Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Źródłem finansowania majątku będącego w dyspozycji podmiotu gospodarczego, obok kapitałów własnych (stanowiących wkład właściciela w tworzony podmiot), są kapitały obce. Ich pojawienie się jest najczęściej świadomym działaniem właścicieli podmiotu (czy też zarządzających podmiotem). Kapitały obce tym się różnią od kapitałów własnych, że muszą być zwrócone wierzycielowi (wierzycielom) w oznaczonym terminie i wysokości. Stąd w obiegowym znaczeniu fundusze, (czy też kapitały obce) utożsamia się z szeroko pojętymi zobowiązaniami. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono ocenę zaangażowania kapitałów obcych w przedsiębiorstwach handlowych w 3 ostatnich latach.
XX
Realizowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania kapitału, dotyczących zarówno finansowania działalności bieżącej jak i inwestycyjnej, wiąże się z sięganiem po różne formy finansowania. W zależności między innymi od swojej sytuacji ekonomicznej, przyjętej strategii oraz aktualnej sytuacji rynkowej, przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie swojej działalności w różnym stopniu kapitałem obcym i własnym. W niniejszym artykule została przedstawiona analiza wykorzystania kapitałów obcych w finansowania działalności gospodarczej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Financing as well as operating and investment decisions require searching for funds from various sources. Generally they comprise some combination of debt and equity. This paper investigates which sources of debt capital are the most common ones used by commercial companies operating in Poland. The analysis provided for 2008 discovers that Polish entrepreneurs raise funds equally from debt capital providers. The most common source of debt capital is the credits granted by suppliers and bank loans.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania kapitału obcego w celu powstania efektu dźwigni finansowej za okres od 1997 r. do 2000 r. w 15 spółkach pochodzących z pięciu branż, a mianowicie: dystrybutorów farmaceutycznych (Polska Grupa Farmaceutyczna, Propser, ORFE, Farmacol), telekomunikacyjnej (Telekomunikacja Polska, Netia), elektromaszynowej (Elektrim, Elektromontaż Export, Elektrobudowa), budowlanej (Mostostal Zabrze, Exbud Skanska, Budimex) oraz sprzedaży hurtowej metali (Impexmetal, Centrozap, Stalexport).
5
Content available remote Factors Influencing The Use of Debt Capital on Farms
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena czynników wpływających na wykorzystanie kapitału obcego przez gospodarstwa rolne w Polsce. Zakładamy, iż skłonność do korzystania z finansowania obcego przez rolnika zależy od wielkości gospodarstwa rolnego (mierzonej powierzchnią gospodarstwa rolnego, liczbą osób zatrudnionych w gospodarstwie oraz wartością produkcji gospodarstwa), rodzaju produkcji rolnej (produkcja roślinna, zwierzęca i mieszana), celu prowadzenia działalności wytwórczej (gospodarstwa rolne towarowe produkujące w celu sprzedaży wytworzonych produktów na rynek oraz pozostałe), asymetrii informacji (wieku gospodarstwa rolnego). Badania dokonano, opierając się na liniowym modelu ekonometrycznym, w którym zmienną zależną jest udział kapitału obcego w strukturze finansowania gospodarstwa rolnego. W celu doboru zmiennych zastosowano metodę eliminacji wstecznej opartej na t-statystyce. Przeprowadzona analiza dowiodła, iż statystycznie istotny dodatni wpływ na wykorzystanie kapitału obcego przez gospodarstwa rolne w Polsce ma wielkość gospodarstwa rolnego mierzona jego powierzchnią oraz wartością produkcji rolnej, a także ukierunkowanie produkcji rolnej na produkcję zwierzęcą(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to identify and evaluate factors affecting the use of debt capital by farms in Poland. We assume that the propensity to use external financing by the farmer depends on the size of the farm (as measured by the area of the farm, the number of people employed, and the value of its production), on the type of agricultural production (crop production, livestock and mixed), on the purpose of production activities (commodity farms producing to sell manufactured products on the market and others), and on the asymmetry of information (the age of the farm). The study was based on a linear econometric model in which the dependent variable is the share of debt capital in the financing structure of