Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1539

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mikrostrukturalną i podatność na korozje wżerową (w typowym środowisku korozyjnym-3,5% NaCl) kompozytów o osnowie stopów Al-Si zawierających cząsteczki grafitu, SiC i fly ash’u. Wykazano, że: (1) kompozyty o osnowie stopów Al-Si zbrojone dyspersyjnie cząsteczkami ceramicznymi grafitu, SiC i fly ash’u charakteryzują sie jednorodną strukturą o równomiernym rozmieszczeniu cząsteczek w osnowie, prawidłowym połączeniem faza zbrojąca/osnowa oraz brakiem wad na powierzchni rozdziału osnowa aluminiowa/faza zbrojąca, (2) wprowadzenie ceramicznych cząsteczek fazy zbrojącej grafitu, węglika krzemu i popiołu lotnego do osnowy Al-Si oraz wielofazowość materiałów kompozytowych powoduje wzrost podatności tych materiałów na korozje wżerową.
EN
The microstructural characteristics of Al-Si alloys matrix composites containing of graphite, SiC and fly ash particles and pitting corrosion behaviour (in a typical corrosive environment-3.5% NaCl) are presented and discussed. It was found that: (1) Al-Si alloys matrix composites with dispersed graphite, SiC and fly ash reinforcement are characterized by uniform distribution of particles in the structure, good bonding between reinforcement and the matrix, the lack of defects in the interface reinforcement/aluminium alloy matrix, (2) the introduction of ceramic graphite, silicon carbide and fly ash particles as a reinforcing phase into Al-Si alloy matrix and multiphasic character of composites material, causes the increase of pitting corrosion susceptibility of composites.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki prób technologicznych wykonanych ze stali martenzytycznej P91 z wykorzystaniem technologii opracowanej przez Energoinstal S.A. Technologia ta wykorzystuje lasery dyskowe do łączenia elementów o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach. Przedmiotem badań były rury ożebrowane z żebrem ciągłym wykorzystywane w przemyśle energetycznym na wymienniki ciepła. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że technologia spawania laserowego spełnia wymagania towarzystw kwalifikowanych, a struktura złącza zapewnia odpowiednią wymianę ciepła umożliwiając przy tym pełną optymalizację powierzchni ogrzewalnych kotłów. Odpowiednie dobranie parametrów umożliwiło otrzymanie złącza z pełnym przetopieniem bez niezgodności spawalniczych oraz uzyskanie wąskiej strefy wpływu ciepła.
PL
Otoczenie polskich przedsiębiorstw, poprzez otwarcie się gospodarki polskiej na zagraniczną konkurencję oraz zjawisko globalizacji, nie odbiega zasadniczo od kontekstu, w którym znajdują się organizacje zachodnie. Współczesne firmy stoją więc przed wyzwaniami adaptacyjnymi, ponieważ zmiany rynków, klientów, konkurencji i technologii zmuszają do opracowywania nowych strategii, weryfikacji wartości i uczenia się. Jak zauważa P.F. Drucker: Zarządzanie w firmie, które nie będzie podatne na wszelkie innowacje, (...) w krótkim czasie przyczyni się do jej zniknięcia z rynku. [2]2, s. 38]. Jakkolwiek problematyka innowacyjności jest od dawna przedmiotem rozważań w nauce o organizacji i zarządzaniu, to generowanie i wdrażanie innowacji wiąże się nadal z szeregiem problemów. Konieczne są dalsze badania uwarunkowań innowacyjności, w tym struktury organizacyjnej. Z pięciu możliwych jej cech (jak specjalizacja, formalizacja, centralizacja, konfiguracja i standaryzacja) w niniejszym artykule omówiony zostanie wpływ stopnia centralizacji na innowacyjność przedsiębiorstwa.
EN
Centralization of organizational structure - one of the most frequent causes of innovation factor was stated. Research hypotheses were presented, that define the influence of centralization on the innovation in an enterprise. The applied research method was described and the hypotheses were verified.
