Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Profil konsumenta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym
100%
XX
Badania ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Geografów UP w Krakowie w 2007, 2008 i 2009 roku, pozwoliły na określenie poziomu natężenia ruchu turystycznego i jego przestrzennych zmian, w tym wyodrębnienie odcinków szlaków najczęściej uczęszczanych przez turystów. Dodatkowo pozyskano informacje dotyczące sylwetki turysty odwiedzającego PPN, predysponującej m.in. wielkość i zakres usług turystycznych realizowanych w otoczeniu Parku. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of tourist traffic monitoring carried out in years 2007-2009 by SKNG UP in the Pieniny National Park. The study included a survey of 25,612 visitors and allowed to estimate the intensity of tourist traffic in the Pieniny National Park and its spatial variability, as well as to determine the main routes and the most popular marked paths within the Park. The questionnaires allowed to determine the types and preferences of the visitors to the Pieniny National Park.During 19 days of monitoring, carried out repeatedly in 2007, 2008 and 2009, surveyors standing at the selected measure points counted and surveyed the visitors for 7 hours per day (9 am - 4 pm). In July 2007, the intensity of tourist traffic in the PPN reached 1,408 people per day (60 visitors/1km2of PPN/day), 1,160 people per day (49 visitors/1km2 of PPN/day) in July 2008, and 1,477 people/day (63 visitors/1km2 of PPN/day) in July 2009. The most popular routes in the PPN included: the section between Przełęcz Szopka - Trzy Korony with 1,200, 948 and 1,238 people per day in the years 2007, 2008 and 2009, respectively, the section Wymiarki - Limierczyki with 1,000, 720 and 1,071 visitors per day (2007-2009), and the section Sokolica - Przełęcz Sosnów: 500, 350, and 700 visitors per day (2007-2009). The most popular place to visit in the Pieniny National Park was Krościenko, receiving twice as many visitors as the largest tourist resort in this region - Szczawnica. Their average age was about 30 years old and approximately half of the respondents were people who hold university degree. The majority of the tourists came from Lesser Poland, Silesia, Masovian and Lodz voivodeships (the total number of over 50%). Those who were visiting the Pieniny for the fifth time or more prevailed among Lesser Poland inhabitants. Furthermore, they were also the majority of the one-day visitors to these mountains. Krościenko and Szczawnica turned out to be the most popular accommodation places chosen by 61% of the tourists. The vast majority of guests reported a three-day minimum stay and most of them gave preference to private accommodation. (original abstract)
2
Content available remote Profil konsumenta aukcji internetowych
100%
XX
Wraz z powstaniem nowej formy sprzedaży pojawił się na rynku nowy typ konsumenta - użytkownik aukcji internetowych. Poznanie tego konsumenta pozwoli na dostosowanie oferty serwisów aukcyjnych do potrzeb klienta. Konsumentem aukcji internetowych jest młody, wykształcony mężczyzna, mieszkający w dużym lub średnim mieście. (abstrakt oryginalny)
EN
Along with creation of a new form of sale a new kind of consumer emerged - internet auctions user. Recognition of this consumer would allow customizing auction services offer to client's needs. Internet auctions consumer is a young, well educated male, living in large or middle size town.(original abstract)
XX
Mnogość i złożoność elementów mających wpływ na sytuację konsumentów, ich zachowania, a także wewnętrzny rozwój i postęp cywilizacyjny wymagają określenia i doprecyzowania nowych wymiarów tworzących konstrukcję otaczającej ich przestrzeni komunikacyjnej. (fragment tekstu)
XX
W pracy dokonano analizy motywów oraz charakterystyki profilu europejskiego konsumenta żywności ekologicznej, wykorzystując dostępne dane literaturowe. Zgodnie z wynikami dotychczas opublikowanych badań konsumenci żywności ekologicznej są m.in. lepiej wykształceni oraz bardziej aktywni fizycznie w porównaniu z tymi, którzy deklarują brak zainteresowania żywnością ekologiczną. Charakteryzują się ponadto sposobem żywienia bardziej zbliżonym do obowiązujących zaleceń, wykazują istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości, a także rzadziej sięgają po wyroby tytoniowe. Wśród motywów zakupu żywności ekologicznej dominują kolejno względy zdrowotne, troska o środowisko naturalne, dobrostan zwierząt oraz poszukiwanie pożądanych walorów smakowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyze the motives and to characterize the profile of European organic food consumer using available literature data. According to the research published so far, organic food consumers are, e.g., better educated and more physically active compared to those who declare no interest in organic foods. They also exhibit nutritional patterns more closely adhering to current dietary guidelines, and show lower probability of overweight and obesity. Most of them do not smoke. Among the reasons to buy organic food, most of the consumers mention health in the first place, followed by the environmental aspects, animal welfare and taste. (original abstract)
