Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pro-consumer policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Dokument przygotowany w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaakceptowany przez rząd 12 marca 2002 r. Omówiono w nim realizację polityki konsumenckiej w latach 1998-2001. Przedstawiono wyznaczniki rządowej polityki konsumenckiej na lata 2002-2003 oraz zadania legislacyjne i organizacyjno-instytucjonalne.
XX
Autorka przedstawiła działania Federacji Konsumentów w Polsce na rzecz poprawy jakości produktów rynkowych, a także własne uwagi na temat niedoceniania polityki projakościowej i prokonsumenckiej w obecnej reformie gospodarki polskiej.
3
Content available remote Programy ochrony konsumenta w prawie Wspólnot Europejskich
75%
XX
Na ukształtowanie polityki ochrony konsumenta miały wpływ trzy czynniki: orzecznictwo w zakresie swobody przepływu towarów, akty o charakterze niewiążącym (programy i plany działania) oraz polityka harmonizacyjna. Akty programowe wytyczały kierunki dalszych działań WE w zakresie ochrony konsumenta i to w nich znajduje się zapowiedź kolejnych dyrektyw w tym obszarze. Dlatego też analizując przyjmowane rozwiązania, należy sięgać również do programów czy planów działania, z których się one wywodzą.
EN
Following factors shaped policy of consumer protection: judicial decisions in the field of free movement of goods, programs, action plans and harmonization policy. Programs and action plans laid out line of later action in the field of consumer protection. (MP)
XX
Artykuł przedstawia problem ochrony konsumenta w Polsce na tle Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
XX
Prezentowany dokument, przyjęty przez rząd 15 września 1998 r., jest pierwszą próbą określenia celów i wskazania sposobów realizacji rządowej polityki konsumenckiej w Polsce. Uwzględnia zarówno kierunki działań wynikające z procesów dostosowawczych do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, jak i wypływające ze specyficznych uwarunkowań rynku krajowego. Zakłada opracowanie i wdrożenie w 1999 r. podstawowych regulacji służących ochronie interesów nabywców oraz dalszą aktualizację dokumentu po uwzględnieniu wypracowanych rozwiązań.
XX
Do podstawowych praw konsumenta należą: prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do informacji i edukacji, prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń oraz prawo do reprezentacji. W artykule omówiono podstawy prawne polityki ochrony konsumentów obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.
EN
Frequent Flyer Programmes (FFP), available in the offer of air lines' products, enable the diversification of services - with the aim being to identify, establish contacts and attract loyal passengers who, by frequent flights with that particular air line, are considered the most valued customers. Those programmes allow gathering data and keeping the passenger's travel record thus helping advertising campaigns to target specific groups. (JW)
XX
Celem autora było przedstawienie i scharakteryzowanie istoty lojalności konsumentów na rynku. Praca jest studium terminologicznym związanym z problematyką lojalności, przeprowadzono w niej analizę aspektów metodologicznych i metodycznych związanych z badaniem lojalności konsumentów, a także sposobów podnoszenia ich lojalności m.in. przez programy lojalnościowe. Duży nacisk położono na aplikacyjny cel, którym była próba stworzenia optymalnego systemu wprowadzania strategii prolojalnościowej w przedsiębiorstwie. (fragment z tekstu)
XX
Przedmiotem opracowania jest problematyka ochrony interesów konsumenta. Przedstawiono takie zagadnienia jak: przesłanki ochrony ,czyli zagrożenia interesów konsumentów, ustawodawstwo prokonsumenckie oraz strukturę instytucjonalną ochrony konsumenta. Tworzenie koncepcji systemu ochrony interesów konsumenta w Polsce wymaga opracowania szczegółowej diagnozy potrzeb i możliwości tej ochrony oraz analizy doświadczeń i wzorów konsumeryzmu krajów rozwiniętych gospodarczo. Autorka wskazała także na politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta.
