Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The aim of present research was to assess the usefulness of Basket willow (Salix viminalis) to phytoremediation and bioremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and composting sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The study design included control pot along with 3 other ones polluted with pesticides. The vegetation season has lasted since spring till late autumn 2015. After acclimatization, the mixture of chloroorganic pesticides was added into 3 experimental pots. After harvest, it was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.0017 to 0.0087 mg kg DM) were much higher than in control soil (from 0.0005 to 0.0027 mg kg DM). Achieved results initially indicate that Basket willow (Salix viminalis) can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for vitality prolongation of sorption barrier around the pesticide burial area. In future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide burial area, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants – through phytoremediation – would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from above ground parts by means of combustion.
PL
W chwili obecnej problem zanieczyszczenia wód pestycydami i związkami biogennymi nabiera coraz większej wagi. Najczęściej i w największych ilościach wykrywane są następujące związki: lindan, nie stosowany od wielu lat DDT, symazyna, atrazyna, chlorofenwinfos i fenitrotion. O obecności pestycydów w wodach powierzchniowych na terenie Żuław Wiślanych była wielokrotnie opisywana w literaturze. Badania własne potwierdziły obecność herbicydów fenoksyoctowych w wodach powierzchniowych regionu północno-wschodniego - Supraśli, Białce, Czapliniance, Płosce, Narwi i Biebrzy. W publikacji przedstawiono wyniki dotyczące stężeń kwasów fenoksyoctowych i innych zanieczyszczeń w rzece Białce. Okres badawczy obejmował rok tj. od kwietnia 2000 do marca 2001 roku. Analizy przeprowadzano metodą chromatografii cieczowej HPLC oraz cienkowarstwowej TLC.
EN
Soil contamination with pesticide and biogenic compounds is a serious problem. The following compounds are detected most often and in largest quantities: lindan, DDT (not used for many years now), Simazine, Atrazine, Chlorfenvinphos and Fenitrothion. The presence of pesticides in surficial waters in the Żuławy Wiślane region has been described many times. Additionally, my own research confirmed the presence of pesticides in superficial waters in Podlasie. This paper presents the results of the concentrations determination of phenoxy-acetic herbicides , biogenics and other pollutants in the Białka river. The samples were collected over a period of one year, from April 2000 to March 2001. The analysis was carried out by reverse phase HPLC and TLC chromatography and colorimetric and spectrophotometric methods by HACH apparatus.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie przydatności ślazowca pensylwańskiego do fitoremediacji podłoża sorpcyjnego zanieczyszczonego pestycydami. Badania nad fitooczyszczaniem materiału sorpcyjnego składającego się z gleby oraz osadu mleczarskiego prowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat badań obejmował wazon kontrolny oraz 3 inne, na które doprowadzano pestycydy. Sezon wegetacyjny trwał od wiosny do późnej jesieni 2007 r. Po okresie aklimatyzacji roślin na 3 obiekty wprowadzano mieszaninę pestycydów chloro- i fosforoorganicznych. Po zebraniu plonów zawartość pestycydów w podłożu sorpcyjnym (od 0,1031 do 0.3891 mg kg sm) była wielokrotnie większa niż w kontrolnym glebowym (od 0,0178 do 0,2270 mg kg sm). Uzyskane wyniki pozwalają wstępnie stwierdzić, że ślazowca może być wykorzystany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych pestycydami, a przede wszystkim do przedłużenia żywotności bariery sorpcyjnej wokół mogilnika. W przyszłości pozwoli to na zastosowanie ekranu sorpcyjnego wokół mogilnika, który ograniczy migrację pestycydów do środowiska, zaś posadzone na nim rośliny energetyczne poprzez fitoremediację przedłużą żywotność sorbenta, a także pozwolą zlikwidować skumulowane w częściach naziemnych pestycydy przez spalenie.
EN
The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and dairy sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The study design included control pot along with 3 other ones polluted with pesticides. The vegetation season has lasted since spring 2007 till late autumn 2008. After acclimatization, the mixture of chloro and phosphoorganic pesticides was added into 3 experimental pots. After harvest, it was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.1031 to 0.3891 mg kg DM) were much higher than in control soli (from 0.0178 to 0.2270 mg kg DM). Achieved results Initially indicate that Virginia mallow can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for quality prolongation of sorption barrier around the pesticide burial area. In future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide burial area, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants - through phytoremediation - would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from above ground parts by means of combustion.