XX
W idealnym świecie przyszłej reklamy będziemy dokładnie rozumieli, kim są nasi konsumenci, czego szukają i potrzebują, co oglądają, ile mają pieniędzy... Każdy z osobna. (fragment tekstu)
XX
Obecne tendencje rynkowe wskazują, że w najbliższych latach ukształtują się dwie kategorie konsumentów o skrajnie różnych potrzebach i oczekiwaniach. Jedna z nich obejmuje nabywców, którzy dysponują znacznymi funduszami, odczuwają niedostatek czasu i poszukują relatywnie drogich, ale kompleksowych ofert produktowych. Drugą tworzą konsumenci mający więcej czasu i mniej pieniędzy, dla których "tropienie specjalnych okazji sprzedażowych" staje się istotnym warunkiem utrzymania lub poprawy stopy życiowej. Innymi słowy, obok popytu ukierunkowanego na dobra ekskluzywne (luksusowe) o wysokiej jakości i wysokim stopniu indywidualizacji wzrasta popyt na dobra relatywnie tanie, ale spełniające wymogi nowoczesności. W odniesieniu do pierwszej grupy nabywców wysoką skutecznością odznacza się marketing zindywidualizowany, w przypadku drugiej -- marketing tanich produktów. Przedmiotem prezentowanych w artykule rozważań jest marketing tanich usług, kluczowe uwarunkowania rozwoju oraz specyficzne elementy tej koncepcji. Zaprezentowano tu także przykłady realizacji wybranych elementów koncepcji marketingu tanich produktów przez wybrane polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa usługowe, z uwzględnieniem specyfiki sektorów, w których działają. (abstrakt oryginalny)
XX
To grupa docelowa wyjątkowo zróżnicowana, skomplikowana, niehomogeniczna. Ale nie ma znaczenia, do której subkultury chcemy przemówić. Najważniejsze to rozpoznać ich rzeczywiste potrzeby, a później przejść do takiego dialogu, jaki najsprytniejsi rodzice prowadzą w realnym życiu. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie i zanalizowanie definicji konsumenta, które można znaleźć w obowiązujących regulacjach prawnych Unii Europejskiej i Polski. Przeprowadzona analiza pojęcia konsumenta wskazuje na wielowątkowość tej problematyki. Zauważono, że w unormowaniach organizacyjno-prawnych zdecydowanie dąży się do zawężenia pojęcia konsumenta.
EN
In times of global economy and increased competition reciprocal relations between main participants of market processes: consumers and entrepreneurs are particularly important. Products are becoming more and more complicated in use. Thus, the producer is obliged to informing about goods being sold. This duty is accompanied by smaller or bigger responsibility for this product. Because of the disparity in the strengths of the market players consumers need special protection from the legislature. Despite growing interest in consumer protection issues, we still do not know who exactly the concept of consumer relates to. A uniform definition of the weaker party of trade turnover has not been developed yet. Such definition should have universal application, not only in law but also in other areas, for example, in the science of management. However, existing solutions present consumer as independent entity of market turnover, capable of making independent decisions which may result in purchase of certain goods for personal use, but the problem concerns the details. (original abstract)
XX
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakreślił „Konsumentów portret własny”. Wiele pytań zadanych respondentom dotyczyło wprawdzie codziennych zakupów, ale wiele wątków powinno zainteresować pracowników instytucji finansowych. Badanie przeprowadził TNS OBOP na zlecenie UOKiK. 1000 pełnoletnich osób zapytano o świadomość praw konsumenckich, sposoby podejmowania decyzji oraz bariery utrudniające bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku. (abstrakt oryginalny)
XX
Wiele przedsiębiorstw odchodzi obecnie od marketingu masowego na rzecz marketingu docelowego koncentrującego się na wybranej grupie odbiorców. Niektóre spośród nich wybierają tzw. marketing segmentacyjny. Dokładne zrozumienie rynku, konsumentów, produktów i procesów decyduje o stworzeniu wartości dla klienta oraz uzyskaniu przewagi strategicznej. W zrozumieniu konsumentów (ich postaw, opinii itp.) zgromadzonych w ramach wyodrębnionych segmentów oraz prognozowaniu ich przynależności do poszczególnych segmentów pomocne okazują się profile segmentów. Profil segmentu otrzymywany jest w wyniku zastosowania zabiegu profilowania, który można podzielić na kilka etapów (pomiar zmiennych profilowych dokonany na różnego typu skalach pomiarowych; wybór zmiennych potrzebnych do ustalenia profilu segmentu; ustalenie profilu na podstawie wartości wybranych). Wybór zmiennych profilowych i ustalenie na ich podstawie profilu segmentu nie jest zadaniem łatwym. Dlatego w profilowaniu segmentów nie powinno się ograniczać do jednej metody, lecz korzystać z innych tj. analizy korespondencji, analizy dyskryminacyjnej czy analizy regresji logistycznej.
