Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 646

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Zagrożenie na polskich drogach jest od wielu lat bardzo wysokie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w wypadkach straciło życie 66238 osób, czyli średnio 18 osób dziennie. W 2001 r. wydarzyło się 53799 wypadków (średnio co 10 minut), w których zginęło 5534 osób (15 dziennie) a 68194 zostało rannych (8 w ciągu każdej godziny). Był to już czwarty rok z rzędu, kiedy zanotowano spadek liczby wypadków, zabitych i rannych. Pomimo pozytywnych zmian i podjętych działań zaradczych zagrożenie statystycznego Polaka jest nadal bardzo wysokie (14 zabitych na 100 tys. mk.) i 2-3 razy wyższe niż w innych krajach.
2
Content available remote Problemy sterowania ruchem drogowym
100%
PL
Artykuł ten stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorów nad zagadnieniem pomiarów parametrów ruchu drogowego. W tym okresie opracowano zarówno liczne konstrukcje systemów pomiarowych przeznaczonych do tego celu, jak również różnorodne algorytmy estymacji parametrów ruchu oraz klasyfikacji pojazdów. Opracowane systemy pomiarowe różnią się stopniem złożoności. Umożliwiają zarówno stosunkowo proste pomiary np. prędkości pojazdu, ale również najbardziej złożone wyznaczanie masy całkowitej i nacisku poszczególnych osi pojazdów poruszających się z prędkościami drogowymi.
EN
The paper presents the scientific and practical results of the authors few years design of the problem of traffic parameters measurements. The multiple construction of the measuring systems, as well as diffefent algorithms designed for purpose of traffic parameters estimation and vehicles classifications are results of this period work. The constructed measuring systems differ in their complexity. They allow simple measurements of the velocity, as well as much more complex estimation of successive axles load and total load of vehicle, passing through the measuring zone with travel velocity.
5
Content available remote Wpływ ukształtowania krzywoliniowych odcinków drogi w planie na wygodę ruchu
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ukształtowania krzywoliniowych odcinków drogi na warunki wygody ruchu. Rozważano wpływ promienia łuku kołowego, kąta zwrotu i szerokości jezdni na wartość przyspieszenia poprzecznego na łuku kołowym i przyrostu przyspieszenia poprzecznego w czasie na klotoidzie doznawanych przez kierowców oraz pasażerów pojazdów. Wykazano, że wraz ze zwiększeniem szerokości jezdni wzrasta wartość przyspieszenia poprzecznego oraz jego przyrostu w czasie działającego na kierowców i pasażerów pojazdu, a zależności te można opisać funkcjami liniowymi. Natomiast zwiększenie wartości promienia łuku kołowego powoduje zmniejszenie wartości przyspieszenia poprzecznego oraz jego przyrostu w czasie i w tym przypadku zależności te można opisać funkcjami potęgowymi, Z kolei zależność między omawianymi miernikami warunków ruchu a kątem zwrotu można opisać funkcjami krzywoliniowymi, osiągającymi maksima w przedziale kątów zwrotu od 25° do 40°. Zachowanie przez kierowców pojazdów dużych prędkości na łukach poziomych odbywa się kosztem wygody ruchu. Świadczy o tym fakt osiągania przez nich znacznych wartości przyspieszeń poprzecznych i ich przyrostów w czasie.
EN
Results of investigation concerning an influence of horizontal curve parameters (that is: circle radius, deflection angle and road width) on lateral acceleration and its change in time experienced by vehicle drivers and passengers are presented. It was found that for a wider cross section a higher value of lateral acceleration and its change in time is obtained, and these relationships can be described as linear functions. Higher values of circle curve radius caused lower values of lateral acceleration and its change in time and in this case relationships can be described as power functions. The relationship between presented measures of driving condition and deflection angle can be described by curvilinear functions with a maximum for a deflection angle between 25° and 40°. Drivers choose driving with a high speed on curve section of road instead of their comfort. This is confirmed by considerable values of lateral acceleration and their change in time.