EN
The objective of the paper is to evaluate the state of water and soil in the vicinity of the pesticide graveyard in Folwarki Tylwickie and to present a study on the possibility of reducing the migration of pesticides from deposited wastes by using waste sorption agents. Water samples from bored wells, dug wells, piezometers, and soil samples from the vicinity of the graveyard were examined. About 47 biologically active pesticide substances were chosen for monitoring. In the examined water and soil, among the identified pesticides, dominated the most durable chloroorganic insecticides and their metabolites. Stabilized sewage sludge from a dairy wastewater plant after compost stabilization was used as sorbent. The use of Freundlich’s, Langmuir’s and BET’s isotherms proved that sewage sludge compost has sufficient sorption properties in relation to chloroorganic insecticides. Due to the properties they can be used to construct a sorption shield around the graveyards. In the future, this would allow to apply a sorption screen around the pesticide burial area which reduces pesticide migration into the environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wody i gleby z okolic mogilnika w Folwarkach Tylwickich oraz możliwość ograniczenia migracji przeterminowanych pestycydów zdeponowanych w mogilnikach poprzez zastosowanie odpadowych materiałów sorpcyjnych. Próbki wody ze studni wierconych, kopanych i z piezometrów oraz próbki gleby pobrane w okolicy mogilnika zbadano na obecność 47 biologicznie aktywnych substancji pestycydowych. W badanych próbkach stwierdzono największe ilości insektycydów chloroorganicznych i ich metabolitów. Do ograniczenia migracji związków chloroorganicznych zastosowano sorbent odpadowy – ustabilizowany osad ściekowy poddany procesowi kompostowania. W celu określenia mechanizmu sorpcji zastosowano równania izotermy Freundlicha, Langmuira i BET. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kompost z komunalnego osadu ściekowego może być zastosowany do budowy bariery wokół mogilnika, która ograniczy migrację pestycydów do środowiska.
7
Content available remote Sorption process for migration reduction of pesticides from graveyards
100%
EN
The paper deals with the study upon the possibility to reduce migration of deposited pesticide wastes by using natural and waste sorption agents that would make a screen against plant protection means penetration into the hydrosphere. Sewage sludge from dairy treatment plant "Mlekovita" in Wysokie Mazowieckie as well as the same sludge with sawdust composted under natural conditions in Rudka Forestry Inspectorate was applied as natural sorption agents. Freundlich's and Langmuir's isotherms revealed that raw (no composting) sewage sludge showed better sorption features towards chloroorganic pesticides.
8
100%
EN
Until 30th June 2010, Poland liquidated a total of 180 burial grounds containing about 16.4 thousand Mg of expired pesticides and 97 warehouses containing 0.54 thousand Mg of waste. In the period from 1st January 2011 till 31st December 2013, a total of 28 burial grounds containing about 5.4 thousand Mg of obsolete pesticides were liquidated. Only 4 burial grounds containing about 278.43 Mg wastes remained for liquidation on 31st December 2013. Currently, 3 objects remained for the liquidation. The adopted course of action connected with burial grounds is to increase the involvement of the public administration to remove them in the provinces of Lower Silesia, Opole and Podlasie (finalization of conducted administrative proceedings and enforcement of their provisions).
PL
Celem pracy była ocena własności fizyczno-chemicznych kompostu z komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokółce. Określono zawartość podstawowych makropierwiastków i metali ciężkich (Zn, Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, Mg, Ca, N, P, K, Na), a także ich frakcji metodą BCR. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zawartość metali ciężkich w kompoście nie przekracza wartości granicznych określonych przy przyrodniczym zagospodarowaniu osadów ściekowych, kompost jest bardzo bogaty w pierwiastki biogenne - azot i fosfor i można go traktować również jako znaczące źródło wapnia i magnezu. Z analizy wyników uzyskanych z trzystopniowej ekstrakcji chemicznej osady poddane stabilizacji tlenowej jak i kompostowaniu kumulują metale (w sekwencji malejącej) we frakcjach: III i II, czyli są to frakcje praktycznie niedostępne dla ekosystemu w optymalnych warunkach użytkowania.
EN
The studies aimed to evaluate the possibilities for agricultural management of sewage sludge from Municipal Sewage-Treatment Plant in Sokółka. The content of Zn, Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, Mg, Ca, N, P, K, Na were determined. It was found out that the studied sludge was characterized with high fertilization value comparable to manure. Sludge included slight amounts of heavy metal ions, and they were very rich in nitrogen, phosphorus, calcium and magnesium Sludge from Sewage Purification Plant in Sokółka may be an alternative source of organic matter and some nutrients, as well as perfect substrate for soil humus formation.
EN
Biologically active substances of plant pesticides deposited on pesticide burial sites can be a source of toxic substances threatening underground and surface waters and consequently drinking water. Mercury usually makes up about 0.7% of the total waste content, copper - 4.3%, zinc – 4%, and chloroorganic compounds – 29.9%. The aim of the work was to evaluate the quality of the environment in the vicinity of a pesticide burial site in Podlasie, Poland. The study was carried out in September-November 2009. The burial site comprised three containers consisting of concrete circles insulated with roofing paper and cement. Samples for determinations were collected from the immediate surroundings of the pesticide burial site. Soil samples were also taken from three holes made to the depth of 0.2-0.4 m and situated 15 m away from the burial site depth and from two sites under the concrete well (0.5 m and 1.0 m). Moreover, water samples from two piezometers and samples of plants growing up to 30 m distance (pine needles, grasses, mushrooms, birch and alder leaves and twigs, cabbage, and maize) were collected as well. Copper, mercury and zinc were determined in samples of waters, soils and plants. The metal content in soils corresponded to the natural levels; the concentrations in plant samples indicated no accumulation and the water samples were not determined to contain elevated concentrations of the above metals. It has been proven that the concrete wells were hermetic and the environment around the pesticide burial site has not been polluted.