6
Content available remote Słów kilka o serwonapędach hydraulicznych
80%
PL
Nieco starsi inżynierowie i technicy mechanicy pamiętają obrabiarki-kopiarki, w których kształt obrabianego przedmiotu był odzwierciedleniem zastosowanego wzornika. Z uwagi na duże siły skrawania nie można było w nich realizować bezpośredniego mechanicznego prowadzenia narzędzia od wzornika (takiego, jakie stosowane jest podczas dorabiania kluczy), stąd stosowano w nich typowe serwomechanizmy jako wzmacniacze siły. Współczesne serwonapędy hydrauliczne co do zasady działania nie zmieniły się w części hydraulicznej. Nadal składają się z serwozaworu (lub jego odpowiednika), siłownika i zasilacza hydraulicznego. Zupełnie inaczej rozwiązano sposób wprowadzania wartości zadanej i realizacji sprzężenia zwrotnego.
7
80%
EN
.
PL
Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura
PL
W pracy opisano sposób przygotowania, warunki wytworzenia oraz podstawowe charakterystyki strukturalne nowego materiału kompozytowego w układzie Ti6A14V/TiN. Biorąc pod uwagę znaczne zmniejszenie kosztów wytwarzania proszku tytanu w okresie ostatnich dziesięciu lat oraz korzystne charakterystyki nowego kompozytu należy oczekiwać, że może on istotnie rozszerzyć wykorzystanie stopów tytanu w wielu dziedzinach.
EN
The way of preparation, the conditions of manufacturing as well as the basic structural characteristics of a new composite material in the system Ti6A14V/TiN are given in the paper. Taking into account a break in prices of manufacturing of titanium powder during the last decade as well as beneficial characteristics of the new composite one can expect an important increase in the employment of titanium alloys in practice.
9
Content available Morfogeneza - ramy wyjaśniające realizmu
80%
PL
Chociaż podział nie jest wyraźny, można wyróżnić dwie role, jakich podejmują się filozofowie nauki lub nauk społecznych. Po pierwsze, są wśród nich "komentatorzy", którzy w dużej mierze ograniczają się do analizowania poczynań innych naukowców lub badaczy. Tego typu komentarze - krytyczne, wyjaśniające, ostrzegawcze, rozpoznawcze, oceniające i czasem zachęcające - faktycznie mogą okazać się przydatne dla tych pracowitych naukowców do działań których się odnoszą. Po drugie, są filozofowie nauki (w mniejszej liczbie), którzy wprost określają swoją rolę jako służebną wobec danej dyscypliny lub dyscyplin, dostaeczając programu wyjaśniającego, zestawu koncepcji - i bardzo rzadko - modelu ilustracyjnego służącego jako przewodnik dla praktyków. Do tej drugiej grupy należy zaliczyć Roya Bhaskara, który określił swoją własną rolę jako służebną właśnie w stosunku do nauk społecznych.
PL
W artykule przedstawiono strukturę oraz skład chemiczny cienkich warstw Al-Mg osadzanych techniką ablacji laserowej. Jako materiał wyjściowy (tarcza) wykorzystano stop ß-Mg2Al3 o składzie chemicznym: 39,09% at. Mg i 60,91% at. Al. Warstwy były nakładane za pomocą lasera QS-Nd:YAG (^ = 355 nm) na podłoże Si <100>. Do ich wytworzenia zastosowano gęstość energii wiązki laserowej (q) równą 1,87 J/cm2 oraz różną temperaturę podłoża krzemowego: 100°C, 150°C, 200°C i 300°C. W wyniku oddziaływania promieniowania laserowego na powierzchnię tarczy, zwiększyła się jej chropowatość oraz skład chemiczny. W pracy przedstawiono zmiany struktury oraz składu chemicznego uzyskanych warstw w zależności od zastosowanej temperatury podłoża Si. Badania strukturalne ujawniły występowanie kropli oraz por w nanokrystalicznych warstwach. Natomiast zmiana temperatury podłoża prowadziła do zmian zawartości Al i Mg w warstwach, w porównaniu z materiałem wyjściowym.