EN
The article deals with quantification of human movement within the vehicle rolling over ramp-like object. One of the yet unsolved issues relating to vehicle passive safety is the difference between movement of crash test dummies and living occupants. The research in this area thus must be in following years focused on quantification of this movement with goal of obtaining applicable data. One of the first researches performed in this area is described in the article where vast part is devoted to the description of test parameters. The end part is then devoted to the movement quantification using angular momentum of occupant upper body. The result of the performed test was acknowledgment that human within rollover is able resist to this vehicle movement within whole first quarterturn of vehicle rotation at least up to angular velocity of approx. 1,6 rad/s.
PL
Podstawowymi wytycznymi dla projektów organizacji ruchu są: wypełnienie warunków bezpieczeństwa oraz zgodność z przepisami zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto niezwykle istotne jest właściwe zaplanowanie obiektu w taki sposób, aby zapewnić przepustowość skrzyżowania przy odpowiednim poziomie swobody ruchu oraz zminimalizować niekorzystne zjawiska (np. awaryjne zatrzymania pojazdów, kolejki na wlotach). Mając na względzie wielość czynników, które należy wziąć pod uwagę już na etapie projektu, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził dnia 23 lipca 2004 roku Zarządzenie nr 20. Jego założeniem było zebranie i uporządkowanie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych obowiązujących w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W artykule pokazano sposób wykonywania obliczeń dla skrzyżowań z sygnalizacją świetlną przy pomocy programu komputerowego opracowanego na bazie metod zawartych w załącznikach do wspomnianego zarządzenia.
9
80%
PL
Ustawa Prawo o ruchu drogowym (zmiany wprowadzone i zapowiadane). Rozporządzenia wykonawcze (kierowcy, pojazdy, ruch pojazdów).
EN
The Road Traffic Law (changes implemented and announced). The executive regulations (drivers, vehicles, road traffic)
PL
Celem prowadzonych w Zakładzie Informatyki Transportu badań było zaprezentowanie miar dla zasad projektowania zintegrowanych systemów transportu miejskiego, a w szczególności systemów parkingowych, odciążających śródmieścia dużych aglomeracji miejskich. Prace studialne zrealizowano na przykładzie centrum Katowic. Niniejsze opracowanie jest kierowane do osób podejmujących ważkie decyzje w obszarze rozwiązań drogowych bez dostatecznej wiedzy o problemach projektowania rozwiązań transportu miejskiego. Największe szkody dla planowego rozwoju miasta czynią domorośli specjaliści, którym „trafiła się” władza decyzyjna lub możliwość kształtowania opinii publicznej. Szczególna w tym względzie dedykacja należy się pewnej dziennikarce „Gazety Wyborczej” po jej artykułach na temat rozwiązań drogowych w Katowicach.
PL
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na świecie urazów doznaje około 75 milionów ludzi, a 23% ofiar obrażeń ginie lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak duża liczba urazów to skutek między innymi przekształceń systemów ekonomicznych, ciągłego rozwoju motoryzacji, mechanizacji w przemyśle i rolnictwie, zmiany modelu życia, pogoni za pracą, braku odpoczynku, dążenia do jak najszybszego przemieszczania się z miejsca na miejsce, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niskiej jakości infrastruktury drogowej i złego stanu technicznego pojazdów.
EN
According to the World Health Organization (WHO) every year about 75 million people suffer injury, and 23% of the victims get killed or sustains permament damage to health in the whole world. Such a large number of injuries results from, inter alia, the transformation of economic systems, the continuous development of motorization, mechanization in industry and agriculture, changes in the pattern of life, the pursuit of work, lack of rest, failure to observe road safety, poor road infrastructure and poor technical condition of vehicles.
12
Content available remote Analysis of methods for roundabout capacity calculation
80%
EN
Four capacity methods for calculation of capacity of the roundabout entry differently account for geometrical and traffic features of roundabouts. British (1985) and German (1992) methods used in Poland are based on empirical regression models. Detailed analysis of their applications to small roundabouts may, in some cases, lead to unrealistic results that is particularly the case of German Model (1992). Two new methods developed recently by Wu '97 in Germany and by Kyte '97 in the USA, stemming from time intervals in the vehicle flow acceptance theory produce results close to domestic research results. Through parameters describing traffic flows and drivers behavior can take into account local intersection conditions. However, there are no estimation models for those parameters. The paper shows regression relations between tg and tf parameters and the intensity of movement and roundabout geometric features that can be a basis for searching domestic relationships.
