Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 313

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dostawy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Z raportu E-commerce w Polsce 2022, przygotowanego przez Gemius, wynika, że dziś dostawa realizowana w ciągu doby nie jest wystarczającą opcją, by skłonić klienta do robienia częstszych zakupów online. Już według 85 proc. Polaków standardem jest realizacja zamówienia w ciągu 12 godzin, a jeszcze bardziej motywującą jest taka dostawa, która zostanie zrealizowana w ciągu 8 godzin[1]. Tryb „ekspres” ma wielkie znaczenie, szczególnie na etapie ostatniej mili. Udowadniają to wyniki analizy Last Mile Experts. Konsumenci za najbardziej pożądaną postrzegają dostawę zrealizowaną tego samego dnia, najlepiej w ciągu godziny lub dwóch[2]. W jaki sposób firmy kurierskie mogą skutecznie odpowiedzieć na te oczekiwania? Odpowiedź kryje się w efektywnym zagospodarowaniu najnowszych zdobyczy technologicznych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z systemem doskonalenia kadr. Celem artykułu jest określenie wpływu procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników na sprawność działania łańcucha dostaw.
EN
The paper presents the problems connected with the system of human resources development. The article's goal is to specify the impact of the employees' qualifications raising process on efficiency of the supply chain.
PL
Jednym z podstawowych trendów we współczesnej gospodarce jest poszukiwanie przewagi konkurencyjnej w obszarze łańcuchów dostaw. Dodatkowo występują: globalizacja gospodarki i zmiany technologiczne, które powodują, że łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej wrażliwe. W związku z tym rośnie znaczenie zarządzania ryzykiem, które należy rozpatrywać nie tylko na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, ale także na poziomie łańcucha dostaw. Wymienione trendy, nie pozostały bez wpływu na relacje biznesowe. Między dwoma skrajnymi formami - wymianą rynkową a integracją pionową, można rozróżnić szereg form współdziałania przedsiębiorstw. Dopóki między firmami panowały głównie czysto rynkowe relacje, zarządzanie ryzykiem mogło dotyczyć finansów czy ubezpieczeń w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Obecnie znaczące stały się różne formy kooperacji, również relacje z dostawcami. Wydaje się, więc słusznym rozpatrywanie zarządzania ryzykiem w kontekście relacji. Pozycja firmy w łańcuchu dostaw i relacje, jakie ją łączą z innymi ogniwami łańcucha mogą być czynnikami decydującym o tym, jakie metody czy techniki zarządzania ryzykiem stosować. Ich analiza może zwrócić uwagę na czynniki ryzyka dotąd mniej istotne, jak na przykład ryzyko oportunizmu, dominacji. W raportach firm konsultingowych można spotkać się z tezą, że zarządzanie ryzykiem będzie jednym z ważniejszych czynników pozwalających firmom osiągać przewagę konkurencyjną. Tezą niniejszego referatu jest to, że na konkurencyjność łańcucha dostaw będzie miało wpływ zarządzanie ryzykiem, ale należy przy nim uwzględniać relacje, jakie występują w łańcuchu dostaw.
EN
Searching for competitive advantage within supply chains constitutes one of the most important economic tendencies. In addition to this, globalization and technological changes make supply chains more and more sensitive. This increases the importance of risk management which must be viewed not only on the company level but also on the level of supply chain. The above trends exerted influence on business relations. Between two extreme forms, market exchange and vertical integration, there are numerous forms of business cooperation. Previously, when there were only purely market relations among companies, risk management could only pertain to finances and insurance within one company. Currently, various forms of cooperation, including relations with suppliers, gained a whole new meaning. Therefore, it seems reasonable to view risk management in the context of business relations. The position of a company in the supply chain as well as the relations it has with the other links in the chain may constitute a decisive factor when choosing methods and risk management techniques. An analysis of these may enhance those risk factors which were previously considered less important, e.g. the risk of opportunism and domination. In the reports prepared by consulting companies one may encounter a thesis that risk management is going to become one of the most important factors allowing companies to gain competitive advantage. The author of this paper aim to examine the importance of risk management in influencing ompetitiveness of supply chains as well as various relations occurring within supply chains which must be accounted for while discussing risk management.
16
Content available remote Supply chain information technology and the firm value creation
88%
EN
The study relies on recent research. There are three major issues explored in the study. The first is the system of value creation process by supply chain information technology implementation. The second issue concentrates on transformation benefits from implementation SC IT technologies but also shows some common benefits for value creation. The third issue is internet use and its meaning for SC IT value to the firm creation process.
PL
Artykuł został napisany w oparciu o wyniki badań opublikowanych w ostatnich latach w literaturze przedmiotu. W przedstawionym studium poruszono trzy podstawowe zagadnienia. Określony został system tworzenia wartości poprzez zastosowanie technologii informatycznych w zakresie łańcucha dostaw. Przedstawione zostały korzyści transformacyjne oraz powszechne korzyści z wdrożenia technologii. Wyróżnione zostało zagadnienie technologii EDI jako czynnika ułatwiającego proces tworzenia wartości biznesu.
PL
W artykule zaprezentowano, na podstawie materiałów empirycznych pochodzących z różnych źródeł, stan i kierunki doskonalenia kanałów dystrybucji funkcjonujących na rynku artykułów żywnościowych. Zachowania rynkowe przedsiębiorstw wydają się zmierzać w kierunku absorpcji rozwiązań europejskich, charakteryzujących się dużym stopniem koncentracji i integracji. Postępujące zmiany oceniane są jako zbyt powolne.
EN
The aim of this article is to present, based on the empirical materials originating from various sources, the state and directions of improvement of the distribution channels that are functioning in the food market. Behavior of enterprises on the market seems to move towards absorption of the European solutions that are characterized by a high degree of concentration and integration, although the ongoing changes are being assessed as too slow.
PL
Efektywne zarządzanie zaopatrzeniem wymaga szerokiej wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Obecnie zarządzanie to jest wspomagane nowoczesnymi systemami informatycznymi, których zadaniem jest jak największa automatyzacja procesów biznesowych organizacji. Pomimo dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych efektywne zarządzanie zaopatrzeniem nadal przysparza wielu problemów. W opracowaniu przedstawiono więc przebieg zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie obrotu zabawkami oraz oceniono jego efektywność za pomocą poziomu terminowości dostaw, ich kompletności jakościowej i ilościowej oraz ankiety przeprowadzonej wśród pracowników.
EN
Effective procurement management requires a wide scope of knowledge from different industry segments. Nowadays, procurement process management is supported by leading-edge IT solutions which are designed to optimally automate business processes within any organization. Despite of wide availability and accessibility to modern IT solutions effective procurement management still hinders painless operations for many companies. This article describes procurement processes at choosen company (X) and evaluates its efficiency utilizing metrics such as, on-time-delivery (OTD), quality & quantity order picking accuracy, and a survey conducted among company employees.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.