Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 462

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
1
100%
PL
Rail Baltica to jeden z projektów kolejowych zdefiniowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla i ogłoszonych w raporcie Van Mierta w czerwcu 2003 r. Projekt ten należy także do grupy 30 projektów priorytetowych w ramach sieci TEN, jakie zostały ogłoszone w decyzji nr 884/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wytycznych wspólnoty dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Rail Baltica ma połączyć Tallin z Warszawą przez Rygę i Kowno. Długość istniejącej linii łączącej te miasta wynosi około 1200 km. Zakłada się, że cała linia ma mieć normalną szerokość toru (1435 mm).
2
100%
PL
W 2014 roku w wypadkach na przejazdach kolejowych w Polsce zginęły 43 osoby, natomiast 26 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała. Zdecydowana większość z tych zdarzeń powstała z winy osób kierujących pojazdami samochodowymi, którzy nie dostosowali się do obowiązujących w danym punkcie infrastruktury przepisów ruchu drogowego. Z powodu wielokrotnie większej od pojazdów samochodowych masy pojazdów szynowych oraz znacznych prędkości w chwili zdarzenia wypadki te należą do najbardziej śmiercionośnych. Ponadto dużym problemem jest także to, iż nawet w sytuacji, gdy maszynista widzi pojazd lub pieszego na przejeździe kolejowym to i tak w zasadzie nie ma żadnych możliwości przeciwdziałania takiemu zdarzeniu. Z punktu widzenia zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem skrzyżowań tras kolejowych z drogami jest separacja przestrzenna (tj. poprowadzenie ruchu kołowego nad lub pod torowiskiem). W ten sposób eliminuje się wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia pomiędzy tymi grupami użytkowników sieci. Wszystkie inne skrzyżowania poza wielopoziomowymi charakteryzują się mniejszym lub większym ryzykiem wystąpienia zdarzenia pojazdu kolejowego z pojazdem samochodowym. W artykule przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych w Polsce w latach 2010-2014. Wyniki tej analizy wskazują, iż liczba zdarzeń oraz ofiar maleje.
EN
In 2014 in Poland were 43 fatalities in accidents at railroad crossing, while 26 people were seriously injured. The vast majority of these events were due to the fault of vehicles drivers, who wasn’t adapted to road traffic regulations applicable in a given point of the infrastructure. Because of many times greater mass of rail vehicles than mass of motor vehicles and also con-siderable speed at the moment of event, these accidents are among the other the most of deadly. In addition, the big problem is also that, even the rail vehicle driver sees a vehicle or a pedestrian on railroad crossing, it anyway basically are no ways of preventing such event. From the point of view of ensuring the proper level of road traffic safety definitely the best solution for rail-way and road junction intersection is a spatial separa-tion (ie. operation of railway traffic over or under road junction). In this way any likelihood of events between these groups of network users are eliminated. All other type of intersections beyond multilevel are character-ized by a greater or lesser risk of event between rail vehicles and motor vehicles. The analysis of state of safety on railroad crossing in Poland during the period of 2010-2014 have been presented in this article. The results of this analysis indicate that the number of events and victims in analyzed period is decreasing.
3
100%
PL
W artykule omówiony został opracowany przez autora układ interfejsu do układów zliczania osi pojazdu. Obecnie realizowane systemy wykorzystują technikę mikroprocesorową. Zaproponowany układ pozwala na zwiększenie niezawodności działania poprawę bezpieczeństwa systemów SRK, wykorzystujących układy liczników osi.
EN
In the article digital interface for vehicle axle counting systems has benn presented. Currently implemented systems use microprocessor technology. The proposed system allows you to Enhance ginseng reliability of enhancing the security of ATC systems that use chips axle counters.
PL
W przededniu startu do opracowania "Strategicznego Europejskiego Planu Efektywnego Zastosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla Przewozów Towarowych" chciałbym przedstawić czytelnikom TTS gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Sytuacja w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w Grupie PKP jest na poziomie średnim i nie odbiega od tego, co jest w innych przedsiębiorstwach transportowych w kraju. Niemniej w zastosowaniach informatyki w przewozach towarowych w kolejach Unii Europejskiej znajdujemy się raczej bliżej końca.
PL
Funkcjonowanie wspólnego rynku wymaga gromadzenia informacji, pozwalających na kształtowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę unijnych polityk. Informacje takie są również niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju systemu gospodarczego państw członkowskich oraz podmiotów rynkowych. Wiele przedsiębiorstw tworzy własne systemy gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji. Współcześnie uznaje się bowiem, że dostęp do informacji może być istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku. Nadal jednak ważną rolę pełni statystyka publiczna.
