Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  purchase
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Rozszerzanie produktu jako sposób zwiększania wartości dla klienta
100%
PL
Celem artykułu jest wskazanie na sposoby rozszerzania produktu przemysłowego poprzez usługi, programy i systemy, które pozwalają na tworzenie pakietów będących źródłem wartości dla klienta.
PL
Zakupy stanowią istotną cześć działalności każdej organizacji. W niektórych firmach 60-70% kosztów wytwarzania stanowią koszty zakupu materiałów, w związku z tym zakupy wpływają znacząco na zyskowność każdego przedsiębiorstwa. Rola zaopatrzenia i jego wpływ na zyski osiągane przez firmę różnią się w zależności od charakteru działalności organizacji. Duży udział kosztów zakupów w kosztach wytworzenia wyrobu występuje w firmach produkcyjnych, m.in. w przedsiębiorstwach wytwarzających opakowania. Do takich organizacji należy grupa Can-Pack SA.
3
Content available remote Rola zakupów i jej wpływ na praktyki biznesowe (2)
80%
PL
Trwa dyskusja wśród praktyków i naukowców na temat roli, jaką zakupy pełnią w przedsiębiorstwach. Większość twierdzi, ze zakupy stają się strategiczną funkcją przedsiębiorstwa, która pełni istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. W tym roku miała miejsce pierwsza próba zbadania tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach. Badanie dotyczšce roli zakupów zostało przeprowadzone przez firmę doradczą Marketplanet i redakcję polskiego wydania "Harvard Business Review". Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania: "Jaka jest rola zakupów" oraz "Jak rola zakupów wpływa na praktyki biznesowe przedsiębiorstw". Badanie ujawniło że wciąż większość firm traktuje zakupy jako operacyjną funkcję przedsiębiorstwa. Z drugiej strony grupa firm, która deklarowała strategiczną rolę zakupów, była znaczna. Badanie pokazało również, że te firmy wykształciły specyficzne dla nich praktyki biznesowe w zakupach.
EN
There is a discussion among practitioners and academicians what role purchasing is playing in corporations. Most claim that purchasing is becoming a strategic function which plays an important role in gaining competitive advantage. This year there has been a first attempt to investigate this phenomenon among Polish companies. Research concerning role of purchasing has been conducted by Markeplanet and Polish Edition of Harvard Business Review. Research has tried to respond to main two questions: "what is the role of purchasing" and "how does role of purchasing influence business practices". Study revealed that still majority of the companies treat purchasing as an operational function. However the group of companies which has claimed strategic importance of corporate purchasing is considerable. Research has also shown that those companies which treat purchasing strategically have developed 8 distinct business practices.
EN
In this study, consumer preferences for flooring in terms of purchasing and use, were investigated, as well as consumer attitudes and the reasons for preferences for a particular product, and whether consumer behaviour varied according to gender, age, level of education, occupation and size of household. The study was based on a face-to-face interview of 1005 people throughout Turkey. The data obtained from the survey was analyzed using the statistical package SPSS 19.0 for Windows. According to the results of the study, it is possible to say that the customers preferred flooring which was easy to assemble, with good heat and sound insulation, resistant to physical and mechanical damage, both environmentally- and human-friendly and aesthetically pleasing. Manufacturers should therefore endeavour to meet these expectations by obtaining positive and negative feedback from users of flooring. In conclusion, it was determined that flooring preference, usage, expectations and consumer complaints may differ according to gender, age, level of education, income level, household size and occupation. This study fills an important gap regarding the investigation of consumer preferences for flooring in terms of purchasing and use in Turkey.
EN
The paper takes a theoretical-empirical approach to defining value, which plays an essential role in customer decisions in the market. It also attempts to glean the real expectations of buyers and the provision of value. Based on available information, it explicates the importance of value in the consumer behaviour sphere. Using information obtained from surveys, the most important factors comprising the idea of customer value from the perspective of the choice of the place of purchase (commercial building) are outlined. Based on results gained from the appropriate applied statistical methods, an analysis is carried out and conclusions formulated.
PL
Sukces bądź porażka przedsiębiorstwa wynika z jakości decyzji podejmowanych przez jej menedżerów oraz konsekwencji w ich implementacji. Podstawą decyzji są cele, które stawia sobie zarząd firmy, wewnętrzny potencjał organizacji orza warunki funkcjonowania rynku. Dążąc do zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji założonych wyników, zarząd firmy powinien opracować spójny katalog celów, nadać im odpowiednie priorytety, a następnie, uwzględniając dostępne możliwości, określić metodykę ich osiągania. W rezultacie powstaje strategia przedsiębiorstwa, która jest penym "planem gry odzwierciedlającym istotę działania oraz kierunek rozwoju przedsiębiorstwa".
