Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote BORDERS AND BORDERLANDS
100%
|
2008
|
nr 3(328)
15-20
EN
The word 'border' has a wide range of meanings. The most common one refers to the borders of a country. But we also talk about cultural borders, the borders of growth, moral borders, or the borders of good taste. Along with a broadening of the scope of the term 'border', the problem of borderland acquires both new importance and new meaning. Even though also in this case the territorial point of view dominates, a number of typologies (J. Nikitorowicz, G. Babinski) include symbolic borderlands. The distinctive feature of such borderlands, often referred to as 'new', is their transborderity and transculturality, on account of which cultures lose their islandlike character. .
2
Content available remote Powlekanie folii polilaktydowej w celu nadania jej właściwości antymikrobowych
63%
PL
Prowadzono próbę pokrywania folii polilaktydowej powłokami zawierającymi metabolity o właściwościach antymikrobowych, produkowanymi przez Acinetobacter calcoaceticus oraz Chitinophaga arvensicola. Stwierdzono, że emulsan produkowany przez A. calcoaceticus oraz menachinony syntetyzowane przez C. arvensicola ograniczyły wzrost bakterii Gram-dodatnich. W przypadku menachinonów najlepszymi właściwościami zmniejszającymi liczbę bakterii M. luteus oraz B.atrophaeus charakteryzowała się folia powlekana metylohydroksypropylocelulozą (MHPC). W przypadku emulsanu najlepsza dla redukcji M. luteus, S. aureus oraz B.atrophaeus okazała się folia powlekana metylocelulozą (MC). Ponadto B.atrophaeus był bardziej wrażliwy na działanie menachinonu oraz emulsanu niż M. luteus oraz S. aureus. Analiza aktywności powłok względem bakterii Gram-ujemnych wykazała, że folie powlekane MHPC zawierającą menachinony ograniczyły wzrost zarówno komórek E. coli, jak i C. freundii. Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły także na stwierdzenie, że emulsan wykazywał wyższą aktywność jeśli nośnikiem była MHPC, ponadto im większa była zawartość emulsanu tym większy był procent redukcji komórek obu szczepów. Ponadto bardziej wrażliwym szczepem na działanie emulsanu i menachinonów bez wzgledu na zastosowany nośnik i jego ilość była E. coli.
EN
Polilactide film was coated with emulsan or metaquinones produced in situ by Acinetobacter calcoaceticus and Chitinophaga arvensicola bacteria on methylhydroxypropylcellulose (MHPC) and methylcellulose (MC) carriers and studied for antimicrobial properties against Bacillus atrophaeus, Micrococcus luteus, Staphylococcus auresus, Escherichia coli and Citrobacter freundii bacteria. Menaquinones on MHPC showed good antimicrobial activity against M. luteus and B. atrophaeus while emulsan on MC showed microbicidal activity against M. luteus, S. aureus and B. atrophaeus. The B. atrophaeus cells were more sensitive to menaquinone and emulsan attacks than the M. luteus and S. aureus ones. The menaquinones on MHPC decreased also the growth of E. coli and C. freundii cells. The microbiocidal activity of emulsan against Gramnegative cells was higher when MHPC was used as carrier. The E. coli strain was more sensitive to emulsan and menaquinones than C. freundii one.
PL
Dokonano modyfikacji folii BOPP i PET powłokami zawierającymi melaniny grzybowe. Analizowano właściwości przeciwutleniające, zawartości polifenoli w powłokach, właściwości barierowe względem promieniowania UV-Vis oraz wpływ dodatku melanin na barwę folii. Stwierdzono, że dodatek melanin grzybowych do powłok naniesionych na powierzchnię folii BOPP i PET spowodował wzrost właściwości antyoksydacyjnych, wzrost zawartości polifenoli w powłokach oraz zmianę barwy folii w kierunku barw czerwonej i żółtej. Nie odnotowano poprawy właściwości barierowych modyfikowanych folii względem promieniowania UV-Vis.
EN
BOPP and PET foils were coated with coatings containg fungal melanins. Antioxidant properties, polyphenolic content, UV-Vis barier properties and changes of colour were analyzed. The result suggested that incorporation of fungal melanins into foil coatings may improve their antioxidant properties, increasing of polyphenolic content and changes in colour. No improvement of UV-Vis barier properties was observed.