PL
Biologicznie aktywne substancje pestycydów składowanych w mogilnikach mogą być źródłem substancji toksycznych migrujących do wód podziemnych, powierzchniowych, a w konsekwencji do wody pitnej. W przeciętnym mogilniku ilość rtęci wynosi 0,7% masy wszystkich odpadów, miedzi 4,3%, cynku 4%, zaś związków chloroorganicznych 29,9%. Praca przedstawia jakość środowiska otaczającego mogilnik pestycydowy na Podlasiu. Badania prowadzono w okresie wrzesień-listopad 2009 roku. Mogilnik zbudowany jest z betonowych kręgów studziennych izolowanych lepikiem. Próbki do badań pobierano w bezpośrednim sąsiedztwie mogilnika. Próbki gleby pobierano z głębokości 0,2-0,4 m w odległości do 15 m od mogilnika, próbki gleby spod studni z głębokości 0,5 oraz 1,0 m pod dnem. Próbki wody pobierano z dwóch piezometrów, zaś roślin w promieniu 30 m od mogilnika (igły sosny, trawy, grzyby, dynie, brokuły). W próbkach wody, gleby i roślin oznaczono miedź, cynk i rtęć. Gleby cechuję się naturalną zawartością tych pierwiastków, stężenia metali w próbkach roślinnych można określić jako akumulację małą, a rośliny jako nie zanieczyszczone, nie zanotowano także zwiększonej ilości pierwiastków śladowych w wodach podziemnych. Może to świadczyć, że ten mogilnik jest szczelny, a środowisko wokół niego nie jest zanieczyszczone.
PL
Składowiska przeterminowanych i nieprzydatnych środków ochrony roślin stanowią największe zagrożenie środowiska naturalnego, jakie przyniosła chemizacja rolnictwa w Polsce. Mogilniki i stan jakości wód w ich okolicach stanowią od wielu lat jeden z najtrudniejszych problemów do rozwikłania, stwarzający ogromne niebezpieczeństwo dla człowieka jak również środowiska naturalnego. Jedną z przyczyn powstawania mogilników w Polsce była duża ilości nieprzydatnych środków ochrony roślin w latach 60-tych. Zjawisko to uległo nasileniu w latach 70-tych, gdy część środków uważanych za szkodliwe została wycofana z użytku. Pomysłem na rozwiązanie problemu nadmiaru nieużytecznych pestycydów były mogilniki nazywane również "bombami pestycydowymi". Oprócz przeterminowanych środków ochrony roślin deponowano w nich odczynniki pochodzące ze szkolnych laboratoriów i przeterminowane leki [3]. Mogilniki budowano najczęściej z kręgów betonowych izolowanych smołą lub lepikiem, wykorzystywano również stare obiekty wojskowe takie jak bunkry i fortyfikacje wojskowe. Przy lokalizacji mogilników nie dokonywano rozpoznania hydrologicznego terenu, wybierano zwykle miejsca oddalone od miejscowości. Problemem tym zaczęto interesować się dopiero w latach 90-tych ubiegłego stulecia, kiedy to mogilniki zaczęto traktować jako obiekty niebezpieczne dla środowiska naturalnego z powodu ich nieszczelności, czego efektem jest przenikanie prze- terminowanych pestycydów do środowiska i jego skażenie. W związku z tym podjęto działania dotyczące inwentaryzacji mogilników. Według Państwowego Instytutu Geologicznego liczba mogilników w Polsce w 2003 roku wynosiła 284 [11]. Spośród 16 województw jedynie lubelskie i lubuskie uporały się z mogilnikami, zaś na Podlasiu zlokalizowanych jest 10 mogilników. Stan ich konstrukcji mogilników pogarsza się z roku na rok. Powoduje to duże zagrożenie i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a także może stanowić niebezpieczeństwo dla okolicznych mieszkańców, gdyż wydostające się do środowiska zanieczyszczenia są niezauważalne. Dochodzi do skażeń wód gruntowych i powierzchniowych, a także gleby w wyniku przenikania odpadów pestycydowych z nieszczelnych mogilników. Wycieki te po dotarciu do warstwy wodonośnej są przemieszczane zgodnie z kierunkiem wód podziemnych i mogą ulec przechwyceniu przez wody powierzchniowe. Z tego względu podejmowane są działania dotyczące likwidacji mogilników, które powinny być prowadzone w sposób rzetelny i zgodny z aktualną wiedzą. Każdy obiekt powinien być traktowany indywidualnie, dlatego przeprowadza się badania jakości wód naturalnych celu określenia skażenia i migracji pestycydów w jego okolicach. W przypadku korozji oraz uszkodzenia konstrukcji mogilników stały dopływ zanieczyszczeń do wód otwartych ma oraz będzie miał miejsce przez wiele lat [1, 3, 6, 10, 11].
