Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Airlines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Weighing Passengers Because Air Fares are not Fair
100%
XX
Pomimo wzrostu liczby pasażerów linie lotnicze mają kłopoty ze względu na coraz większe koszty. Jedną z przyczyn jest otyłość pasażerów. Otyłość jest problemem światowym,a w czasie lotu pasażerowie szczupli de facto subsydiują pasażerów otyłych. W artykule przedstawiono wyniki badań,których celem było określenie stosunku pasażerów do hipotetycznych taryf opartych na wadze pasażera i jego bagażu. Badania przeprowadzono na grupie 328 pasażerów.(fragment tekstu)
EN
Despite worldwide growth in passenger traffic airlines are in trouble because of increasing cost. It can partly be ascribed to carrying heavier passengers who add to fuel cost. Obesity is becoming a worldwide problem and overweight passengers are being subsidized by others paying the same air fare, which seems to be unfair. The purpose of the research was to establish if passengers are of the opinion that determining airfares based on the combined weight of a passenger and his/her luggage is fair. This may contribute to procedural and distributive justice for pricing decisions of airline tickets. A survey was conducted amongst 328 persons who have purchased an air ticket during the preceding twelve months. More small passengers were of the opinion that obese passengers should not be given free extra space, than other groups.(fragment of text)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badania powiązań w świetle metody Diebolda i Yilmaza pomiędzy notowaniami najważniejszych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Wyznaczono indeks powiązań dla dziennych zwrotów i zmienności dla całej próby oraz w ujęciu dynamicznym. Wyniki badania wskazują, że notowania wszystkich analizowanych linii lotniczych są ze sobą powiązane, ale istnieje wyraźny podział na dwa rynki. Powiązania między rynkiem europejskim a amerykańskim są znacznie słabsze niż efekty zarażania pomiędzy liniami lotniczymi z jednego rynku. Efekty zarażania są silniejsze dla zwrotów niż dla zmienności. Ponadto średni poziom indeksu powiązań jest wyższy w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Na zmiany poziomu powiązań w czasie miały wpływ wydarzenia z otoczenia makroekonomicznego i rynku kapitałowego oraz długotrwała zmiana poziomu ceny ropy naftowej.
EN
In this paper, the author implemented the Diebold and Yilmaz approach to analyse the connectedness between the major American and European publicly traded airline companies. The author calculated the return and volatility spillover index for the whole sample using a dynamic rolling sample analysis. The results show that all airlines are significantly linked but there is a clear division into two markets. It was found that return spillovers are more intensive than volatility spillovers. Moreover, the average connectedness level is higher in the U.S. market for returns as well as for volatility. An increase of connectedness occurred due to the certain events: issues linked with the condition of the global economy and long-term crude oil price changes.
