Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 375

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biodiesel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote An evaluation of models for biodiesel injection sprays
100%
EN
There is a tendency to use biodiesel (methyl ester of rapeseed oil in particular), rapeseed oil and their blends with diesel as an alternative fuel for diesel engines. The mathematical modelling of the fuel spray is a wide-spread approach lo facilitate the problem solving in this area. The paper studies three types of the models, namely Sazhin's model, Reitz's wave breakup model, and Lishevsky's model. For the models, the relationship between respective model parameters has been defined and the parameter's values have been calculated using experimental data. Given the values, some main spray characteristics have been computed. Based on the characteristics' values, an evaluation of the models has been performed and the following conclusions have been made: (1) the models discussed do not enable to compute all characteristics needed all together; (2) some models do not indicate the increase of the spray penetration for rapeseed oil and biodiesel in comparison with diesel; (3) in case of biodiesel, it seems promising to develop a hybrid model based on the wave breakup model and using empirical formulae of Lishevsky's model. For rapeseed oil, the possibility to employ the models discussed should be studied further and will probably require more experimental data.
PL
Skoro nieodnawialne źródła energii staja się nie tylko droższe, ale w coraz większym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, to każdy kraj czuje się zobowiązany do intensywnego stosowania odnawialnych źródeł energii, wśród których biogaz zajmuje znaczącą pozycję.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta wyprzedzenia wtrysku na emisję toksycznych składników spalin silnika z zapłonem samoczynnym. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20), przy różnych wartościach kąta wyprzedzenia wtrysku. W wyniku badań doświadczalnych zostały sporządzone charakterystyki przedstawiające emisję toksycznych składników spalin przez silnik z zapłonem samoczynnym.
EN
Influence of fuel injection timing on the exhaust toxicity Diesel engine. Experimental tests were conducted on a Star 359 engine fuelled with biodiesel at different fuel injection timing values. As a result of engine test bench testing, the characteristic curves of toxic exhaust gas component emissions were made, being analyzed next.
PL
W artykule przedstawiono wyniki doświadczalne z syntezy estrów metylowych, etylowych, propylowych oraz butylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Zanalizowano skład chemiczny otrzymanych paliw oraz przeprowadzono wiele badań, określających ich podstawowe właściwości reologiczne i fizykochemiczne. Wyniki odniesiono do wymogów stawianych biopaliwom estrowym oraz porównano je z parametrami tradycyjnego mineralnego oleju napędowego.
EN
The paper show the experimental results of the methyl, ethyl, propyl and butyl rapeseed oil fatty acid esters. Chemical composition of obtained fuels was analyzed. Also, a number of tests were done in order to determine most basic, rheological and physicochemical properties of the fuels. The results were compared with the Standard Specification for biodiesel fuel, and with properties of traditional, mineral oil based fuel.
7
Content available remote Oczyszczane oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT
75%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością użycia olejów posmażalniczych, głównie rzepakowych, jako surowców tłuszczowych do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). Przeanalizowano wiele właściwości fizykochemicznych tłuszczy otrzymanych z kilku placówek gastronomicznych, oraz olejów rzepakowych pozostałych po smażeniu pączków, kotletów, ryb oraz frytek. Analogiczne badania wykonano również dla świeżego oleju rzepakowego, oraz tłuszczy po procesie oczyszczania. Ocenę przydatności surowców do produkcji biodiesla przeprowadzono w oparciu o właściwości otrzymanych po reakcji metanolizy estrów metylowych.
EN
The paper presents the results of research on the possibility of using waste oils, mainly rapeseed, as a raw material for production of fatty acid methyl esters (FAME). A number of physical and chemical properties of fats derived from gastronomy services, and rapeseed oils remaining after frying donuts, chops, fish and chips were analyzed. The same tests were also performed for fresh rapeseed oil and fats after the purification process. The possibility of using them as the raw materials for biodiesel production was estimated on the basis of properties of methyl esters obtained after methanolysis.