EN
The natural precedence of microorganisms growth on the damp surfaces is the formation of biofilm. The arising biolayer, stabilized by extracellular substances, is becoming hard to remove biological structure, the enzymatic activity of which can lead to violation of the packaging, and consequently to acceleration of the process of food spoilage. The microorganisms of Pseudomonas species are widely spread in food products’ environment. In order to perform the analysis three types of food wrapping foils from polyamide – polyethylene (PA/PE), which were kept in Pseudomonas culture, were used in the study. Two strains were used – the standard ATCC 15442 (WZ) and the strain isolated from pork-beef minced meat (MB) airtight packaged. All cultures were run at the temperatures 4°C and 20°C. It was reported that on all types of food wrapping foils biofilms were developed, which were formed by Ps. aeruginosa. The biolayers developed decreased permeability of foils, which was shown by restriction of permeability for gases. The changes of foils properties analysed here were most of all dependent on the type of the foil.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu rozwijającego się biofilmu bakteryjnego na przepuszczalność gazów przez folie spożywcze (PA/PE i EVOH) przy wykorzystaniu OX-TRAN 2/20 ML. W doświadczeniu wykorzystano szczepy Ps. aeruginosa – wyizolowane z prób mięsa mielonego hermetycznie pakowanego oraz szczepu wzorcowego ATCC. We wszystkich wariantach doświadczenia stwierdzono tworzenie biofilmu przez bakterie. Intensywność kolonizacji powierzchni folii przez testowane szczepy była największa w pierwszych trzech dniach hodowli (tab. 2, 3). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy rodzajem folii, a intensywnością tworzonej biofilmu (rys. 2, 3). Ustalono, że powstały biofilm wpływa na podniesienie barierowości wszystkich testowanych folii spożywczych.
EN
Generally, fruits are characterized by a short-term stability as a result of a fast running ripening process. The main aim of the research was to define the influence of kind of packaging on some physical changes of the bananas during frozen storage. The bananas were stored in Air (P), Vacuum (V) and Atmosphere Modified (MAP) in time three months in –25°C. Kinetics of texture changes was studied on a whole banana fruit and a vertical selection of banana. The texture properties can include several parameters: hardness, adhesiveness, springiness, cohesiveness, gumminess and chewiness. Texture measurements were made using TPA test. The whole banana fruit characterize with decrease such parameters as hardness, adhesiveness, gumminess and chewiness. Vertical selections of banana characterize with decrease such parameters as hardness, gumminess and chewiness. However, the growth of adhesiveness and cohesiveness succeeded. The results indicated that kind of packaging not influence on amplification banana fruits.
PL
Celem artykułu było opisanie stanowiskowego badania trwałości wielostopniowej przekładni zębatej. W opracowaniu przedstawiono budowę wraz z opisem tego rodzaju stanowiska, omówiono program badania w oparciu o który przeprowadzany był test. Głównymi parametrami programu były prędkość obrotowa na poszczególnych biegach, odpowiadający jej przy tym moment obrotowy, wartość przełożenia, czas trwania stopnia. Tego rodzaju badanie niesie za sobą szereg zalet, między innymi możliwość ustalenia i oceny przyczyn wystąpienia uszkodzeń, bez potrzeby wykonywania długotrwałych i kosztownych badań drogowych lub poligonowych. Badanie to wykonane zostało w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT).
EN
The aim of the paper was to describe the durability of multi-gear transmission. The paper presents the construction of the test bench, description of the test program, and it's main parameters. Article presents method and the result of a transmission test. The test was conducted in automotive industry institute (PIMOT).
PL
Folie „Earth First" i „Biophan 121" są materiałami syntetyzowanymi z surowców odnawialnych. Ulegają one biodegradacji w warunkach opisywanych w normach PN-EN13432, PN-EN 14046 oraz PN-EN 14047 i mogą być wykorzystywane do wytwarzania opakowań kompostowalnych. Celem przeprowadzonych doświadczeń było zbadanie zachowania folii PLA w specjalnie dobranych warunkach, tj. w kompoście oraz w środowisku wodnym w temperaturach 15°C, 37°C i 60°C, po 60 dniach inkubacji. Warunki środowiskowe zostały wybrane pod kątem sprawdzenia potencjalnej skuteczności specjalnie do tego celu wyizolowanych szczepów bakteryjnych; warunki odbiegały od tych przewidzianych w normach PN-EN 13 432, PN-EN 14046 oraz PN-EN 14047 (brak napowietrzania). Dodatkowo sprawdzono możliwość rozkładu folii w typowych warunkach kompostownika przydomowego. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że folie inkubowane w temperaturze 60°C zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w warunkach kompostu organicznego uległy całkowitemu rozdrobnieniu. Odnotowano ponadto obniżenie wartości siły przebicia i liczbowo średniej masy cząsteczkowej w przypadku folii „Earth First" i „Biophan 121" po 60 dniach ich inkubacji w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach kompostu organicznego w temperaturach 15°C i 37°C.