3
Content available remote Nowa strategia rozwoju transportu lotniczego w Europie - wyzwania dla Polski
75%
XX
W artykule zaprezentowano nową strategię rozwoju transportu lotniczego w Europie przyjętą przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. W rozważaniach skoncentrowano się na: - charakterystyce gałęzi i jej rynku jako strukturach społeczno-gospodarczego rozwoju w drugiej dekadzie XXI w., - strategicznych celach rozwoju transportu lotniczego w Unii Europejskiej (UE) do 2034 r., - wskazaniu na potencjalne korzyści wynikające z realizacji nowej Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa, - wyzwaniach dla polskiego transportu lotniczego w świetle nowej, europejskiej strategii i polskiej polityki rozwoju kraju. Podstawowym celem opracowania jest przybliżenie założeń i priorytetów nowego dokumentu oraz wynikających z niego wyzwań dla podmiotów funkcjonujących na europejskim rynku usług lotniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The new strategy of the development of the air transport in Europe has been presented in this paper. This strategy was accepted by the European Commission in December 2015. The detailed consideration are concentrated on: - the characteristics of the air transport market, - strategic assumption and priorities of the potential profits coming from realization of the new European Strategy of the Aviation, - the challenges for the Polish air transport in frames of the actual transport policy and new European strategy. The basic target of this paper was to show the strategic assumption and priorities of this new document and the challenges for the entities acting on European and Polish market of the air transport services. (original abstract)
EN
Purpose: This study empirically investigated the factors that affect customer retention in the airline industry in North Cyprus. These factors were service quality attributes, perceived safety, customer satisfaction, loyalty reward program, relationship commitment and customer loyalty. The study also investigated four different groups for purposes of travel (business, education, vacation and family visit) in the empirical model. Methodology: A descriptive approach was chosen to conduct this research. A quanhip between customer retention and the related study factors; however, not all of these relations are significant. The results also showed that the different purposes of travel had different influences on the variables regarding the positive and significant relations between them. Some independent variables had a negative effect on the dependent variables. Conclusions: This research was limited to one group and place: the students of Eastern Mediterranean University in North Cyprus. Originality: This study connected the retention, loyalty, satisfaction and service quality factors as attributes. In addition, this research was the first to include other independent factors affecting satisfaction and loyalty in a comparison between four different groups regarding the purpose of travel in the airline industry. (original abstract)
EN
The aim of the article is to answer the question about the compliance of activities and actions connected with granting the marketing fees to low cost airlines from the public funds with the EU law and rules in the scope of state aid. To achieve this aim, the basis of low cost business model and mechanisms of marketing support for LCCs’ routes from public funds have been presented. Then, the issue of marketing fees in the light of EU law and rules regarding the state aid and cases concerning the presumption of unlaw¬ful state aid granted to cheap airlines in the period 2000-2014 have been presented.
XX
W artykule dokonano analizy porównawczej wyników finansowych głównych europejskich i amerykańskich linii lotniczych operujących na rynku transatlantyckim. Problematykę ich efektywności zaprezentowano w kontekście ostatniego kryzysu gospodarczego i umowy otwartego nieba UE - USA, której celem było zliberalizowanie dostępu do obu rynków kontynentalnych. Kryzys jak się okazuje osłabił pozytywne efekty tej umowy, w wyniku czego linie lotnicze poniosły znaczące straty finansowe.(abstrakt oryginalny)
7
75%
XX