PL
Analizowane cztery modele przepustowości podporządkowanych wlotów rond w różnym stopniu uwzględniają cechy geometryczne i cechy ruchu na rondzie. Stosowane w Polsce metody, brytyjska (1985) i niemiecka (1992) bazują na empirycznych modelach regresyjnych. Szczegółowa analiza ich zastosowań do małych rond wykazała, że w niektórych przypadkach mogą dawać one nierealne wyniki, szczególnie dotyczy to metody niemieckiej (1992). Dwa nowe modele, wywodzące się z teorii akceptacji odstępów czasu w potoku pojazdów, opracowany przez Wu (1997) w Niemczech i opracowany przez Kyte'a (1997) w USA, dają wyniki zbieżne z danymi z badań krajowych. Modele te poprzez parametry charakteryzujące potoki ruchu oraz zachowania kierowców mogą uwzględniać lokalne warunki na skrzyżowaniu. Brak jest jednak modeli estymacji tych parametrów. W pracy wskazano zależności regresyjne pomiędzy wartościami parametrów tg i tf a wielkością ruchu i cechami geometrycznymi ronda, mogące stanowić podstawę poszukiwania krajowych zależności.
PL
Wykonywanie prac remontowych na drogach jest czynnością trudną i niebezpieczną. Wykonawcy robót nie tylko dosłownie ocierają się o niebezpieczeństwo z powodu bliskości przejeżdżających pojazdów, ciemności i złych warunków atmosferycznych, ale też pozostają pod presją społeczną z powodu utrudnień w ruchu i uciążliwości remontów. Artykuł przedstawia niektóre wyniki badań dotyczących percepcji oznakowania miejsc remontów przez kierowców i próbuje znaleźć przyczyny ich błędnych zachowań.
EN
The construction and renovation of roads is the work very difficult and very dangerous. The workers continuously be in short distance to moving vehicles, working in a darkness, hard atmospheric conditions etc. We cannot forget about social pressure tied with consequences of renovation of a roads - limited speed, traffic jams etc. That paper contains the results of research directed to the problems of using traffic signs in the zones of reparation of roads. There are going to main goal - to improve the level of personal safety of both group: road users and workers, who are employed in the process of renovation of roads.
PL
Wbrew obiegowym i często negatywnym opiniom stan zamożności polskiego społeczeństwa uległ w ciągu ostatnich kilkunastu lat poprawie, czego jednym z widocznych skutków był i jest gwałtowny rozwój motoryzacji - zarówno ilościowy, jak i znaczony liczbą przejechanych kilometrów przez pojazdy ciężarowe i osobowe. Słuszną krytykę społeczną wywołuje jednak fakt, że za wzrostem ruchu nie nadąża rozwój infrastruktury drogowej i zapewnienie bezpiecznych warunków podróżowania.
PL
Ulice w miastach, to niewiele ponad 13% sieci dróg publicznych w Polsce. Ale na tych ulicach, rocznie zdarza się co najmniej 50% wypadków i ponad 85% kolizji drogowych. Tymczasem, oficjalne statystyki tylko ogólnie i raczej symbolicznie wyróżniają wypadki w obszarach zurbanizowanych. Takie podejście do statystyki zniekształca jej obraz.
PL
Poniższe zestawienie obejmuje zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw pomiędzy 15 lutego a 14 czerwca 2013 r. dotyczące Prawa o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami.
EN
The list presented below includes the changes announced in the Official Journal from 15 February, 2013 to 14 June, 2013, concerning the Traffic Law and the Act on Drivers.
