Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Szybkie przetwarzanie dużych ilości danych pomiarowych wymaga użycia specjalistycznych programów obliczeniowych. Prezentowane oprogramowanie zostało samodzielnie opracowane przez autora z przeznaczeniem do rozwiązywania ściśle określonych zadań numerycznych związanych z obróbką sygnałów w układach automatyki, dzięki czemu uzyskano wysoką prędkość obliczeniową. Program AutoKorel uruchomiony na komputerze klasy PC z procesorem Intel Celeron 2GHz, wyznacza i dokonuje wizualizacji dyskretnej funkcji prawdopodobieństwa dwóch zmiennych utworzonej z 2o106 pomiarów w ciągu 190ms.
EN
Fast computation of large amount of data is still an ambitious task for many mathematical programs. Although, there are some environment like Matlab or Mathcad which provide a lots of numerical features, their working speed is to slow to make "on flow" analyze of signals (with non-built-in functions) which consist of one milion samples or even more. AutoKorel program was designed to solve particular problems in optimal way. For example, if AutoKorel runs on PC machine with Intel Celeron 2GHz processor on board, the computation of two argument probabilistic function will take 190ms, for signals which contain 106 samples each. An additional boost of speed while vizualizing the result of computation is achieved in order to using DirectX9. Program consists of five modules which were designed to: -create, visualize and analyze two argument probabilistic function, - compute signal quality in static states, - compute and analyze relations between chosen signal norms, perform a nonparametric identification of LTI (Linear Time Invariant) objects due to correlation method.
2
Content available remote Designing of robust discrete regulators
100%
EN
In this paper a new robust control strategy is presented. It is based on compensation of the nominal plant dynamics and the plant dynamics multiplicative perturbation respectively. Appropriate compensation of the nominal plant dynamics is performed with use of an inverse system calculated from plant impulse response established via plant identification using a modified correlation method. The plant multiplicative perturbation is compensated by main loop gain appropriate changes depending on a dynamical error between the output of the plant and the output of its nominal model. The proposed robust control method was applied to the DC motor drive with stepwise changing moment of inertia.
PL
W artykule przedstawiona została metoda realizacji odpornego układu regulacji polegająca na kompensacji dynamiki obiektu sterowania o nominalnych wartościach parametrów oraz kompensacji multiplikatywnej perturbacji tej dynamiki. Kompensacja dynamiki nominalnego modelu obiektu realizowana jest poprzez wykorzystanie regulatora o odpowiedzi impulsowej uzyskanej na drodze identyfikacji korelacyjnej obiektu sterowania, natomiast kompensacja niepewności obiektu osiągana jest poprzez zmienne wzmocnienie toru głównego układu regulacji uzależnione od dynamicznego odchylenia wyjścia obiektu rzeczywistego od wyjścia modelu nominalnego. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie proponowanej metody do sterowania układem napędowym z silnikiem prądu stałego o zmiennym momencie bezwładności.
EN
In this paper, a voltage inverter based on three independent H-bridges to supply health and faulty motor was presented. Operating conditions of this type of inverter were presented for each open phase. For proposed control scheme that refers to independent control of each phase current, a robust properties of control system was shown. Based on computer simulations and laboratory tests, the effectiveness of squirrel cage induction motor control, supplied from three independent H-bridges was shown in case of dynamic phase opening.
5
Content available remote Zastosowanie systemów ekspertowych
100%
PL
W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania systemów ekspertowych. Przedstawiono ich definicję, charakterystykę, jak również strukturę oraz historię powstania. Następnie zaprezentowano główne problemy rozwiązywane przez systemy ekspertowe. W końcowej części omówiono przykłady istniejących systemów.
EN
The article discusses the issue of using expert systems. It presents their definition, characteristics as well as their structure and history. Furthermore it presents main problems that are solved by expert systems. In final part, it shows the examples of existing systems.
7
100%
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny silnika indukcyjnego klatkowego uwzględniający zwarcia międzyzwojowe faz stojana. W proponowanym modelu matematycznym silnika stopień zwarcia międzyzwojowego ustalany jest z wykorzystaniem współczynników zwarć oraz współczynników ich kątowego przesunięcia, co umożliwia prostą kontrolę nad określeniem rozległości oraz kątowej lokalizacji zwarcia na potrzeby symulacji układów sterowania napędami z silnikami indukcyjnymi. Przedstawiony model matematyczny nie wymaga dodatkowych danych o silniku ponad te, które są typowe dla powszechnie stosowanego opisu matematycznego sprawnego silnika indukcyjnego klatkowego. W artykule zostały zawarte wyniki porównawcze uzyskane na drodze symulacji komputerowych oraz zarejestrowane na stanowisku laboratoryjnym z silnikiem indukcyjnym klatkowym o mocy 2.2kW.
EN
In this paper, a mathematical model of squirrel-cage induction motor with inter-turn short-circuits in stator phases is presented. In the proposed mathematical model an extent and angular localization of short-circuit fault is determined using a simply form of short-circuit coefficients and their angular offset coefficients. Presented mathematical model does not require any additional motor parameters than those that are required for conventional model of healthy induction motor. In the article, the comparative results obtained through computer simulations and acquired on a laboratory test-stand with 2.2kW squirrel-cage induction motor are contained.
