Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lasery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The laser ablation process applied for restoration of the stone historical objects is reported and results of the experimental study on laser cleaning of the sandstone samples using the Nd:YAG laser (1064 nm; 6 ns FWHM;fluence 0,I-3 J/cm2) are discussed. Values of the ablation thresholdfor the dry andwet surface cleaning of the black crust of 0.4 J/cm2 and 0.1 J/cm2 are obtained, respectively. For the acoustically monitored ablation process a close correlation between the recorded sound amplitude and the removed layer thiclmess and also exponential decrease of the signal with the irradiation dose are observed. From analysis of the experimental data the optimal processing parameters, i.e. irradiation at 1064 nm andfluence of 0,45 J/cm2 for moistened surface are derived.
3
80%
PL
Omówiono stosowanie techniki laserowej w polskim górnictwie. Pomimo iż nie jest ona stosowana masowo - spotykamy laserowe urządzenia w górniczej geodezji - a opracowane konstrukcje mogą być z powodzeniem wprowadzone w metrologii parametrów środowiska kopalnianego, systemach bezpieczeństwa, automatyki i sterowania w kopalniach, w ochronie środowiska przed skutkami eksploatacji górniczej. Wskazano szereg sprawdzonych rozwiązań i udanych zastosowań, sygnalizując w podsumowaniu perspektywy i kierunki rozwoju.
EN
Use of laser technology in Polish mining is discussed. Although laser technology is not very often applied, there are laser devices beingused mainly in mining geodesy; the drawn up constructions can also find application in metrology of mining environment parameters, safety and automatic control systems in mines, as well as in the environmentprotection against the results of mining exploitation. A set of verified solutions and succesful applications is presented; also prospects and possible ways of development are suggested in the summary.
PL
Przedstawiono pomiar przemieszczeń i naprężeń kół zębatych metodą interferometrii holograficznej. Przedmiotem badań było koło zębate. W pomiarach zastosowano jedną z metod holografii optycznej zwanej metodą podwójnej ekspozycji. W wyniku interferencji fali przedmiotowej i fali odniesienia na materiale światłoczułym otrzymano obraz prążków interferencyjnych na podstawie których wyznaczono przemieszczenia i naprężenia.
EN
The estimation of displacements and stresses of gear wheels with use of holographic interferometry is presented . A gear wheel was an object of investigations. The double exposure method of optic holography was used for measurements. As a result of the interference of the reference and main wave on a light sensitive material, an image of interferential striae was obtained. On the basis of this image, displacements and stresses of the studied object could be determined. The gear wheel tested is shown in Fig. 1, whereas the scheme of the test stand is presented in Fig. 2. Fig. 3 shows the load of the gear wheel. The standard beam is depicted in Fig. 4. Based on the interferometry striae shown in Fig.5, the displacements and stresses were determined. The loads at the stop of the tooth and at the pitch diameter are given in Tabs. 1 and 2. The stresses with the load at the stop are shown in Fig. 6. The stresses with the load on the pitch diameter are shown in Fig. 7. Based on the results given in Tabs.1 and 2, the displacements and stresses of the studied object were determined. In this work the holographic method and the method of finite elements were used.
9
Content available remote Rozpoznawanie błędów geometrycznych obrabiarek
80%
PL
Rozpoznawanie pomontażowych błędów geometrycznych odbywa się za pomocą bardzo zaawansowanych urządzeń pomiarowych, przeważnie laserowych, w przestrzeni trójwymiarowej. W niniejszym artykule przedstawiono najbardziej użyteczne metody rozpoznawania błędów geometrycznych obrabiarek.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie laserów do obróbki materiałów. Dokonano porównania miedzy laserami CO2, Nd:YAG oraz HPDL. Zauważono tendencję wzrostową zastosowania laserów do celów przemysłowych.
EN
This paper shows application of laser for treatment of materials. The camparative analysis of CO2, Nd:YAG and HPLD lasers was carried out. Different applications in industry were described.
PL
W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania tekstury powierzchniowej metodami elektroerozyjną i laserową. Wymienione tekstury będą miały zastosowanie na powierzchniach roboczych par ślizgowych węzłów tarcia, takich jak łożyska ślizgowe wzdłużne i uszczelnienia czołowe pomp. W przedstawionych badaniach omawia się związki pomiędzy parametrami procesu a geometrią pojedynczego elementu tekstury.
12
70%
EN
Technological problems related to the application of laser cutting machines are in insufficient knowledge of the laser technique application as well as due to absence of sufficiently reliable practical data and knowledge about the parameters influencing the work process itself. This paper gives results of the experimental research referring to the determination of cutting quality functions.
13
Content available Lasery w urzędach probierczych
60%
PL
W artykule opisano rodzaje laserów oraz zastosowanie laserowych urządzeń do oznaczania wyrobów z metali szlachetnych w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.
EN
The article describes the types of lasers and the application of laser for marking of precious metals in Regional Assay Office in Warsaw.
PL
Pomiary sprawności generacji drugiej harmonicznej światła dla próbek materiałów nieliniowooptycznych odnoszą się głównie do kryształu jako obiektu makroskopowego. Nowootrzymywane związki chemiczne nie zawsze stwarzają możliwość wyhodowania jednolitych i wystarczająco dużych kryształów. Niniejsze opracowanie opisuje propozycję nowego sposobu pomiaru sprawności generacji drugiej harmonicznej światła dla nietransparentnych próbek proszkowych. Podstawową różnicę względem powszechnie stosowanych metod pomiaru jest umieszczenie detektora pierwszej i drugiej harmonicznej w obszarze strumienia światła odbitego od badanej próbki materiału. Zarejestrowane w proponowany sposób sygnały mimo iż mają mniejszą amplitudę względem typowej metody, są mniej zniekształcone i zakłócone przez czynniki zewnętrzne.
