Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Obsługa gotówki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W artykule zaprezentowano najbardziej istotne zagadnienia dotyczące zarządzania siecią bankomatów. Podstawę badania stanowiły bankomaty sieci Euronet, zlokalizowane w województwach małopolskim i podkarpackim. Część empiryczną artykułu oparto na szeregach czasowych wypłat z tych bankomatów w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2012 r. Badanie pokazało, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów zarządzania analizowanej sieci bankomatów jest czas i wielkość wypłat. Główne wyniki i wnioski oparto na modelu liniowym zdefiniowanym w tym opracowaniu. Zaprezentowano wpływ wyboru chwili doładowania i wielkości wypłat na koszty obsługi bankomatów oraz wskazano, w jaki sposób można zmniejszyć koszt zarządzania bankomatami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the most important issues concerning the management of ATM network. The basis of the study were Euronet ATMs, located in the Małopolskie and Podkarpackie voivodships. The empirical part of the article is based on a time series of withdrawals from the ATMs in the period from January 2008 to December 2012. The study shows that the most important factor affecting the amount of management costs in the analyzed ATM network is the time and the size of withdrawals. The main results and conclusions are based on a linear model defined in this study. The authors present the impact of the time choice and the withdrawal amount for the costs of operating ATMs and indicate how you can reduce the cost of managing ATM. (original abstract)
XX
W czasach liberalizacji rynku usług pocztowych i wchodzenia na rynek nowych podmiotów świadczących usługi pocztowe obecny monopolista Poczta Polska powinien zacząć szukać nowych rynków. Jednym z rodzajów działalności, którymi Poczta Polska się nie zajęła, są usługi cash processingu. Obejmują one szeroki wachlarz czynności związanych z transportem i obróbką pieniędzy.
XX
W Polsce niewiele banków zleca firmom usługi obsługi gotówki. Zwrócono uwagę na wzrost zaineterowania banków tego typu outsourcingiem.
XX
Obrót gotówkowy generuje wysokie koszty i sprzyja tzw. szarej strefie. Podjęto próbę wskazania przyczyn słabego rozpowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce.
XX
Od lipca tego roku brak drobnego bilonu zaczął przybierać rozmiary epidemii, której nie udało się dotychczas opanować. To problem nie tylko polski. Niektóre kraje strefy eura poradziły sobie z nim, rezygnujac z jedno- i dwuerocentówek. Przeliczanie pieniędzy o niskim nominale -monet jedno- i dwugroszowych - kosztuje więcej niż reprezentowana przez nie wartość.
XX
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z transportem wartości pieniężnych. Omówiono zmiany jakie wprowadza ogłoszone jesienią ubiegłego roku "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne."
XX
Artykuł jest analizą potencjalnych problemów i szans stojących przed zarządcą bankowych zasobów gotówkowych. Autor pisze o nieprzewidywalności zachowań klientów, wpływie zmian parametrów biznesu i klimatu ekonomicznego, uwarunkowaniach działania firm w branży, trudnościach we wprowadzaniu potencjalnych zmian, zespołach planistycznych i optymalizacyjnych oraz systemach logistycznych i prognozowania. Przybliża również zagadnienia związane ze zwrotem z inwestycji gotówkowych.
XX
Płatności bezgotówkowe są coraz popularniejsze, ale gotówka jeszcze długo pozostanie w obiegu powodując koszty wynikające nie tylko z jej produkcji, ale i obsługi. Nowoczesny bank jest dostępny dla swoich klientów przez całą dobę. Umożliwiają to różne systemy informatyczne, które ułatwiają komunikację i dzięki którym bez potrzeby wizyty w banku można wykonać przelewy czy poznać saldo bieżące. Jednak poza transakcjami wirtualnymi pozostaje jeszcze dostęp do gotówki, który zapewniają gęsto rozstawiane bankomaty, które wymagają dostarczenia do niej odpowiedniej ilości gotówki przygotowanej do wypłacania, a z wpłatomatów odbioru banknotów. Jak się szybko okazało, obsługa tych urządzeń nie jest prosta a do tego okazuje się kosztowna. Chociaż pracy fizycznej nie dało się całkowicie wyeliminować, to oszczędności przyniosła informatyka, a dokładnie pakiet Visiona Cash Management.