8
Content available Modernizacja kolei Serbii
100%
PL
Transport w Serbii, zwłaszcza kolei, znajduje się w złym stanie, co jest następstwem wojennych sporów na Bałkanach, trwajacych od początku lat 90., i sankcji gospodarczych, nałozonych przez ONZ oraz bombardowań przeprowadzonych przez NATO.
PL
W ostatnich latach zaszły duże zmiany w polityce sprzedaży usług europejskich kolei. Zaczęto . inspirując się rozwiązaniami stosowanymi w lotnictwie . próbować różnicować ceny w przewozach dalekobieżnych, żeby w pełni wykorzystywać wolne miejsca, uzyskując jednocześnie możliwie duże przychody.
10
Content available Rozjazdy sieciowe - konstrukcje i badania
100%
PL
Na liniach zelektryfikowanych nad rozjazdami torowym muszą być umieszczane rozjazdy sieciowe, które umożliwiają przejazdy lokomotyw z podniesionym pantografem, z jednego toru na drugi tor przez tor rozjazdowy lub na wprost po torze głównym. Na PKP rozjazdy torowe, i w zwiazku z tym również sieciowe, budowane są tylko na stacjach. W innych zarządach kolejowych rozjazdy budowane są również na szlaku.
11
100%
PL
Na torach wiedeńskiego S-Bahn, szybkiej kolei miejskiej, 21 grudnia 2004 r. pojawiły się zespoły trakcyjne Talent, wyprodukowane przez firmę Bombardier. Koleje austriackie zamówiły łącznie 111 takich zespołów, z których 30 będzie obsługiwać ruch pasażerski właśnie w Wiedniu.
PL
W obecnych czasach wymagania stawiane obiektom z instalacjami elektrycznymi wzrosły. Podstacje trakcyjne przystosowane są do pracy osób obsługujących je na miejscu [5], jednak nadal wymagana jest kontrola i sterowanie ich w sposób bezpieczny i niezawodny z centralnej dyspozytorni. Dlatego też konieczne staje się coraz częściej wprowadzanie kompletnego systemu sterującego, diagnozującego i archiwizującego (S.D.A.) dla uzyskania pełnej zdalnej kontroli nad obiektem [1, 6]. Podstawowym celem takiego systemu powinna być pełna diagnostyka każdego obiektu (podstacji trakcyjnej), tj. działania urządzeń zainstalowanych w nim.
14
100%
PL
Na polskich torach użytkowana jest znaczna liczba taboru (lokomotywy, wagony, elektru=yczne zespoły trakcyjne) wyprodukowanego 10, 20 i więcej lat temu. W większości przypadku tabor ten nie został poddany naprawom głównym, ani zasadniczej modernizacji.
PL
W Instytucie Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu od około dwudziestu lat prowadzi się prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji kilkunastu typów pojazdów szynowo-drogowych wytworzonych na bazie podwozi ciągników drogowych URSUS, CRYSTAL oraz samochodów ciężarowych TARPAN-HONKER, STAR oraz IVECO.
PL
Przedstawiono sylwetkę jednego z najwybitniejszych inżynierów polskich i jego wielkie dzieło zrealizowane w Peru. W setną rocznicę śmierci odsłonięto w Andach, na wysokości 4818 m n.p.m., pomnik upamiętniajacy postać naszego Wielkiego Rodaka.
EN
A short biography of one of the mostly prominent Polish Civil Enginieer Ernest Malinowski and his work realized in Peru is presented. For the hundredth anniversary of his death a monument commemorating the figure of our great Compatriot has been honored by his monument situated in Andes at level of 4818 m.
EN
The purpose of the text is to characterize the relationship between communication in the public sphere and the organization of railway institutions, in particular the situation of the organizational chaos and specific social anomie. Communication was related to the determination of meaning in post-war reality. During this process much more frequently they used informal communication styles, also in the written exchange of information. Any change in the functioning of the railway organization had a strong impact on the public sphere. Communication barriers were similar, for example. Incomplete or false information and, above all, their secrecy or inaccessibility. During the analysis, the records, maps, notes and all available records documenting the communication in the process of organizing the railways in the Warmia and Mazury
PL
W dniach 21–23 listopada 2018 r. w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.
20
Content available Kruszywa dla kolei
100%
PL
W Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej trwa intensywna rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej. Największym programem, w ramach którego realizowane są inwestycje drogowe i kolejowe, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w którym w perspektywie finansowej 2014–2020 na ten cel przeznaczono wraz z wkładem krajowym ponad 32 mld €. Środki na projekty infrastrukturalne znajdują się także w funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF), Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020, w 16 programach regionalnych oraz programach krajowych. W sumie w perspektywie 2014–2023 planowanych jest do wydania 135 mld zł na drogi krajowe i – po niedawnej aktualizacji finansowej Krajowego programu kolejowego – blisko 70 mld zł na sieć kolejową.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.