzeciej, dotyczącej negocjacji wielostronnych w branży ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper will describe multiparty negotiations in the insurance area. Author will present and justify three methodological gaps connected with this topic: First about the negotiations in insurance market, second will be lack of comprehensive studies on the specificity of multiparty negotiations, and the last one about multiparty negotiations in insurance market. (original abstract)
XX
Cel - Sprecyzowanie wymiarów i parametrów sytuacji negocjacyjnej w firmie. Metodologia badania - Przegląd, wybór, studiowanie oraz analiza krytyczna i porównawcza literatury (rezultatów badań) z zakresu negocjacji i dziedzin wspomagających, tj. zarządzania firmą, teorii podejmowania decyzji, zachowań organizacyjnych, analizy strategicznej, metodologii badań itp. Wynik - Opracowanie pogłębionej, autorskiej koncepcji analizy sytuacji negocjacyjnej, wzbogaconej o zestaw jej skonkretyzowanych wymiarów i parametrów. Oryginalność/wartość - W aspekcie teoretycznym: stworzenie podstaw do uściślenia parametrów negocjacji i ich kwantyfikacji w kolejnym etapie badań. W aspekcie praktycznym: dostarczenie narzędzia przydatnego do analizy praktycznych przypadków negocjacyjnych w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - To precise dimensions and parameters of negotiation situation in a company. Design/methodology/approach - Review, selection, studying as well as critical and comparative analysis of the literature (research findings) on negotiations and supportive areas, i.e. business management, decision making theory, organizational behaviour, strategic analysis, research methodology etc. Findings - Elaboration of deepened, author's concept of negotiation situation analysis, enriched by the set of concretized dimensions and parameters. Originality/value - In terms of theory: creation of basics to specify negotiations parameters and their quantification within the subsequent stage of research. In terms of practice: providing a useful tool to analyse practical negotiation cases within a company.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza zależności pomiędzy negocjacjami a tożsamością organizacji. Negocjacje definiowane są jako proces komunikacji i wymiany, którego celem jest zawarcie porozumienia w sytuacji wzajemnej zależności i konfliktu interesów. Negocjacje analizowane są z punktu widzenia roli, jaką pełnią w organizacji: organizowania wymiany z otoczeniem, zawłaszczania wartości oraz uczenia się. Tożsamość organizacji definiowana jest w ujęciu wizerunkowym oraz atrybutowym. Relacja pomiędzy negocjacjami a tożsamością analizowana jest w kontekście typów strategii negocjacyjnej charakteryzowanej poprzez formułowane cele negocjacji, rozważane alternatywne sposoby realizacji interesów (BATNA) oraz procesy komunikacji i wymiany. W artykule sformułowana jest propozycja badania strategii i taktyk negocjacyjnych w kontekście tożsamości. Celem takich badań będzie określenie, jakie cechy tożsamości organizacji sprzyjają widzeniu sytuacji negocjacyjnej w określony sposób. Badania strategii negocjacyjnych mogą pomóc w tworzeniu typologii tożsamości organizacyjnych, zgodnie z koncepcją pętli tożsamości organizacji. Z punktu widzenia praktyki negocjacje mogą być bardzo skutecznym narzędziem manifestowania i umacniania tożsamości traktowanej w ujęciu wizerunkowym. Negocjacje mogą być również narzędziem zmiany tożsamości, tym bardziej, jeśli uda się uruchomić mechanizm sprzężenia zwrotnego dodatniego pomiędzy działaniami organizacji a odpowiedziami partnerów rozmów. Z tego punktu widzenia kontrola nad sposobami, w jaki reprezentanci organizacji negocjują, jest krytycznym elementem w podejmowaniu jakichkolwiek zmian strategicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the analysis of correlations between negotiations and organizational entity. Negotiations are defined as the process of communication and exchange, aimed at reaching an agreement in a situation of mutual dependence and a conflict of interest. Negotiations are analyzed from the viewpoint of their role in organization: organizing exchange with the environment, appropriating values and learning. Organizational identity is defined from a perspective of image or that of attribute. The relation between negotiations and identity is analyzed in the context of the types of negotiating strategy characterized by formulated aims of negotiations, the BATNA (Best Alternatives To a Negotiated Agreement) under consideration, and communication and exchange processes. The paper features a formulated proposal for studying negotiating strategies and tactics in the context of identity. The purpose of the study will be to specify, which