Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Supported employment enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Zakłady pracy chronionej w Polsce odgrywają szczególną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a ich działalność, jako przedsiębiorstw o niższej efektywności funkcjonowania, wspierana jest przez różne formy pomocy publicznej. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w przedsiębiorstwach posiadających status zakładu pracy chronionej jest jednym z głównych warunków ich funkcjonowania, a w obliczu zmniejszającego się pakietu instrumentów wspierających ten typ przedsiębiorstw staje się jeszcze bardziej istotnym elementem w związku z malejącą ich liczbą w latach 2000-2009. Ponieważ sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce pogarsza się z roku na rok, a z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają ok. 80% osób niepełnosprawnych w kraju, wypracowanie optymalnego modelu systemu pomocy finansowej jest działaniem priorytetowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Supported-employment enterprises play the major role in the disabled individuals occupational development. Their activity, as they are enterprises with lower efficiency, is supported by various forms of the state aid. Efficient management of financial means in enterprises that obtained the status of supported-employment enterprises is the major condition of their existence and in a situation where the set of financial instruments to support those enterprises is narrowed, it becomes even more important. As the situation of supportedemployment enterprises in Poland deteriorates every year, while those enterprises employ about 80% of disabled individuals in the state, the development of optimal system of financial support for them must be seen as a priority. (original abstract)
XX
Współcześnie jednym z najważniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstwami staje się zarządzanie potencjałem ludzkim. Dzieje się tak nie bez przyczyny. W obecnych warunkach konkurowania spada znaczenie zasobów materialnych na rzecz niematerialnych. Pracownicy z ich odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, energią i zaangażowaniem, a także skłonnością do uczenia się i rozwoju coraz częściej zaczynają decydować o sukcesach organizacji. Zarządzanie potencjałem ludzkim staje się więc kluczowym czynnikiem, wpływającym na konkurencyjność całej organizacji oraz jej zdolność do realizacji wyznaczonej misji. Ukierunkowanie przebiegu procesów zarządzania pracownikami z naciskiem na odkrywanie, rozwój i wykorzystywanie ich kapitału przyjmuje tu rolę decydującą. Dla kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za efektywność wykorzystywania potencjału pracowników w procesie zarządzania nimi, oznacza to nieustanne podnoszenie standardów swojej pracy oraz doskonalenie narzędzi zarządzania personelem. (fragment tekstu)
EN
The issue of human capital management of people with disabilities of particular importance for the zachodniopomorski region. The employment rate of disabled people here achieves a lower value than the current employment rate for the whole country (20.7%), assuming the value of only 14.7%. Faced with such a low level of employment play an important role ZPCh. Although ZPCh in this area will serve as a leader in employing disabled people, leaves much to be desired as human resource management, as evidenced by the results of the tests. (original abstract)
3
80%
XX
Artykuł powstał na podstawie analizy materiałów źródłowych (danych PFRON, PUP w Koszalinie, WUP w Szczecinie i GUS) i krytyki piśmiennictwa. Badaniami objęto głównie koszaliński rynek pracy osób niepełnosprawnych w stosunku do województwa zachodniopomorskiego i Polski w latach 2007-2011.(fragment tekstu)
EN
Topic of choice was dictated by the actuality issue of employment persons with disabilities. It is particularly important because persons with disabilities constitute a large group in Poland, and the employment market in recent years more and more of such persons found jobs in sheltered workshops. The main purpose of writing a publication is to present data obtained from the PFRON of sheltered workshops, creating local job market for people with disabilities, in addition, work has focused on the following issues: - The phenomenon of disability in the labor market. - Unemployment among the disabled. When starting to solve the above-mentioned research problems there was a thesis that the sheltered workshop is a perfect place where the majority of people with disabilities have the opportunity to gain work. The employment is a very important aspect in the lives of such people and is often the way to their rehabilitation and return to normal life. (original abstract)
XX
W artykule ukazano wpływ, jaki ma podjęcie decyzji o rezygnacji z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na działalność operacyjną oraz ryzyko straty operacyjnej zakładów pracy chronionej. Ryzyko zostało tu przedstawione w ujęciu negatywnym, a jego pomiaru dokonano na podstawie analizy rozkładu normalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article shows the impact on the operational activities that is related to the decision of abandoning subsidies for the disabled persons salaries and the risk of operating losses at sheltered workshops. The risk is presented here in the negative perspective, and the measurement was made on the basis of normal distribution.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono właścicieli firmy Hoop: Dariusza Wojdygę i Marka Jutkiewicza. Hoop jest zakładem pracy chronionej, zatrudnia na stałe 1200 pracowników, w tym wielu niepełnosprawnych.