XX
Wprowadzenie: Na Litwie istnieje problem edukacji i postaw społeczeństwa w kwestii jakości i bezpieczeństwa konsumowanej żywności. Cel pracy: Określenie postaw społeczeństwa litewskiego w kwestii bezpiecznej żywności. Materiał i metody: W badaniu ankietowym wzięło udział 466 osób. Kwestionariusze ankietowe rozdawano respondentom w największych centrach handlowych.Uzyskane na podstawie kwestionariuszy dane poddawano analizie statystycznej w programie SPSS. Obliczenia statystyczne wykonywano dzieląc respondentów na następujące grupy wiekowe: <18-30; 31-40; 41-50; 51-60 oraz w wieku 61 i więcej lat. Wyniki: Badani konsumenci wyrazili opinię, że "żywność ekologiczna nie koniecznie jest bezpieczna" oraz że "oznakowanie literą E odpowiada zastosowaniu konserwantów". Respondenci w wieku 18-50 lat odpowiedzieli, że litera E oznacza konserwanty, zaś starsi niż 51 lat, iż oznacza środki spożywcze, zatwierdzone przez UE. Większość respondentów w wieku poniżej 51 stwierdziła,że ilość informacji na etykietach żywności jest niewystarczająca. Odnotowano, że źródłem informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz dodatków do żywności jest prasa oraz Internet. Radio jako źródło informacji o bezpieczeństwie żywności wskazali głównie badani w wieku 41 lat i więcej. Większość respondentów odpowiedziała,że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności są mikroorganizmy, pestycydy, chemikalia, BSE, zaś grupa 61 lat i starsi - iż GMO, akrylamid i napromieniowanie. Wnioski: Badanie wykazało, że konsumenci nie są wystarczająco informowani o bezpiecznych środkach spożywczych, dodatkach do żywności i zanieczyszczeniach, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego.Badanie miało charakter sondażowy, służące uzyskaniu informacji o sposobie oceny bezpieczeństwa żywności przez konsumentów litewskich. Przeprowadzone badanie może, po modyfikacji, być wykorzystane dla oceny postaw i zwyczajów innych populacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Introduction: In Lithuania, there is an insufficient attention to public education and to creating attitudes towards the quality of the consumed food. The aim: To find out how Lithuanian consumers assess food safety. Materials and methods: 466 respondents took part in the research. The questionnaires had been distributed at shopping centres. The results of questionnaires were processed by the SPSS. Respondents were split into the following age groups:18-30; 31-40; 41-50; 51- 60 and 61 years and older. Results of the survey were grouped by age. Results: The majority of respondents answered that "organic food is not necessary safe". Most of the participants in 18-50 age groups claim that the letter E marks preservatives, but older than 51 stated that the letter E marked the food products approved by the EU. The press, Internet and the radio were more often mentioned as the source of information about healthy food and food additives by the participantsof the age group of 41 years and older. The groups younger than 51 years old specified that the information received on food and additives was not sufficient. The majority of respondents thought that the main food safety risks were microorganisms,pesticides, and chemicals, BSE, while the 61 and older - that GMO, acrylamide and irradiation. Conclusions: The research demonstrates that consumers are insufficiently informed on proper nutrition, safe food products, different food additives and pollutants that may pose a potential risk to public health.The present survey has the potential to form an opinion of how Lithuanian consumers assess the food safety. This study is low-budget and easy to analyse; moreover, we believe that it could be modified appropriately to fit the assessments and habits of other populations, too. (original abstract)
XX
W artykule dokonano charakterystyki najważniejszych problemów dotyczących postępowania przedsiębiorstwa wobec klienta. Zwrócono uwagę na kompetencje, jakie powinien posiadać personel bezpośredniej obsługi. Zaprezentowano również cechy współczesnego klienta i sposoby postępowania z różnymi typami klientów.
