Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 595

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Państwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
1
Content available remote Właściwe zadania państwa w ujęciu F.A. von Hayeka
100%
XX
Artykuł omawia poglądy F.A. von Hayeka na temat zadań państwa i możliwości jego ingerencji w gospodarkę rynkową. Zwraca uwagę, że Hayek jako konsekwentny zwolennik zasady rządów prawa nie widział problemu w działalności państwa na polu gospodarczym, ale w wynikającym z tego najczęściej nierównym traktowaniu podmiotów (faworyzowaniu podmiotów publicznych). Omawia też poglądy anarchokapitalistyczne na temat zadań państwa, na tle których poglądy Hayeka wyglądają na umiarkowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the views of F.A. Hayek on the tasks of the state and its possible interference with the market economy. The author pays attention that Hayek, as a consistent supporter of the rule of law, saw no problem in the activities of the state in the economic field but in the resulting the most often unequal treatment of entities (favoring public entities). The text also discusses the views about the tasks of the state against which Hayek's views appear to be moderate. (original abstract)
2
Content available remote Państwo wobec rodziny - studium przypadku
80%
XX
Rodzina już w starożytności uważana była za podstawową i najważniejszą grupę społeczną, na której opierało się całe społeczeństwo. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, już nie zajmuje ona w życiu współczesnego człowieka pierwszego miejsca. Na przestrzeni lat wykształciła się również inna, nowa hierarchia dóbr rodzinnych. W niniejszym artykule wskazano jakie obszary działalności Państwa (traktowanego jako: zbiór instytucji, podejmujących zadania dotyczące rzadkich zasobów, czyli są to "ludzie i urzędy") i tradycyjnej rodziny (opisanej w sposób ekonomiczny i społeczny) wymagają głębszego zbadania i pogłębionej refleksji. Na potrzeby niniejszego tekstu autorka przyjęła, że jego celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy instytucja rodziny na przestrzeni czasu w Polsce traktowana była z odpowiednią "troską" przez Państwo? Ponadto spróbowała ustalić czy państwo stosowało jedną długofalową strategię względem rodziny, która pozwalałaby na jej rozwój i zniwelowała negatywne konsekwencje oddziaływania na nią "zagrożeń współczesności". (abstrakt oryginalny)
EN
The family was considered ancient in the antiquity as the most important and fundamental social group upon which society was based. However, as reality shows, it no longer occupies the place of modern humanity in the first place. Over the years, another new hierarchy of family goods has developed. This paper identifies what areas of the State's activity (treated as a collection of institutions that deal with rare resources, "people and offices") and a traditional family (described economically and socially) require deeper investigation and indepth reflection. For the purpose of this text, the author acknowledges that the purpose will be to answer the question: was the family institution over time treated with appropriate "care" by the State in Poland? In addition, she tried to determine whether the State used a long-term family strategy that would allow its development and mitigate the negative effects of its "current threats". (original abstract)
3
Content available remote Rola sił zbrojnych w procesie budowania pokoju - casus Bośni i Hercegowiny
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli sił zbrojnych w procesie budowania pokoju na przykładzie Bośni i Hercegowiny. Z względu wciąż niewystarczający poziom zainteresowania polskich badaczy zagadnieniem budowy pokoju, Autorka w pierwszej części artykułu przybliży kwestie teoretyczne omawianego zagadnienia. Budowanie pokoju ma miejsce w państwach, które nie są stabilne, co może powodować wybuch wewnętrznego konfliktu. Destabilizacja danego państwa może powodować zagrożenie dla całego regionu. Dlatego istotne w procesie budowania pokoju jest zaangażowanie organizacji międzynarodowych. W myśl powyższego, bardzo ważna w omawianym procesie zdaje się być rola sił zbrojnych. Przeprowadzone przez Autorkę badania uprawniają ją do stwierdzenia, że nie w każdym przypadku siły zbrojne są wystarczającym narzędziem procesu budowania pokoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the role of the armed forces in peacebuilding on the example of Bosnia and Herzegovina. Due to the relative lack of interest of Polish researchers in building peace, in the first part of the article the author presents the theoretical issues of the discussed problem. Peacebuilding is carried out in the countries that are not stable, which may bring about internal conflicts. The destabilization of a given country may pose a threat to the entire region, which is why it is important to involve international organizations in building peace. It seems that the role of the armed forces seems to be important in the above process. However, the research has shown that the armed forces are not in each case a sufficient tool in the process of building peace.(original abstract)