XX
Transakcje gotówkowe wciąż są najpopularniejszą formą rozliczeń - osiem na dziesięć transakcji w Europie to transakcje gotówkowe, przy czym ponad 80 proc. klientów banków przynajmniej raz w miesiącu wypłaca gotówkę z bankomatów. Wraz z rosnącą z roku na rok ilością gotówki w obrocie rosną koszty jej obsługi ponoszone przez banki i przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Autor artykułu poświęca uwagę nowoczesnym systemom zarządzania gotówką, znacznie redukującym koszty obsługi gotówki.
EN
Our paper revisits the determinants of company cash holding. It attempts to explain the cash holding behavior of firms' managers by investigating non-financial companies listed on the London Stock Exchange from 2011 to 2016. Our results indicate that firm size, leverage, cash flow, cash flow volatility, and investment opportunity exert influence on such cash holding behavior. It can be explained by the tradeoff theory, the pecking-order theory and free cash flow theory. Our results may shed light on the decrease in the cash holding level for the post-crisis period. (original abstract)
XX
Amerykanie są wygodni i najchętniej załatwiali by sprawy urzędowe nie wychodząc z samochodu. Banki wyszły naprzeciw tym oczekiwaniom i tak powstała bankowość "drive thru". Przed bankami utworzono bowiem stanowiska, do których podjeżdża się samochodem jak do dystrybutora na stacji benzynowej. Głośnik i mikrofon pozwalają się porozumieć z pracownikiem banku. Wszelkie rachunki, dokumenty czy pieniądze umieszcza się w specjalnej tubie, którą wrzuca się do otworu transmisyjnego. Udogodnienia te są nieodłącznym elementem przełamywania kryzysu w tej branży, a tu jak się okazuje, nieźle radzą sobie przedstawiciele amerykańskiej Polonii. (abstrakt autora)
XX
System płatniczy jest trzecim filarem każdego systemu bankowego, oprócz polityki pieniężnej i nadzoru bankowego Podstawowymi elementami krajowego systemu płatniczego są: system płatności nisko- (ELIXIR i EuroELIXIR) i wysokokwotowych (SORBNET i SORBNET-Euro). Wśród tego pierwszego elementu najpoważniejszą kategorię stanowią bezgotówkowe i gotówkowe płatności masowe. Z badań przeprowadzonych przez Narodowy Banki Polski wynika, że polski system płatniczy w przypadku rachunków masowych w siedemdziesięciu pięciu procentach oparty jest na płatnościach w gotówce.
XX
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było impulsem, który uruchomił ciąg zmian w wielu aspektach życia społecznego - także w wymiarze regulacji zobowiązań finansowych. Unifikacja systemów rozliczeniowych zarówno w obszarze bezgotówkowym, jak i gotówkowym stanowi jeden z priorytetów Komisji Europejskiej, mających doprowadzić do zbudowania silnej, stabilnej i konkurencyjnej gospodarki. Prezentowany artykułu stanowi przegląd obowiązującego prawa i podsumowanie wynikających z niego działań instytucji finansowych odpowiadających za politykę pieniężną w Polsce. Szczególną uwagę poświecono roli Narodowego Banku Polskiego w systemie rozliczeń gotówkowych. Artykuł wskazuje także, jakie elementy krajowego systemu rozliczeniowego muszą ulec zmianie w celu przystąpienia do Europejskiej Unii Monetarnej, a jakie zostały już wdrożone. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland's accession to the European Union had a great impact on many aspects of social life - also in the context of settlement of financial obligations. Unification of settlement systems in the whole of EU belongs among the priorities of the European Commission, set up to provide a strong, stable and competitive economy. The article below depicts the current regulatory background of financial settlement systems and contains a summary of the obligations of Polish monetary policy institutions arising thereunder. A special emphasis was placed on the role of the National Bank of Poland in the cash settlement system. The article shows steps necessary to accede to the EMU - both those already taken in Poland and those that are still awaiting their implementation. (original abstract)
XX