the farm. The estimation of the model parameters was based on the data from 933 farms in Poland (collected through direct interviews, covering the data for the year 2011). In order to select the variables, backward elimination method was used based on t-statistics. The analysis demonstrated that what has a statistically significant positive impact on the use of debt capital on farms in Poland is the farm size measured by its area, the value of agricultural production (the increase of farm production by 100,000 PLN increases the share of debt capital by 0.65 percentage point), as well as the orientation of agricultural production on livestock production (farms oriented on livestock production have a share of debt capital 6.04 p.p. higher than multidirectional households). What negatively affects the use of debt capital on farms was their age (doubling of the age of the farm means a reduction in the share of debt capital by 1.25 p.p.). The study shows that farms in Poland prefer to use equity. Those that do use debt capital tend to select sources offering interest rates on preferential terms. These include larger farms focused mostly on livestock production, which are still in the development phase(original abstract)
XX
Wyróżniono dźwignię operacyjną, finansową, połączoną. Przedstawiono warunki uzyskania dodatniego efektu dźwigni. Zaprezentowano wyniki badania empirycznego efektu dźwigni finansowej w przedsiębiorstwach przeprowadzonego w oparciu o wyniki finansowe spółek ogłoszone w Monitorze B w latach 1994 i 1995.
EN
The author describes meaning of financial leverage as one of the mechanisms that could be used to control structure of capital and its influence on the profit and risk of the firm. There was studied if selected companies of the branch: building, trading and mineral-and-chemical financed their performance by means of foreign capital.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcono zagadnieniu pozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwo poprzez emisję obligacji. Przedstawiono prawne aspekty emisji obligacji w Polsce oraz charakterystykę i rodzaje obligacji. Następnie omówiono emisje obligacji Spółek: Stalexport i Optimus, cele ich sprzedaży oraz przedstawiono próbę wyceny na moment emisji.
EN
Process of gaining outside capital by the enterprise using bond issue has been presented together with legal aspects of bond issue in Poland, their characteristics as well as different kinds of bonds. Then, bond issue of such companies as Stalexport and Optimus have been discussed. (AŁ)
XX
Autorka omówiła istotę kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie. Następnie przeanalizowała czynniki wpływające na przedsiębiorstwo i jego otoczenie.
EN
The article covers efficiency problems of the management of the capital in a company. Generally enterprise performance can be financed by domestic capital or outside capital. The most important point is to find out the conditions which decide about the best capital structure. (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano problem i dylematy dotyczące uczestnictwa kapitału obcego w restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. Autor omówił pozytywne i negatywne strony tego zagadnienia.
EN
The author discusses the issue of levels of restructuring of Polish economy. The analysis is focused on positive and negative aspects of influence of foreign capital on the transformation of economy. (original abstract)
XX
Celem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy kształtowaniem wyników finansowych a wielkością zaciąganego kapitału obcego przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Badaniu poddano dwie grupy spółek posiadających ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego i nieograniczonych finansowo. W badaniu została przeprowadzona analiza regresji panelowej, obejmująca 197 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007-2013. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy kształtowaniem wyników finansowych a wielkością zaciąganego kapitału obcego, zarówno w spółkach posiadających ograniczony dostęp do finansowania oraz mających dostęp do finansowania zewnętrznego w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The article investigates whether there is a relationship between earnings management and an increase of amount of debt in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Two groups of companies have been compared: financially constrained and financially unconstrained. Panel regression was conducted including 197 companies in 2007-2013. The results indicate that it is a link between earnings management and the increase of amount of debt in financially constrained and financially unconstrained companies. (original abstract)