Branża lotnicza stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu ze względu na dużą dynamikę podawania informacji. Linie lotnicze dążą do coraz bardziej efektywnej komunikacji z pasażerem. Specyfika tej branży stanowi również wyzwanie dla deweloperów aplikacji mobilnych, którzy aktualizują je częściej niż aplikacje firm z innych branż. Celem artykułu będzie omówienie procesów budowania relacji, skutecznej komunikacji z klientem na rynku pasażerskich usług lotniczych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Problem ten nie stanowił do tej pory przedmiotu zarówno studiów literaturowych jak i badań empirycznych. Materiałami źródłowymi opracowania będą dostępna literatura przedmiotu, własne analizy oparte na źródłach wtórnych, a także badania empiryczne realizowane wśród pasażerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The airline industry constitutes a challenge for marketing specialists due to high dynamics of provision of information. Airlines strive to communicate more and more effectively with the passenger. The specific character of the branch also constitutes a challenge for mobile application developers, who update them more often than applications of companies from other branches. The goal of this article will be discussing the processes of building relations, efficient communication with clients on the market of passenger airline services using mobile applications. Up till now this problem hasn't been the subject of both literature studies and empirical research. Source materials for the work will be available literature on the subject, own analyses based on secondary sources, as well as empirical studies conducted among passengers. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu literatury w zakresie specyfiki konkurencji w transporcie lotniczym, jej zasad i warunków oraz przesłanek i rodzajów. Skupiono się przede wszystkim na konkurencji wewnątrzgałęziowej ze szczególnym uwzględnieniem linii lotniczych i ich funkcjonowania na relacjach długodystansowych. Szczególnej analizie poddano alianse i porozumienia strategiczne, które są odpowiedzią na silną konkurencję ze strony przewoźników niskokosztowych. Celem opracowania jest analiza wybranych przykładów konkurencji między operatorami lotniczymi na rynku usług transportowych w relacjach dalekodystansowych. Należy uznać, że wewnątrzgałęziowa konkurencja na rynku usług lotniczych jest bardzo ostra i prowadzona jest na wielu szczeblach (poziomach). Przewoźnicy niskokosztowi widzą swoją szansę na poszerzenie rynku o przewozy w relacjach długodystansowych, z kolei przewoźnicy tradycyjni zapożyczają pewne rozwiązania od tanich linii lotniczych i proponują pasażerom hybrydowe rozwiązania(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper a review of literature on competition in air transport is presented including its terms, conditions, types and prerequisites. The article focuses mainly on intraindustry competition with particular emphasis on airlines and their operation on long-haul routes. It also analyzes alliances and strategic agreements as they have become a strong response to keen competition from low cost carriers (LCC). The aim of the study is to analyze examples of competition between air operators in long-haul routes in the transport services market. It should be underlined that the competition in the air services market is fierce and occurs on many levels. On the one hand, low cost carriers seek for opportunities to expand their business and enter long-haul markets and on the other, traditional carriers take advantage of some solutions from LCC and offer hybrid ones to their passengers(original abstract)
XX
Pod wpływem procesu globalizacji i w związku z tym rosnącej konkurencji rynek przewozów lotniczych rozwija się bardzo dynamicznie. Rosną wymagania i oczekiwania klientów. Stąd też wyzwaniem dla podmiotów staje się dostarczanie wartości satysfakcjonującej nabywców. Jej zdefiniowanie nie jest łatwe ze względu na złożoność rynku. Celem pracy jest wskazanie podstawowych źródeł wartości dla klienta na rynku usług lotniczych uznając, iż jej dostarczanie sprzyja lojalności klientów. Uwzględniono programy lojalnościowe i komunikację jako instrumenty tworzące wartość dla klienta i wspierające lojalność. Materiałami źródłowymi opracowania jest dostępna literatura przedmiotu a także własne analizy oparte na źródłach wtórnych oraz na badaniach innych autorów. Ilustracyjny jedynie charakter mają badania własne zrealizowane wśród 265 pasażerów linii lotniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the globalisation process and, therefore, increasing competition, the air transport market is developing dynamically. The requirements and expectations of customers are growing. Hence, the challenge for the subjects is to provide the value that satisfies the buyers. Defining it is not easy due to the complexity of the market. There were taken into consideration the loyalty programmes and communications as the instruments creating value for the customer and supporting loyalty. The aim of the paper is to identify the basic elements of creating value for the customer with a particular regard to its impact on passenger loyalty. The source materials of the study are the available literature of the subject, own analysis based on secondary sources as well as empirical research conducted among passengers and managers. Authors' own surveys carried out among 265 passengers of airlines are of the merely illustrative nature. (original abstract)