EN
Consumers are increasingly more interested in the issues associated with high-quality food (organic food); consequently, the number of organic farms and commercial establishments which off er organic products with quality certificates is growing. Podkarpackie voivodeship, thanks to certain advantages, is a favorable place for the development of organic farming. For the needs of this research, a survey was conducted in spring 2015 among 137 inhabitants of Rzeszów and the surrounding areas who declared to be consumers of organic food. An analysis of the results provides the conclusion that organic products are very positively evaluated by the respondents, since in their opinion they have a great impact on their health, which is the main reason for purchasing them. Sales and consumption growth of organic foods can be achieved by intensive advertising using the latest methods and techniques, as well as by educating society. These activities should be particularly targeted at the inhabitants of mediumsized towns, and a convincing argument should be made to draw attention to the ingredients in organic food.
PL
Wśród konsumentów wzrasta zainteresowanie problematyką żywności wysokiej jakości (żywności ekologicznej). Zwiększa się zatem liczba gospodarstw ekologicznych i placówek handlowych oferujących ekoprodukty z certyfikatem jakości. Województwo podkarpackie, ze względu na swoje walory, stanowi dobre miejsce dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Rzeszowa i okolic deklarujących spożywanie żywności ekologicznej. Analiza wyników badań upoważnia do stwierdzenia, iż produkty ekologiczne oceniane są przez respondentów bardzo pozytywnie, gdyż w ich opinii mają duży wpływ na zdrowie, co jest głównym motywem ich zakupu. Wzrost sprzedaży i spożycia żywności ekologicznej jest możliwy dzięki prowadzeniu intensywnej promocji, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa. Działania te należy kierować szczególnie do mieszkańców miast średniej wielkości, a przekonującym argumentem może być zwrócenie uwagi na składniki żywności ekologicznej.
11
Content available remote Energia niekoniecznie od firmy energetycznej
70%
PL
Niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdecydowałby się na zakup energii elektrycznej od operatora telefonicznego bądź telewizyjnego, gdyby otrzymał ofertę, dzięki której rachunki po zmianie dostawcy byłyby o 20% niższe – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.
12
Content available remote Organizacja zakupu w łańcuchu dostaw
60%
13
Content available remote Rozwój zarządzania zakupami w korporacjach
60%
14
Content available remote Rola zakupów i jej wpływ na praktyki biznesowe (1)
60%
PL
Trwa dyskusja wśród praktyków i naukowców na temat roli, jaką zakupy pełnią w przedsiębiorstwach. Większość twierdzi, ze zakupy stają się strategiczną funkcją przedsiębiorstwa, która pełni istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy. W tym roku miała miejsce pierwsza próba zbadania tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach. Badanie dotyczące roli zakupów zostało przeprowadzone przez firmę doradczą Marketplanet i redakcję polskiego wydania "Harvard Business Review". Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania: "Jaka jest rola zakupów" oraz "Jak rola zakupów wpływa na praktyki biznesowe przedsiębiorstw". Badanie ujawniło że wciąż większość firm traktuje zakupy jako operacyjną funkcję przedsiębiorstwa. Z drugiej strony grupa firm, która deklarowała strategiczną rolę zakupów, była znaczna. Badanie pokazało również, że te firmy wykształciły specyficzne dla nich praktyki biznesowe w zakupach.
EN
There is a discussion among practitioners and academicians what role purchasing is playing in corporations. Most claim that purchasing is becoming a strategic function which plays an important role in gaining competitive advantage. This year there has been a first attempt to investigate this phenomenon among polish companies. Research concerning role of purchasing has been conducted by Markeplanet and Polish Edition of Harvard Business Review. Research has tried to respond to main two questions: "what is the role of purchasing" and "how does role of purchasing influence business practices". Study revealed that still majority of the companies treat purchasing as an operational function. However the group of companies which has claimed strategic importance of corporate purchasing is considerable. Research has also shown that those companies which treat purchasing strategically have developed 8 distinct business practices.
15
60%
PL
Na podstawie danych statystycznych oraz badań ankietowych przedstawiono analizę zmian w produkcji mleczarskiej jak również wyposażenia technicznego gospodarstw zajmujących się utrzymaniem bydła mlecznego w Małopolsce. Stwierdzono, że postępująca koncentracja produkcji mleka w Małopolsce wynikająca z coraz to większych wymagań w stosunku do producentów mleka surowego sprawia, że w dalszym ciągu ubywa producentów mleka i zmniejsza się pogłowie krów mlecznych w stopniu wyższym niż średnia krajowa. Stwierdzono ciągły spadek skupu mleka, który wywołuje ograniczenie liczby podmiotów zajmujących się przetwarzaniem mleka. W 2005 roku było ich tylko 19 i należy się spodziewać, że jeśli ta tendencja utrzyma się jeszcze kilka lat to wiele zakładów zamieni się w podmioty skupujące mleko surowe lub przestaną istnieć. Pozytywnym objawem może być wzrost pogłowia bydła co może świadczyć o tym, że rolnicy nie mogąc dostosować się do wymogów jakie obowiązują przy produkcji mleka utrzymują bydło na opas gdzie te wymagania są zdecydowanie mniejsze.
