Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Courier services company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Przedstawiono kilka istniejących obecnie firm kurierskich.
XX
Artykuł omawia początki istnienia i dalszy rozwój firm kurierskich w Polsce.
XX
W artykule przedstawiono możliwości poprawy efektywności przewozów kurierskich na przykładzie danych pochodzących z firmy Siódemka S.A., dotyczących obsługi powiatu nidzickiego. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość osiągnięcia wymiernych efektów w postaci redukcji przebytego przez kuriera dystansu, co przekłada się na oszczędności czasu oraz niższe zużycie paliwa. Problemem jest praktyczne wykorzystanie zastosowanych metod optymalizacji w codziennej działalności firmy kurierskiej. Zastosowane metody obliczeniowe odpowiadają potrzebom obliczeń statycznych i nie mogą być wykorzystane w codziennym planowaniu tras kurierów. Pomimo tych ograniczeń uzyskane wyniki uzasadniają poszukiwanie metod praktycznego wykorzystania rozwiązań optymalizacyjnych w przewozach kurierskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents optimization potential of parcel services in Nidzica county based on the data obtained from Siódemka S.A. parcel service company. The results indicate that there is a potential for tangible effects in the form of reduction in distance travelled by a driver, resulting in savings of fuel consumption and time spent on deliveries. However, there are significant practical barriers in implementation of such optimization solutions in every day operations. Methods and applications used in the paper are designed for static calculations instead of operational planning. Despite these limitations, the results justify further research of practical implications of route planning in parcel services.(original abstract)
XX
Mistrzostwa kurierów to formuła, która z sukcesem sprawdza się w rozproszonej strukturze przedsiębiorstwa i w modelu zatrudnienia opartym na własnej działalności gospodarczej. Nie tylko są okazją do propagowania proekologicznego zachowania, lecz także szkolenia i podnoszenia motywacji. (fragment tekstu)
XX
Czołowe firmy kurierskie oferują zbliżony standard i ceny usług. Różnią się jednak zdecydowanie sposobami pozyskiwania klientów. Artykuł zawiera zestawienie firm kurierskich.
XX
Zakupy przez Internet wydają się dziś dla znacznej grupy osób prostym procesem. Wielu klientów bardziej preferuje ten rodzaj pozyskiwania towaru od tradycyjnych zakupów dokonywanych w punkcie handlowym. Jednak niewielu zastanawia się, jaką podróż musi przebyć zamówiona przesyłka pomiędzy nadawcą, a punktem docelowym. Otóż wymaga to bardzo dokładnego planowania połączonego ze skrupulatną organizacją - często na masową skalę o zasięgu globalnym. Jednak na rynku funkcjonują firmy, które z sukcesem podjęły się realizacji tego zadania. Jedną z nich jest amerykańska United Parcel Service, czyli UPS, która swe działanie opiera na Worldport w Louisville, KY. (fragment tekstu)
XX
Polska branża przesyłek ekspresowych charakteryzuje się stałym wzrostem w ciągu ostatnich kilku lat. Operatorzy muszą być kreatywni i skuteczni w prowadzeniu walki konkurencyjnej. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na konkurencyjność firmy w branży, ponieważ jest ona uznawana za kluczowe kryterium oceny sukcesu firm. Część teoretyczna pracy zawiera definicje i charakterystykę konkurencyjności oraz opis rynku usług KEP. Część empiryczna powstała na podstawie badań ankietowych. Niniejsze badanie stanowi próbę identyfikacji znaczenia czynników, które mają duży wpływ na wybór klienta. Silna konkurencja sprawia, że firma musi stale obserwować zmiany w otoczeniu biznesowym i nieustannie analizować potrzeby i preferencje klientów, aby dostosować do nich ofertę.(abstrakt oryginalny)
EN
Polish CEP industry has enjoyed steady growth during the past several years. CEP players will have to be more creative and efficient in the way they win and secure that business. The objective of this study is to investigate the factors affecting firm competitiveness in a CEP industry, because competitiveness is considered as a key criterion for assessing the success of companies. The theoretical part of the work contains competitiveness definitions and the description of CEP services market. The research was conducted through surveys, using random sampling method. This study is an attempt to explore the factors that have a high influence on customer's choice. Strong competition makes courier, if they want to stay in business, they must constantly watch for changes in the business environment and continually analyse consumer needs and preferences in order for them to adjust their offer.(original abstract)
XX