PL
W artykule opisano założenia, jakie dla państw członkowskich opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020, w tzw. Dekadzie BRD. W dokumencie ONZ pt. "Plan Globalny" wskazano na 5 filarów programów bezpieczeństwa ruchu, dotyczących: zarządzania brd, uczestnika ruchu, pojazdu, infrastruktury oraz ratownictwa, w oparciu o które kraje powinny konstruować swoje narodowe rezolucje. Na przykładzie pięciu państw z różnych kontynentów przedstawiono sposób realizacji tej międzynarodowej rezolucji. Bliższe poznanie różnych strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego może pomóc w wyborze właściwych działań w tworzonym obecnie w Polsce Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zastępującym dotychczasowy program GAMBIT.
EN
Premises concerning road traffic safety 2011-2020 (so called Road Traffic Safety Decade) prepared for member states by the United Nations are described in the article. In the UN document entitled: "Global plan" 5 pillars of programs of road traffic safety have been indicated: management of road traffic safety, traffic participant, vehicle, infrastructure and traffic rescue service on which should be based national resolutions. On the examples of 5 states from different continents the method of realization of this international resolution has been presented. Acquaintance with different strategies for improvement of road traffic safety may help to choose suitable measures for the National Programme for Road Traffic Safety that is being created right now in Poland to replace previous GAMBIT programme.
18
Content available Statystyczny model monitorowania ruchu drogowego
80%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję modelu monitorowania ruchu drogowego. Przyjęto założenie, że wejściem będą dane z sieci punktów wideodetekcji (węzłów) zapisane w macierzy natężeń ruchu. Wyjściem modelu będą dane o strumieniach pojazdów pomiędzy badanymi węzłami. W celu weryfikacji modelu oraz optymalizacji rozmieszczenia punktów wideodetekcji zaproponowano standardowy system monitorowania złożony z kamery wyposażonej w moduł ANPR oraz komputer PC.
EN
The paper presents a concept of a statistical model of road traffic monitoring. Input data is collected from a network of videodetection posts and placed into road traffic intensity matrices. Model outputs consist of road traffic stream data between defined traffic nodes. In order to verify the model assumptions and optimize the positions of videodetection posts an ANPR based monitoring system is proposed.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania jezyka opisu sprzetu VHDL do specyfikacji i projektowania cyfrowych układów automatycznej detekcji pojazdów w ruchu drogowym. Opracowano algorytmy samoczynnego dostrajania się punktu odniesienia pomiaru do aktualnych warunków oraz automatycznej identyfikacji punktów charakterystycznych w procesie przekraczania strefy detekcji przez pojazd. Za pomocą pakietu Active-HDL przeprowadzono specyfikację tych algorytmów w języku VHDL. Wykorzystując znajdujacy się w pakiecie symulator, przeprowadzono w trybie symulacji funkcjonalnej weryfikację działania układu detekcji.
EN
The article describes the possibility of using the hardware description language VHDL for the specification and design of digital circuits for traffic vehicle detection. New algorithms are introduced for the automatic self-adjustment of the measure level applied in accordance with the current conditions and the automatic identification of characteristic points while a vehicle passes over the detection zone. The Active-HDL package allowed for algorithm definitions to be made in VHDL language. A functional simulation of the detection circuit was performed using the embedded simulator.
EN
Reaction time is one of the basic parameters that characterize the driver and very important in the analysis of accident situations in road traffic. This paper describes research studies on the reaction time evaluation as conducted in three environments: on a typical device used in the transport psychology labs (the so-called reflexometer), in the driving simulator (autoPW) and on the driving test track (the Kielce Test Track). In all environments, the tests were performed for the same group of drivers. The article presents the characteristics of research in each environment as well as shows and compares exemplary results.
PL
Czas reakcji jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących kierowcę, bardzo istotnym w analizach sytuacji wypadkowych w ruchu drogowym. W pracy opisano badania dotyczące oceny czasu reakcji, przeprowadzone w trzech środowiskach: na typowym urządzeniu stosowanym w pracowniach psychologii transportu (tzw. refleksometrze), w symulatorze jazdy samochodem (autoPW) oraz na torze samochodowym (Tor Kielce). We wszystkich środowiskach testy przeprowadzono dla tej samej grupy kierowców. W artykule przedstawiono charakterystykę badań w każdym środowisku oraz pokazano i porównano przykładowe wyniki.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.