EN
Deep historic roots of principal mental, psychologi- cal, social and spiritual differences can be found be- tween the Ukrainian and Russian nations. First of all, a historically determined dramatic difference was found in understanding, perception and conven- tional social roles of archetypes of a woman and a man in the people's folklore of Ukrainians and Rus- sians as a basis of nations' value-based worldview and a derivative social-and-emotional idea of the state and the foundations of state management. The love of freedom of the Ukrainian nation that verges upon anarchism and celebrates personal freedom, recalcitrance and a possibility to choose one's life oneself stands against inclination of pa- ternalistic Russians to the authoritarian power with a sacral ruler of the state. This is what scares the Rus- sian political elite as an example of awakening of the Russian people from despotism and justifies the sa- credly important to the Russian power ideas of sub- jugation of the Ukrainians as the main pre-requisite of restoration and saving the imperial type of the Russian state, which was the real reason for unleash- ing a long-lasting bloody war of Muscovites against Ukraine in 2014-2022.(fragment of text)
XX
Przedstawiono pojęcie i rodzaje wydatków publicznych oraz wydatki publiczne w nauce finansów.
EN
In this article the author classified and characterized public expenditure. He discussed the role of the state in the economy and expressed his views regarding the limits of public expenditure, taking into consideration various theoretical opinions. The empirical material presented in the article defines the expenditure of the public sector in relation to the GDP, as well as the share of consumer spending in the domestic product of the selected "western" countries. The opinions presented in the article should facilitate an answer to the following questions: What should be the areas of interest to the present-day state? In which spheres may the private sector turn out to be competitive? What should be the extent of public expenditure in Poland?
XX
Niniejszy artykuł stanowi namiastkę rozważań nad udziałem państwa w dokonującej się od wielu lat transformacji gospodarki w kierunku gospodarki elektronicznej. Zwrócono tu uwagę na potrzebę przeprowadzania wielu zmian proceduralnych z udziałem instytucji międzynarodowych. Podkreślono znaczenie Internetu, którego rola z punktu widzenia przepływu informacji, w całym tym złożonym procesie zmian, jest kluczowa. Autorka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy przeprowadzane od wielu lat zmiany były konieczne. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a substitute for the debate on public participation in the making for many years with economies in transition towards the digital economy. Highlighted here need to carry out a number of procedural changes involving international institutions. It stressed the importance of the Internet, whose role in terms of the flow of information, throughout this complex process of change, is crucial. The author tried to find the answer to the question of whether carried out for many years the changes were necessary? (original abstract)
7
Content available remote "Nowe Państwo" a nowa gospodarka. Wyzwania i problemy
80%
XX
"Stare problemy trzeba przezwyciężać nie tylko za pomocą nowych technologii, ale również stosując zmodyfikowaną - dostosowaną do wyzwań epoki »nowej gospodarki« i sprzęgniętej z nią globalizacji - nową politykę" - napisał niezwykle trafnie G.W. Kołodko w jednej ze swoich publikacji. Czym bowiem jest wskazane w tytule "nowe państwo" jeżli nie "starym państwem" postawionym w obliczu permanentnie zmieniających się granic politycznych, społecznych, kulturowych, ale również handlowych. Owo "nowe państwo" musi zatem nadal, tak jak i "stare":koordynować działania, tworzyć instytucje i nowy porządek gospodarczy. Jednak z tą różnicą, iż wymaga to obecnie stałego dostosowywania się do coraz to bardziej zróżnicowanej gospodarki globalnej, za którą powinna podążać polityka państwa. Zatem właściwe powiązanie i wykorzystanie narzędzi polityki fiskalnej i monetarnej to jedyny warunek pozwalający na osiągnięcie przez daną gospodarkę wzrostu gospodarczego. W niniejszej publikacji zaprezentowana zostanie jedynie pewna niewielka część niezwykle ciekawego problemu, jakim jest określenie bieżących dylematów, przed którymi staje państwo, rozumiane jako podmiot gospodarczy ingerujący w gospodarczą codzienność.(abstrakt autora)