EN
In this work, the PLD technique was used to grow AlMg thin films from a B- Mg2Al3 target with nominal composition 39.09 wt. % Mg and 60.91 wt. % Al. In the paper the study of B-Mg2Al3 thin films deposited using the pulsed laser deposition are carried out. The AlMg thin films were prepared on Si (100) substrates and deposited by using a QS-Nd:YAG laser (^ = 355 nm). The samples were performed with laser beam energy density (1,87 J/cm2) and with four different substrate (Si) temperatures: 100°C, 150°C, 200°C and 300°C. As results of influence of the laser irradiation, the target possessed higher roughness and took place the changes of the chemical composition. The variations of structure and chemical composition of the deposited thin films are also discussed. Structure and chemical composition investigations showed that the films possess the droplets, nanocrystalline structure and in some cases with porosity. Whereas the quantity of Al and Mg varied in the films, while different substrate temperature was applied.
PL
Na przykładzie Biblioteki Wydziału Mechanicznego ATR przedstawiono pozycję biblioteki wydziałowej, która będąc w strukturze Biblioteki Głównej, wspomaga działalność naukową i dydaktyczną Wydziału Mechanicznego. Omówione zostały relacje między biblioteką wydziałową a Biblioteką Główną i wydziałem, z podkreśleniem znaczącego wkładu Wydziału Mechanicznego w rozwój i działalność biblioteki wydziałowej. Podkreślono również znaczenie biblioteki wydziałowej jako niezbędnego ogniwa w jednolity m systemie biblioteczno-informacyjnym ATR.
EN
The position of the faculty library in the structure o f the University has been presented in the paper - the case study of the Mechanical Faculty Library of the University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz. The relationships among the faculty library, the Main Library and the faculty have been described. It has been emphasized that the network o f faculty libraries is a necessary part of the library and information system of the University o f Technology and Agriculture in Bydgoszcz. The attention has been drawn to the causes of founding of the Mechanical Faculty Library. The contribution of the Mechanical Faculty to development and activity o f the faculty library has been emphasized
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu różnych sposobów obróbki cieplnej na skłonność odaluminiowanych brązów aluminiowych do pękania w obecności naprężeń rozciągających. Badania przeprowadzono na specjalnie opracowanych brązach aluminiowo-chromowych modyfikowanych cyrkonem, CuAl10Cr1,7Zr i CrAl8Cr1,24Zr oraz standardowych przemysłowych brązach aluminiowych CuAl8Fe3 (BA83), CuAl9Fe3 (BA93) i CuAl10Ni5Fe4 (BA1054). Po ekspozycji brązów aluminiowych w 10% wodnym roztworze H2SO4 stwierdzono, że zmiany struktury przez stosowanie różnych sposobów obróbki cieplnej nie zapobiegają całkowicie korozji selektywnej spowodowanej odaluminiowaniem, ale mogą ograniczyć jej zasięg. Odaluminiowanie powoduje pękanie warstw powierzchniowych brązów w obecności naprężeń rozciągających, znaczny spadek własności plastycznych oraz zmniejszenie wytrzymałości.
EN
The following results show the influence of different heat treatments on the succeptibility of dealuminated aluminium bronzes modified by zirconium, CuAl10Cr1,7Zr, CuAl8Cr1,24Zr and standard industry aluminium bronzes CuAl8Fe3 (BA93), CuAl9Fe3 (BA93), CuAl10Ni5Fe4 (BA1054). After exposure of aluminium bronzes in 10% water solution of H2SO4 it was confirmed that structural changes resulting from different heat treatments do not completely prevent from selective corrosion caused by dealumination but can restrict its range. When accompanied by tensil stresses, dealumination of bronze results in surface cracking, significant drop of plastic properties and decrease of tensile strength.
13
80%
PL
We współczesnym świecie rozwój gospodarczy jest procesem mającym w coraz większym stopniu wymiar międzynarodowy. Postęp techniczny sprawia, iż działalność gospodarcza rozszerza się poza granice jednego państwa i zaczyna obejmować swoim zasięgiem coraz większą część świata (Budnikowski 2001). Jednym z najważniejszych zjawisk XX w. stało się umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Bardziej zaawansowany i złożony etap procesu umiędzynarodowienia stanowi nasilający się proces globalizacji. Głównymi podmiotami tego procesu są korporacje transnarodowe stanowiące najsilniejszą i wiodącą grupę w gospodarce światowej.