8
Content available remote Zasadowość katalizatorów a ich aktywność w reakcji metanolizy oleju sojowego
75%
PL
W niniejszym artykule zbadano aktywność katalityczną wybranych tlenków metali ziem rzadkich w procesie transestryfikacji oleju sojowego metanolem. największą aktywność (91-100% konwersji oleju) wykazały katalizatory: KOH/CeO[2], K[2]CO[3]/CeO[2] i KnO[3]/CeO[2]. Właściwości fizykochemiczne tlenków metali ziem rzadkich określono w oparciu o metodę wskaźników Hammetta. Dowiedziono, że aktywność katalizatorów korelowała z ich mocą zasadową.
EN
In this paper the catalytic activity of selected rare earth metal oxides was investigated in the transesterification reaction of soybean oil with methanol. The highest catalytic activity (91-100% conversion of oil) was observed over KOH/CeO[2], K[2]CO[3]/CeO[2] and KnO[3]/CeO[2]. The physicochemical properties of the rare earth metal oxides were analyzed by Hammett's indicators method. It was proved that the activities of the catalysts correlated with their basic strength.
EN
Concerns of refinery industry due to obligatory use of fatty acids methyl esters for production of diesel fuel have been presented. The paper puts an emphasis on importance of ester quality as fuel component. So far problem of the esters influence on stability and other operational properties of diesel fuel is being unsolved. To obtain more experience and to diminish a risk connected with use of these fuels, making further tests have been suggested. The paper also describes the use of IR spectrophotometry and chromatography LC/GC to determine the content of fatty acids methyl esters and glycerides in diesel fuels. The obtained results were compared with results obtained by other authors by use of different methods.
PL
Celem prowadzonych badań była ocena możliwości wytwarzania biopaliwa z rzepakowego oleju posmażalniczego. Proces reakcji estryfikacji przebiegał w czterech różnych środowiskach; jednocześnie oceniono wpływ systemu mieszania oraz temperatury na sprawność reakcji i jakość produktu. Do badań wykorzystano niefiltrowany olej posmażalniczy z restauracji, alkohol metylowy i 90% KOH. Reakcje prowadzono w dwóch specjalnie zbudowanych do tego celu estryfikatorach z hydraulicznym (EH) i mechanicznym (EM) systemem mieszania w temperaturze 35 i 60°C. Uzyskane wyniki badań dowodzą możliwości wykorzystania oleju posmażalniczego jako materiału bazowego do produkcji paliwa rolniczego oraz wskazują na istotny wpływ doboru parametrów prowadzenia reakcji na jej sprawność.
EN
The study aimed at evaluating the possibilities of biofuel production from waste post-frying rapeseed oil. The esterification process was conducted under four different circumstances. The influence of mixing system and temperature on the reaction efficiency and quality of product were tested. Unfiltered post-frying oil from the restaurant, methyl alcohol and 90% KOH were used for tests. Esterification reactions were carried out in two specially designed esterificators with hydraulic (EH) and mechanical (EM) mixing systems, at the temperatures of 35 and 60°C. Obtained results of investigations proved the possibilities of using post-frying rapeseed oil as a basic material to production of agricultural biofuel. It was also indicated that the efficiency of esterification reaction was significantly affected by selection of proper process parameters.
EN
The paper presents results of testing of the fleet of the parcel delivery vehicles, equipped with the Diesel engines fed by biofuel BIOXDIESEL, manufactured on the way of the ethanol esterification process of the waste vegetable and animal fats, with the addition of the standard diesel fuel and pure ethanol. The comparison results of the vehicles test bed on the beginning of the testing and at the end of the testing, when vehicles were fueled with standard diesel and testing biofuel. The results of the testing at non-stationary states are also presented. The paper presents also results of the drivers evaluation of the performance of the vehicles based on the questionnaire. Presented results show that the BIOXDIESEL fuel is fully replaceable to the standard diesel fuel.