XX
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz związane z tym szanse i zagrożenia zarówno dla zatrudnianych inwalidów, jak i pracodawców organizujących dla nich miejsca pracy. Zwraca się również uwagę na konieczność integracji tej grupy ze społeczeństwem i możliwość funkcjonowania w nim na równych zasadach z osobami zdrowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents of the selected employment problems of the disabled as well as related to those problems threats and opportunities for bath handicapped, employees and their employers. The article also pays attention to the necessity of the integration of the handicapped persons with the rest of society as well as to the possibility of their equal participation in all fields of social actions.(original abstract)
7
Content available remote Ocena efektywności zakładów pracy chronionej z zastosowaniem modeli DEA
60%
XX
Zakłady pracy chronionej odgrywają ważną rolę w gospodarce przez aktywowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Aby przedsiębiorstwo mogło uzyskać status zakładu pracy chronionej, musi spełnić wiele wymogów. Otrzymanie statusu zakładu pracy chronionej wiąże się ze spełnieniem licznych wymagań, ale uprawnia także do korzystania z wielu instrumentów finansowego wsparcia, którego głównym celem jest obniżenie ryzyka funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw. Celem przeprowadzonych badań była analiza efektywności kosztowej i dochodowej z zastosowaniem modeli DEA. (abstrakt oryginalny)
EN
The obtainment of supported-employment enterprise status is connected with fulfilling a wide range of conditions, but it also enables to make the use of many financial supporting instruments aiming at the decrease of such activity risk. Obtaining of the status of the bet of protected work is involving with fulfilling a number of requirements, but is entitling too to use how many tools of financial support, of whom decrease in the risk is the chief objective of functioning of this type of companies. The analysis of efficiency was the purpose of research carried out with the usage of DEA models. (original abstract)
XX
Obecny stan prawny w zakresie korzystania z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia znaczące obniżenie kosztów kooperacji z zakładami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością. Jest również ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw posiadających tytuł prawny do wystawiania tego typu ulg. Z drugiej strony uszczupla jednak znacząco należności wynikające z wpłat obowiązkowych. Celem artykułu było ustalenie wpływu zmian ustawodawczych w zakresie uszczelniania systemu wpłat obowiązkowych na sytuację zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Current legislation in force on using reduced contributions for the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled allows for a considerable decrease of the costs of cooperation with companies which employ disabled people. It is also a significant factor of competitive advantage for the companies which have got the title to grant such relieves. However it also considerably reduces the liabilities resulting from obligatory payments. The aim of the article was to determine the impact of legislative changes involving tightening up the system of obligatory payments on the employment situation of the disabled in Poland.(original abstract)
XX
Wśród polskich przedsiębiorstw funkcjonują tzw. zakłady pracy chronionej. Przedsiębiorstwa te odgrywają ważną rolę w gospodarce poprzez aktywowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Tak jak wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach konkurencji w gospodarce rynkowej. Celem przeprowadzonych badań była analiza współpracy międzyorganizacyjnej zakładów pracy chronionej w województwie śląskim w zakresie form współpracy, dziedzin, partnerów oraz identyfikacji jej efektów. Główną metodą badawczą była analiza statystyczna danych zebranych za pomocą badań ankietowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Among the so-called Polish enterprises operate of supported employment enterprises. These companies play an important role in the economy by activating professional people with disabilities. Like all companies operate in a competitive market economy. The aim of this study was to analyze the cross-organizational collaboration sheltered workshops in the Silesian province in terms of cooperation forms, fields, partners and identify its effects. The main research method was a statistical analysis of the data collected through the survey.(original abstract)
XX