EN
This article investigates the applicability of blue ocean strategy in regard to low-cost airlines in the civil airline industry. To do so, the commercial offers of selected airlines were compared to validate any attempts to apply the blue ocean strategy concept. This is followed by examining the time limitation of the concept in a competitive environment and is illustrated by the changes in the industry for the past 30 years and a comparison of offers from similar companies. The third issue is the evaluation of the further contribution of blue ocean strategy when it is recognized as time-limited. The importance of first-mover advantage, which could be based on the ability to capture an economy of scale and advantageously shape the market, is also discussed. (original abstract)
11
Content available remote Współczesny terroryzm lotniczy
75%
XX
Punktem wyjścia do zasadniczej części rozważań powinno być określenie definicji terroryzmu i terroryzmu lotniczego. Nasze wyobrażenie o standardowych zagrożeniach postrzegane wyłącznie jako porwanie statku powietrznego, czy zamach bombowy jest dziś stereotypem. Wiek globalizacji, społeczeństwa informacyjnego nakazuje dostrzegać nowe, oryginalne i nieraz zadziwiające zagrożenia, choć nie zawsze nadąża za tym prawo. (fragment tekstu)
EN
Contemporary, spectacular terrorist attacks are associated with civil aviation, the aircraft is treated as an target or a means to attack. Against the background of this whole issue of terrorist threats this is the area of very mixed picture of arousing a lot of controversy especially in the context of the definition and classification of action. Acts of violence in civil aviation often have little in common with a typical air terrorism and the perpetrators not need be radical Islamic fanatics. Open directory of possible events shows that in the XXI century must be expected as well as unconventional operations even through cyber terrorism. Analysis of several recent attempts of terrorist attacks in civil aviation from Richard Reid and ending with the cases Umar Farouk Abdulmutallab, Najibullah Zazi i Faisal Shahzad indicates the defective functioning of the system of aviation security. (original abstract)
12
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie strategii handlowych, strategii kształtowania cen stosowanych w sektorze lotniczym. W pierwszej części pracy omówiono sektor lotniczy na świecie oraz wskazano na panujące tendencje. W kolejnej części scharakteryzowano strategie handlowe występujące u przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych oraz wakacyjnych. Każdy typ przewoźnika opiera się na dwóch systemach: Point-to-Point lub Hub-to-Spoke. Model biznesowy jest zatem zróżnicowany i inny dla każdego typu przewoźnika. Następnie skupiono się na strategii kształtowania cen oraz struktury kosztów u przewoźników lotniczych. Wskazano również najważniejsze czynniki kształtujące strukturę kosztów. Artykuł ma charakter poglądowy i opiera się na analizie źródeł wtórnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present and characterize trading strategies, pricing strategies for the aviation sector. The first part of the paper discusses the aviation industry in the world and shows trends in the industry. The following section outlines the trading strategies of traditional, low cost and holiday carriers. Each carrier type is based on two systems: Point-to-Point or Hub-to-Spoke. The business model is therefore differentiated and different for each type of carrier. Then focused on pricing strategies and cost structures for air carriers. The most important factors shaping the cost structure were pointed out. This article is based on an analysis of secondary sources. (original abstract)
XX
Transport lotniczy stanowi dla gospodarki światowej ważny element, warunkujący jej prawidłowe funkcjonowanie. Długoterminowe prognozy International Air Transport Association wskazują, iż w najbliższych latach ruch lotniczy będzie stale rosnąć. W 2009 roku linie lotnicze na całym świecie przewiozły 2,5 mld pasażerów. Intensyfikacja ruchu lotniczego wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Szacuje się, że rocznie statki powietrzne emitują do atmosfery ok. 600 mln ton dwutlenku węgla. Choć eksperci reprezentujący branżę twierdzą, że odpowiada ona zaledwie za 2% światowej emisji dwutlenku węgla, to jednak wartość ta z każdym rokiem wzrasta, co jest konsekwencją rosnącej ilości operacji. Negatywny wpływ na środowisko oraz nierzadko negatywne konsekwencje dla lokalnych społeczności (ze względu na hałas, nadmierny ruch na drogach dojazdowych itp.) ma także funkcjonowanie portów lotniczych. Organizacje skupiające firmy z branży lotniczej dostrzegają ten problem. (...) Baczne zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska przez międzynarodowe organizacje zrzeszające porty lotnicze i przewoźników spowodowało, że podmioty te zaczęły koncentrować swoje zainteresowanie na społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR - Corporate Social Responsibility).(fragment tekstu)