XX
Jedną z form pozyskiwania przez niefinansowe podmioty gospodarcze krótkoterminowego kapitału obcego jest emisja krótkoterminowych papierów dłużnych (w skrócie KPD). Celem ich emisji jest przede wszystkim bezpośrednie pozyskiwanie kapitału z otwartego rynku przez przedsiębiorstwa po cenie niższej niż koszt kredytu bankowego, a także dawanie inwestorom okazji do płynnego i opłacalnego zagospodarowania nadwyżek finansowych. Rynek KPD jest największym segmentem polskiego rynku pozaskarbowych papierów dłużnych. Emitenci preferują emisję i odnawianie papierów krótkoterminowych z uwagi na brak stabilizacji stóp procentowych, widoczny szczególnie w średnim i długim terminie, a inwestorzy zgłaszają największy popyt na papiery komercyjne (ang. commercial papers - w skrócie CP) o krótkiej zapadalności ze względu na brak płynnego rynku wtórnego. (fragment tekstu)
EN
One of the ways used by non-financial business entities to raise the short-term foreign capital is to issue the short-term debt securities onto the market. It offers considerable benefits to issuers and investors; the company may raise funds at lower costs than taking a bank loan and the investors achieve higher profit on their investments in comparison to investing excess money in T-bonds or on bank deposits. .io The short-term debt securities market is the biggest segment of the non-treasury securities market. Issuers prefer the issue and renewal of short-term securities due to unstable interest rates, particularly noticeable in case of medium- and long-term instruments, whereas investors are most interested in commercial paper with short maturity, due to the lack of a flexible secondary market. The article presents the short-term debt securities market in Poland 1992 -2003 against a background of economic conditions by means of statistical data obtained from the rating agency Fitch Polska S.A and other sources. What is more, expectations concerning its development as far as in 2010 revealed in the Agenda Warsaw City 2010 project regarding Polish capital market development by Ministry of Finance in January 2004 were discussed. Next, the structure of the commercial paper market was analysed in respect of the legal acts on which issuances are based. Also, the most important advantages and disadvantages of each of the acts were discussed. (short original abstract)
XX
Hybrydowe papiery wartościowe łącza w sobie cechy zarówno kapitałów własnych, jak i kapitałów obcych. Przykładem są udziałowe papiery wartościowe o stałym dochodzie, które z jednej strony podobne są do akcji uprzywilejowanych, a z drugiej do obligacji o stałym oprocentowaniu. Względy podatkowe spowodowały, że w latach 90. ten rodzaj papierów wartościowych stał się bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych cech odróżniających tego typu papiery wartościowe od tradycyjnych akcji uprzywilejowanych i papierów dłużnych. (fragment tekstu)
EN
Hibrid securities combine two features of as well corporate debt securities as equity capital. As an example, fixed-rate capital securities can be treated both as fixed-rate debt securities (FRCS) and as preffered stocks. Becayse of the tax benefits these kind of securities becam very popular in the early 1990s in the US. The paper shows the most important featyres of FRCS. (original abstract)
XX
Do wstępnej charakterystyki kapitału przedsiębiorstwa stosowane są różnorakie kryteria jego klasyfikacji, ale najbardziej rozpowszechniony jest podział kapitału na podstwaie kryterium jego własności na kapitał własny i kapitał obcy. Zarówno kapitał własny jak i obcy mają swoje zalety i wady sprawiające, że w określonych warunkach działania lepszym rozwiązaniem jest finansowanie działalności kapitałem własnym, a w innych obcym. (fragment tekstu)
EN
