Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1964

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  azot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
PL
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak wpływa skład chemiczny atmosfery spiekania na strukturę i własności mechaniczne spiekanych konstrukcyjnych stali manganowych o składzie Fe-3%Mn-0,6%C. Dotychczas uważano, że aby uzyskać wysokie własności wytrzymałościowe spiekanych stali manganowych, proces spiekania musi być prowadzony w atmosferze bogatej w wodór. Obniżenie zawartości wodoru w atmosferze spiekania, w połączeniu z utrzymaniem wysokich własności mechanicznych stali, może korzystnie wpłynąć na ekonomię procesu wytwarzania stali manganowych, co z kolei wykaże znaczenie manganu jako dodatku stopowego zastępującego dotychczasowo stosowane chrom, nikiel, molibden i miedź.
EN
An attempt was made to answer the question, how chemical composition of a sintering atmosphere influences the structure and mechanical properties of the sintered constructional manganese steel of the composition Fe-3%Mn-0,6%C. It was believed so far that, in order to get high mechanical properties of the sintered manganese steels, the sintering process should be conducted in a hydrogen-rich atmosphere. However, decrease of hydrogen content in a sintering atmosphere combined with maintaining high mechanical properties of the steel produced may have a beneficial effect on the costs of manganese steel fabrication process, which in turn indicates the benefits of using manganese as an alloy additive instead of chromium, nickel, molybdenum and copper, which are used at present.
PL
Tematem publikacji jest skuteczność zastosowania azotu w zapobieganiu pożarom endogenicznym w przestrzeniach otamowanych, w oparciu o wyznaczone parametry. Przeprowadzone przez autora badania i analizy laboratoryjne, pozwoliły m.in. na określenie wybranych parametrów gazowych i temperaturowych badanych węgli, celem stworzenia modelu porównawczego przy stosowanej prewencyjnej inertyzacji azotowej oraz określenia jej skuteczności.
EN
The subject of this publication is the application of nitrogen in preventing endogenous fires within zones isolated with air-tight walls, basing on the established data. The research work and laboratory analyses conducted by the author have allowed, among others, for determining the gas and temperature parameters of the coal grades tested in order to develop a standard model for comparison with the applied nitrogen intertisation and for determining the effectiveness of the latter.
6
Content available remote Wpływ azotu na kształt i jakość napoin układanych metodą GMA
100%
PL
Określenie maksymalnej zawartości azotu w mieszance osłonowej stosowanej podczas napawania lub spawania stali dupleks. Analiza wpływu zawartości azotu na kształt napoiny na podstawie pomiarów szerokości lica, wysokości nadlewu i głębokości wtopienia napoiny.
EN
Determination of a maximal nitrogen content in the shielding mixture used in pad welding or welding of duplex steel. Analysis of the influence of nitrogen content upon the shape of a padding weld based on measurements of the face width, height of top head an
7
Content available remote Podstawowe charakterystyki stali narzedziowych z podwyższoną zawartością azotu
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań oddziaływania podwyższonej zawartości azotu na podstawowe charakterystyki stali NC11LV, WCLV i SW7M. Badania obejmowały: analizę wpływu azotu na punkty krytyczne i przemianę austenitu podczas chłodzenia ciągłego (wykonano wykresy CTPc stali NC11LV i WCLV), jak też wpływu azotu i temperatury austenityzowania na wielkość ziarna byłego austenitu oraz twardość po hartowaniu. Wykonano pomiary wybranych parametrów stereologicznych wydzieleń po różnych etapach obróbki cieplnej (stan zmiękczony, hartowany, ulepszony cieplnie), analizę wpływu azotu na twardość, ścieralność, odporność na pękanie i zmęczenie niskocykliczne w stanie ulepszonym cieplnie. Stwierdzono korzystny wpływ celowych dodatków azotu na strukturę, twardość i właściwości użytkowe (odporność na ścieranie i kruche pękanie, trwałość pod obciążeniem niskocyklicznym i trwałość w warunkach zmęczenia przy temperaturze 550 stopni Celsjusza) badanych stali.
EN
Effects of alloying with nitrogen were examined in NC11LV, WCLV and SW7M tool steels (cold work, hot work and high speed, respectively). The experiments included examination of: effects of nitrogen on the critical points and continuous cooling transformations of austenite (TTTC diagrams were determined for NC11LV and WCLV grade steels) and also the effects of nitrogen and austenitising temperature on former austenite grain size and hardness after heat treatment. Selected stereological parameters were determined for phases precipitated after various heat treatments (soft annealing, quenching, tempering). Alloying with nitrogen improves structure, hardness, wear resistance, toughness, low-cycle fatigue life and high-temperature (550 degrees centigrade) fatigue strenght of the materials.
8
100%
PL
Obszerne badania laboratoryjne rur bez szwu wyprodukowanych przez Hutę Buczek ze stali ferrytyczno- -austenitycznych o wysokiej zawartości azotu wykazały, że rury te o średnicach od 38 do 19 mm i grubościach ścianek od 2,6 do 1,65 mm w pełni odpowiadają wymaganiom odnośnych norm światowych. Również próby eksploatacyjne urządzeń przemysło- wych, zbudowanych z ww. rur wykazały, że urządzenia te pod względem jakościowym nie ustępują takim samym urządzeniom, wykonanym z rur wyprodukowanych przez koncerny Sandwik i DWV.
EN
Comprehensive laboratory tests of high-nitrogen duplex stainless stell seamless tubes manufactured by Huta Buczek in diameters of 19-38mm and wall thickness 1.65-2.6 mm have shown that the products meet all requirements of world standard specifications. Industrial scale tests have shown that quality of equipment using these tubes is comparable with that of installations using similar tubes manufactured by leading producers.