Głównym celem niniejszego opracowania była prezentacja dotacji do zatrudnienia jako instrumentu mającego stymulować wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. W latach 2008-2013 instrument okazał się skuteczny w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Spowodował jednak zmniejszenie zatrudnienia osób z lekkim kalectwem.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the grants to employment as the instruments stimulating employment of people with disabilities in the sheltered workshop in Poland in the years 2008-2013. The authoress verifies the effectiveness of these instruments in the employment growth in the sheltered workshops. This tool occurred to be effective in the case of persons with moderate and considerable disability. In the case of persons with light disability, it caused a decrease of their employment.(original abstract)
11
Content available remote Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy zmian zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz u pozostałych pracodawców w kontekście modyfikacji przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania zatrudnienia tych osób w ostatnich latach.(fragment tekstu)
EN
The handicapped persons are not attractive workers due his disability. In order to improve their attractiveness in the labor market state subsidies their employment. In years 2008-2012 changed the regulations of subsidizing the employment of disabled people in Poland. This resulted in a change in the employment of people with disabilities. Sheltered workshops and other employers have increased the employment of heavy disabled people above 5800people. Above 31000 lightly disabled people lost their jobs in the sheltered workshops because of this changes. Other employers have decreased employment of lightly disabled people by almost 7400 people.(original abstract)
12
Content available remote Audyt finansowy w zakładach pracy chronionej a efektywność wykorzystania ZFRON
60%
XX
Szczególną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odgrywają zakłady pracy chronionej. Ich działalność, jako przedsiębiorstw o niższej efektywności funkcjonowania, wspierana jest przez różne formy pomocy publicznej. Środki te w znacznym stopniu zasila ZFRON, będący źródłem finansowania szeregu przedsięwzięć związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Analiza wyników przeprowadzonego badania, dotyczącego sposobu wykorzystania środków z ZFRON wskazuje, iż większą efektywnością cechują się przedsiębiorstwa podlegające audytowi finansowemu. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w przedsiębiorstwach posiadających status zakładu pracy chronionej jest jednym z głównych warunków jego funkcjonowania, a w obliczu zmniejszającego się pakietu instrumentów wspierających ten typ przedsiębiorstw staje się jeszcze bardziej istotnym elementem. Ponieważ sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce z roku na rok ulega pogorszeniu, a z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają ok. 80% osób niepełnosprawnych w kraju, wypracowanie optymalnego modelu systemu pomocy finansowej dla tej grupy przedsiębiorstw jest działaniem priorytetowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Supported-employment enterprises play a major role in disabled individuals occupational development. Their activity, as they are enterprises with lower efficiency, is supported by various forms of state aid. The majority of those funds flows to ZFRON, which is the source of financing of variety of disabled individuals rehabilitation. The analysis of results of the research, which examined the use of ZFRON funds indicates that the higher efficiency is observed in enterprises which are subject to financial audit. Efficient management of financial means in enterprises that obtained the status of supportedemployment enterprises is a major condition of their existence and in situation where the set of financial instruments to support those enterprises is narrowed, it becomes even more important. As the situation of supported-employment enterprises in Poland deteriorates every year, while those enterprises employ about 80% of disabled individuals in the state, the development of optimal system of financial support for them must be seen as a priority. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule opisano sposób pomiaru ryzyka operacyjnego w za-kładach pracy chronionej. Zawiera on propozycje dwóch modeli optymalizujących strukturę zatrudnienia ze względu na dwa kryteria. Jednym z nich jest maksymalizacja rekompensaty z tytułu utraconej wydajności. Drugi maksymalizuje ulgę we wpłatach do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przyznawaną przez zakłady pracy chronionej swoim klientom. Struktura zatrudnienia wyznaczona za pomocą przedstawionych modeli może przyczynić się do ograniczenia ryzyka związanego z działalnością operacyjną zakładów pra-cy chronionej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes how to measure operational risk in a sheltered workshop. It shows proposals to two models to optimize the structure of employment because of two criteria. One of them is to maximize compensation for lost productivity. The second maxim-izes relief under the mandatory payments to the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities given by sheltered workshops to their clients. The structure of employment determined by the presented models can help reduce the risks associated with operating ac-tivities sheltered workshops.(original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu związanemu z obowiązkowymi wpłatami na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ukazuje on zależności między dostawcami uprawnionymi do przyznawania ulg w zakresie wpłat na Fundusz a klientami. Współpraca na linii dostawca-klient może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne obu podmiotom spowodowane występowaniem efektu synergii.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issue associated with the mandatory payments to the State Fund for Rehabilitation of Persons with Disabilities. It shows the relationship between suppliers authorized to grant relief in respect of payments to the fund, and customers. Cooperation in supplier-customer line can bring tangible economic benefits to both parties due to the presence of synergies.(original abstract)
XX
Raport dotyczący zatrudniania w Polsce osób niepełnosprawnych i funkcjonowania zakładów pracy chronionej.
16
Content available remote Budowanie wartości zakładów pracy chronionej a koncepcja zintegrowanego rozwoju
60%
XX
Zakłady pracy chronionej w Polsce odgrywają szczególną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a ich działalność, jako przedsiębiorstw o niższej efektywności funkcjonowania, jest wspierana przez różne formy pomocy publicznej. Zwiększone ryzyko funkcjonowania tych podmiotów jest rekompensowane przez instrumenty pomocy finansowej ze strony państwa. Optymalna struktura zatrudnienia wpływa na optymalizację wykorzystania pomocy finansowej, wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, a w efekcie wzrost wartości przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w przedsiębiorstwach mających status zakładu pracy chronionej jest jednym z głównych warunków jego funkcjonowania, a w obliczu zmniejszającego się pakietu instrumentów wspierających ten typ przedsiębiorstw staje się jeszcze bardziej istotnym elementem w związku z malejącą ich liczbą w latach 2000-2009. Wiodącą strategią realizowaną przez te przedsiębiorstwa i wspieraną pomocą publiczną powinna być strategia zintegrowanego rozwoju. Ponieważ sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce z roku na rok ulega pogorszeniu, a z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają około 80% osób niepełnosprawnych w kraju, wypracowanie optymalnego modelu systemu pomocy finansowej dla tej grupy przedsiębiorstw jest działaniem priorytetowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Supported-employment enterprises play a major role in disabled individuals occupational development. Their activity, as they are enterprises with lower efficiency, is supported by various forms of state aid. Efficient management of financial means in enterprises that obtained the status of supported-employment enterprises is a major condition of their existence and in situation where the set of financial instruments to support those enterprises is narrowed, it becomes even more important. As the situation of supported-employment enterprises in Poland deteriorates every year, while those enterprises employ about 80% of disabled individuals in the state, the development of optimal system of financial support for them must be seen as a priority. (original abstract)
XX
Zakłady pracy chronionej są specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Podstawowym celem ich funkcjonowania jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Zwiększone ryzyko funkcjonowania tych podmiotów jest rekompensowane przez instrumenty pomocy finansowej ze strony państwa. Optymalna struktura zatrudnienia wpływa na optymalizację wykorzystania pomocy finansowej, wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, a w efekcie wzrost wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Bets of protected work are the peculiar form of lead of the business activity in Poland. With primary object of their functioning handicapped persons' professional activation is. Increased risk of functioning of these subjects is being compensated the financial support by tools from the page of the state. The optimal structure of employment is influencing the optimisation of the usage of the financial support, the increase in the remaining operating income, but in the effect increase in the goodwill.(original abstract)