The enterprise functioning and development depends on its capital level and structure. The own capital comes from the enterprise itself or from its shareholders, but the outside capital is obtained from the enterprise environment. The choice of financial sources is very difficult and depends on many inner and outer factors. The aim of the paper i s to present the reasons of changing the level of the own capital and to point out the most frequently used forms of the enterprise activity outer financing. The aim has been achieved by using chi-square independence test. It is used while researching non-measurable features (qualities) or in the case of researching of independent quality features with quantity ones. As a result of the researches taken on the group of 318 random enterprises it has been settled that the basic cause of the own capital level changes were surcharges made by hitherto existing partners, but not by increasing number of shareholders. In case of outside capital, however, more than 60% of the enterprises have availed the bank credit. The decision of taking the bank credit has not been determined by the enterprise incomes, its financial results or the amount of its own capital but mostly by the size of the enterprise. (original abstract)
14
Content available remote Rozwój rynku leasingu w Polsce
75%
XX
Każda działalność gospodarcza wymaga określonych nakładów finansowych. Przedsiębiorstwa finansują swoje potrzeby za pomocą kapitałów własnych oraz kapitałów obcych. Kapitały obce stanowią dodatkowe źródło finansowania. Jednym z takich alternatywnych źródeł finansowania jest leasing. Leasing uznaje się za efektywną formę finansowania środków trwałych, która sprzyja wprowadzeniu nowych technologii, gwarantuje postęp technologiczny w produkcji. Polega on na przekazaniu, przez leasingodawcę środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, określonej w umowie, w zamian za z góry ustalone czynsze (raty) leasingowe. Rynek leasingu w Polsce zaczął kształtować się pod koniec XX wieku. Od 1995 do 2015 roku łączna wartość sfinansowanych aktywów za pomocą leasingu znacząco wzrosła - z 1,5mld zł w 1995 roku do 49,8 mldzł w 2015. Największą firmą pod względem obrotów na rynku leasingu jest Europejski Fundusz Leasingowy. Z finansowania leasingiem korzystają głównie firmy i to one napędzają dynamiczny rozwój tego sektora, jednak od niedawna z leasingu mogą korzystać również klienci indywidualni. Przedsiębiorcy poszukujący ofert leasingu mają do wyboru około 30 firm działających na tym rynku. Głównie są to duże podmioty, będące częścią jeszcze większych grup kapitałowych. Niektóre z nich wyspecjalizowały się w finansowaniu określonych środków trwałych. Od lat najpopularniejszym przedmiotem leasing są pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony. Ich udział w strukturze leasingowanych przedmiotów w 2015 roku wyniósł 37,5%. (abstrakt oryginalny)
EN
Any economic activity requires certain financial expenditure. Companies finance their needs by means of own capital and borrowed capital. Borrowed capital constitutes an additional source of financing. Leasing is one of such alternative sources of financing. Leasing is seen as an effective form of financing fixed assets that fosters introduction of new technologies and guarantees progress of production technology. It involves a lessor providing a tangible or intangible asset, to be set out in an agreement, in return for rental payments (instalments) specified in advance. The leasing market in Poland began to take shape in the late 20h century. The combined value of assets financed by leasing grew substantially between 1995 and 2015 - from PLN 1.5 bn in 1995 to PLN 49.8 bn in 2015. European Leasing Fund is the largest one in terms of its turnover. Mainly businesses lease to finance their operations and drive the dynamic growth of the sector, although private individuals have been able to take advantage of leasing for some time now as well. Entrepreneurs can choose from among services offered by about 30 firms in the market, predominantly large entities and parts of even larger capital groups. Some specialise in financing certain fixed assets. For many years, passenger vehicles, goods vehicles and lorries up to 3.5 tons maximum permitted weight have been the most popular leased assets. Their share in the leased assets structure in 2015 was 37.5%. (original abstract)
XX
Podstawowym zadaniem zarządu firmy jest powiększenie jej wartości rynkowej gdyż zwiększa to wartość akcji oraz umożliwia pozyskiwanie na korzystnych warunkach środków finansowych, niezbędnych do jej celów rozwojowych. Zasadnicza działalność rozwojowa przedsiębiorstwa może być finansowana przez dwa źródła: kapitały własne i kapitały obce.