Wprowadzenie na rynek nowego systemu płatności wykorzystującego innowacyjny instrument płatniczy niesie ze sobą znaczące ryzyko fiaska przedsięwzięcia. Nierozpowszechniony system płatności cechują niskie efekty sieci i skali. Pierwsze związane są z wąską grupą użytkowników, drugie natomiast z wysokimi kosztami stałymi systemu, którego uruchomienie wymaga na ogół wysokich nakładów infrastrukturalnych i marketingowych, zaś liczba transakcji w początkowej fazie działania bywa niewielka. Ponadto brak przejrzystości kosztowej instrumentów płatniczych utrudnia nowym systemom płatności konkurowanie z istniejącymi rozwiązaniami płatniczymi. W sytuacji braku bezpośrednich opłat transakcyjnych płatności gotówką lub kartą płatniczą (debetową, kredytową) uważane są za darmowe. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej opisano efekty sieci i skali oraz teorię rynków dwustronnych. W drugiej znalazła się analiza czynników sukcesu w przezwyciężaniu problemu masy krytycznej ("jajka i kury") przez pieniądz sieciowy (głównie na przykładzie systemu PayPal) oraz pieniądz hardwarowy (głównie na przykładzie systemów elektronicznych portmonetek z Hongkongu i Singapuru). (abstrakt oryginalny)
EN
The introduction onto the market of a new payment system based on the use of an innovatory payment instrument entails a serious risk of the undertaking's fiasco. A payment system which has not become widespread is characterised by weak web and scale effects. The former are attributable to the narrow circle of users, whereas the latter - to the high fixed costs of the system whose introduction usually requires considerable outlays on infrastructure and marketing while the number of transactions in the early stages of its operation is often small. In addition the lack of cost transparency of the payment instruments makes it difficult for new payment systems to compete with the existing payment solutions. In the situation when there are no direct transaction charges payments made in cash and with the help of a pay card (a debit or a credit card) are regarded as free. The article consists of two parts. The first part is devoted to the description of web and scale advantages. The second part presents an analysis of factors determining the success of web money (PayPal system) and hardware money (systems of electronic purses from Hong Kong and Singapore) in overcoming the problem of critical mass (of the "egg and hen"). (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł koncentruje się na problematyce kart płatniczych jako innowacyjnej metody płatności za usługi transportowe. Przeprowadzono analizę udziału środków pieniężnych poza bankami w podaży pieniądza na Ukrainie w latach 2013-2017, jak również dynamikę głównych determinantów rozwoju rynku kart płatniczych na Ukrainie w latach 2012-2017. Zostały określone główne tendencję rozwoju rynku kart płatniczych na Ukrainie, w szczególności dynamika liczby posiadaczy kart płatniczych i ich banków wydających, rozwój elektronicznej infrastruktury płatniczej, rodzaje kart płatniczych wydawane przez ukraińskie banki, dynamika struktury transakcji z za pomocą kart płatniczych według objętości i ilości. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące rozwoju płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the issue of payment cards as an innovative way of paying for transport services in Ukraine. Evaluation of the share of cash outside the banks in the money supply in Ukraine in 2013-2017 has been analyzed, as well as the dynamics of the main indicators of functioning of the payment cards market of Ukraine during 2012-2017. The main tendencies of the development of the payment cards market in Ukraine are considered, in particular the dynamics of the number of holders of payment cards and their issuing banks, the development of electronic payment infrastructure, types of payment cards issued by Ukrainian banks and the dynamics of the structure of transactions using payment cards by volume and quantity. Based on the analysis, conclusions were made on the development of cashless payments by payment cards in Ukraine. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest prezentacja projektowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które także w istotny sposób wpłyną - w przypadku ich uchwalenia - na możliwość zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Autor dokonuje oceny proponowanych zmian legislacyjnych oraz wskazuje rodzaje problemów związanych z ewentualnym wejściem w życie nowych regulacji. W artykule przedstawiono także ocenę projektowanych zmian w odniesieniu do celowości ich wprowadzenia oraz zaprezentowano analizę dotyczącą tego, czy projektowane przepisy są w stanie doprowadzić do zamierzonych celów oraz czy ich efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do obowiązków nakładanych na podatników.(abstrakt oryginalny)