EN
"Earth First" and "Biophan 121" films are materials from renewable resources. They are certified according to the European PN- EN13432, PN-EN 14046 and PN-EN14047 standards as materials for compostable packaging. The first aim of this research wcr' was to confirm the films susceptibility to bio-decomposition in the organic compost conditions as alternative to meth described in PN-EN 13432, PN-EN14046 standards. The purpose of the study was also to evaluate the susceptibility of PLA filnul to bio-decomposition in the laboratory conditions (which differs from described in PN-EN 14047 regulation). The films were placed into organic compost and in liquid medium with bacterial strains and incubated for 60 days at 151'C, 371'C and 601'C. The obtained results shows that bio-decomposition (in compost and laboratory conditions) of samples "Earth First" and "Biophan 121" films already after 60 days can cause not only their embrittlement, but also their chemical decomposition. It was also found, that disintegration takes place in case of all PLA samples, which were incubated at 601'C. Tensile strength tests have proved, that mechanical properties of films which were incubated in the alternative conditions (151'C and 371'C) have significantly deteriorated during storage in conditions of tests, what is an evidence, that selected conditions of biodégradation process were tailormade: sample embrittlement was noticed, but in the same time fragmentation of chains was not observed.
PL
Przeprowadzone doświadczenia miały na celu dobór biologicznie czynnej kompozycji trzech składników, stanowiących saszetkę do opakowania aktywnego, która poprzez produkcję zwiększonej ilości dwutlenku węgla zmieniłaby skład atmosfery gazowej w opakowaniu, a tym samym mogłaby wpływać na poprawę trwałości zapakowanego produktu spożywczego. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że najkorzystniejsze ilości składników do saszetki (pakietu) opakowania aktywnego, pozwalające wygenerować największą ilość CO₂, są następujące: drożdże - 3 g; preparat probiotyczny- 1,2 g; cukier - 0,225 g.
EN
The purpose of the study was to select the biologically active composition of the three components constituting the active packaging to produce an increased amount of carbon dioxide. It would change the composition of the atmosphere in the package, and thus could lead to improved the stability of packaged food products. The results of the study showed that the optimal amounts of the components in a sachet (package) which influences on the highest amount of CO₂ was: yeast - 3 g; probiotic preparation - 1.2 g; sugar - 0.225 g.
PL
Celem pracy była analiza zmian trwałości chleba przechowywanego w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu aktywnym. Opakowanie to zawierało trójskładnikową kompozycję aktywną. Po miesiącu przechowywania prób w zaproponowanym opakowaniu objętość wydzielonych gazów była wyższa niż dla prób bez saszetek z trójskładnikową kompozycją aktywną. Szczegółowa analiza składu atmosfery wewnątrz opakowania dała zadowalające rezultaty Wykazała bowiem, że wraz z ogólnym wzrostem obojętności gazów zwiększyła się procentowa zawartość dwutlenku węgła, a spadła procentowa zawartość tlenu. Wyniki przeprowadzonych w niniejszej pracy badań wykazały, że zastosowanie saszetki aktywnej w opakowaniu zwiększyło okrefe przechowywania chleba do 30 dni.
EN
The aim of the study was to analyze the changes in the stability of the bread stored in a specially designed active box. The package contained a biologically active sachet was used. The results of the study showed that the volume of the released gases was higher than for samples devoid of sachets after one month of storage of the samples in the proposed package. The analysis of the composition of the atmosphere inside the package gave satisfactory results. It was demonstrated that the amount carbon dioxide increased with the decrease of oxygen. The results of the present study showed that the use of active sachet in the packaging of bread caused the increase of shelf life of the product to 30 days.
PL
Nowoczesne opakowania dla branży mięsnej zyskują na znaczeniu, bowiem rozwój sieci handlowych, potrzeby klientów, a także czynniki ekonomiczno-logistyczne wymagają maksymalnego zabezpieczenia produktów mięsnych podczas transportu i przechowywania. Rynek opakowaniowy oferuje branży mięsnej różne rodzaje opakowań, m.in. opakowania wygodne, aktywne i inteligentne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd nowoczesnych technologii opakowaniowych stosowanych obecnie na rynku produktów mięsnych.