EN
Measurements efficiency of second harmonic generation of light for samples of nonlinear optical crystals mainly refer to the crystal as a macroscopic object. Newlyformed chemicals probes do not always provide the opportunity to grow uniform and large enough crystals. This article describes the proposed new method for measuring the efficiency of second harmonic light generation for nontranslucent powder samples. The primary difference with respect to commonly used measurement methods is the placement of the first and second harmonic detectors in the area of the reflected light stream from the test sample material. Comparative test measurements of both methods were performed for the same sample crystal BiB3O6 (BIBO). Measurement conditions beyond the position of the detectors remain unchanged. Comparing both pulse waveforms, you may notice a decrease in amplitude of FUN and SHG signals. Despite the reduced amplitude of the recorded signals, a noticeable improvement in the shape of the two pulses can be noted. The measuring system shall be subjected to a onetime series of measurements with a reference sample to determine the fixed conversion rate of the second harmonic of the light.
16
60%
EN
The paper presents an overview of the main threats for soldiers' sight in the modern battlefield. Such a problem is crucial for the proper action of pilots, drivers, and weapon operators. Even temporary lack of sight can be very dangerous in action. Amongst different possible threats two are of a special importance: lasers and nuclear blasts, however, special kinds of conventional blasts can be also dangerous. Possible means of eye protection are discussed with the special attention paid to prospective materials. The intelligent light valves based on liquid crystals are concerned as the best solution for contemporary air and land platforms as well as individual soldiers.
PL
W artykule przedstawiono przegląd głównych zagrożeń dla wzroku żołnierza na współczesnym polu walki. Ten problem ma zasadnicze znaczenie dla właściwego działania pilotów, kierowców-mechaników i operatorów uzbrojenia. Nawet chwilowa utrata wzroku może być niebezpieczna podczas działań bojowych. Spośród różnych możliwych zagrożeń dwa są szczególnie niebezpieczne: lasery i wybuchy jądrowe, a także wybuchy ładunków konwencjonalnych specjalnego rodzaju. Omówiono możliwe środki ochrony wzroku szczególną uwagę poświęcając perspektywicznym materiałom. Za najlepsze rozwiązanie dla współczesnych platform powietrznych i lądowych, jak również pojedynczego żołnierza uznano inteligentne zawory optyczne wykorzystujące ciekłe kryształy.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące efektów biologicznych oraz bezpieczeństwa przy pracy z promieniowaniem laserowym. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa pracy z laserami, ze szczególnym uwzględnieniem klas urządzeń laserowych. Ponadto przedstawiono opis opracowanego programu komputerowego „Laser Shield Solver” (wraz z przykładami), przeznaczonego do obliczeń kąta ustawienia osłon laserowych zabezpieczających przed promieniowaniem odbitym i rozproszonym. Opracowany program może być pomocnym narzędziem przy projektowaniu osłon do komercyjnych systemów laserowych.
EN
This paper presents some aspects of biological effects and safety related to laser radiation. Laser safety aspects of hazard evaluation related to laser radiation, with special attention paid to classes of laser and criterion of hazard evaluation, are shown. The usage for simulation of hazard of computer program “Laser Shield Solver”, which was developed for calculation of laser shield angle against reflected and scattered laser radiation is presented in details for a few examples of different lasers and treated surfaces. The simulation results obtained may be very useful in designing the shields of commercial laser systems.
PL
Rozkład natężenia pola optycznego w wiązce emitowanej przez lasery, określany jako charakterystyka kierunkowa lasera, ma z reguły duże znaczenie z punktu widzenia zastosowań laserów w praktyce. W szczególności odnosi się to do laserów półprzewodnikowych, które generują wiązkę o dużej rozbieżności, często wielomodową i astygmatyczną. W artykule przedstawiono oryginalne urządzenie nazwane profilometrem goniometrycznym, które okazało się uniwersalne, a szczególnie przydatne do pomiarów kierunkowych charakterystyk kwantowych laserów kaskadowych emitujących w pasmie średniej podczerwieni. Załączono wyniki pomiarów testowych i płynące z nich wnioski. Pokazano, że opisywane urządzenie może również służyć do pomiaru charakterystyk laserów diodowych w innych pasmach częstotliwości pod warunkiem zastosowania odpowiedniego detektora.
EN
Spatial distribution of the optical field emitted by lasers, called also a radiation profile, is extremely important for laser applications. That is particularly relevant to semiconductor lasers due to a high divergence, often multimode character, and an astigmatism of the beam they emit. In the paper presented is an original instrument called a goniometric profiler which has proved to be very useful for measurements of the quantum cascade lasers operating in the mid–IR range. The paper includes measurement results and related conclusions. It has been demonstrated that the instrument can also serve to measure characteristics of other semiconductor diode lasers at the frequency range limited only by the used detectors.
PL
W latach 90, Izrael skierował swoją gospodarkę w stronę wysoko zaawansowanych technologii, a sektor przemysłu high-tech stanowił zasadniczą składową jego wzrostu gospodarczego w tym okresie. Przedsiębiorstwa izraelskie opracowały na potrzeby eksportu, szeroką gamę produktów o wysokiej wartości dodanej w takich branżach jak: oprogramowanie, telekomunikacja, sprzęt medyczny oraz biotechnologia. Izraelski przemysł elektroniczny generuje ok 40% całkowitego eksportu artykułów przemysłowych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.