EN
The paper presents analysis of changes in dairy industry production and mechanical equipment in Małopolska Voivodeship farms, where dairy cattle is grown. The analysis has been based on statistical data and surveys. It has been proved that progressing milk production concentration in Małopolska, which is due to increasing requirements for raw milk manufacturers, results in continuously dropping number of milk manufacturers, and milk cow headage dropping faster than national average. It has been proved that milk purchase continuously decreases, which results in dropping number of milk processing operators. In 2005 there were only 19 of them, and we should expect that if this trend remains unchanged for another few years, many plants will turn into collection points purchasing raw milk, or will completely disappear. Growing cattle headage is a positive symptom, which may prove that farmers, who are unable to adapt to the requirements set in milk production, keep cattle for fattening, where these requirements are significantly less strict.
16
60%
PL
Zdarza się, że dział zakupów, dążąc do obniżania kosztów zakupów, po wykorzystaniu oszczędności kryjących się w usprawnianiu strony operacyjnej realizacji zamówień, koncentruje się jedynie na korzystaniu z dźwigni handlowych, takich jak: sourcing, tzn. wyszukanie nowego dostawcy, czy skuteczne negocjacje wykorzystujące m.in. argument zagregowanego wolumenu zamówień. W tej sytuacji warto również skorzystać z możliwości, jakie niesie optymalizacja specyfikacji technicznej zakupywanego produktu lub usługi. Zagospodarowanie tego potencjału nabiera szczególnego znaczenia, gdy oszczędności znalezione na rynku dostawców zaczynają być niezadowalające.
18
60%
PL
Konsumpcja stała się jednym z centralnych pojęć w zachodniej kulturze. Kategorię tę, choć tak istotną dla współczesnej kultury, trudno jednoznacznie zdefiniować. Opierając się na literaturze przedmiotu, w artykule przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem tego pojęcia. Stwierdzono, że nie ma zgody co do definicji konsumpcji. W różnych jej ujęciach nacisk kładziony jest na jeden z trzech czynników: zaspokajanie potrzeb; utratę wartości konsumowanego dobra, jego zużycie; akt kupna. Wartość artykułu wynika ze wskazania różnych sposobów pojmowania konsumpcji i zwrócenia uwagi na możliwość szerokich zastosowań tej kategorii dla opisu współczesnej rzeczywistości społecznej.
EN
Consumption has become one of the central notions in the western culture. This category, though so important for the contemporary culture, can hardly be defined explicitly. Based on the subject literature, the author in his article carried out discussion on the importance of this notion. He stated there was no consent as to the definition of consumption. In different approaches to it, an emphasis is made on one of the three factors: meeting needs; loss of value of the consumed good, its depletion; act of purchase. Value of the article results from the indication of various ways of understanding consumption and paying attention to the possibility of wide applications of this category for description of the contemporary social reality.
20
Content available remote Strategie zakupowe i metody oceny ich skuteczności
60%
PL
W ostatnich latach otoczenie bliższe większości europejskich przedsiębiorstw zmienia się w zawrotnym tempie. Na pierwszy plan wysuwa się kilka dominujących trendów. Przede wszystkim europejscy producenci coraz częściej stajął przed koniecznością konkurowania z firmami, które wcześniej prozycjonowały się w zupełnie innej grupie strategiczne. Firmy pochodzenia koreańskiego, chińskiego czy tajwańskiego wykonały ogromny skok naprzód w obszarze stosowanych technologii oraz jakości oferowanych produktów. W połączeniu z niskim kosztem wytworzenia, który bierze się z wykorzystania taniej siły roboczej, pozwala to tygrysom Dalekiego Wschodu agresywnie zwiększać swój udział w rynkach europejskich.
EN
Nowadays, companies from most industries face rapid changes in their closest environment. Global competition verifies each firm's competencies. Thus, lean management theories become more up to date than ever. To remain profitable companies need to concentrate on their core business and outsource all activities, which can not be performed better than competition could do. However, one has to bear in mind, that the choice to whom to outsource, influences the success of purchasing, and in the end company's competitiveness. Analysis has shown that purchasing strategies, which cover the choice of suppliers and later relationship management, determine the buyer's competitiveness in three ways. First of all, buyer needs to agree within its company and then with supplier on the right product. One should decide on functional specification, quality and price and take into consideration future product development and standardization possibilities. Secondly, purchasing strategy may enhance competitiveness through optimization of resources between buyer and supplier. Finally, purchasing strategy determines the efficiency of relationships between buyer and supplier, which in the long term enables to bear fruit of early supplier involvement process or supplier development programs. To ensure long term effectiveness, one should measure the outcomes of implemented purchasing strategies. Efficiency indicators enable to detect issues which should be corrected. One of the tools which links purchasing strategies with company's financial performance is (adjusted to procurement) Balanced Score Card. However, most companies use models which measure the influence of purchasing strategies on procurement process efficiency. This group covers such tools as: EFQM and RISC models.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.