PL
Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce i na świecie, w społeczeństwach obserwuje się tendencję do obniżania kosztów własnych. Jedną z metod redukcji tych kosztów przez rolników jest wdrażanie indywidualnej produkcji ekologicznego paliwa na pokrycie własnych potrzeb energetycznych. Proces ten jest wieloetapowy, a jego optymalizacja wymaga zbilansowania udziałów energetycznych poszczególnych substratów i produktów. W niniejszej pracy przedstawiono bilans energetyczny cyklu produkcji estrów metylowych oleju rzepakowego w gospodarstwie rolnym. Bilans ten obejmuje nakłady energetyczne, związane z uprawą nasion rzepaku, pozyskiwaniem z nich oleju rzepakowego, produkcją biodiesla oraz jego wykorzystaniem w eksploatowanych maszynach rolniczych.
EN
The unstable financial situation in Poland and all around the world causes a tendency within societies to minimize individual costs. One of the methods of reducing these costs in agricultural regions is introducing individual ecological fuel production for fulfilling the producer's own energetic needs. This is a multi-staged process and its optimization requires proper balancing of the substrates and products which have an energetic share in it. The following paper describes an energy balance of individual rapeseed oil methyl esters production in an agricultural household. This balance includes rapeseed cultivation, obtaining oil from seeds as well as biodiesel production and utilization.
EN
Biodiesel fuel is covering more and more place in the market. The reason is a limited fossil fuels resources and the need to reduce emission of harmful substances by application of the fuel made of renewable resources. Currently in Poland and in Europe, the Fatty Acid Methyl Esters are used as biocomponent of the biodiesel fuel or it is used as pure biodiesel fuel. This paper presents the research on the biofuel, which contains mainly Fatty Acid Ethyl Esters, (the energetic value of FAEE is higher than FAME) and mineral Diesel fuel is a small addition. This paper presents research on the improvement of the compression ignition behaviour and combustion effectiveness of the second generation biofuel BIOXDIESEL, which contains up to 75% of biocomponents (FAEE with bioethanol) with addition of mineral Diesel fuel. Improvement of the auto-ignition properties is achieved through the multi-component composition of Bioxdiesel fuel and dosing of enriching additives. The quality of the fuel has been evaluated during engine testing and during laboratory measurement of fuel parameters. Whereas satisfactory results show that it is appropriate to supplement the composition of biofuels produced from waste vegetable and animal fats and alcohol with the refining additive.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu ciśnienia wtrysku paliwa na toksyczność spalin silnika z zapłonem samoczynnym. Badania eksperymentalne przeprowadzone zostały na silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20) przy dwóch wartościach ciśnienia wtrysku paliwa 22 i 24 MPa. W wyniku badań hamownianych zostały wykonane charakterystyki prędkościowe oraz emisji toksycznych składników spalin, które następnie poddano analizie.
EN
Article describes fuel injection pressure analysis influence on exhaust toxicity Diesel engine. Experimental studies were carried out on the engine Star 359 powered by biodiesel (B20) with two injection pressures 22 and 24 MPa. Results engine test has been made speed external and ecological what has been analyzed.
16
Content available Biopaliwa dla nowoczesnego transportu
75%
PL
W artykule omówiono dwa z możliwych do produkcji w Polsce biopaliw (biodiesel oraz biogaz). Przedstawiono surowce oraz metody pozyskiwania omówionych biopaliw. Wymienione zostały wady i zalety stosowania biodiesla oraz biogazu do celów transportowych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz technicznych.
EN
In the paper two biofuels possible for production in Poland (biodiesel, biogas) were discussed. Sources and production methods of discussed biofuels were presented. Advantages and disadvantages of using biodiesel and biogas for transport purposes were cited including environmental and technical aspects.
17
75%
EN
The main problem for present fuel producers is how to cover the demand for new, alternative fuels (biofuels) as a substitute or components of traditional fuels. In this purpose the technologies of biofuels production are still being improved. To show how wide the area of research in this field is, authors of this paper have compared various types of biofuel production methods, pointing out the raw materials needed for their synthesis. Conversion processes, which are used to alternative fuel’s production, were also presented. Further in this article authors focus on the more detailed statement and description of today's most popular biodiesel technologies, along with the details of selected parameters and efficiency of installations based on those technologies. This work is a gathering of current knowledge on FAME technology production.