EN
The article aims at presenting differential strategies of approaching the client in the direct servicing processes. The characteristics of the, so called "new" client are presented here as well as the skills the salesperson must possess in order to effectively fuilful a clent's wishes. Two typologies of clients have been strongly emphasised and different ways of dealing with various types of clients have also been pointed at. (original abstract)
XX
Zostały przedstawione wybrane modele, które wiążą preferencje konsumentów z udziałem marki w rynku. (fragment tekstu)
EN
Consumer behaviour is a сотріех phenomenon. It is difficult to соver all aspects of consumer behaviour in one model, so researchers usually concentrate on some of its aspects. Models presented in this article connect brand choice preferences with market share of a brand. NBD - Dirichlet model requires only two parameters to be estimated and covers major aspects of consumer behaviour such as duplication law and double jeopardy. It has been used for many product categories with good results. However, it assumes that the market should not be segmented. Other models, i.e. G-S (Grover, Srinivasan) and J-B-C (Jain, Bass, Chen) assume that market is segmented. Both models use brand choice probabilities to extract segments by using the maximum likelihood method but their approach to incorporating heterogenity of consumer brand choice probabilities is different. (original abstract)
XX
Rynek napojów gazowanych jest stosunkowo młody i wciąż rozwija się, ważne jest zatem poznanie zachowań konsumentów oraz czynników determinujących konsumpcje tych produktów, bowiem od nich zależeć będzie dalszy rozwój tego sektora. Autorzy przedstawili wybrane zwyczaje konsumpcyjne dotyczące częstotliwości spożycia napojów gazowanych oraz określili wpływ wybranych cech demograficznych (wiek, typ gospodarstwa domowego) i cech kształtujących postawę świadomego konsumenta (samoocena zdrowia i zmian sposobu odżywiania się, priorytet kariery w życiu, częstotliwość uprawiania sportu) na częstotliwość spożywania napojów gazowanych.
EN
Frequency of carbonated drinks consumption with compliance of influence of chosen demographic features (age, type of household), as well as some characteristics determined the aware consumer attitude (self-estimation of health, self-estimation of changes in consumption patterns, importance of career, frequency of sport working out) are presented in the paper. Results discussed in the paper are based on the domestic research surveys conducted in 2003 among 1663 respondents. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wyodrębnienie i analiza globalnych segmentów konsumentów. Na podstawie wybranych kryteriów, tj.: postawy, wartości i wzorce zachowań towarzyszących zakupom, wyróżniono następujące globalne segmenty konsumentów: 1) dążący do czegoś, 2) osoby, które osiągnęły coś, 3) żyjący pod presją, 4) przystosowujący się, 5) tradycjonaliści. Przytoczono również Międzynarodową Klasyfikację Konsumentów (Cross Cultural Consumer Classification), zwaną 4C. Inną typologią, której poświęcono uwagę jest typologia konsumentów według stylów zaspokajania potrzeb żywnościowych.
EN
Separation and analysis of global consumer segment is the aim of that article. Selected criteria such as attitude, values and patterns of manners are important for a global consumer segments. Cross Cultural Consumer Classification, which is called 4C was also mentioned in this article. Another thing is consumers' typology according to styles of consumption needs satisfaction. (A.Ł.)