XX
Realizowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania kapitału, dotyczących zarów­no finansowania działalności bieżącej jak i inwestycyjnej, wiąże się z sięganiem po różne formy fi­nansowania. W zależności między innymi od swojej sytuacji ekonomicznej, przyjętej strategii oraz aktualnej sytuacji rynkowej, przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie swojej działalności w róż­nym stopniu kapitałem obcym i własnym. W niniejszym artykule przedstawiona została analiza wyko­rzystania dostępnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Financing as well as operating and investment decisions require searching for funds from vari- ous sources. Generally they comprise some combination of debt and equity. This paper investigates which sources of funds are the most common ones used by commercial companies operating in Poland. The analysis provided for 2007 discovers that Polish entrepreneurs raise funds equally from both equity and debt capital providers. The most common source of equity capital seems to originate from outside of the stock exchange and private equity funds; however there are no detailed statistics on the structure of equity markets in Poland currently available. Also discussed in the paper is the fact that a major portion of debt capital comes from credits granted by suppliers and bank loans.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje propozycję operacjonalizacji i pomiaru kapitału intelektualnego (KI) regionu na przykładzie Lubelszczyzny zgodną z opracowanym wcześniej modelem konceptualnym. W operacjonalizacji zaproponowanego modelu wykorzystano zarówno podejście oparte na idei zbiorów rozmytych, jak i podejście właściwe modelowaniu strukturalnemu (analiza ścieżki). Zastosowane procedury pozwoliły: (1) zweryfikować poprawność proponowanego modelu teoretycznego oraz (2) skwantyfikować kapitał intelektualny Lubelszczyzny, pokazując, że istnieje wyraźny podział regionu na powiaty o odmiennym poziomie KI w ramach czterech wyróżnionych kategorii. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the methods of operationalisation and measurement of intellectual capital of the region. The methods of fuzzy sets and structural equation modeling were used. The obtained results were the following: (1) the verification of the conceptual model of intellectual capital of the region and (2) measurement of intellectual capital of region. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę wskazania czynników i ich wpływu na kształtowanie struktury długu przedsiębiorstw. Jedną z kluczowych determinant struktury finansowej, a tym samym struktury długu, jest koszt pozyskania kapitału obcego. W artykule wskazano, że struktura kapitału obcego zależy m.in.: od wielkości przedsiębiorstwa, stadium rozwoju, sytuacji finansowej i zdolności kredytowej oraz od przepływów pieniężnych z działalności. Zauważono także, iż przedsiębiorstwa finansujące swoją działalność długiem, uwzględniają również złożoność procedury związanej z pozyskiwaniem tego kapitału. Ponadto podkreślono, iż znaczący wpływ na dostępność, jak i na koszt kapitału obcego, ma gospodarczy cykl koniunkturalny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to identify the factors and their influence on the debt structure in enterprises. One of the key determinants of the financial structure and, at the same time, the debt structure is undoubtedly the cost of foreign capital, to which attention has been drawn in the first place. Next, it has been indicated that the structure of the debt depends on the size of an enterprise, the development stage of an enterprise, its financial situation and the creditworthiness as well as on the cash flow from operations. In addition, the enterprises financing activities with debt take into account the complexity of procedures regarding obtaining capital. Moreover, it has been noted that the economic cycle has a significant impact on the availability of foreign capital and its cost. (original abstract)
XX
Temat artykułu koncentruje się wokół pojęcia kosztu kapitału, który zdefiniowano jako minimalną akceptowaną stopę zwrotu, którą musi uzyskać firma ze swoich inwestycji, aby została zachowana wartość rynkowa jej akcji. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie polega na oszacowaniu za pomocą dostępnych metod kosztu kapitału obcego jak i kosztu kapitału własnego, a następnie wyliczeniu średniego ważonego kapitału WACC.
EN
A company must raise sufficient capital to supply its long-term needs for fixed-asset investments and its must do so at the lowest possible cost. Capital can be taken from two sources: from debt by borrowing long-term funds in the market, and from equity by issuance of common or preferred stock, or by retaining and accruing earnings. The mix of long-term debt and equity is reffered to asthe firm's capital structure. This structure is partly determined by, and it partly determines, the cost of the different sources of capital, and it strongly influences the per-share profitability of the firm. The cost of capital is the return that must be generated from all the assets to cover the interests and provide the owners the appropriate rate to return on equity. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono działania przedsiębiorstw wielonarodowych sprowadzające się do manipulowania cenami w transakcjach. Ceny takie mają miejsce w przypadku gdy występuje powiązanie między podmiotami gospodarczymi, często mającymi siedziby w różnych krajach posiadających różne systemy podatkowe.
EN
The article discusses the problems related to taxation of transactions between related business entities, called transfer pricing, which is widely discussed in the world and getting more and more significant in Poland. The topics include major reasons of this phenomenon, examples of transfer limiting the transfer of profits abroad. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.