features of organizational identity favor particular mode of perception of a negotiating strategy. The study of negotiating strategies can help create typologies of organizational identities, compliant with the concept of the loop of organizational identities. From the practical point of view, negotiations can prove a very effective tool for manifesting and enhancing identity approached from the perspective of image. Negotiations can also be an instrument for changing identity, even more so if it comes off to initiate the mechanism of positive feedback between the actions of an organization and the responses from the partners in talks. From this point of view controlling the modes of negotiation applied by the representatives of an organization is a critical element in making any strategic changes whatsoever.(original abstract)
14
Content available remote Kulturowe aspekty międzynarodowych negocjacji handlowych
80%
XX
Współcześnie wzrasta aktywność gospodarcza na rynkach nie tylko krajowych, ale przede wszystkim zagranicznych. Powszechnym zjawiskiem jest ekspansja na nowe rynki zbytu, dzięki czemu zacieśnia się międzynarodowa współpraca, która z kolei prowadzi do utrwalenia wzajemnych powiązań gospodarczych. Wraz z postępującą globalizacją biznesu nasilają się kontakty międzynarodowe,w których negocjacje odgrywają coraz istotniejszą rolę. Warto zauważyć, że dotyczą one nie tylko aspektów ekonomicznych, ale także politycznych, kulturowych, etnicznych i ekologicznych. Współcześnie trudno przecenić rolę negocjacji. Negocjowanie to umiejętność mająca istotne znaczenie w procesie skutecznego osiągania celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Stopień jej opanowania ma duży wpływ na osiągane sukcesy osobiste i zawodowe. Współczesna negocjacja to wiedza, którą tworzyły i rozwijały całe pokolenia,to dorobek cywilizacji, zweryfikowany przez życie codzienne (gospodarcze,polityczne, społeczne)(fragment tekstu)
EN
These article presents the introduction to negotiation theory. It lays out the analytical framework for understanding negotiations in general and international business relations in particular. It shows cultural aspects of business negotiations and presents the importance of cultural differences as a fundamental premise infl uencing all aspects of negotiations. Very important in negotiation is interpersonal communication. Communication processes, both verbal and nonverbal are critical to achieving goals and resolving conflicts. The article also shows that personality also plays a large role in negotiations(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe opisanie procesu negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań. Artykuł powstał na bazie wniosków i przemyśleń z kilkuletnich badań własnych, poświęconych negocjacjom (szczególnie biznesowym). Jako wieloletni negocjator i prezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów autorka uważa, że faza wstępna jest często niedoceniana, choć ma wielkie znaczenie dla rezultatów negocjacji. Zarówno badania własne - analiza porównawcza literatury przedmiotu, badania ankietowe i studia przypadków - jak też praktyczne doświadczenia związane z negocjacjami pozwoliły na opracowanie autorskiego modelu negocjacji. Autorka wyraża nadzieję, że jej artykuł zainteresuje menedżerów, których umiejętność prowadzenia negocjacji stanowi istotny element portfela kompetencji, a także pracowników naukowych, zajmujących się zawodowo tą problematyką. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to describe the negotiation process including the preparation phase. The article is based on conclusions and thoughts drawn from the research which has been conducted by the author for a few years. As an experienced negotiator and the president of the National Negotiators Association the author knows from autopsy that the initial phase is often underestimated, although its influence on the outcome of negotiations is crucial. The research allowed the author to briefly present arrangements and the authorial negotiation model. The article may be of interest to managers who very often have to negotiate different agreements and contracts and whose negotiating skills constitute essential part of their competence portfolio. Such competences are required from many specialists, particularly those involved in commerce. (original abstract)
XX
List intencyjny definiuje się jako przedumowny, pisemy dokument odnoszący się do wstępnych porozumień i uzgodnień stron dążących do zawarcia w przyszłości umowy. Zasadniczym problem związanym z oceną charakteru prawnego listu intencyjnego jest przesądzenie, czy jego podpisanie może być traktowane jako wyraz zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań w znaczeniu prawnym.