16
Content available remote Tendencje i potencjał rozwoju polskiej wymiany handlowej z Algierią i Marokiem
63%
XX
Celem artykułu jest prezentacja perspektyw wzrostu polskiego handlu zagranicznego z Algierią i Marokiem opartego na profilu afrykańskiego konsumenta i z uwzględnieniem nisz rynkowych, które mają szansę stać się perspektywicznymi dla eksporterów w przyszłości. Do określenia tendencji rozwoju wymiany handlowej Polski z Algierią i Marokiem zastosowano metody analizy statystycznej w postaci narzędzi analizy struktury zbiorowości i dynamiki zjawisk. Oszacowania potencjalnego eksportu przeprowadzono przy użyciu wskaźnika orientacyjnego potencjału handlu ITP (indicative trade potential). W artykule zaprezentowano także przegląd ostatnich badań i analiz dotyczących afrykańskich konsumentów oraz tamtejszych trendów rynkowych. Ponadto przedstawiono analizę tendencji w polityce władz i strategie rozwojowe w kontekście możliwości zbytu dla polskiego eksportera. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the current state of Polish foreign trade between with Algeria and Morocco. The main aim of this article is to present the prospects of the trade growth between Poland and analysed countries based on the profile of the consumers and market niches, which will be the most promising for the Polish exporters in the future. The statistical analysis tools - such as the community structure analysis and dynamic phenomenon analysis - were used in order to define the development trends of the trade between Poland and Algeria and Morocco. The evaluation of the exports potential was obtained by means of the indicative trade potential index. The article is an overview of recent research and surveys concerning African customers and market trends. It also analyzes the trends of government policies and development strategies in the context of opportunities for Polish exporters. (original abstract)
XX
Konsekwencją starzenia się społeczeństwa jest to, że osoby starsze stają się istotną grupą konsumentów na rynku finansowym. Jest to grupa specyficzna ze względu na fakt, iż w dobie postępu technologicznego i wielu innowacji finansowych osoby starsze nie zawsze są w stanie zaakceptować zachodzące zmiany ze względu na szereg ograniczeń. Rodzi to konieczność tworzenia przez banki produktów, które będą skierowane przede wszystkim do tej grupy społecznej i będą cechować się konstrukcją akceptowaną przez osoby starsze. Celem niniejszego artykułu jest próba prezentacji istoty innowacji finansowych, których odbiorcami są osoby starsze. Zaprezentowana zostanie również koncepcja tzw. gerobankingu jako bankowości kierowanej do tej grupy społecznej. (fragment tekstu)
XX
Zmiana uwarunkowań zewnętrznych spowodowała istotne zmiany w handlu zagranicznym odzieżą oraz upadek wielu przedsiębiorstw i dynamiczny rozwój innych. Nawet jednak umiejętność wykorzystania nowych realiów gospodarczych nie spowodowała ograniczenia spadku eksportu odzieży. Mimo to przedsiębiorstwa konstatują rosnący popyt na polską odzież za granicą, dlatego eksport powinien być jednym z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej krajowych firm. Opisane w artykule badania pozwalają na sformułowanie wielu interesujących wniosków. Zapraszamy do lektury. (abstrakt oryginalny)
EN
Personality and its traits there are factors influencing on consumer decisions (they are ranked to "internal factors"). The main purpose of researchers is usually to find connections between personality features of people and their consumer behaviors. This knowledge let marketers to qualify the characteristics of particular purchasers' segments, which are found on base of psychographic criteria. This article shows some links between personality's types (classified by J.L. Holland) and chosen areas of consumer behaviors which are: brand loyalty, attitude for new (innovative) and brand products. Results of empirical researches, which were conducted among young Europeans, show that such connections really exist. Moreover there can be noticed as well similarities as differences among researched cultures which are Poland, Czech Republic, Spain, Portugal, France, Great Britain, Germany and Finland. (original abstract)
XX
Autorki twierdzą, że o sukcesie produktu w sektorze kosmetyków męskich decydują takie czynniki, jak: opakowanie, kodowanie kolorystyczne, łatwe do zapamiętania nazwy oraz czytelne instrukcje. Autorki powołują się na badania rynku w wyborze kosmetyków, według których mężczyzna na zakupach kieruje się przede wszystkim opakowaniem i zapachem, więc jeśli kosmetyk nie wygląda dostatecznie „męsko", po prostu nie zostanie kupiony.
XX
W kolejnej części cyklu "Handel w regionach" omówiono handel w województwie warmińsko-mazurskim w oparciu o badania własne oraz dane Pentora i GUS-u. Zamieszczono dane dotyczące sieci detalicznych, hurtowych. Dokonano charakterystyki konsumentów. Zamieszczono ogólne informacje o handlu.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.