EN
New era usually means new challenges. Today The State is faced with a permanently changing borders of political, social, cultural and commercial. It must therefore coordinate, create institutions and a new economic order. This publication will be presented only a small part of a very interesting problem,which is to determine the current State's dilemmas, operating under the "New Economy". It will be seen as an economic entity impact in economic life. The whole analysis will include a brief mention of the role and functions of the state, from the historical perspective. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przede wszystkim zwięzłe przedstawienie charakterystyki istoty formalnej ESI, typologii krajów według wartości tego wskaźnika z wykorzystaniem analizy skupień oraz wyników badań zależności pomiędzy poziomem ESI a poziomem PKB per capita. (fragment tekstu)
EN
The article presents concise characteristics of ESI formal concept as well as the typology of countries according to this indicator values, facilitated by the cluster analysis and study results referring to interrelations between ESI and GDP per capita levels. The ESI indicator in its 2005 version - understood as a sub-synthetic measure of sustainable development - is constructed by means of a two-level aggregation of 76 composite indicators. The construction of this indicator also enables aggregation within the range of the following five themes (components): "environmental systems", "reduction of environmental stresses", "reduction of population susceptibility", "social and institutional capacities" and "global management". (original abstract)
9
Content available remote O pojęciu państwa w Grecji platońskiej
80%
XX
Platon (427-347 p.n.e.) należy do najbardziej klasycznych twórców filozoficznych. Jest prawdziwym ojcem filozofii. Spośród jego teorii zasługujących na największe zainteresowanie jest koncepcja państwa. Nie tylko bowiem wpłynął Platon na dzieje filozofii zachodniej w ogóle, nie tylko cała filozofia - słowami Karla Poppera - stanowi poniekąd przypis do teorii platońskich, ale także cała politologia, w tym teoria państwa, bazuje na dokonaniach wielkiego Ateńczyka. (fragment tekstu)
10
Content available remote Armed Rebellion and the Future of Self-Determination in the Niger Delta
80%
EN
Armed rebellion has remained a constant decimal in the relation between the states and rebel groups in contemporary strategic discourse. The resolve by the Niger people of Nigeria to resort to arms and their agitations appear to have found deeper understanding within the context of history. This paper takes a historical look at the foundations of the agitations of the people of the Niger Delta and the ultimate decision to address their displeasure through the use terror or armed rebellion. It addresses the philosophy underpinning self-determination programmes of the Niger Delta militants and the responses of Nigerian state to the agitations of the Niger Delta militants. The paper therefore concludes that the use of arms as the ultimate ratio may remain the future of relationship in the Niger Delta because of the fundamental defects in the policies of the Nigerian state. (original abstract)
12
Content available remote Bezpieczeństwo państwa - reminiscencje.
80%
XX
Bezpieczeństwo, będąc jednym z bardziej złożonych obszarów ludzkiej egzystencji, nie doczekało się do tej pory jednolicie wypracowanej definicji. Bez wątpienia coraz bardziej skomplikowane środowisko życia współczesnego człowieka nie ułatwia tego. Niniejszy artykuł jest próbą odniesienia się do problemu złożoności terminologicznej w kontekście bezpieczeństwa indywidualnego człowieka jak i w wymiarze bardziej złożonym, a więc społecznym. To przede wszystkim potrzeba bezpieczeństwa w wymiarze społecznym determinuje kształtowanie się płaszczyzny bezpieczeństwa państwa oraz tworzenie i doskonalenie mechanizmów systemu bezpieczeństwa państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Security, which constitutes one of the most complex areas of human existence, is a term which still lacks a uniformly developed definition. Undoubtedly, the increasingly complicated living environment of the modern human does not facilitate this task. This paper attempts to address the problem of terminological complexity in the context of individual security of a person and in a more complex and therefore social dimension. It is primarily security in the social dimension that determines the formation of the state security plane and the creation and improvement of the mechanisms of the state security system. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie słowno-liczbowych opisów zawartych w pracach polskiego XV-wiecznego duchownego, kronikarza i historyka Jana Długosza jako źródeł, na podstawie których możliwe jest stworzenie statystycznego obrazu ówczesnej sytuacji gospodarczej, szczególnie w skali mikro (parafia, dekanat) i mezo (diecezja). Omówione zostały biografia i wybrane prace Długosza. Uwagę zwrócono na elementy państwoznawstwa w dorobku Długosza, zwłaszcza w Regestrum Ecclesiae Cracoviensis oraz we wprowadzeniu do Annales (wyliczenie i opis polskich rzek, jezior i miast nadbrzeżnych - Chorographia), a także przykład skrupulatnego opisu sytuacji gospodarczej zaczerpnięty z Liber beneficiorum. Dzieło to w powiązaniu z analogicznymi rejestrami lub inwentarzami uposażeń kościelnych w diecezjach poznańskiej i wrocławskiej, sporządzanymi w zbliżonym okresie, stanowi ważne źródło w badaniach państwoznawczych dotyczących historii gospodarczej kraju u schyłku średniowiecza. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present verbal and numerical descriptions included in the works by Jan Długosz (the 15th-century Polish priest, annalist and historian) as a base for creating the statistical picture of the then economic situation of Polish regions, especially in the micro-scale (parishes, deaneries) and the mezzo-scale (dioceses). Jan Długosz's biography and selected works were discussed in the study. The study focuses on the elements of state science in his works, particularly in Regestrum Ecclesiae Cracoviensis and in the introduction to Annales (the enumeration and description of Polish rivers, lakes and waterfront cities - Chorographia), as well as on the detailed description of the economic situation presented in Liber beneficiorum. This Długosz's work along with the corresponding registers or inventories of church wages in the Poznań and Wrocław dioceses constitute a significant source for state science studies concerning the history of economy in Poland at the end of the Middle Ages. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienie znaczenia rynków, państw i partnerstw w sferze koordynacji gospodarczej oraz niepowodzeń związanych z ich stosowaniem. W jego pierwszej części podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska narastającego zainteresowania paradygmatem współzarządzania przez odwołanie się do ostatnich prac poświęconych temu zagadnieniu. W części drugiej postawiono pytanie o to, czy wzrost zainteresowania tym paradygmatem może odzwierciedlać fundamentalne zmiany społeczne i ekonomiczne czyniące tym samym zainteresowanie to zjawiskiem trwałym, czy też wiąże się on z cyklicznie zachodzącymi zmianami w sposobach koordynacji. Logikę "samoorganizującego się współzarządzania" i jej odrębności względem anarchicznej koordynacji ex post, właściwej dla wymiany rynkowej, oraz imperatywnej ex ante koordynacji hierarchicznej omówiono w kolejnej części artykułu. Przedstawiono tu także wstępne przemyślenia na temat natury, form i logiki "niepowodzeń współzarządzania". W ostatniej części artykułu podjęto zagadnienia wzrastającej roli meta-współzarządzania, np. zarządzania różnymi sposobami koordynacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Th is article explores the roles of markets, states, and partnerships in economic coordination and considers their respective tendencies to failure. Th e fi rst section addresses the growing interest in governance and seeks explanations in recent theoretical developments. Th e second section then asks whether the rise of the governance paradigm might also refl ect fundamental shifts in economic, political, and social life, such that governance will remain a key issue for a long time, or is a response to more cyclical shifts in modes of coordination. Th e third section considers the logic of 'heterarchic governance' in contrast to anarchic, ex post coordination through market exchange and imperative ex ante coordination through hierarchical forms of organization. It also off ers some preliminary refl ections on the nature, forms, and logic of 'governance failure'. Th e fi nal section addresses the state's increasing role in 'meta-governance', i.e., in managing the respective roles of these diff erent modes of coordination. (original abstract)
15
Content available remote Kryzys legitymizacji UE z perspektywy paradygmatu międzyrządowego
80%
XX