EN
The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and composting sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The study design included control pot along with 3 other ones polluted with pesticides. The vegetation season has lasted since spring 2007 till late autumn 2008. After acclimatization, the mixture of chloro and phosphoorganic pesticides was added into 3 experimental pots. After harvest, it was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.1031 to 0.3891 mg/kg dm) were much higher than in control soil (from 0.0178 to 0.2270 mg/kg dm). Achieved results initially indicate that Virginia mallow can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for vitality prolongation of sorption barier around the pesticide burial area. In future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide burial area, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants - through phytoremediation - would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from above ground parts by means of combustion. 37 species of fungi were isolated on sorption solun on the basis of conducted mycological investigations. Species stepping out in the largest quantity were qualified among them (table 5). Obtained results were similar to Wagner's [13], who determined fungi stepping out in waste pesticide. Predominant species were: Aspergillus, Penicillium and Trichoderma, species which are responsible for the degradation of pesticides in the soil. Obtained results of identification investigations allow to suppose that Virgina mallow can be used for phytoremediation of soils contaminated with pesticides, and first of all for prolongation of vitality of sorptional barrier around burial. More luxuriant crop Virgina mallow on solumn enriched with sokólski compost than on the mineral soil allows to prognose obtainment of the large biomass designed for energetic purposes, and the same liquidation of accumulated pesticides by later incineration. Such investigations require the continuation and the execution of the experiment in the neighbourhood of existing burial.
PL
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że możliwe jest usuwanie pestycydów metodą sorpcji na węglach aktywnych. Proces usuwania kwasu fenoksyoctowego MCPA oraz dikamby zachodził efektywnie na obu badanych sorbentach. Większą skuteczność wykazał węgiel kokosowy NP-5, który charakteryzuje się lepszymi parametrami jakościowymi. Jednak sorpcja dynamiczna na kolumnach węglowych zachodziła w porównywalnym stopniu także na węglu WD-extra, który jest zdecydowanie tańszym i częściej stosowanym w praktyce sorbentem. Wzrost prędkości przepływu przez złoże i skrócenie czasu kontaktu oczyszczonego roztworu z sorbentem powoduje zwiększenie pozostałego stężenia herbicydu w odpływie.
EN
Pesticides, toxic compounds (cancerogenic, teratogenic, embryotoxic, mutagenic), were determined in all kinds of water circulating in nature: in atmospheric precipitation, surface and underground waters. Special research programs which are aimed at limiting the influence of pesticides on waters for consumption were taken in many countries. The last years brought the increase in concentrations of compounds belonging to phenoxy acids group. These compounds are more and more often determined in shallow and even in deep underground waters. Author's research also confirmed the presence of herbicides belonging to phenoxy acids group (2,4-D, MCPA, MCPP) also in surface waters of north-eastern region of Poland. This paper present results of research concerning comparison of usefulness of selected granulated carbons produced by GRYFSKAND Ltd. Plant in Hajnówka in the process of the detoxification of phenoxyacetic herbicides. Following carbon sorbents were used in this research: NP-5 - produced from shells of coconuts and WD-extra - obtained from the hard coal dust. MCPA acid - phenoxyacetic herbicide occurring in commercial preparations - Chwastox was used during conducted examinations. MCPA was determined using the method of the thin-layered chromatography TLC and the method of liquid chromatography HPLC. Comparative examinations in the batch arrangement were conducted according to the American company Chemviron Carbon. An amount of absorbed substance was calculated from results of measurements. For the mathematical description of static sorption a function in the form of Freundlicha equation A=k.c1/n was used. The sorption in the flow arrangement was conducted on carbon columns with 25 mm diameter and active height of 250 mm. Experiments were conducted using flow method with constant inflow of working solution to the columns with hydraulical load of 3.32÷24.6 m3/m2h. On the basis of obtained results it is possible to state that removal of pesticides with the method of sorption on active carbons is possible. The process of phenoxyacetic acid MCPA and dikamb removal was effective on both examined sorbents. NP-5 coconut coal which is characterized by better qualitative parameters, showed better effectiveness. However the dynamic sorption on carbon columns was running on the comparable level also on WD-extra carbon which is definitely cheaper and more often applied sorbent in practice. Increase in the speed of the flow through the bed and shortening the contact time of treated solution with the sorbent is causing the increase in concentration of remaining herbicide in the outflow.
