Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1663

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czlowiek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
EN
How to explain that contrary to ads jogging on the smoky streets is not „a run for health” but „a run for desease”. On one hand, the economic system promotes „being someone” as being an owner, that is emphasizing satisfying material needs; on the other hand, it shows new ways to strengthen this consumerist's attitude. Thus, human needs are being restricted to the world of material values. Such perception of human needs limited to a single dimension only contradicts the man's inherent development. The quantitative dimension must nevertheless be accompanied by the qualitative one. This covers not only spiritual needs but also the need of proper biological existence determined by the quality of the environment.
PL
Jak wytłumaczyć, wbrew reklamie, że jogging po zadymionych ulicach miast to nie „bieg po zdrowie”, tylko „bieg po chorobę”? System ekonomiczny: z jednej strony propaguje w swoich działaniach, że „bycie kimś” sprowadza się do posiadania, czyli realizacji potrzeb materialnych, z drugiej zaś ukazuje coraz to nowe sposoby umacniania tej postawy konsumpcyjnej. Zamyka tym samym potrzeby człowieka do świata wartości rzeczowych. Takie postrzeganie potrzeb człowieka w jednym tylko wymiarze jest zanegowaniem integralnego rozwoju człowieka. Obok ilościowego wymiaru potrzeb występuje przecież i wymiar jakościowy. Obejmuje on nie tylko potrzeby „wyższe”, ale także potrzebę prawidłowej egzystencji biologicznej, którą warunkuje jakość ekologiczna środowiska.
17
Content available Wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II
100%
PL
Publikacja uwzględniając bogatą spuściznę nauczania Jana Pawła II zasadniczo ma jako cel odczytanie i rekonstrukcję przyjmowanego sposobu definiowania fenomenu wychowania osoby. Skoncentrowana jest wokół analizy jego istoty i zadań w płaszczyźnie osobowej. Nadto przywołuje strukturę i funkcje, cele osobowe i novum tegoż wychowania. Artykuł, nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpania bogactwa zagadnień składających się na integralne wychowanie osoby w nauczaniu papieskim, zwraca też uwagę na realizm, radykalizm i otwartość analizowanej wizji wychowania. Ukazując wychowanie jako „twórczość w przedmiocie najbardziej osobowym” wskazuje nie tylko na osobowy wymiar celów ale także na nowość życia wpisaną w papieski ideał wychowawczy i przyczyny podejmowania działalności wychowawcze.
EN
The article, which is taking into consideration the great scientific work of John Paul II, has the aim to rebuild the way of phenomena of people’s education. It is concentrated on the analysis of its essence and tasks connecting with individuality. Moreover, it talks about the structure and functions, the personal aims and new problems of education. The article can’t run down all values used in John Paul II education but pays its attention to the reality, radicalism and straightforwardness of the analyzing educational vision. Showing education as “creation in the most individual aspect” we can see not only individual purposes but also the innovation of life registrated in John Paul II educational idea and the reasons of taking the educational activity.
EN
In the history of human contact with nature two periods can be distinguished: the first period is subordination of human economic activity to nature’s rhythm, full of fear of the physical world. The second is the Industrial Age, featuring increased economic activity divorced from natural cycles, the desire to discover the principles that govern nature. Technological development produced a feeling of safety and independence from the outside world, bringing on the cult of man’s greatness. This was connected with a number of myths: „Nature is nothing sacred”, „One may intervene in everything”, „All problems are solvable”. There is also the myth of abundance: „There is plenty of everything”. This has resulted in the modern contempt for nature. Another myth is that „There is too little of everything”. This leads to a desire to possess more than other people do. The author ponders how this is reflected in social life.
PL
W historii kontaktów ludzkości z przyrodą wyróżniają się dwa okresy. Pierwszy to podporządkowanie gospodarki człowieka rytmowi przyrody, pełen lęku przed światem fizycznym. Drugi to wiek przemysłu, cechujący się wzrostem działalności gospodarczej uniezależnionej od cykli przyrodniczych, dążeniem do odkrycia rządzących nią praw. Rozwój techniki wyzwolił poczucie bezpieczeństwa i niezależności od świata zewnętrznego, pociągając za sobą kult wielkości człowieka. Łączyło się z tym szereg mitów. „Natura nie jest niczym świętym”, „Wolno ingerować we wszystko”, „Wszystkie problemy są rozwiązywalne” oraz mit obfitości: „Wszystkiego jest dużo”. Konsekwencją tego jest dzisiejsza pogarda dla przyrody. Głosi się również jednak inny mit: „Wszystkiego jest mało”. Stąd wynika dążenie do posiadania więcej niż mają inni. Autorka zastanawia się, jakie to ma odbicie w życiu społecznym.
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.