W pracy przestawiono ocenę źródeł kryzysu legitymizacji UE z punktu widzenia międzyrządowości, naturę tego kryzysu wynikającą ze sposobu rozumienia legitymizacji UE oraz projekcję sposobów zwiększenia stopnia legitymacji dla Wspólnoty zgodnych z założeniami międzyrządowości. Autor stoi na stanowisku, że z punktu widzenia międzyrządowości kryzys legitymizacji to efekt tego, że w danym momencie "Europy jest za dużo", a nie "za mało". Uwzględniając stanowisko Andrew Moravcsika na międzyrządowość kryzys UE będzie bowiem rezultatem poczucia, że Unia Europejska przestała być postrzegana za skuteczne narzędzie realizacji interesów państw, ewentualnie państwa zaczęły nieracjonalnie określać swoje preferencje w procesie integracji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse the sources of the crisis of legitimacy of the EU from the perspective of the intergovernmental paradigm. The paper also focuses on the nature of this crisis and the possibilities of increasing the legitimacy of the EU. The author claims that the crisis of legitimacy is a result of the fact that there is "too much Europe", not "too little". According to Andrew Moravcsik's approach to intergovernmentalism, the EU crisis is a result of feeling that the European Union has ceased to be seen as an effective tool for realising the interests of the states, or that the states started to define their preferences in the integration process in an unreasonable way.(original abstract)
XX
W dobie renesansu pojawiły się ponownie utopijne koncepcje dotyczące nowego porządku społecznego. Koncepcje te były reakcją na: kryzys dotychczasowych średniowiecznych struktur społecznych, renesansowe prądy umysłowe, zmiany zainicjowane przez reformację, otwarcie na świat zewnętrzny i merkantylną politykę gospodarczą. Renesansowe utopie krytycznie ustosunkowywały się do panującego ustroju, zwracały baczną uwagę na braki ekonomiczne, społeczne i naukowe. Utopiści w nierównościach majątkowych i dochodowych upatrywali źródła zła moralnego w społecznym wymiarze. Panaceum na niedomagania ustrojowe było uspołecznienie własności, sprawiedliwszy podział dóbr i obowiązek pracy fizycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The utopian ideas for a new social order emerged again the era of the Renaissance. These concepts were a reaction to the crisis of existing medieval social structures, Renaissance philosophy, changes triggered by the Reformation, opening to the outside world and the mercantile economic policy. Renaissance utopias took a critical attitude to the prevailing system and paid close attention to the economic and scientific shortcomings. Utopians looked at inequalities in wealth and income as the moral evilness in the social dimension. The panacea for the problems of the government system were the socialization of ownership, fairer distribution of wealth and the duty of manual labour.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego przedsiębiorczości i jej oceny na poziomie makro. Badanie prowadzone jest w kontekście niedoskonałości użytych dotychczas wskaźników i przyszłych potrzeb badawczych. Metody zastosowane w badaniu to krytyczna analiza literatury przedmiotu. Punktem wyjścia opracowania było kompleksowe zobrazowanie przedsiębiorczości. Następnie w artykule przedstawiono zastosowane miary przedsiębiorczości. Podjęto także próbę określenia kierunków przyszłego badania przedsiębiorczości na poziomie kraju - poziom makro. Analiza dotychczasowych badań na temat przedsiębiorczości, jej definiowania i pomiaru nie przyniosła jednoznacznych wyników. Przedsiębiorczość jest niezwykle złożonym zagadnieniem i powoduje wiele ograniczeń metodologicznych. Stworzenie modułowego wskaźnika na poziomie krajowym może determinować rozwój badań o przedsiębiorczości w ogóle. Może to mieć kluczowe znaczenie z perspektywy zarówno poznawczej, jak i zastosowanej(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the results of the study on entrepreneurship and its evaluation at macro-level. The study is conducted in the context of the imperfections of indicators used and future research needs. The methods applied in the study are: the analysis and criticism of the literature on the subject. The starting point for the study is to conceptualize the entrepreneurship comprehensively. Then the article presents used measures of the entrepreneurship. Finally, there is an attempt to identify the directions for future research on entrepreneurship at macro-level. The query of literature on defining entrepreneurship and its measurement did not bring unambiguous results. Entrepreneurship is an extremely complex issue that causes a lot of methodological limitations. Establishing a modular indicator at country level can determine the development of the entrepreneurship research in general. It can have key meaning from cognitive as well as applied perspective(original abstract)
XX