XX
Zakłady pracy chronionej to przedsiębiorstwa funkcjonujące w polskiej gospodarce rynkowej. Odgrywają główną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z racji niższej efektywności funkcjonowania otrzymują różne formy pomocy publicznej. Jednakże zmniejszający się pakiet instrumentów wsparcia zmusza je do poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności i realizacji koncepcji zintegrowanego rozwoju lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej. (abstrakt oryginalny)
EN
Supported employment enterprises it in polish market economy enterprise functioning. They play a major part in professional activation of handicapped. Different forms of public equipment receive by the reason of lowest efficiency of functioning. However, package of instrument of support enforces concept integrated development to search new sources of financing of activities decreasing realizing or from charter of plant of supported employment enterprises resignation.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule poruszono konsekwencje zmian dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy w Polsce. Wprowadzenie w 2011 roku niekorzystnych zmian w zakresie możliwości korzystania z ulg w podatkach i opłatach przez zakłady pracy chronionej oraz zrównanie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych z innymi pracodawcami spowodowało rezygnację wielu pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej i zmniejszenie przez ten sektor zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przyznanie większych kwot dopłat do wynagrodzeń w przypadku pracowników niepełnosprawnych z orzeczonymi schorzeniami specjalnymi spowodowało natomiast zwiększone zainteresowanie pracodawców takimi osobami niepełnosprawnymi i to zarówno przez zakłady pracy chronionej, jaki i przez pozostałych pracodawców. W latach 2010-2014 zatrudnienie osób ze schorzeniami specjalnymi wzrosło o prawie 70%, a w przypadku osób niepełnosprawnych ogółem spadło o 8,5%. Wskazuje to na uzależnienie zatrudnienia osób niepełnosprawnych od kwot dotacji do ich zatrudnienia i to w większym stopniu przez pracodawców z otwartego rynku pracy niż przez zakłady pracy chronionej.(abstrakt autora)
EN
This article concerns the consequences of changes in the disabled employment subsidy in the protected and open labor market in Poland in years 2010-2014. Introduced in recent years restricting the use of tax credits by sheltered workshops and equal financing employment of disabled people with other employers led to the resignation of many employers from the status of a protected labor and a reduction by the sector of employment for people with disabilities. The granting large sums of wage subsidy for disabled workers to the ruling of the special conditions resulted in an increased interest of employers such persons with disabilities, both by sheltered workshops and by other employers In the years 2010-2014 the employment of people with special medical conditions increased by almost 70%, and in the case of disabled persons in total decreased by 8.5%. This indicates a dependence on employment of disabled people on the amounts of subsidies to their employment and to a greater extent by employers in the open labor market, than by sheltered workshops.(author's abstract)
XX
Artykuł w dużej mierze przybliży i zobrazuje funkcjonowanie zakładów pracy chronionej oraz metod związanych z procesem doboru pracowników w danym przedsiębiorstwie. Celem pracy jest analiza i propozycje usprawnień metod i zasad doboru kadr wśród pracowników niepełnosprawnych w badanym zakładzie pracy chronionej. Opracowanie przedstawia również szczegółową analizę osób niepełnosprawnych, występujących w charakterze pracowników. W artykule zostały zaprezentowane definicje doktrynalne dotyczące osób niepełnosprawnych, stopnie niepełnosprawności i ich charakterystyka, jak również analizie poddano zasady tworzenia zakładu pracy chronionej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper puts across supported employment enterprises operation and methods of recruitment in a chosen enterprise. The main objective is to analyze and suggest improvements in methods and rules of recruitments of disabled people in the supported employment enterprise. A detailed analysis of disabled employees is also included. The paper presents doctrinal definitions concerning disabled people, levels of disability and their characterization, as well as requirements and rules of establishing a supported employment enterprise. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.