14
Content available remote Occurrence study of agro-chemical pollutants in waters of Supraśl catchment
100%
EN
The paper presents the results on the studies on determination of concentrations of four phenoxyacetic herbicides, four triazine herbicides, seven insecticides and other pollutants in the Supraśl catchment. The samples were collected over a period of two years, from May 2003 to April 2005. This work will be a precious source of information about the occurrence of agropollutants in the surface water. The residues of herbicides active ingredients were determined using chromatography methods - GC with ECD and NP detection. The maximum residues of herbicide in surface water were detected in spring and autumn - up to 120 μg/dm^3 for phenoxyacetic acid (2,4-D, MCPA, MCPP). The most important fact noted during the research is that in surface water used for drinking significant amounts of crop protection substances were detected, which, in the light of the new law concerning the quality of drinking water, must undoubtedly be removed in the treatment processes.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia aktualnych stężeń pozostałości agrochemicznych: herbicydów fenoksyoctowych (4), herbicydów triazynowych (4) i insektycydów (7) oraz innych zanieczyszczeń w wodach zlewni rzeki Supraśli. Okres badawczy trwał dwa lata, od maja 2003 do kwietnia 2005 roku. Pozostałości pestycydów określano metodą chromatografii gazowej GC z detektorem ECD. Największe stężenia pestycydów fenoksyoctowych wykryto w okresie wiosenno-jesiennym (120 žg/dm3). Najważniejszym jednak spostrzeżeniem jest fakt występowania w wodach powierzchniowych, często ujmowanych do picia, znacznych ilości środków ochrony roślin, które w świetle nowej ustawy o jakości wody przeznaczonej do picia, należy usuwać w procesach uzdatniania.
EN
The results of the determination of concentrations of herbicides: 4 - of phenoxyacetic acid, 4 of triazine, 2 amide herbicides and trifluraline and other pollutants in the Czaplinianka stream were presented. The samples were collected over two years period, from April 2003 to March 2005. The residues of herbicides active ingredients were determined using chromatographic methods - HPLC with UV detection and GC with ECD detection. The maximum residues of herbicide in surface water were detected in spring and autumn - up to 6,4 žg o dm-3 for phenoxyacetic acid stuffs (2,4-D, MCPA, MCPP). The most important fact noted during the research is that in surface water used for drinking significant amounts of crop protection substances were detected. In the light of the new law concerning the quality of drinking water these substances must unquestioningly be removed in the treatment processes. Due to obtained results (the sum phenoxyacetic herbicides was > 5 žg - dm-3) the monitoring of the Czaplinianka stream should be done constantly
PL
Zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia stężeń pozostałości agrochemicznych: herbicydów fenoksyoctowych (4), triazynowych (4), amidowych (2) i trifluraliny oraz innych zanieczyszczeń w wodach rzeki Czaplinianki. Okres badawczy trwał dwa lata, od kwietnia 2003 do marca 2005 r. Pozostałości pestycydów określano metodą chromatografii cieczowej HPLC z detekcją UV oraz gazowej GC z detektorem ECD. Największe stężenia pestycydów fenoksyoctowych (2,4-D, MCPA, MCPP) wykryto w okresie wiosennym i jesiennym (6,4 žg o dm-3). Najważniejszym jednak spostrzeżeniem jest fakt występowania w wodach powierzchniowych, często ujmowanych do picia, znacznych ilości środków ochrony roślin, które w świetle nowej Ustawy o jakości wody przeznaczonej do picia należy bezwarunkowo usuwać w procesach uzdatniania. Analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że wody Czaplinianki powinny być poddane regularnym analizom, gdyż suma herbicydów fenoksyoctowych wielokrotnie przekraczała dopuszczalne stężenie nawet dla V klasy jakości wód powierzchniowych (> 5 žg o dm-3).
PL
W pracy zaprezentowano wyniki dotyczące badań nad możliwością ograniczenia migracji zdeponowanych odpadów pestycydowych poprzez stosowanie naturalnych odpadowych sub-stancji sorbujących, które tworzyłyby ekran przenikania środków ochrony roślin do hydrosfery i geosfery. Jako sorbenty naturalne zastosowano osad ściekowy z oczyszczalni ścieków mleczarskich "Mlekovita" w Wysokim Mazowieckiem oraz ten sam osad poddany kompostowaniu z dodatkiem trocin w warunkach naturalnych w Nadleśnictwie Rudka. Na podstawie izoterm sorpcji określono mechanizm procesu, stwierdzono, iż lepsze zdolności sorpcyjne w stosunku do insektycydów karbaminowych wykazuje osad bez kompostowania.
