Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage treatment system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Sewage and sewage treatment systems in Polish towns. The amount of sewage drained off from Polish towns. Sewage amount unit in town per statistical inhabitant
EN
Water supply and sewage treatment networks stage development from early civilizations' times until the end of the 19th century. Presentation of the most interesting construction solutions. Exhaustive illustrative material.
EN
Thermodynamic flow model as a necessary tool in hydraulic analysis of generał fluming and precipitation sewage treatrnent systems wor-king. Review ofcornputer hydrodynamic models. Example simulation of sewage system working in SewerPac pack.
EN
Water supply and sewage treatment systems in ancient Greece and Rome. Diagram of Roman water supply coiled pipes made from lead plate. Sketch of an aqueduct with ogive-bracket bays. Renaissance of water supply and sewage treatment systems in Europe.
PL
Kanalizacja bezodpływowa, jest to system, w którym ścieki odprowadzane z kanalizowanego obiektu kierowane są do zbiornika bezodpływowego, a stamtąd okresowo wywożone do punktu zlewnego, zlokalizowanego na terenie najbliższej oczyszczalni ścieków, taborem asenizacyjnym pełniącym w tym przypadku rolę sieci kanalizacyjnej. Zaleca się, aby punkt zlewny był wyposażony w zblokowane urządzenie do zatrzymywania części stałych o znacznych rozmiarach oraz zawiesiny mineralnej. Jeżeli ilość ścieków dowożonych przekracza 20% ogólnej ilości ścieków trafiających do oczyszczalni, to zaleca się budowę zbiornika uśredniającego, którego podstawowym zadaniem jest równomierne odprowadzanie ścieków do właściwej oczyszczalni.
EN
Classification of exploitation strategies regarding water supply and sewage treatment systems. The need for constant strategy modification depending on exploitation time.
EN
Tasks implemented in a water supply and sewage treatment enterprise. Range of computer support in the enterprise's work. Example solutions based on Management Computer Support System for WodKan (Water and Sewage) Network.
EN
Technology of horizontal controlled rebores. Determining land conditions. Making of a prospect hole. Examples of using controlled methods of water supply systems building in Poland. Basic characteristics of a rebore in Martwa Wista, made in Gdansk for the use of local water supply and sewage treatment systems.
EN
History of microtunneling technology and its use range. Requirements concerning construction site, material solutions for pipes and head selection depending on land and water conditions. Diagram showing microtunneling devices system.
EN
The article analyzes the effectiveness of individual Actibloc wastewater treatment plants (produced by Sotralentz) working in the technology of low-rate activated sludge in the Sequential Batch Reactor (SBR) system. The assessment of the effectiveness of household wastewater treatment plants was made on the basis of pollutants: BOD5, COD, total suspended solids, total nitrogen and total phosphorus. The research objects were four household sewage treatment plants located in: Lubań, Kłębanowice, Stara Rzeka and Kościan. The efficiency of removing pollutants in the examined facilities was in the range of: BOD5 92.2 ÷ 97.2%, COD 82.6 ÷ 89.9%, total suspended solids 90.2 ÷96.2%, total nitrogen 50.8 ÷ 83.1%, total phosphorus 46.5 ÷ 73.6%. The treated wastewater met the requirements set out in the Regulation of the Minister of the Environment on the conditions to be met when discharging sewage into water or soil, and on substances particularly harmful to the aquatic environment (Journal of Laws 2014, item 1800) in terms of indicators such as BOD5, COD, total suspended solids and total nitrogen. The effectiveness of phosphorus removal in the studied treatment plants was much lower.
PL
W artykule dokonano analizy efektywności funkcjonowania indywidualnych oczyszczalni ścieków Actibloc (producent: Sotralentz) pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR. Oceny skuteczności pracy przydomowych oczyszczalni dokonano na podstawie badań wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Obiektami badań były cztery przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: Lubań, Kłębanowice, Stara Rzeka i Kościan. Efektywność usuwania zanieczyszczeń w badanych obiektach była w zakresie: BZT5 92.2 ÷ 97.2 %, ChZT- 82.6 ÷ 89.9 %, zawiesina ogólna – 90.2 ÷ 96.2 %, azot ogólny –50.8 ÷ 83.1 %, fosfor ogólny – 46.5 ÷ 73.6 %. Ścieki oczyszczone spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) w zakresie wskaźników takich jak: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej i azotu ogólnego. Skuteczność usuwania fosforu ogólnego w badanych oczyszczalniach była zdecydowanie niższa.
EN
Examples of practical applications for static computer simulation in water supply and sewage treatment systems. Evaluation of real working efficiency of a water supply system. Verification of system's extension and modernization projects. Static simulation of sewage outflow in sewage treatment systems.
EN
Hydraulic system and directions of sewage flow in a gravitational-pump tank. System of sewage retention in a tank. Calculation example for a sewage treatment system using simulation programs. Scheme of functions of sewage in- and outflow from the tank, calculated by simulation program.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.