EN
The modern packaging materials used to protect fresh meat and meat products have a huge impact on the quality of food. During transport and storage, the food products are influenced by the market and customer's needs, and also, by different factors including economical and logistical aspects. Additionally, the extension of the shelf life is extremely important during distribution chain (especially, because of longer distances). The packaging sector offers a lot of possibilities for meat industry; starting from convenient packaging through active and intelligent packaging. This review contains screening of modern packaging technologies available on the market and suitable for meat industry.
PL
Celem pracy była analiza aktywności przeciwutleniającej folii PE oraz PLA modyfikowanych powłokami zawierającymi melaniny grzybowe. Założono, że do modyfikacji folii zostaną wykorzystane melaniny pochodzące z odpadu z produkcji pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus), ryzomorf opieńki miodowej (Armillaria mellea) oraz owocników tęgoskóra cytrynowego (Scleroderma citrinum). Jako nośniki wybrano chitozan i skrobię A4b. Oznaczano aktywność przeciwutleniającą za pomocą rodnika DPPH oraz zawartość polifenoli w powłokach za pomocą odczynnika Folina-Ciocalteau. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że melaniny grzybowe mogą znaleźć zastosowanie w modyfikacji folii w kierunku nadania im właściwości przeciwutleniających.
EN
The aim of the study was evaluation of antioxidant properties of PE and PLA foils modified by coatings contaning fungal melanins. Melanins used in the study were obtained from waste from production of button mushroom (Agaricus bisporus), rhizomorphs of honey fungus (Armillaria mellea) and fruiting bodies of common earthball (Scleroderma citrinum). Chitosan and starch A4b were choosen as a coatings. Antioxidant activity of films was evaluated by DPPH and poliphenolic content by Folin- Ciocalteau's reagent. The findings of the study point out that fungal melanins may be used in modification of foils to goal their antioxidant properties.
PL
Analizowano wpływ rodzaju zastosowanej folii opakowaniowej na cechy sensoryczne i wybrane wskaźniki fizykochemiczne sera twarogowego podczas 3-tygodniowego przechowywania w temperaturze 5 ± 1ºC. Przedmiotem badań był ser twarogowy kwasowy wyprodukowany w warunkach laboratoryjnych, zapakowany w dwa rodzaje folii barierowej PE/PA tj. folię o grubości 40 μm i 80 μm z EVOH (PE/EVOH/PA). Badany ser oceniono sensorycznie oraz oznaczono w nim zawartość wody, tłuszczu i białka, kwasowość miareczkową i pH oraz zmiany oksydacyjne tłuszczu. Oznaczono ponadto twardość twarogu za pomocą testu podwójnego ściskania TPA. Stwierdzono, że rodzaj opakowania nie wpłynął na cechy sensoryczne analizowanych prób. Zawartość wody była istotnie większa w przechowywanym chłodniczo serze twarogowym kwasowym zapakowanym w folię barierową o grubości 80 μm z EVOH (PE/EVOH/PA). Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu zastosowanego opakowania na zawartość tłuszczu, kwasowość miareczkową oraz pH analizowanego twarogu doświadczalnego. W czasie całego okresu przechowywania większą twardością charakteryzował się twaróg przechowywany w folii o mniejszej barierowości. Oba rodzaje folii hamowały zmiany oksydacyjne tłuszczu do pierwotnych i wtórnych produktów, natomiast nie ograniczały przekształcania kwasów tłuszczowych do skoniugowanych struktur dienowych.
EN
Analyse of influence of used packaging foil on sensory features and selected physicochemical characteristics of acid-curd cheese during 3-weeks storage in temperature 5oC±1oC is presented in this paper. The object of analysis was acid-curd cheese produced in laboratory conditions and packed in two types of barrier foil PE/PA, e.g. foil 40 μm thick and 80 μm thick with EVOH. The analysed cheese was assessed by means of sensory analysis and the following characteristics were marked: water content, fat content, protein content, titratable acidity, pH and oxidant changes of fat. Moreover, its hardness was marked by means of test of double compression TPA. The results state that type of packaging had not influenced sensory features of analysed samples. Water content was significantly higher in acid-curd cheese packed in barrier foil 80 μm thick with EVOH. The analysis did not indicated unambiguous influence of used packaging on fat content, titratable acidity and pH of analysed acid - curd cheese. During the whole storage period, acid - curd cheese stored in thinner foil was harder. Both types of foil inhibited oxidation changes of fat into primary and secondary products, while they did not inhibit transformation of fat acids into conjugated dien structures.