EN
The paper presents results of the researches concerning the possibility of reduction pesticides wastes migration. To prevent migration to hydrosphere and geosphere natural waste sorption substances were used to build barrier for plant protection chemicals. Sewage sludge from dairy wastewater treatment plant belonging to "Mlekovita" cooperative and the same sludge after composting with saw dust in "Rudka Forestry" were used as a natural sorbents. Based on sorption isotherms mechanism of the process was found. Better sorption capacity was found for dairy sewage sludge without composting to remove carbamate insecticides.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z doświadczenia dotyczącego oceny przydatności ślazowca pensylwańskiego Sida Hermaphrodita do fitoremediacji podłoża sorpcyjnego złożonego z gleby oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego zanieczyszczonego pestycydami. W badaniach wstępnych potwierdzono przydatność mieszaniny gleby oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego do wykonania ekranu sorpcyjnego wokół mogilnika. W doświadczeniach prowadzonych na poletkach o powierzchni 0,3 m2 wypełnionych w/w mieszaniną nasadzonoślazowiec. Sezon wegetacyjny trwał od wiosny do późnej jesieni 2015 roku. Po okresie aklimatyzacji rośliny wprowadzano w stałych odstępach czasowych na poletka mieszaninę pestycydów chloroorganicznych. Jednocześnie pobierano próbki gleby oraz części naziemnych jak i podziemnych rośliny. W próbkach określano stężenie pestycydów zgodnie z obowiązującą metodyką z wykorzystaniem chromatografu gazowego GC/MS/MS 4000 sprzężonego ze spektrofotometrem mas oraz chromatografu gazowego AGILENT6890 przy zastosowaniu kolumn ECD1 oraz NPD2. Uzyskane wyniki pozwalają wstępnie stwierdzić, że ślazowiec może być wykorzystany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych pestycydami, a przede wszystkim do przedłużenia żywotności bariery sorpcyjnej wokół mogilnika.
EN
The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow Sida Hermaphrodita to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The vegetation season lasted since spring until late autumn 2015. After acclimatization, the mixture of chloroorganic pesticides was added into experimental pots. After harvest, it was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.3588 to 0.3991 mg kg DM) were much higher than in control soil (from 0.1600 to 0.2170 mg kg DM). The achieved results initially indicate that Virginia mallow can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for vitality prolongation of sorption barrier around the pesticide burial area. In the future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide burial area, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants – through phytoremediation – would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from above ground parts by means of combustion.
18
Content available remote Agrochemical pollutants in waters of Supraśl River catchment
100%
EN
Concentrations of 4 phenoxyacetic, 3 triazine herbicides, 3 insecticides and other pollutants in the waters of Supraśl River catchment were determined. The samples were collected over a period of Iwo years, from April 2004 to October 2006. The residues of herbicides active ingredients were determined using chromatography methods - HPLC with UV detection and GC with ECD and NP detection. The maximum residues of herbicide in surface water were determined in spring and autumn - up to 120 [mi]g ź dm-3 for phenoxyacetic acid (2,4-D, MCPA, MCPP). The most important fact noted during the research is that in surface water used for drinking significant amounts of crop protection substances were detected, which, in the light of the new law concerning the quality of drinking water, must undoubtedly be removed in the water treatment processes.
PL
Przedstawiono wyniki dotyczące stężeń pozostałości agrochemicznych: herbicydów fenoksyoctowych (4) i tria-zynowych (3), insektycydów (3) oraz innych zanieczyszczeń w wodach zlewni rzeki Supraśli. Okres badań trwał dwa lata, od maja 2004 do kwietnia 2006 roku. Pozostałości pestycydów określano metodą chromatografii gazowej GC z detektorem ECD oraz NP. Największe stężenia pestycydów fenoksyoctowych wykryto w okresie letnio-jesiennym (120 [mi]g ź dm-3). Najważniejszym jednak spostrzeżeniem jest fakt występowania w wodach powierzchniowych, często ujmowanych do picia, znacznych ilości środków ochrony roślin, które w świetle nowej Ustawy o jakości wody przeznaczonej do picia, należy bezwzględnie usuwać w procesach uzdatniania.
PL
Przeprowadzone badania wykazały znaczne zanieczyszczenie pestycydami środowiska otaczającego mogilniki. Na podstawie przeprowadzonych analiz próbek środowiskowych można przypuszczać, że w ciągu minionych lat nastąpiła korozja betonowych ścian mogilnika. Przede wszystkim jednak emisja pestycydów do środowiska następuje z odpadów nagromadzonych w niezaizolowanym dole ziemnym. W próbkach wody i gleby na podstawie analiz chemicznych stwierdzono obecność aktywnych substancji pestycydów chloroorganicznych i fosforoorganicznych. Na podstawie izoterm sorpcji stwierdzono, iż osad mleczarski jak i komposty powstające z odpadów leśnych, osadów komunalnych i wermikompost z powodzeniem można zastosować jako barierę na drodze emisji pestycydów z mogilnika do środowiska. Potwierdzone zostało to badaniami na terenie istniejącego mogilnika. Przeprowadzone przez autora badania nad zastosowaniem sorpcji do ograniczenia emisji pestycydów z mogilników pozwolą na ochronę różnych elementów środowiska, a w efekcie końcowym wód spożywanych przez człowieka jak i roślin uprawianych na polach i w sadach w bezpośrednim sąsiedztwie mogilników.