17
80%
XX
W 2007 r. Unia Europejska oraz Republika Indii rozpoczęły negocjacje na temat dwustronnego porozumienia w sprawie handlu i inwestycji (Bilateral Trade and Investment Agreement - BTIA), którego celem strategicznym jest utworzenie pomiędzy stronami strefy wolnego handlu. Rokowania na temat ambitnej i kompleksowej umowy o wolnym handlu zostały jednak zawieszone w 2013 r. ze względu na istniejące pomiędzy stronami rozbieżności co do oczekiwanego zakresu nowej umowy (BTIA). Wśród najważniejszych kwestii spornych, które doprowadziły do wstrzymania negocjacji, znalazły się: zakres koncesji celnych, w szczególności na samochody i artykuły rolne, zasady handlu lekami generycznymi, liberalizacja w zakresie przepływu usług i inwestycji oraz zmiany w dostępie do sektora zamówień publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2007 the European Union and the Republic of India launched negotiations on the Bilateral Trade and Investment Agreement (BTIA), the strategic aim of which is to create a free trade area between the parties. The negotiations on the ambitious and comprehensive FTA were brought to a standstill in 2013 due to disagreements between the parties on the commitments to be included in the BTIA. The main contentious issues that blocked the negotiation process were: the level of tariffs cuts on automobiles and agricultural products, trade in generic drugs, services, investments and regulations on public procurement.(original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące miejsca negocjacji, przedstawiając uwarunkowania, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy jego wyborze. Scharakteryzowano pozytywne i negatywne aspekty związane z negocjacjami prowadzonymi na własnym terenie, u drugiej strony i w miejscach neutralnych. Zdaniem autora, decyzja dotycząca wyboru miejsca negocjacji musi uwzględniać wynikające z niego korzyści i ograniczenia, znajomość uwarunkowań dotyczących konkretnej transakcji oraz cele stawiane w danych rozmiarach.
19
80%
XX
W pracy podjęto problematykę wykorzystania przez decydenta informacji preferencyjnej w procesie tworzenia przez niego systemu oceny ofert negocjacyjnych opar-tego na metodzie SAW w elektronicznych negocjacjach dwustronnych. Do analizy proble-mu zastosowano miarę indeksu zgodności porządkowej oraz współczynnik tau Kendalla. Wyniki badań wskazują na znaczą skalę niezgodności rankingów opcji/wag kwestii nego-cjacyjnych z rankingami odzwierciedlającymi informację preferencyjną, przy jednocześnie dużym zróżnicowaniu respondentów ze względu na liczbę i rodzaj niezgodnych porządkowo typów preferencyjnych. W badaniach wykorzystano dane dotyczące negocjacji elektronicz-nych w systemie Inspire(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the problem of using the preferential information in building the SAW-based negotiation offer scoring systems by the negotiators was discussed. The analysis of concordance of these scoring systems was conducted by means of authorial index of ordinal accuracy and tau-Kendall coefficient. In the analysis the dataset of electronic bilateral negotiation conducted in Inspire negotiation support system was used(original abstract)
20
Content available remote Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji
80%
XX
Przedmiotem rozważań jest podsumowanie negocjacji, tj. trzeci zasadniczy podproces procesu negocjacji w szerokim znaczeniu (po ich planowaniu i prowadzeniu). Celem artykułu jest wyodrębnienie kluczowych wymiarów sukcesu negocjacji i kryteriów oceny konkretyzujących te wymiary. Zdefiniowano następujące wymiary tego rodzaju: wyniki negocjacji, relacje pomiędzy ich stronami, proces, narzędzia i zasoby negocjacji. W kolejnych częściach artykułu opisano kryteria odnoszące się do tych wymiarów. Zakończenie zawiera syntezę proponowanej koncepcji i wskazanie kierunki jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of considerations is negotiations' summing up, i.e. the third substantial sub-process of negotiation process in a broad sense (following their planning and conducting). The objective of the paper is to distinguish key dimensions of negotiations success and evaluation criteria concretizing those dimensions. The following dimensions of that kind have been defined: negotiations results, relations between their parties as well as negotiations process, tools, and resources. Within the subsequent parts of the paper the criteria related to those dimensions are described. Closing section contains the synthesis of suggested concept and pointing out the directions of its development. (original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.