Artykuł podsumowuje działania koalicji międzynarodowej pod przewodnictwem USA w Iraku w latach 2003-2011 w zakresie wsparcia budowy instytucji państwa. Opisane zostały działania wspierające budowanie nowej administracji irackiej oraz irackich sił zbrojnych i policji. Wyróżnione zostały trzy fazy interwencji, determinujące jej efekty: przedstawiono przebieg i skutki inwazji oraz rozwiązania administracji i sił zbrojnych, fiasko porozumienia o stacjonowaniu wojsk USA w Iraku po 2011 r. oraz inwazję ISIS i zajęcie Mosulu w 2014. Przez pryzmat tych wydarzeń opisana jest zarówno działalność koalicji, jak i władz irackich, które pod parasolem koalicji międzynarodowej podsycały rebelię sunnicką swoją sekciarską polityką oraz stosowały taktykę zagarniania zasobów państwowych. Budowanie instytucji państwa przez koalicję zakończyło się porażką. Po zakończeniu kampanii przeciwko ISIS Irak ma szansę na samodzielne zbudowanie własnych instytucji, pod warunkiem szerokiego wsparcia międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article depicts state-building eff orts of the international coalition led by US in Iraq between 2003 and 2011. State-building activities in the area of governance and administration and security sector reform gained the highest interest and resources from the coalition. The story of state-building in Iraq is divided by crucial moments of country's modern history: invasion and civil war that followed disbandment of public institutions and security forces in 2003, lack of final agreement for US troops to stay in Iraq after 2011 and finally ISIS invasion and capture of Mosul in June 2014. Iraqi government led the country into civil unrest with its sectarian politics and with unprecedented capture of state resources. State-building in Iraq failed. After the defeat of ISIS Iraq faces a challenge of state-building on its own while still needing international assistance. (original abstract)
XX
Państwo Islamskie w Iraku i Syrii wyrasta z ideologii islamizmu, która zrodziła się na początku XX wieku w Egipcie i zyskała uznanie w całym świecie muzułmańskim, reprezentując nowy rodzaj podmiotu we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Struktura i funkcjonowanie tej organizacji czynią ją jednak różną od wielu innych organizacji islamistycznych. Ideolodzy Państwa Islamskiego podważyli bowiem zasady ładu powestfalskiego i zaczęli propagować wizję świata postwestfalskiego, opartego na zasadach odmiennych od tych, które stanowią fundament współczesnych stosunków międzynarodowych. Zakwestionowana została przede wszystkim zasada terytorialności państwa i granic współczesnych państw. Zjawisko Państwa Islamskiego należy analizować w kontekście sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie związanej z deprywacją sunnitów w Iraku oraz Syrii po 2003 r., jak i procesów globalnych ujętych w formule deterytorializacji i reterytorializacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The Islamic State in Iraq and Syria is growing out of the ideology of Islamism, which was born at the beginning of the 20th century in Egypt and became very powerful throughout the Muslim world. On the other hand, the structure and functioning of this organization make it different from many other Islamist organizations. Ideologists of the Islamic State undermined the principles of the Westphalian Order and began to propagate a vision of a new post-Westphalian world, based on principles different from those that form the foundations of contemporary international relations. First of all, ISIS the principle of territoriality of the state and borders of modern states has been questioned. The phenomenon of Islamic State should be analyzed in the context of the political situation in the Middle East related to the deprivation of Sunnis in Iraq after 2003, as well as global processes included in the form of deterritorialization and reterritorialization. (original abstract)
20
Content available remote Developmental capitalism jako trzecia droga
80%
XX
Koncepcja kapitalizmu prorozwojowego (developmental capitalism) i państwa prorozwojowego (developmental state) wpisuje się w debatę na temat podziału zadań między instytucje publiczne a rynek w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Debata ta toczy się w kontekście ciągłych poszukiwań takich rozwiązań, które podniosą efektywność i skuteczność funkcjonowania gospodarki. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie roli państwa w procesie pobudzania wzrostu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników decydujących o skuteczności stosowanych instrumentów. W pierwszej części opracowania przedstawiono teorię developmental state oraz podstawowe wyróżniki kapitalizmu prorozwojowego. Następnie analizie poddano podstawowe wskaźniki służące charakterystyce systemów gospodarczych występujących w krajach uznanych za reprezentantów systemu gospodarczego określanego jako developmental capitalism. W podsumowaniu zawarto główne wnioski z analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
Ethical context accompanied by economic thought from ancient times. Today the sense of ethical standards in business life is becoming increasingly important. The main goal of this article is to present ethical topics in the depths of economic thought, where ethics play an important role. In Article focused on ancient thought, Adam Smith's views and ordoliberal doctrine.(original abstract)
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.