EN
After liquidation of graveyard consequences of depositing toxic substances will be seen for many years both in soil and water. Therefore, it is necessary to find ways to reduce the migration of pesticides in the environment and implementing new solutions. Therefore, it seemed advisable to carry out studies on the application of sorption process on selected waste materials as a barrier against penetration of pesticides and metals (which are a component of pesticides) into the environment and in order to reduce their migration from existing graveyards and warehouses. Exploratory research was conducted on the premises located in Podlasie region in Folwarki Tylwickie, Ryboły, Majdan, Baciuty, Łapy, Zbójna, Słochy Annopolskie. The major experiment was carried out in Folwarki Tylwickie. It is a open graveyard consisting of three reservoirs made of concrete well circles and isolated with tar paper and asphalt and additional earth pits. The results of investigations show significant contamination with pesticides of environment surrounding the graveyard. On the basis of analysis of environmental samples it may be assumed that in the past years there has been a corrosion of the concrete walls of graveyard. Above all, the emission of pesticides into the environment comes from waste accumulated not sealed earth pit. In samples of water and soil presence of active substances of chloroorganic and phosphoroorganic pesticides was determined on the basis of chemical analysis. Chosen waste materials were tested in order to build barrier for pesticide migration from existing graveyards. Due to preliminary investigations Sokolka compost was selected for farther research. The sorption barrier was designed down by the surface and underground water run-off. The line of the barrier was made around the centre of graveyard, with 0.5 meter of width and 4.0 meters of depth up to the non permeable ground layer. GC analyses have shown presence of pesticides in piezometer before barrier and no pesticides in water outside sorption barrier. The pilot scale researches and analyses must be continued.
PL
Pestycydy są to toksyczne związki chemiczne przeznaczone do zwalczania różnego rodzaju chorób i szkodników Związki te, będące z założenia związkami toksycznymi mają własności kancerogenne, teratogenne, embrionotoksyczne oraz mutagenne. Związki te wykrywane są we wszystkich elementach środowiska przyrodniczego: atmosferze, hydrosferze, geosferze, florze, faunie, nie wyłączając człowieka [3, 9, 16]. W celu określenia stopnia zagrożenia środowiska przyrodniczego pestycydami, niezbędne są wielokierunkowe badania dotyczące dróg ich rozprzestrzeniania się oraz ich wpływu na poszczególne jego elementy. Dzięki tym badaniom znane są zarówno źródła, jak i sposoby migracji tych toksyn w przyrodzie, a także istnieje możliwość rozpoznania najbardziej szkodliwych środków w celu ich ewentualnego wycofania z obrotu lub zastąpienia mniej toksycznymi [1]. Na migracje pestycydów wpływa szereg czynników zewnętrznych oraz własności fizyczno-chemiczne tych związków. Czynnikami zewnętrznymi są: temperatura, ilość tlenu, rodzaj gleby, odczyn, wilgotność, nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru, rodzaj i zabudowa terenu, stopień zalesienia itp. [2, 3, 7, 10, 13, 14, 17]. Wśród własności fizyczno- chemicznych preparatów pestycydowych wymienia się: zdolność ulatniania się, rozpuszczalność w wodzie, podatność na sorpcję i desorpcję cząstek pestycydowych z gleby za pomocą wody [2, 3, 7, 10, 13, 14, 17]. Przeterminowane lub nie wykorzystane stają się odpadami i to odpadami bardzo niebezpiecznymi, które niewłaściwie składowane przedostają się w sposób niekontrolowany do środowiska przyrodniczego powodując zagrożenie wszystkich form życia [1, 7, 9, 14, 16]. W związku z tym stworzono Dekla rację Sofijską, w której podkreślono utrzymujący się negatywny wpływ trwałych zanieczyszczeń organicznych, nieprzydatnych środków ochrony roślin i innych związków niebezpiecznych na zdrowie ludzi, środowisko, zwierzęta i zasoby naturalne, takie jak gleba i wody gruntowe i są świadomi konsekwencji ekonomicznych z tym związanych [17]. Nawoływano w niej o przyśpieszenie działań zmierzających do usunięcia trwałych zanieczyszczeń organicznych, nieprzydatnych środków ochrony roślin i innych związków niebezpiecznych. Zaapelowano do rządów oraz organizacji krajowych działających w danym regionie, aby usunięcie trwałych zanieczyszczeń organicznych, nieprzydatnych środków ochrony roślin i innych związków niebezpiecznych stało się działaniem priorytetowym oraz zaapelowano także do Unii Europejskiej oraz innych sponsorów o wspieranie krajowych inicjatyw wdrażających strategie usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych, nieprzydatnych środków ochrony roślin i innych związków niebezpiecznych [17]. Miniona epoka pozostawiła po sobie dziesiątki tysięcy ton nagromadzonych odpadów pestycydowych, które są składowane nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych. Według szacunków Ministerstwa Ochrony Środowiska łączna masa odpadów pestycydowych w Polsce może sięgać nawet 60 tysięcy ton. W około 350 mogilnikach zgromadzono 10 tysięcy ton substancji, w tym wiele wysoce toksycznego DDT. Projektując w przeszłości mogilniki nie uwzględniono długotrwałych skutków ich eksploatacji. Lokalizując te magazyny nie brano pod uwagę uwarunkowań hydrogeologicznych ani charakterystyki otaczającego terenu, warunków środowiskowych oraz nie prowadzono badań geologicznych, co spowodowało ich posadawianie na utworach geologicznych o dużej przepuszczalności, a niekiedy wręcz na warstwach wodonośnych. Stan techniczny tych składowisk jest katastrofalny. Dochodzi do emisji toksyn i trucizn do środowiska naturalnego: do gleby, wody i powietrza. W okolicach mogilników skażone są wody gruntowe i powierzchniowe, a przede wszystkim zbiorniki wód podziemnych [7]. W ten sposób chemikalia przenikają do warstw wodonośnych, niejednokrotnie powodując zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Nagromadzenie substancji toksycznych w jednym miejscu oraz potwierdzona emisja pestycydów do wód podziemnych powodują poważne zagrożenie środowiska i okolicznych mieszkańców. W mogilniku znajduje się mieszanina różnych substancji, które wchodząc w reakcje dają produkty często bardziej toksyczne i mutagenne od wyjściowych. W okolicy mogilników często nie jest prowadzony monitoring jakości wody, gleby czy powietrza. W związku z tym przeprowadzono analizy próbek wód naturalnych pobranych w okolicach mogilników w celu stwierdzenia możliwości migracji przeterminowanych pestycydów z nieszczelnych, skorodowanych betonowych zbiorników.