Logistyczna obsługa klienta jest kluczowym narzędziem budującym konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. W niniejszym artykule dokonano oceny efektywności obsługi klienta firmy X-Press Couriers ukierunkowanej w głównej mierze na terminowości realizowanych usługi i liczbie złożonych reklamacji. Zdobycie informacji na ten temat umożliwił wgląd do bazy reklamacji oraz systemu Trucker. Dokonano także charakterystyki branży kurierskiej w Polsce, oceny współpracy z polskimi przedsiębiorstwami TSL oraz na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH zobrazowano wpływ branży KEP na polskie spółki. Dane udostępnione przez krakowski oddział firmy X-Press Couriers pozwoliły skupić się na jednym z najistotniejszych mierników logistycznej obsługi klienta, czyli terminowości usług. Przedstawiane dane bazują na wiedzy zdobytej podczas pracy w tej firmie oraz na zgromadzonych danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics customer service is a key tool for building the company's competitiveness on the market. This article assesses the effectiveness of customer service of X-Press Couriers company targeted mainly on the timeliness of ongoing services and the number of complaints. The Trucker system allowed obtaining necessary information. There has also been the characteristics of the courier industry in Poland, the assessment of the cooperation with Polish enterprises TSL and according to research conducted by the Center for Economic Consultancy and Expertise SGH illustrated the impact of the industry on the Polish CEP company. Data provided by the Krakow a division of the X-Press Couriers allowed to focus on one of the most important indicators customer service logistics, or timeliness of services. Data presented are based on the knowledge gained while working in the company and collected statistical data. (original abstract)
9
Content available remote Internetowy serwis do wspomagania usług kurierskich
86%
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie pewnej koncepcji przyjaznego dla użytkownika systemu obsługi firmy kurierskiej nazwanego KURIERSERWIS. Do budowy tego systemu wykorzystano serwis internetowy.(fragment tekstu)
EN
In the paper an conception of computer sciences system called KURIERSERWIS supporting business courier expenses work is presented. Fundamental establishments of systems construction is shown. Implementation of KURIERSERWIS system and implementation of the database of this system was accomplished. (original abstract)
XX
Artukuł dotyczy polskiego rynku przesyłek kurierskich. Zostają tutaj scharakteryzowane firmy działające w tej branży - polskie (Stolica, Masterlink i Servisco - dokładna historia powstania obu firm), jak również zagraniczne (UPS, DHL). Autor przedstawia koncepcje biznesu takich firm jak : Masterlink a także Servisco. Jak również ukazuje tendencje panujące na światowym rynku kurierskim.
XX
Zmęczenie kierowców jest powszechnym problemem wpływającym na produktywność, bezpieczeństwo dostaw oraz bezpieczeństwo pracy kierowców. Celem pracy było zbadanie subiektywnego zmęczenia kierowców. Zbadano 57 kierowców samochodów dostawczych pracujących w firmach kurierskich. Do pomiaru zmęczenia przed oraz po pracy zastosowano 30-elementowy kwestionariusz. Kierowcy po pracy najbardziej uskarżali się na: "zmęczenie oczu" (40,4% badanych), "ziewam", "ból pleców", "odczucie pragnienia" (po 31,6%), "senność" (29,8%), "uczucie ciężkiej głowy" (22,8%), "rozproszenie uwagi" i "ciężkość nóg" (po 19,3%). Pracownicy najbardziej uskarżali się na symptomy zmęczenia z grupy "objawy spadku aktywacji" następnie "zmęczenia fizycznego" oraz "objawy spadku motywacji". Pracę kierowców zakwalifikowano do ogólnego typu zmęczenia. Wyniki badań mogą być wykorzystane w działaniach zapobiegawczych zmęczeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Driver fatigue is a common problem that affects the productivity, security and safety of delivery drivers. The aim of the study was to investigate the subjective driver fatigue. The study group consisted of 57 drivers of vans working in courier companies. For the measurement of fatigue before and after work, a questionnaire comprising of 30 questions was used. The most commonly reported symptoms after work were: "feel strained in the eyes" (40.4% of respondents), "give a yawn", "feel a pain in the back", "feel thirsty" (31.6% each), "become drowsy" (29.8%), "feel heavy in the head" (22.8%), "become apt to forget things" and "get tired in the leg" (19.3% each). The majority of employees complained about symptoms of fatigue from the "drowsiness and dullness" than the "projection of physical impairment" and the "difficulty of concentration". Drivers' job was categorized as the general fatigue type. This study provides information about the development of fatigue which can be used to help prevent driver fatigue. (original abstract)
XX
Stały wzrost obrotów i rentowności oraz dobre wyniki finansowe w tym roku - tak wyglądają prognozy finansowe na 2005 rok niemal wszystkich istotnych graczy na rynku usług kurierskich.