8
Content available remote Systemy ekspertowe jako narzędzie przetwarzania wiedzy
100%
PL
W artykule omówiono problematykę wykorzystania systemów ekspertowych. Przedstawiono genezę, definicję oraz charakterystykę tych systemów oraz zaprezentowano ich strukturę. Następnie omówiono znaczenie wiedzy, a w części końcowej przedstawiono najpowszechniejsze zastosowania systemów ekspertowych.
EN
The article presents the issue of expert systems usage. It presents the genesis, definition and characteristic of expert systems, and presents their structure. In further parts the meaning of knowledge was discussed. Last part concerns the most common usage of expert systems.
EN
A mathematical model of a squirrel-cage induction motor with inter-turn short-circuits in stator phases is presented in this paper. In the proposed mathematical model an extent and angular localization of short-circuit faults are determined using a simple form of short-circuit coefficient matrices. The model does not require any additional motor parameters than those that are required for conventional model of healthy induction motor. Comparative results obtained through computer simulations and from a laboratory test-stand with 2.2 kW induction motor are contained in the article. The results obtained validate the proposed extended mathematical model of a squirrel-cage induction motor with inter-turn short-circuit of stator windings.
PL
W artykule została przedstawiona metoda sterowania falownikowym napędem indukcyjnym, która umożliwia kontrolę momentu elektromagnetycznego silnika w stanach jego częściowego uszkodzenia. Zaprezentowane zostały możliwości oraz ograniczenia związane z wykorzystaniem falownika napięciowego opartego na potrójnym mostku H. W artykule zawarto wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki badań laboratoryjnych, wskazujące na skuteczność opisywanych rozwiązań w sytuacji wystąpienia przerwy w jednej z faz stojana silnika trójfazowego.
EN
In this article a control strategy of inverter fed induction motor drive in faulty states was presented. It was shown that with using a voltage inverter based on three independent H-bridges, an electromagnetic torque of three phase induction motor with one open phase can be well controlled. Capabilities and limitations of using proposed control algorithm was included in this article as well as waveforms achieved from simulations and laboratory tests.
PL
W artykule została przedstawiona koncepcja sterowania tolerującego uszkodzenia falowników i wielofazowych silników prądu przemiennego oparta na odpornym regulatorze wektora prądu stojana. Syntezę przykładowego regulatora odpornego przeprowadzono z wykorzystaniem trójpołożeniowych regulatorów prądów fazowych silnika, realizowanych przez niezależne mostki H falownika napięciowego. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych sterowania trójfazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym z przerwaną fazą.
EN
In this article a fault tolerant control method of inverters and multi-phase AC motors was presented. A proposed approach is based on robust control of stator current vector. A sample robust controller using three-level regulators to independent control of each phase current was shown. The results of simulation research and laboratory tests for three-phase squirrel-cage induction motor with open phase was included.
PL
W artykule zaprezentowano pojęcie i rolę symulacyjnych gier kierowniczych wykorzystywanych w procesach nauczania. W drugiej części przedstawiono rodzaje decyzji podejmowanych podczas rozgrywki prowadzonej przez uczestników kół naukowych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz wpływ tych decyzji na wirtualny rynek.
EN
The paper presents the idea and the role of simulation managerial games used in the processes of education. The second part illustrates types of decisions that were made during ^ > the game by participants of students scientific groups from the Faculty of Engineering Management, Poznań University of Technology, and their influence in the virtual market.
PL
Współczesne napędy elektryczne stosowane w pojazdach elektrycznych i hybrydowych coraz częściej wykorzystują zasobniki superkondensatorowe jako magazyny energii o dużej gęstości mocy. Zasobniki te wykorzystywane są zarówno do rekuperacji energii, jak i do zmniejszania szczytowych wartości prądów w układach zasilania. W artykule przedstawiono metodę sterowania zasobnikiem energii trakcyjnego układu napędowego, której nadrzędnym celem jest minimalizacja strat mocy w układach przesyłowych oraz w superkondensatorach. Zaproponowany algorytm sterowania uwzględnia możliwość rekuperacji energii w sytuacji braku możliwości zwrotu energii do sieci trakcyjnej. W artykule zamieszczono przebiegi symulacyjne sterowania zasobnikiem energii z wykorzystaniem zaproponowanego algorytmu.
EN
Modern drives used in electric and hybrid vehicles are often using ultracapacitors as energy storage that have a high power density. These storages are used both for energy recuperation and to reduce peak values of currents in power system. In this paper a method of energy storage control for traction drive to minimize power losses in transmission system and ultracapacitors was presented. The proposed control algorithm allow also a proper energy recuperation in case when power grid can not recieve energy. Simulation waveforms of energy storage control process was included in this paper.
19
Content available remote Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce
63%
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Kwadratowego Problemu Przydziału, narzędzi Sztucznej Inteligencji - Algorytmów Genetycznych oraz ukazanie ich zastosowania w obszarze logistyki. W pierwszej części przeprowadzono analizę literaturową na temat zagadnienia QAP oraz Algorytmów Genetycznych, natomiast w podsumowaniu ukazano ich zastosowanie.
EN
The aim of this paper is to present the Quadratic Assignment Problem and tools of Artificial Intelligence - Genetic Algorithms and demonstrate their application in the area of logistics. In the first part the authors analyzed the literature on the issue of QAP and Genetic Algorithms. Whereas in summary they showed the application of these tools.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.