EN
This article contains a presentation of draft amendments to the VAT Act. If they are passed, they will have a significant impact on the possibility of treating certain expenses as tax-deductible under the statutes regulating income taxes. The author assesses the proposed legislative amendments and indicates the kinds of problems connected with the possible entry into force of the new regulations. The article also contains an assessment of the draft amendments in terms of their expediency and an analysis of whether the draft provisions can contribute to achieving the intended goals or whether their effects are adequately proportional to the duties imposed on taxpayers.(original abstract)
XX
W artykule omówiono usługi cach processingu oraz ich outsourcing. Cash processing obejmuje procesy liczenia, sortowania, przechowywania wartości oraz procesy związane z kreowaniem statystyk i raportów z przeprowadzonych operacji, a także kompleksową obsługę i zarządzanie stanami gotówkowymi samoobsługowych urządzeń kasjerskich. Banki coraz chętniej wydzielają tę część swojego biznesu na zewnątrz. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej daje poczucie bezpieczeństwa biznesu i jest gwarancją sprawności jego prowadzenia.
Bank
|
2015
|
nr nr 4
26-27
XX
Wiele firm i instytucji finansowych promuje obrót bezgotówkowy. Docelowo dochodzi nawet do wyeliminowania gotówki w niektórych segmentach rynku. Według prezesa zarządu Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki, Tomasza Banaszkiewicza, chociaż struktura płatności na rynku zmienia się na korzyść płatności bezgotówkowych, sama gotówka ma się dobrze. W przewidywanej przyszłości gotówka nie zniknie z rynku a jej obsługa - o czym nie należy zapominać, także kosztuje, i to wcale niemało. (abstrakt autora)
XX
W artykule przedstawiono autorski podział i metodę pomiaru kosztów i korzyści instrumentów płatniczych w przekroju czterech głównych podmiotów łańcucha płatności - banku centralnego, banków komercyjnych, punktów handlowo-usługowych i konsumentów. Zaproponowaną teoretyczną koncepcję badania można by zastosować do analizy instrumentów płatniczych w Polsce. Próby były już podejmowane przez autora samodzielnie i wraz z zespołem badawczym. Jednak - ze względu na szeroki zakres badania, jego znaczny koszt i niechęć potencjalnych podmiotów do ujawniania wrażliwych danych - nie udało się dotąd przeprowadzić kompleksowej analizy. Natomiast sukcesem zakończyły się badania na węższą skalę, dzięki którym lepiej poznano problematykę (w tym kosztową) instrumentów płatniczych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author introduced his own classification and a measurement method for costs and benefits of payment instruments from the perspective of four main parties in the payment chain - the central bank, commercial banks, merchants and consumers. The proposed theoretical framework of the research could be applied to the analysis of payment instruments in Poland. Attempts have already been made by the author alone and together with the research team. However, due to the wide range of research, its high cost and the reluctance of institutions to disclose sensitive data, a comprehensive analysis failed to be accomplished. On the other hand, the author successfully completed studies on a more narrow scale, which facilitated better understanding of issues related to payment instruments in Poland (including costs). (original abstract)
Bank
|
2015
|
nr nr 2
32-33
XX
Chociaż koszty zarządzania gotówką są niemałe, nie ma przeszkód prawnych w rozwijaniu sieci bankomatów z zamkniętym obiegiem gotówki. Jednak urządzenia te mogą wydawać się doskonałym miejscem do wprowadzania w obieg banknotów fałszywych. Przedstawiciele banków jasno dali do zrozumienia, iż nic nie stoi na przeszkodzie w rozwoju sieci bankomatów recyklingowych. Prawidłowe działanie tzw. recyklerów jednakże wymaga stosowania zaawansowanych systemów weryfikujących autentyczność i jakość wpłacanych banknotów. Moduły recyklingowe mogą dostarczać wyspecjalizowane w tej branży firmy. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.