XX
Wszystkie największe firmy kurierskie należą do najsilniejszych urzędów pocztowych krajów rozwiniętych. Autor rozważa szanse Pocztexu w osiągnięciu podobnej pozycji. Poczta Polska wstąpiła do International Post Corporation, organizacji zrzeszającej najsilniejsze poczty świata i badającej rynek usług pocztowych.
XX
O bezpieczeństwie przesyłek w Stolicy troszczy się system ScanPack. Pracę w magazynie nadzorują kamery wideo, mogące zidentyfikować oglądaną na ekranie paczkę.
15
Content available remote Ocena usług kurierskich przez mieszkańców miasta Siedlce
86%
XX
Artykuł przedstawia rynek usług kurierskich w Polsce z wyszczególnieniem tego sektora usług na terenie miasta Siedlce. Scharakteryzowane zostało pojęcie branży kurierskiej i standardów obsługi klienta. Zwrócono uwagę na wzrost liczby przesyłek i dochodów w danej branży w latach 2014-2017 oraz przyczyny składania reklamacji na usługi kurierskie. Przeprowadzone zostały zrealizowane na stu osobowej próbie badawczej złożonej z mieszkańców miasta Siedlce, którzy korzystają z usług kurierskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the courier services market in Poland, detailing this service sector in the city of Siedlce. The concept of the courier industry and customer service standards have been characterized. Attention was paid to the increase in the number of shipments and incomes in a given industry in 2014-2017 and the reasons for lodging complaints about courier services. They were carried out on a one-man research sample composed of residents of the city of Siedlce, who use courier services.(original abstract)
XX
Na jakość usług logistycznych bezsprzecznie ma wpływ wiele różnorodnych czynników. Firmy kurierskie napotykają ciągły wzrost oczekiwań klienta oraz silną konkurencję. Przedsiębiorstwa te są jednymi z najbardziej dynamicznych w branży TSL. Ich głównym wyzwaniem jest ostatnia mila. Działające na polskim rynku przedsiębiorstwa oferują usługi, takie jak na przykład: Predict e-mail, Pickup, UPS Access Point, UPS My Choice, ParcelShop, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej charakterystyki pojęcia usługi logistycznej oraz praktycznych rozwiązań wykorzystywanych w tak zwanej ostatniej mili przez firmy kurierskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The quality of logistics services is undoubtedly influenced by many different factors. Courier companies are faced with a continuous increase in customer expectations and strong competition. These companies are one of the most dynamic in the TSL industry. Their main challenge is the last mile. Companies operating on the Polish market offer services such as: Predict e-mail, Pickup, UPS Access Point, UPS My Choice, Parcel-Shop, which meet the expectations of the customer. The aim of the article is to present theoretical characteristics of the concept of logistic service and practical solutions used in the so-called last mile by courier companies. (original abstract)
XX
Wszystko wskazuje na to, że rynek usług kurierskich będzie się najdłużej opierał kryzysowi. Najwięksi gracze korzystają z oszczędności, które na instytucjach finansowych wymusza obecna sytuacja. Dziennie do klientów rynków finansowych trafia kilkaset tysięcy umów, ofert i wezwań do zapłaty. Polska dołącza w ten sposób do rosnącego od dwóch lat trendu w Europie i Ameryce. Trend przesuwania sprzedaży usług w stronę kanałów elektronicznych, który wymaga korzystania z usług kurierów, zauważalny był w Polsce już dwa lata temu. Wówczas pierwsze banki zaczynały korzystać z firm pocztowych i kurierskich, jako firm pierwszego kontaktu z klientem. Dzisiaj praktyczne każdy bank oferuje swoje usługi bez konieczności odwiedzania oddziału i oczekiwania w kolejkach. (abstrakt oryginalny)
XX
DHL jest światowym liderem na międzynarodowym rynku przesyłek ekspresowych, drogowych i lotniczych oraz frachtu morskiego, lotniczego i obsługi logistycznej. DHL Express (Poland) powstał 1 kwietnia 2003 roku z połączenia dwóch firm – Servisco i DHL International i dziś jest liderem na rynku polskich usług ekspresowych. DHL Express (Poland) od początku prowadził działania na rzecz Corporate Social Responsibility (CSR). Omówiono trzy obszary na jakich opiera się strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w DHL Ekspress (Poland): środowisko, społeczeństwo i pracownicy.