14
Content available remote Strumienie kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej
75%
XX
Wzrost oferty przewozowej dokonany w drugiej dekadzie XXI w. przez przewoźników lotniczych posiadających siedziby w Unii Europejskiej spowodował zatarcie nie tylko różnic między modelami biznesowymi operatorów lotniczych, lecz także zanik klarownego rozróżnienia relacji łączących towarzystwa lotnicze: partnerstwa lub konkurencji. Celem artykułu jest przedstawienie układu przestrzennego głównych strumieni kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Zbadano czynniki nasilające jednoczesną współpracę i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie zarządcze mające na celu jej ograniczenie. Oszacowano też możliwe kierunki rozwoju przedmiotowego zjawiska w Europie w najbliższych latach. Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie następującego wniosku: konsolidacja kapitałowa przewoźników nasila strumienie konkurencji między liniami lotniczymi należącymi do jednej grupy kapitałowej a towarzystwami z tej samej konstelacji wielostronnej, które takich związków nie zawarły. (abstrakt oryginalny)
EN
The second decade of the 21st century witnesses the emergence of an extended offer of air transport companies based in the European Union, which has not only blurred borders between business models of air operators, but also eliminated a possibility to clearly identify relationships that link airlines into partnership or competitive arrangements. The paper discusses spatial layout of the main streams of coopetition in the air transport sector in the European Union. We also examined factors that drive cooperation simultaneously with competition between the airlines and management strategies designed to restrict it. Possible directions of how the phenomenon is expected to evolve in Europe in the near future have also been drawn. The study has led to an unambiguous conclusion: capital consolidation of air carriers fosters competition between airlines representing a particular air holding company and airline alliances from the same multilateral constellation who do not have such links. (original abstract)
EN
For many years, the air travel market has been the most regulated sector of the economy. Within the last few decades, it has undergone profound change, which is largely a consequence of changes in the law. Another factor that exerted influence on the market was the popularization of new information and communication technologies that affected the interaction between service providers and clients. Due to the application of modern technologies, it is easier for tradesmen to implement pricing policies to maximize profits or minimize losses. In turn, customers acquired a tool for comparing prices, which aids them in selecting the most advantageous offer from their point of view. This study aims to provide an answer to the following questions: how does flight duration affect the price dispersion of airline tickets and does price dispersion increase as the date of departure approaches. To answer these questions, airline ticket prices for flights on the route: Warsaw-London-Warsaw and the route: Warsaw-New York-Warsaw were observed between August 14 and November 14, 2014. Price dispersion increased on both routes as the date of departure approached. Analysis of price variation over time has revealed that longer flights (WAW-ZYP-WAW vs WAW-LHR-WAW) were less dispersed in terms of prices in the period under analysis. (original abstract)
EN
The article deals with issues relating to the economic aspects of the operation of the air services market. It presents the market as a complex functional structure and the most important basic specific economic relations (cost-price) occurring on the relevant market. It also indicates the determinants of business aviation companies, referring to the most important economic aspects. The authors of the article conducted research and systematically analyzed the economic impact on the development and transformation of the modern aviation services market. The complexity of phenomena, the dynamics of their changes and economic specificity point to the necessity of systematic analyzes of the determinants of its functioning. The aim of the study is to present the structure and market dependencies and results of research on the economic air transport services market. For this purpose, the research and observational method were applied. A descriptive method, analysis-synthesis of market processes, participant observation and problem analysis were also used.