XX
Autorzy przedstawiają koncepcję wykorzystania modelowania ekonometrycznego w działalności usługowej, w branży hotelarskiej, do pomocy budowania postaw pro-klienckich, mającego wskazać newralgiczne punkty w obsłudze klienta, decydujące o przyszłych wyborach klienta, odnoszących się do podejmowania decyzji o zakupie usług konkretnego przedsiębiorstwa hotelowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors present the concept of the use the econometric modeling in service activities within the hotel industry, to help build a pro-client attitudes, aiming to identify critical points of customer service, crucial to future customers' elections, relating to the decision of purchase services from particular hotel company. (original abstract)
XX
Teoria konsumpcyjnych łańcuchów celów i środków (MEC - Means-end chains) może stanowić podstawę międzyrynkowej segmentacji globalnej, jak również segmentacji rynku krajowego. Ideą tej teorii, opracowanej w 1972 r.przez A. Newella i H.A. Simona, jest założenie, że arybuty produktów są dla konsumenta informacją, czy pożądane przez nich cele, a mianowicie wartości i bezpośrednie korzyści będą spełnione przez dane produkty. Autorka sugeruje, że dodatkowo przy pomocy metody MEC można przeprowadzić identyfikację i segmentację rynków międzynarodowych, a w przypadku przedsiębiorstw podjąć działania umożliwiające rozwój produktów w większym stopniu dostosowanych do oczekiwań potencjalnych klientów.
EN
This paper presents a conceptualization of consumer means-end chains (MEC). The key idea underlying MEC is that product attributes are means for consumers to obtain desired ends, namely values and direct benefits yielded by those attributes. The author suggests that MEC provides a suitable basis for international segmentation. The paper is of theoretical character. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań jest edukacja konsumencka, która obok prawa do informacji stanowi jedno z podstawowych praw konsumenta. Przybliżono temat europejskiej polityki konsumenckiej oraz dokonano porównania sytuacji polskiego konsumenta i konsumenta w krajach UE. Badania przeprowadzone przez autorki artykułu ukazały niski poziom świadomości konsumenckiej polskiego społeczeństwa.
EN
Consumer's education, which apart from freedom of information, is one of the fundamental consumer rights, has been presented. The subject of the European consumer policy has been discussed together with comparison of consumer situation in Poland and in the EU. The authors research showed low level of consumer awareness of Polish society. (AŁ)
XX
W artykule podjęto próbę określenia dystansu jaki dzieli realizowaną w Polsce politykę ochrony interesów konsumenta od wysoko rozwiniętych w tym zakresie przedsięwzięć w państwach Unii Europejskiej.
EN
At the time of the Polish People's and at the beginning of system transformation the protection of consumers in Poland was not among the main interests of the legislative and executive authorities. After 1991, when Poland had signed the agreement to associate with the European Communities, the preparation for the EU membership got intensified, and in the EU the problems pertaining to consumers are considered the strategic aims. An important condition for the integration into the EU is the necessity to form legal, institutional, organizational and financial bases enabling the state to pursue the policy on consumer protection. This policy should be the basic instrument reinforcing the consumer's position in the market. The paper is an attempt to determine the gap between the realized in Poland policy on consumer protection and the relevant advanced acitivities of the EU. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest konsumeryzm. Autorka przedstawia katalog praw konsumenta, działania organizacji konsumenckich, przepisy prawne chroniące konsumenta w szczególności dotyczące artykułów żywnościowych - ich jakości, informacyjnego oznakowania - edukacji konsumenckiej.
14
Content available remote Healthy Lifestyle and Pro-Consumer Orientation among Poles
51%
EN
Much like Western societies with developed economies, Polish society has become increasingly consumer-oriented, as is manifested by Poles' desire for instant pleasure and the search for the meaning and sense of life through the purchase and consumption of goods and services available on the market. Such an approach could be positively or negatively connected with a healthy lifestyle. The aim of our study was to explore the relationship between a healthy lifestyle and the pro-consumer orientation in Poland. The study involved a survey conducted in 2016 on a nationwide sample of 1,000 people. The findings suggest that a pro-consumer orientation is positively correlated with those elements of a healthy lifestyle that are trendy and symbolize membership in certain social groups. On the other hand, this orientation is inversely correlated with behaviors that require constant self-control and do not bring immediate benefits. (original abstract)
XX
Symbol marki pełni w obecnych czasach funkcję herbu, godła XX wieku i obok nazwy jest strategicznym elementem identyfikacji firmy lub produktu. Artykuł poświęcony jest gamie zagadnień omawiających: historię marki, terminy związane z symbolem marki (np. logo, logotyp, monogramy, kaligramy, piktogramy), zasady tworzenia oraz opracowania plastycznego (np. kształt liter, kolor) i umieszczania symboli, by poprawnie odwzorowywały charakter firmy lub produktu. Dwa ostatnie zagadnienia są szczególnie dokładnie omówione przez autora ze względu na ich strategiczne miejsce w szybkiej komunikacji wizualnej między nadawcą a klientem, podczas której symbol wyrażając tożsamość firmy utrwala obraz produktu w świadomości klienta.