PL
Zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na nowe, alternatywne źródła energii, które można z powodzeniem wykorzystywać jako substytut bądź dodatek do paliw tradycyjnych, od jakiegoś czasu stanowi główny cel wielu firm zajmujących się ich produkcją. W tym celu opracowano i w dalszym ciągu udoskonala się coraz więcej technologii wytwarzania paliw zastępczych, zwanych biopaliwami. Aby wskazać, jak szeroki obszar obejmują badania w tym zakresie, w niniejszej pracy porównano ze sobą różne rodzaje biopaliw, wskazując surowce potrzebne do ich produkcji oraz procesy konwersji prowadzące do uzyskania poszczególnych produktów. Mając na uwadze rozmiar zagadnienia, w dalszej części artykułu skupiono się na bardziej szczegółowym zestawieniu i opisie najpopularniejszych obecnie technologii produkcji biodiesla wraz z wyszczególnieniem wybranych parametrów pracy oraz wydajności instalacji opartych na tychże technologiach. Praca przybliża aktualny stan wiedzy z zakresu technologii produkcji FAME.
18
Content available remote Badania nad zagospodarowaniem lnianki siewnej do wytwarzania biodiesla
75%
PL
Przedstawiono podstawowe właściwości fizykochemiczne oleju lniankowego uzyskanego z nasion obecnie najczęściej uprawianej w warunkach polowych Polski lnianki ozimej odmiany Luna. Odmiana została wpisana do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa na podstawie kompleksowej oceny wszystkich cech agronomicznych w doświadczeniach polowych przeprowadzonych w latach 2008–2010 w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym UP w Dłoni. Oznaczono liczby: kwasową, jodową i zmydlania oraz zawartość fosforu, gęstość, lepkość kinematyczną i dynamiczną oleju lniankowego. Określono skład chemiczny surowego oleju lniankowego. Wytworzono FAME z oleju lniankowego w skali przemysłowej i uzyskano estry metylowe oleju lniankowego oraz frakcję glicerolową.
EN
Camelina oil from the seeds of winter camelina variety Luna was studied for acid, iodine and saponification nos., P content, d., kinematic and dynamic viscosities and chem. compn. and then used for prodn. of fatty acid Me esters by 2-step transesterification in presence of KOH at 50°C for 1 h in a steel reactor (2 m³). The aq. Glycerol-contg. phase was neutralized with H₃PO₄ and distd. to sep. Glicerol and PK fertilizer. The product quality was good enough for usual applications.
PL
Oceniono wpływ wielokrotnego użycia immobilizowanej lipazy z Rhizomucor miehei na wybrane właściwości biopaliw otrzymanych w wyniku transestryfikacji oleju rzepakowego wobec octanu etylu jako akceptora acylowego. Otrzymane produkty scharakteryzowano poprzez chromatografię gazową, spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (1H-NMR) i spektroskopię w podczerwieni (FT-IR) oraz oznaczono ich lepkość dynamiczną i efekt cieplny towarzyszący spalaniu. Stwierdzono, że możliwe jest wielokrotne zastosowanie w kolejnych cyklach syntezy tego samego biokatalizatora osadzonego na nośniku, gdyż nie obserwowano znaczących różnic w stopniu przereagowania triacyloglicerolu. Jednak ponowne użycie tego samego biokatalizatora powodowało tworzenie się biopaliw, które łatwiej ulegały reakcjom utleniania z wydzieleniem mniejszej ilości ciepła.
EN
Rapeseed oil was transesterified with AcOEt in presence of an ion exchanging resin-immobilized lipase at 40°C for 8 h. The catalyst was sepd. from the reaction mixt. and multiple used for the reaction. The conversion of the rapeseed oil to the Et ester remained unchanged (about 90%) after re using of the catalyst.
20
Content available remote Perspektywy rynku gliceryny
75%
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.