EN
Pesticides are this toxic chemical compounds destined for fighting various kind of diseases and pests. These compounds, being toxic have carcinogenic, teratogenic, embrionotoxic and mutagenic properties. These compounds are detected in all elements of natural environment: atmosphere, hydrosphere, geosphere, flora, fauna, including human being. Overdue or not used pesticides become very dangerous waste which stored improperly causing threat for all kinds of life, penetrating in the uncontrolled way to the natural environment. The Sophia Declaration in which still lasting negative influence of durable organic pollutants, useless plants protection products and other compounds dangerous for people health, environment, animals and natural supplies, such as soil and ground waters was underlined, and that we should be aware of economical consequences connected with this. Total amount pesticide wastes in Poland may even reach 60 thousands tons according to the Ministry of Environment Protection. 10 thousands tons of substance were accumulated in about 350 burial grounds, including a lot of extremely toxic DDT. Exact quantity and composition of cumulated poisons were not qualified until now. The purpose of the work was to evaluate the state of waters and soils in the vicinity of burial grounds in Folwarki Tylwickie. The investigated material were water samples from bored wells, dug wells, water intakes from the vicinity of the burial grounds. Investigations were conducted on chosen objects situated in Folwarki Tylwickie in Podlasie. This burial ground is in operation. It consists of three reservoirs may of concrete well rings isolated with asphalt glue and roofing paper. Analyzed reservoirs had following volumes: 1.26, 1.8 and 1.8 m3. This burial ground stores 500 kg of overdue pesticides and 10 kg of reagents. Superficial water intake is located about 4,5 km, ground water intake about 1 km (the closest drilled well 1000 m, meanwhile dug wells 800 m) from burial ground. Małynka river flows nearby (about 1,5 km). Burial ground is situated in thickets directly within under cultivation field, near protected areas and the compact buildings. In direct neighborhood of the burial ground of overdue pesticides analyses of samples of natural waters were carried out. Water samples from drilled well located in agricultural production household (4 samples), from dug wells located in Folwarki Tylwickie village (4 samples from each of two wells) and from Małynka river (8 samples in two points) were analyzed for remains of pesticides content. About 47 biologically active index substances were chosen for monitoring. Among identified pesticides in the examined waters the dominant ones were chloroorganic insecticides which are most durable, and their metabolites. Conducted analyses confirmed the presence of pesticides in the environment surrounding burial ground in Folwarki Tylwickie. Detected concentrations of pesticides are given in table 2. The presence 27.66% from 47 studied active substances was affirmed in examined samples of water. Samples of superficial water from Małynka river and samples from dug wells were the most polluted. Presence of MCPA herbicide in quantity of 23.4 žg/dm3 and 10.0 žg/dm3 of mecoprope was determined. Considerable concentration of MCPA in the river may be explained not only by the leakage from burial ground, but also by superficial inflow from cultivated grounds after agrochemical activities. Analysis of water samples taken from dug wells showed their uselessness for drinking purposes, because according to valid standards the concentration of single pesticide may not exceed 0.1 žg/dm3, and sum of all 0.5 žg/dm3. Analyses of pesticides in water samples taken from drilled well did not confirm the occurrence of any from 47 determined pesticides. This confirmed presumption that burial ground had caused pollution of the first water-bearing level of underground waters and superficial waters. It is necessary to undertake steps in order to improve quality of drinking water using the system water treatment, and also to stop leakage of toxins from burial ground to environment by liquidation of burial ground and building of protective barriers.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.