EN
The strengthening of nitrogen-containing corrosion-resistant steels resulting from alloying and thermomechanical treatment have been investigated using X-ray diffraction analysis, light microscopy, hardness measurements and tensile testing. Combined data have been obtained for nitrogen interaction with alloying elements, peculiarities of deformed structure and strengthening of nitrogen-containing steels of various structural classes. The higher nitrogen and total alloying elements contents, the higher deformation strengthening. Prospects of use the steels with not high nitrogen content and methods of their thermomechanical strengthening are shown. High temperature thermomechanical treatment (HTMT) is very effective for obtaining high and thermally stable constructional strength of nitrogen-containing steels of all classes. The HTMT is most effective if used in a combination with dispersion hardening for ageing steels or in the case of mechanically unstable austenitic steels.
PL
Zbadano umocnienie stali z azotem, odpornych na korozję z zastosowaniem metod analizy rentgenowskej, mikroskopii optycznej i pomiarów własności mechanicznych. Otrzymano dane dotyczące oddziaływania azotu na składniki stopowe i umocnienia stali azotowych o różnej strukturze. Ze wzrostem zawartości azotu i składników stopowych w stali rośnie umocnienie stali podczas deformacji. Wykazano perspektywiczny charakter stosowania stali z azotem i przedstawiono metody ich umocnienia. Wysokotemperaturowa obróbka cieplno-mechaniczna jest skuteczną metodą otrzymywania wysokiej i trwałej wytrzymałości konstrukcyjnej różnych gatunków stali. Skuteczność obróbki rośnie przy zastosowaniu procesów umocnienia dyspersyjnego oraz starzenia stali austenitycznych.
PL
W artykule przedstawiono badania termograwimetryczne wpływu mieszania różnych gatunków słomy na ilość wydzielonych części lotnych, maksymalną szybkość uwalniania się części lotnych oraz temperatury charakterystyczne. Proces pirolizy prowadzono w atmosferze azotu do temperatury końcowej 600 st. C z zadaną szybkości grzania l0 K/min. Mieszanki sporządzono w proporcjach 25:75, 50:50, 75:25 oraz dla mieszanek rzepak/żyto i rzepak/pszenica dodatkowo 65:35, 85:15. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że istnieje możliwość wpływania na proces pirolizy za pomocą kontrolowania składu mieszanki.
EN
The paper presents the thermogravimetric study of the effect of mixing different type of biomass on the amount of volatile matter, the derivate of the mass as a function of time (DTG) and the characteristic temperatures. Pyrolysis process was carried out in a nitrogen atmosphere up to the final temperature 600 C with constant heating rate equal to 10 K/min. Main conclusion of this study is that by proper mixing of different biomass types characteristic parameters of the biomass can be influenced in the wide range and that the properties of mixture is no equal to the weighted average of the properties of pure components.
PL
Przeprowadzono badania nad trzynastoma substancjami, które potencjalnie mogą stanowić worce do kalibracji aparatury, służącej do oznaczania azotu w metalach. W zależności od zakresu oznaczania azotu do kalibracji można zaproponować następujące związki: oksynian manganu, tiocyjan miedzi(I), fosforan(V) amonu i manganu, azotek tytanu oraz sialon.
EN
Thirteen chemical substances, potential nitrogen standards for metal analysis are investigated. Depends on measuring range, manganese 8-hydroxyquinolinate - (C9H6NO)2Mn, copper thiocynate - CuSCN, ammonium and manganese phosphate - MnNH4PO4.H2O, titanium nitride and sialone are proposed as a calibrant.
PL
Przetopieniu laserem CO2 poddano warstw! wierzchni( stopu tytanu Ti-6Al-4V. Obróbki prowadzono w atmosferze azotu w celu uzyskania w warstwie przetopionej złożonej, wielofazowej struktury zawierającej azotki tytanu. Badano mikrostruktur warstwy przetopionej, stosuj(c mikroskop optyczny i elektronowy mikroskop skaningowy wyposażony w detektor EDS. Identyfikacji faz prowadzono metodą dyfraktometryczną, a badania twardości na przekroju poprzecznym warstwy stopowanej metodą Vickersa. Przeprowadzono badania odporno-ci na zużycie w warunkach tarcia suchego oraz odporności na korozji wytworzonej warstwy wierzchniej. Wyznaczono warto-. siły termoelektrycznej w obszarach strefy przetopionej. W strefie stopowania stwierdzono obecno-. dendrytycznych i płytkowych wydzieleń faz TiN i Ti2N rozmieszczonych w martenzytycznej osnowie. Twardość strefy przetopienia zmieniła się od 1450 do 800 HV0,2. Stwierdzono znaczny wzrost odporności na zużycie w warunkach tarcia suchego oraz zmniejszenie odporności na korozję stopowanej warstwy wierzchniej w porównaniu ze stopem Ti-6Al-4V.
EN
Laser remelting of the Ti-6Al-4V titanium alloy surface layer was carried out by a CO2 laser in a stream of nitrogen. The aim of this process was to obtain the multiphase layer contained titanium nitrides. Microstructural and chemical constitution were performed. The phases identification was carried out by diffractometer, and hardness of surface layer was measured on the surfach of cross-section using the Vickers method. The wear resistance test and corrosion test of the treated surface layer were performed. The thermoelectric power of the separated zones of remelted layer was determined. Laser remelting of the Ti-6Al-4V titanium alloy has produced surface layer chich consists of dendritic and lamellar shape TiN and Ti2N particles spaced in martensitic matrix. The hardness of remelted zone changes from 1450 to 800 HV0,2. It was found that considerable increasing of wear resistance and decreasing of corrosion resistance occur in comparison with untreated Ti-6Al- 4V titanium alloy.
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.