PL
Nowoczesne opakowania dla branży mięsnej zyskują na znaczeniu, bowiem rozwój sieci handlowych, potrzeby klientów, a także czynniki ekonomiczno-logistyczne wymagają maksymalnego zabezpieczenia produktów mięsnych podczas transportu i przechowywania. Rynek opakowaniowy oferuje branży mięsnej różne rodzaje opakowań, m.in. opakowania wygodne, aktywne i inteligentne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd nowoczesnych Technologii opakowaniowych stosowanych obecnie na rynku produktów mięsnych.
EN
The modern packaging materials used to protect fresh meat and meat products have a huge impact on the quality of food. During transport and storage, the food products are influenced by the market and customer’s needs, and also, by different factors including economical and logistical aspects. Additionally, the extension of the shelf life is extremely important during distribution chain (especially, because of longer distances). The packaging sector offers a lot of possibilities for meat industry; starting from convenient packaging through active and intelligent packaging. This review contains screening of modern packaging technologies available on the market and suitable for meat industry.
15
45%
EN
The paper presents the technical assumptions and the design of a testbed suitable for conducting experimental tests of gearboxes. In the case of drivetrain assemblies, most often they are built on testbeds, much more seldom in vehicles. Experimental tests constitute a broad field due to the differentiation of functions of individual assemblies and their components in the drivetrain system of cars and machines. Conducting simulation tests (on simulation testbeds) consists in the possibly faithful recreation of real operating conditions of an assembly in a vehicle. The testbeds for such tests are complex and expensive but the obtained results are more reliable and more precisely, than in the case of other methods, take into consideration the impact of different operating loads on the durability of the research object. Due to the extent of the topic, this study is only the introduction to the design work whose aim is to prepare the design of a testbed.
PL
W badaniach podjęto próbę określenia podatności na biodegradację dwóch rodzajów folii, celulozowej i skrobiowej, produkowanych na skalę przemysłową. Oba materiały są otrzymywane z surowców pochodzenia naturalnego i zgodnie z informacją otrzymaną od producentów spełniają one wszystkie wymogi Europejskiej normy EN 13432, dzięki czemu mogą być klasyfikowane jako materiały biodegradowalne. Ze względu na swoje odpowiednie parametry wytrzymałościowe mogą być one alternatywą dla konwencjonalnych folii polietylenowych. Celem przeprowadzonych doświadczeń było określenie podatności na biorozkład obu materiałów w warunkach laboratoryjnych, odbiegających od warunków stosowanych w standardowych testach opisanych w normie PN-EN 14047. Badane folie wprowadzone zostały do płynnego podłoża, w którym znajdowały sie specjalnie wyizolowane szczepy bakteryjne. Próby były inkubowane w czasie 6 tygodni w temperaturze 23°C i 37°C. Badania wytrzymałościowe dowiodły, że właściwości mechaniczne obu rodzajów folii uległy pogorszeniu w trakcie przechowywania, co świadczy o postępującym procesie biorozkładu i jednocześnie dowodzi, że odpowiednio dobrano zastosowane w badaniach warunki procesu.
EN
In this research the susceptibility towards biodegradation of two manufactured industrially starch and cellulose based films was investigated. Both materials are based on renewable resources and according to producer's specification they fulfill all requirements according EN13432 regulation to be classified as biodegradable. Due to their good mechanical properties they are consider as alternative to conventional polyethylene films. The aim of this work was to evaluate the susceptibility of cellulose and starch films to biodecomposition in the laboratory conditions, which differs from these applied typically during standard method described in PN-EN 14047 regulation. The films were introduced to liquid media with bacterial strains and incubated for 6 weeks at 23°C and 37°C respectively. The results of tensile tests have proved that mechanical properties of both films have significantly deteriorated during storage in specific process conditions, which is an evidence that selected conditions of biodegradation process were appropriate and cause sample embrittlement. On the other hand they were not good enough for fast chemical decomposition.