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena sposobów wykorzystania możliwości, jakie dają media społecznościowe w aspekcie kreacji wizerunku marki przez linie lotnicze, co zostało zaprezentowane na przykładzie linii Wizz Air oraz Emirates. Przewoźnicy w znacznym stopniu wykorzystują potencjał marketingowy mediów społecznościowych, traktując ten kanał komunikacji jako istotny, szczególnie w przypadku kontaktu z młodymi użytkownikami Internetu. Marki są aktywne na portalach i dostarczają korzyści użytkowych i hedonicznych. Aby profil marki został zauważony i obserwowany, linie umieszczają kreatywne zdjęcia, ciekawe filmy video i interesujące treści. Emirates docenia też potencjał interesujących postów konkursowych, które umożliwiają firmie budowanie relacji z potencjalnymi klientami i jednocześnie promowanie tej marki wśród znajomych użytkowników portali. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the results of own study which attempts to analyse the ways in which social media can be used in terms of brand image creation by airlines Wizz Air and Emirates. The results of the observation allow concluding that both carriers make a significant use of the marketing potential of these media. Airlines treat this channel as very important when dealing with young Internet users. Brands are active in social media and take into account that users expect that the company will provide them not only with usable benefits but also with hedonic values. For a brand profile to be noticed and observed, the lines attract users with creative photos, interesting videos, and valuable content. Emirates also appreciates the potential of interesting competition posts that allow the company to build relationships with potential customers and, at the same time, also promote this brand among friends of social media users. (original abstract)
XX
W artykule omówiono kwestię korzyści organizacyjno-zarządczych, jakie są wynikiem wdrożenia benchmarkingu w linii lotniczej. Aspekt ten ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, w warunkach rosnącej konkurencji benchmarking stał się bardzo popularny jako metoda wspomagająca tworzenie i podtrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stąd weryfikacja korzyści będących efektem jego wprowadzenia ma znaczenie uwierzytelniające. Po drugie, badania odnoszą się do branży lotniczej, w której szanse na pozyskanie lub porównanie danych są bardzo małe, a ewentualnie uzyskane informacje lub wyniki - oryginalne. Warto też nadmienić, że częste i regularne analizy porównawcze pomagają tworzyć konkretne i mierzalne plany krótkoterminowe, które mogą wspierać krok po kroku poprawę wyników. Usprawniają także proces zarządzania poprzez stałe monitorowanie zmian w branży. Benchmarking promuje przede wszystkim "kulturę uczenia się", tak istotną w perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa i efektywnego funkcjonowania. Badania, mające charakter jakościowy, ograniczono do tych pracowników PLL LOT, którzy w zakresie swoich obowiązków realizują zadania określające ofertę i jakość usługi przewozowej jako podstawowej dla tego typu przedsiębiorstw. Większość z badanych potwierdziła pozytywny wpływ metody na jakość usługi przewozowej, natomiast bardziej szczegółowa analiza korzyści uwydatniła te aspekty i obszary przedsiębiorstwa, które są kluczowe nie tylko dla klienta (np. wzrost zadowolenia klientów, poprawa jakości usług) ale i dla efektywnego funkcjonowania linii lotniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses organizational and management benefits which result from the implementation of benchmarking in an airline. This aspect is important for two reasons. First of all, under the conditions of growing competition, benchmarking has become very popular as a means of supporting the creation and maintenance of competitive advantage, hence the verification of the benefits resulting from its introduction is credible. Secondly, the research relates to the aviation industry, where the chances of acquiring or comparing data are very small and information or results which are possibly obtained are original. It is also worth mentioning that frequent and regular comparative analyses help create specific and measurable short-term plans which can support gradual improvement in the results. They also improve the management process by constantly monitoring changes in the industry. Benchmarking primarily promotes a 'learning culture' which is extremely important for enterprise development and its effective functioning. The qualitative research was limited to these PLL LOT employees who are responsible for carrying out tasks which define the offer and quality of a transport service as the basic service for this type of enterprise. Most of the respondents confirmed the positive impact of this method on the quality of a transport service, while a more detailed analysis of its benefits highlighted those aspects and areas of the company which are crucial, not only for the customer (e.g. improving customer satisfaction and the quality of services), but also for the efficient operation of the airline. (original abstract)