EN
A history of mark, terms related to the mark's symbol and rules of creation the mark as strategic element of firm's or product's identification has been presented. (AŁ)
XX
Konsument ma słabszą pozycję od producenta czy sprzedawcy. Nie ma on ani siły, ani czasu i potrzebnej wiedzy, aby podjąć walkę z producentem, który z pomocą różnych technik marketingowych i reklamy sprzedał mu wadliwy lub niebezpieczny towar. Nasz kraj zgłosił pełną gotowość wdrożenia wszystkich zasad dotyczących ochrony konsumenta z chwilą wejścia do struktur unijnych.
XX
Omówiono teoretyczne koncepcje racjonalności zachowań konsumentów oraz kryteria i mierniki stosowane przy ocenie stopnia ich racjonalności. Zamieszczono analizy dotyczące racjonalności konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Podjęto próbę diagnozy wybranych pól aktywności konsumentów na tle zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (szczególną uwagę zwrócono na ekologię, etnocentryzm, oszczędzanie oraz racjonalność). Zanalizowano poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych wobec zmian zachodzących w gospodarce i zmian kondycji ekonomicznej samych gospodarstw domowych. Omówiono jeden z najsilniej rozwijających się nowych nurtów w sferze konsumpcji, tj. ekologizację spożycia. Przedstawiono także zjawisko naśladownictwa w zachowaniach rynkowych młodych konsumentów. Na koniec zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich na próbie młodych konsumentów.
EN
Theoretical conceptions regarding the rationality of consumers behaviors were discussed, as well as criteria and measures applied at the assessment of their rationality degree. Analyses concerning the rationality of the consumption in Polish households were shown. An attempt of the diagnosis of consumers activity in chosen fields was undertaken, relating to changing outside conditioning (special attention was paid to ecology, ethnocentrism, savings and rationality). The level of the Polish households' savings was analyzed, taking into account changes in the economy and changes of the economic position of the same households. One of most strongly developing new movements in the sphere of the consumption was discussed, i.e. the ecologization of the consumption. Also, an occurrence of the imitation effect in behaviors of the young market consumers was described. In the end, the results of the direct research on the young consumers sample was presented. (AT)
XX
Z jakichś mało zrozumianych powodów marki uważają, że w relacjach z nimi ma być lepiej, aniżeli z własną "drugą połową". To możliwe, ale pod warunkiem, że konsumenta będziemy traktować lepiej, niż właśnie np. żona swojego męża. Czyli, że pozwolimy mu być w pewien sposób egoistą. Problemem consumer experience najczęściej jest to, iż jest ono dopasowane do marki, nie zaś do konsumenta. Marce ma być wygodnie, nie zaś potencjalnemu klientowi. Wydaje się, iż takie podejście do komunikacji z konsumentem jest już dawno przebrzmiałe i nieaktualne. (abstrakt autora)
XX
Artykuł dotyczy zagadnień z obszaru rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, w kontekście określenia i budowania satysfakcji klienta z dostarczonego mu produktu bądź usługi. Autor rozpoczął od omówienia wielostopniowego rachunku kosztów i przychodów, który pozwala na wielowymiarową analizę zyskowności, zorientowaną na klienta i umożliwia prowadzenie odpowiedniej polityki cen i marketingu. Dalsza część artykułu poświęcona jest analizie tworzenia wartości dla klienta i modelom analizy kosztów jakości. Na koniec autor omówił rolę zbilansowanej karty dokonań w procesie poprawy jakości produktów.
EN
The main goal of this paper is the presentation of different kinds of cost accounting systems as product quality steering tools. The quality needs a full and continuos on value chain analisys. Balanced scorecard can be seen as the most complex method of quality planning and controlling. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.