PL
Przedstawiono wyniki badań modyfikacji warstwy adhezyjnej/klejowej biopolimerami (etyloceluloza, zeina) oraz napełniaczami mineralnymi (bentonity) dokonanej w celu poprawy właściwości barierowych laminatów zawierających folię polietylenową. Stwierdzono, że 10-proc. dodatek substancji barierowej do układu adhezyjnego pozwala na zmianę przenikalności tlenu przez laminaty o 34–42% w porównaniu z wyjściową folią polietylenową. Zawartość tlenu w opakowaniach przygotowanych na bazie zmodyfikowanej warstwy adhezyjno-barierowej uległa zmianie, co pozwoliło na zmianę barierowości o 6–27% w odniesieniu do opakowania kontrolnego (bez modyfikacji kleju). Dodatek etylocelulozy oraz bentonitów do warstwy adhezyjnej spowodował poprawę wytrzymałości folii na delaminację o 10–29%, podczas gdy dodatek zeiny przyczynił się do całkowitego rozwarstwienia otrzymanych laminatów.
EN
Surface of polyethylene (PE) film was modified by covering with an adhesive consisting of biopolymers (Et cellulose, zein) and mineral fillers (bentonites) to improve its barrier properties. The 10% addn. of the barrier material to the adhesive system resulted in an increase in the O₂ barrier properties of laminates by 34–42% compared to the initial PE film. The O₂ content in the packagings prepd. by using the modified adhesive layer decreased by 6–27% as compared to the unmodified adhesive control. The addn. of Et cellulose and bentonite to the adhesive layer resulted also in improving the mech. properties of the PE film by 10–29%, while the addn. of zein resulted in the film delamination.
PL
Prowadzono próbę pokrywania folii polilaktydowej zawierającymi nanocząstki ZnO hydrofilowymi powłokami na bazie metylohydroksypropylocelulozy (MHPC) oraz hydrofobowymi powłokami na bazie glutenu. Stwierdzono, że hydrofobowa powłoka glutenowa ograniczyła wzrost tylko bakterii Gram-dodatnich. Powłoka z MHPC nie wykazywała aktywności względem Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. W przypadku powłok zawierających ZnO zaobserwowano całkowite zahamowanie wzrostu obu gatunków mikroorganizmów, zarówno dla nośnika MHPC, jak i glutenowego. Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły uzyskać uniwersalną i skuteczną powłokę o właściwościach antybakteryjnych.
EN
Polilactide film was coated with ZnO nanoparticles on methylhydroxypropylcellulose (MHPC) and gluten carriers and studied for antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli strains. Pure MHPCcontg. coating was not active against E. coli and S. aureus strains while hydrophobic gluten-contg. coating showed very good activity against S. aureus. The ZnO nanoparticles both on MHPC and on gluten showed complete retardation of the S. aureus and E. coli strains growth.
19
Content available remote Przenikalność tlenu przez laminaty PE/PE ze zmodyfikowaną warstwą klejową
45%
PL
Przedstawiono wyniki badań modyfikacji warstwy adhezyjnej poli(chlorkiem winylidenu) (PVDC), dokonanej w celu poprawy właściwości barierowych laminatów zawierających folię polietylenową. Stwierdzono, że 53- i 89-proc. dodatek substancji barierowej do układu adhezyjnego pozwala na zmianę przenikalności tlenu przez laminaty z folii PE o 42–85% w porównaniu z laminatem kontrolnym (bez modyfikacji kleju). Niezależnie od stężenia stosowanego dodatku PVDC zmniejszenie przenikalności tlenu przez laminaty z folii PE następowało wraz ze wzrostem grubości warstwy klejowej/adhezyjnej.
EN
Surface of polyethylene film was modified by covering with an adhesive consisting of poly(vinylidene chloride) (PVDC) to improve its barrier properties. The 53% and 89% addn. of PVDC to the adhesive system resulted in increase in the O2 barrier properties of laminates by 42–85% compared to the unmodified adhesive. An increase in thickness of adhesive layer resulted in a decrease in O2 permeability of the laminates, regardless of the PVDC content.
20
45%
EN
This paper describes the engineering design for a facility to test the performance of gearboxes and drive axles. Power transmission units are much more frequently tested on test rigs than in motor vehicles. The rig testing of such devices constitutes a very complex area because of the diversity of functions performed by individual components and their parts in the power transmission systems of motor vehicles and construction machinery. In the simulation tests carried out on simulation test rigs, the conditions of testing of individual units should match the expected conditions of operation for such units as much as possible. The test rigs used for this purpose are very complicated and expensive, but the results of rig tests are more reliable and accurate than they would be if other test methods were employed. The rig tests described here reflect the impact of anticipated service loads on the endurance of the unit under test.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.