XX
W dobie gospodarki doświadczeń, której nastanie ogłoszono z końcem XX w., konkurowanie między markami odbywa się głównie w wymiarze dostarczania unikatowych doznań. Dla współczesnych klientów coraz częściej ich wyjątkowe doświadczenia, towarzyszące nabywaniu lub konsumowaniu produktów, stają się kluczową determinantą wyborów rynkowych. W literaturze przedmiotu zagadnienie marketingu doświadczeń przedstawiano w kontekście wielu obszarów aktywności gospodarczej - m.in. turystyki, handlu detalicznego, usług bankowych. Brakuje natomiast publikacji (zwłaszcza w polskim piśmiennictwie), które dotyczyłyby doświadczeń powstających podczas korzystania z usług linii lotniczych. Istnieje zatem luka badawcza, której częściowemu wypełnieniu ma służyć niniejsze opracowanie. Jego celem jest zidentyfikowanie elementów ofert, za pośrednictwem których przewoźnicy starają się wywoływać unikatowe doświadczenia pasażerów - takich, które można uznać za wyjątkowe, długo pamiętane doznania. Na potrzeby tekstu zaproponowano ujęcie kategorii "wyjątkowego doświadczenia klienta". Zaprezentowane wnioski sformułowano w oparciu o przegląd literatury, jak również doświadczenia autora, który korzystał z usług kilkudziesięciu linii lotniczych. Egzemplifikacji dla prowadzonych rozważań dokonano na podstawie dwóch przewoźników, uznawanych za liderów w obszarze innowacji produktowych - Singapore Airlines oraz Emirates. W oparciu o rozwiązania wprowadzone przez te linie wysunięto konkluzje dotyczące znaczenia unikatowych doświadczeń na tle innych elementów ofert, stanowiących podstawę konkurowania na rynku pasażerskich przewozów lotniczych. Ponadto wskazano determinanty skutecznego wprowadzania nowych rozwiązań, pozwalających kreować wyjątkowe doznania. Do takich determinant zaliczono m.in.: planowanie z dużym wyprzedzeniem wdrażanych zmian, spójne podkreślanie kluczowych wartości marki - za pośrednictwem wielu bodźców oraz w perspektywie długoterminowej; spojrzenie na dostarczane doznania przez pryzmat całego procesu zarządzania doświadczeniem klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of experience economy, the emergence of which was announced at the end of the 20th century, brand competition is observed mainly in the dimension of providing unique experiences. For contemporary customers their extraordinary experiences that accompany purchases and product consumption are becoming more and more often a key determinant of market choices. The literature of the marketing presents experiential marketing in the context of multiple areas of economic activity - inter alia, tourism, retailing, banking services. There are, however, no publications (in particular, when one considers the Polish literature) on experiences created while using services of airlines. This paper aims to set out reasons for extending a carriers' offer by including customers' extraordinary experiences in the context of the uniqueness of the passenger air transport industry. The author's intention was also to identify the signs of carriers' actions aimed at creating exceptional, long-lasting experiences. For the purpose of the text, a category of "customer's extraordinary experience" was put forward. Conclusions presented herein were drawn on the basis of literature review and the author's own experience, who has used services provided by more than twenty airlines. Exemplification to support the discussions herein is based on two carriers, both regarded as the product innovation leaders - Singapore Airlines and Emirates. Solutions introduced by them served as a basis for conclusions concerning the importance of unique experiences compared to other offer components based on which airlines compete on the passenger air transport market. Further, determinants of effective introduction of new solutions designed to create extraordinary experiences were presented. Such determinants include, inter alia, the planning of changes to be introduced well in advance, emphasizing key brand values in a coherent way - by multiple stimuli and in a long-term perspective; consideration of provided experiences from the angle of the entire customer experience management process. (original abstract)
XX
Wysokie ceny paliw sprawia, że działalność przewozowa przestaje się opłacać. Paliwa to 70-80 proc. kosztów operacyjnych firmy. Problem przewoźników polega na tym, że nie mogą zastąpić ropy innym paliwem. Problem ze wzrostem kosztów mają także linie lotnicze. od cen ropy uzależniona jest także, choć w mniejszym stopniu branża budownictwa drogowego i inne.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.