15
Content available remote Polska Platforma Technologiczna PMU - Produkcja Maszyn i Urządzeń
80%
PL
PMU jest procesowo zorientowana na wypracowany w Europejskiej Platformie „MANUFUTURE - Wizja do 2020 roku" paradygmat „Product Lifecycle Management" [1, 2] - zarządzanie cyklem życia produktu, w skład którego wchodzą: koncepcja nowego produktu i jego projektu technicznego, planowanie, symulacja wizualizacja zoptymalizowanych procesów produkcyjnych (w tym logistycznych, ważnych w rozproszonym wytwarzaniu), wytwarzanie funkcjonalnych produktów rynkowych oraz energooszczędnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w inteligentne systemy obsługi wyrobów rynkowych i inwestycyjnych, przyjazna środowisku eksploatacja produktów i ich serwis, lokalny i zdalny oraz wielostopniowy recykling zużytego technicznie produktu. Za kluczowe technologie rozwijane w platformie PMU należy uznać: wysokowydajnościowe oraz dokładne i wysokojakościowe technologie w produkcji zespołów i elementów maszyn, a także półwyrobów. Można zaliczyć do nich: technologie obróbki ubytkowej, przyrostowej, powierzchniowej, objętościowej -- odlewanie, kucie, spiekanie, kształtowanie plastyczne, technologie 1T w systemach projektowania, planowania, symulacji, wizualizacji, monitorowania oraz obsługi produkcji i serwisu w całym cyklu życia produktu, z zastosowaniem metod KM (Knowledge Management), technologie IT w zarządzaniu MSP i rozproszonym wytwarzaniu (CE - Collaborative Enginecring) oraz zarządzaniu zintegrowanym łańcuchem dostaw, wysokokwalifikowane technologie w inżynierii powierzchni i wytwarzaniu funkcjonalnych pokryć, technologie rozwijane dla celów mikrotechniki, mechatroniki, medycyny oraz wytwarzania prototypowych wyrobów i aplikacji innowacyjnych procesów w skali.
EN
The PMU platform is process-oriented towards the paradigm "Product Lifecycle Management", as put forward by the European Platform "Manufutute - a Vision for 2020", the paradigm involving: concept of a new product and its technical design, planning, simulation and visualisation of optimised production processes, including logistics - important in distributed manufacturing, manufacturing of functional market products and energy-saving machines and devices, containing intelligent systems of support of market and investment products, environment frindly exploitation of products and their local and remote service, multi-stage recycling of technically exhausted products. Key technologies to be developed within the Platform are: high-efficiency, precise and high-quality technologies of manufaturing components, and elements of machines - machining, additive technologies, surface engineering, volume manufacturing: casting, forging, sintering, plastic forming, IT technologies in systems for design, planning, simulation, visualisation, monitoring and support for manufacturing and service in the whole product lifecycle, with the use of Knowledge Management methods, IT technologies in management of SME, distributed manufacturing (Collaborative Engineering) and integrated supply chain management, highly qualified technologies in surface engineering and manufacturing of functional systems.
EN
The purpose of this article is the answer to the following question: what is the influence of the transformations on the spatial relations of industry in the area of the Slupsk subregion. Making an overall estimation of the past processes, one can state that in the period of 1995–2003 a distinctive change took place. There has been a significant diminution of the cities’ role as the converging points of most of industrial production potential. Of course, it is still in the cities that most of industry’s staff potential is located. However, the communes situated in the suburban areas, but also those located in a considerable distance from the cities (The Kolczyglowy commune), or sometimes peripheral in relation to the subregion’s boundaries (The Wicko commune) tend to take over production functions, every year becoming more and more important among places of this type of activities. An essential fact is that of subregion’s division according to the flow of the number of those employed in the industrial sector to the northern and southern sections. The division is the consequence of the fact that subregion’s northern section no longer significantly assembles the working power. On the other hand, a considerable growth in that area has taken place in the subregion’s southern parts. Industrial spatial structure of the Slupsk’s subregion is therefore significantly varied, and the transformations taking place in the spatial relations prove that the adaptation processes are constant ones.
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.