XX
Od połowy lat 80. do połowy lat 90. firmy kurierskie w krajach Unii Europejskiej przeżywały dynamiczny rozwój kładąc nacisk na jakość usług, szybkość i bezpieczeństwo dostaw oraz spełnienie najbardziej skomplikowanych życzeń klienta.
XX
Zmęczenie kierowców jest powszechnym problemem, który wpływa na produktywność, bezpieczeństwo dostaw jak i bezpieczeństwo pracy kierowców. Celem pracy było zbadanie subiektywnego zmęczenia kierowców. Grupę badawczą stanowiło 29 kierowców samochodów ciężarowych pracujących w firmach kurierskich. Średni wiek badanych wynosił 36,1 lat przy odchyleniu standardowym Sd = 7,4 lat; staż pracy w zawodzie 7,8 lat (Sd = 6,5); średni tygodniowy czas pracy - 40,8h (Sd = 10,0). Do pomiaru zmęczenia przed oraz po pracy zastosowano 30 elementowy kwestionariusz. Kierowcy po pracy najbardziej uskarżali się na: "senność" (73,3%), "ziewam" (68,9%), "zmęczenie oczu" (64,4%), "chęć położenia się" i "ból pleców" (po 62,2%), "odczucie pragnienia" (44,4%), "uczucie ciężkiej głowy" i "roztargnienie" oraz "uczucie sztywności barków" (po 42,2%), "odczucie niepokoju" i "czuję się kiepsko" (po 40,0%), "powolność w myśleniu" i "zobojętnienie" (po 37,8%), "ociężałość całego ciała" i "powolność i ociężałość ruchowa" (po 35,6%), "rozproszenie uwagi" (33,3%), "ciężkość nóg" (31,1%). W przypadku 17 z 30 symptomów stwierdzono statystycznie istotne zmiany. Odnotowano statystycznie istotny wzrost ilorazu zmęczenia kierowców po pracy. Pracownicy najbardziej uskarżali się na symptomy zmęczenia z grupy "objawy spadku aktywacji" niż "zmęczenia fizycznego" oraz "objawy spadku motywacji". Pracę kierowców zakwalifikowano do ogólnego typu zmęczenia. Wyniki badań mogą być wykorzystane w działaniach zapobiegawczych zmęczeniu.(abstrakt oryginalny)
EN
Driver fatigue is a common problem that affects the productivity, security and safety of delivery drivers. The aim of the study was to investigate the subjective drivers fatigue. The study group consisted of 29 drivers of trucks working in courier companies. The mean age was 36,1 years with a standard deviation sd = 7,4 years; seniority in the profession of 7,8 years (sd = 6,5); average weekly working time - 40,8 hours (sd = 10,0). For the measurement of fatigue before and after work, a questionnaire comprising of 30 questions was used. The most commonly reported symptoms after work were: "become drowsy" (73,3% of respondents), "give a yawn" (68,9%), "feel strained in the eyes" (64,4%), "want to lie down" and "feel a pain in the back" (62,2% each), "feel thirsty" (44,4%), "feel heavy in the head" and "unable to straighten up in posture" and "feel stiff in the shoulders" (42,2% each), "anxious about things" and "feel ill" (40,0% each), "feel difficulty in thinking" and "unable to take interest in things" (37,8% each), "get tired over the whole body" and "become rigid or clumsy" (35,6% each), "become apt to forget things" (33,3%), "get tired in the leg" (31,1%). In the case of 17 of 30 signs were statistically significant changes. There has been a statistically significant increase in the prevalence of drivers fatigue after work in each domain of fatigue. The majority of employees complained about symptoms of fatigue from the "drowsiness and dullness" than the "projection of physical impairment" and the "difficulty of concentration". Such drivers are categorized as the general fatigue type. This study provides information about the development of fatigue which can be used to help prevent drivers fatigue.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.